Συμμετοχ? των ν?ων

Οι ν?οι κατ?χουν κεντρικ? ρ?λο στη διαμ?ρφωση τη? Ευρ?πη? του α?ριο. Γι' αυτ?ν τον λ?γο διοργαν?νουμε σειρ? πρωτοβουλι?ν σε ?λη την Ευρ?πη που θα σε βοηθ?σουν να μ?θει? περισσ?τερα για τα οικονομικ?, τι? δραστηρι?τητε? των κεντρικ?ν τραπεζ?ν και τι? αρμοδι?τητε? τη? ΕΚΤ. Επ?ση?, θα σου δ?σουν την ευκαιρ?α να μοιραστε?? μαζ? μα? τι? απ?ψει? και τι? ιδ?ε? σου για τα θ?ματα που σε ενδιαφ?ρουν και σε επηρε?ζουν.

Δοκιμασ?α δημιουργ?α? κ?δικα για φοιτητ??:
υποβολ? αιτ?σεων συμμετοχ?? μ?χρι 15 Οκτωβρ?ου

Γ?νε κι εσ? μ?λο? τη? ομ?δα? εμπειρογνωμ?νων στον τομ?α τη? πληροφορικ?? και τη? διαχε?ριση? κινδ?νων για τρει? ημ?ρε? στην ΕΚΤ και κατ?ρτισε ?ναν πρωτοποριακ? π?νακα εργαλε?ων (dashboard)?για την παρακολο?θηση των χρηματοπιστωτικ?ν κινδ?νων. Θα συνεργαστε?? με του? εμπειρογν?μονε? τη? ΕΚΤ και ?λλου? φοιτητ?? για να καταλ?ξετε σε δημιουργικ?? λ?σει? σχετικ? με την απ?κρυψη δεδομ?νων (data masking), τη μηχανικ? μ?θηση, τι? διασυνδ?σει? προγραμματισμο? εφαρμογ?ν ?(application programming interfaces - API) και την αν?πτυξη επιφανει?ν χρ?στη προσκην?ου (front-end development).
Μ?θε περισσ?τερα για τη δοκιμασ?α δημιουργ?α? κ?δικα


Μαθητικ?? διαγωνισμ?? Generation €uro

Σε ενδιαφ?ρουν τα οικονομικ?; Θ?λει? να μ?θει? περισσ?τερα σχετικ? με την ΕΚΤ και τη νομισματικ? πολιτικ?; Αν ναι, μπορε?? να δηλ?σει? συμμετοχ? στον μαθητικ? διαγωνισμ? Generation €uro, ?ναν διαγωνισμ? που απευθ?νεται σε ομ?δε? μαθητ?ν δευτεροβ?θμια? εκπα?δευση? στη ζ?νη του ευρ?.

Μ?θε περισσ?τερα


Εκπομπ? ?Sendung mit der Maus?

Στι? 3 Οκτωβρ?ου 2019 υποδεχτ?καμε π?νω απ? 230?φ?λου? τη? γνωστ?? γερμανικ?? τηλεοπτικ?? εκπομπ?? ?Die Sendung mit der Maus?. Παιδι? ηλικ?α? 8 ?ω? 12 ετ?ν διασκ?δασαν ανακαλ?πτοντα? τι κ?νει τα τραπεζογραμμ?τια ευρ? ασφαλ? και μαθα?νοντα? για την Ευρ?πη και την ΕΚΤ μαζ? με τον?ξεχωριστ??καλεσμ?νο μα?, τον?Tobias Krell.

Φωτογραφ?ε? απ? την εκδ?λωση του 2019


Διαγωνισμ?? για ν?ου? οικονομολ?γου? στο πλα?σιο του Φ?ρουμ τη? ΕΚΤ

Ε?σαι διδακτορικ?? φοιτητ?? στα οικονομικ? ? στα χρηματοοικονομικ?; Θ?λει? να παρουσι?σει? την ?ρευν? σου σε φορε?? χ?ραξη? πολιτικ?? και κορυφα?ου? ακαδημα?κο??; Ρ?ξε μια ματι? στον ετ?σιο διαγωνισμ? μα? για ν?ου? οικονομολ?γου?. Οι φιναλ?στ προσκαλο?νται στο Φ?ρουμ τη? ΕΚΤ με θ?μα τι? δραστηρι?τητε? των κεντρικ?ν τραπεζ?ν (ECB Forum on Central Banking) στη Σ?ντρα τη? Πορτογαλ?α?. Ο τελικ?? νικητ?? λαμβ?νει βραβε?ο 10.000 ευρ?.

