Aktivní zapojení mladych lidí

Mladí lidé sehrávají ve vytvá?ení budoucnosti Evropy zásadní úlohu. Proto také po?ádáme po celé Evropě ?adu iniciativ, které vám mají pomoci dozvědět se více o ekonomii, centrálním bankovnictví a úkolech ECB. A také vám umo?nit, abyste se s námi podělili o názory a my?lenky v oblastech, které vás zajímají a ovlivňují.

?Akce kódování“ ur?ená student?m: podejte p?ihlá?ku do 15. ?íjna

P?ipojte se k na?im odborník?m na IT a ?ízení rizik v ECB a po t?i dny vyvíjejte nejmoderněj?í portál ke sledování finan?ních rizik. Budete spolupracovat v tymech s na?imi odborníky a dal?ími studenty s cílem p?ijít s kreativními ?e?eními v oblasti maskování dat, strojového u?ení, rozhraní pro programování aplikací (API) a u?ivatelskych rozhraní (front end).
Více informací o akci kódování


Studentská soutě? Generation €uro

Zajímá vás ekonomie? Chcete se dozvědět více o ECB a měnové politice? Pak se p?ihlaste do soutě?e Generation €uro Students’ Award, která je ur?ená tym?m st?edo?kolskych student? z eurozóny.

Více informací


Po?ad ?Sendung mit der Maus“

3. ?íjna 2019 nás nav?tívilo více ne? 230?fanou?k??televizního?po?adu ?Die Sendung mit der Maus“, ktery je v Německu velmi oblíbeny. Děti ve věku 8–12 let se dob?e bavily a p?itom se dozvěděly, jak jsou eurobankovky zabezpe?eny, a také nové věci o Evropě a ECB. To v?e s na?ím?zvlá?tním hostem Tobiasem Krellem.

Fotografie z akce v roce 2019


Soutě? pro mladé ekonomy na Fóru ECB

Studujete ekonomii nebo finance v doktorském programu? Chcete vysledky svého vyzkumu p?edstavit tv?rc?m politik a ?pi?kovym akademickym pracovník?m? Pak se p?ihlaste do na?í ka?doro?ní soutě?e pro mladé ekonomy! Finalisté jsou pozváni na Fórum ECB o centrálním bankovnictví v portugalské Sint?e. Kone?ny vítěz obdr?í cenu 10 000 EUR.

Více informací o soutě?i
Více informací o Fóru ECB o centrálním bankovnictví


Soutě? #EUROat20 ECB-QuizClash

V únoru a b?eznu se 1,6 milionu hrá?? zú?astnilo prost?ednictvím aplikace QuizClash soutě?e #EUROat20 ECB-QuizClash a ově?ilo si své znalosti o euru a Evropské centrální bance. Blahop?ejeme v?em, kdo správně odpověděli na v?echny otázky: jste skute?ní odborníci na euro! Ve slosování o ceny bylo vybráno 30 vítěz? – jejich seznam naleznete .

Podívej se na soutě?


Vítězové studentské soutě?e Generation €uro Students’ Award kladou prezidentu Draghimu otázky

Vítězové soutě?e Generation €uro Students’ Award (G€SA), kte?í zastupují vítězné tymy vybrané z více ne? 5 000 uchaze?? a 10 zemí eurozóny, se ve st?edu 8. května setkali s prezidentem ECB Mariem Draghim a polo?ili mu své otázky.

Více o této akci


Model Evropské rady v ECB

P?ibli?ně 200 student? z celé Evropy se 28. a 29. b?ezna 2019 zú?astnilo zasedání Modelu Evropské rady v ECB. Vzali na sebe r?zné úlohy od tlumo?ník? po hlavy stát? a diskutovali o d?le?itych evropskych otázkách, jako je budoucnost eurozóny.

Fotografie z akce


Soutě? Euro Video Challenge

Jaké to je nav?tívit poprvé ECB? V roce 2017 jsme po?ádali mladé Evropany, aby vytvo?ili krátká, poutavá videa o ekonomii v rámci na?í soutě?e Euro Video Challenge. O rok později jsme finalisty pozvali do ECB, aby za?ili ekonomii tak?íkajíc na vlastní k??i.

Více informací o soutě?i Euro Video Challenge

Pokud chcete dostávat informace o budoucích iniciativách ECB v oblasti vzdělávání a mláde?e, zaregistrujte se do na?eho adresá?e.

北京pk赛车10官网