Μ?θε περισσ?τερα για τον διαγωνισμ?
Ανακ?λυψε περισσ?τερα για το Φ?ρουμ τη? ΕΚΤ με θ?μα τι? δραστηρι?τητε? των κεντρικ?ν τραπεζ?ν


Διαγωνισμ?? #EUROat20 ECB-QuizClash

Τον Φεβρου?ριο και τον Μ?ρτιο, 1,6 εκατομμ?ρια πα?κτε? ?λαβαν μ?ρο? στον διαγωνισμ? #EUROat20 ECB-QuizClash μ?σω τη? εφαρμογ?? QuizClash, δοκιμ?ζοντα? τι? γν?σει? του? για το ευρ? και την Ευρωπα?κ? Κεντρικ? Τρ?πεζα. Συγχα?ρουμε του? πα?κτε? που απ?ντησαν σωστ? σε ?λε? τι? ερωτ?σει?: ε?στε πραγματικ?? αυθεντ?ε? στο ευρ?! μπορε?? να δει? του? 30 νικητ?? στου? οπο?ου? κληρ?θηκαν τα βραβε?α.

Ρ?ξε μια ματι? στον διαγωνισμ?


Νικητ?? του μαθητικο? διαγωνισμο? Generation €uro υποβ?λλουν ερωτ?σει? στον Mario Draghi

Μ?λη των νικητρι?ν ομ?δων του μαθητικο? διαγωνισμο? Generation €uro, που επελ?γησαν αν?μεσα σε περισσ?τερου? απ? 5.000 συμμετ?χοντε? απ? 10 χ?ρε? τη? ζ?νη? του ευρ?, συν?ντησαν τον Πρ?εδρο τη? ΕΚΤ, Mario Draghi, και του ?θεσαν τι? ερωτ?σει? του? την Τετ?ρτη 8 Μα?ου.

Μ?θε περισσ?τερα για την εκδ?λωση


Προσομο?ωση συνεδρ?αση? του Ευρωπα?κο? Συμβουλ?ου στην ΕΚΤ

Στι? 28 και 29 Μαρτ?ου 2019 περ?που 200 μαθητ?? απ? ολ?κληρη την Ευρ?πη συμμετε?χαν σε προσομο?ωση συνεδρ?αση? του Ευρωπα?κο? Συμβουλ?ου η οπο?α πραγματοποι?θηκε στην ΕΚΤ. Οι συμμετ?χοντε? αν?λαβαν δι?φορου? ρ?λου?, απ? διερμηνε?? μ?χρι αρχηγο?? κρατ?ν, και συζ?τησαν σημαντικ? ευρωπα?κ? θ?ματα, ?πω? το μ?λλον τη? ζ?νη? του ευρ?.

Φωτογραφ?ε? απ? την εκδ?λωση


Euro Video Challenge

Π?? ε?ναι να επισκ?πτεσαι την ΕΚΤ για πρ?τη φορ?; Το 2017, στο πλα?σιο του διαγωνισμο? Euro Video Challenge, ζητ?σαμε απ? νεαρο?? Ευρωπα?ου? να δημιουργ?σουν ?να σ?ντομο, ενδιαφ?ρον β?ντεο με θ?μα τα οικονομικ?. ?ναν χρ?νο αργ?τερα προσκαλ?σαμε του? φιναλ?στ του διαγωνισμο? στην ΕΚΤ δ?νοντ?? του? την ευκαιρ?α να βι?σουν τα οικονομικ? απ? πρ?το χ?ρι.

Μ?θε περισσ?τερα για τον διαγωνισμ? Euro Video Challenge

Αν επιθυμε?? να λαμβ?νει? πληροφορ?ε? σχετικ? με μελλοντικ?? εκπαιδευτικ?? πρωτοβουλ?ε? και πρωτοβουλ?ε? για ν?ου? τι? οπο?ε? διοργαν?νει η ΕΚΤ, κ?νε εγγραφ? στον κατ?λογο παραληπτ?ν των ηλεκτρονικ?ν μηνυμ?των μα?.

北京pk赛车10官网