ECB logo
Menu

Συμμετοχ? των ν?ων

Οι ν?οι κατ?χουν κεντρικ? ρ?λο στη διαμ?ρφωση τη? Ευρ?πη? του α?ριο. Γι' αυτ?ν τον λ?γο διοργαν?νουμε σειρ? πρωτοβουλι?ν σε ?λη την Ευρ?πη που θα σε βοηθ?σουν να μ?θει? περισσ?τερα για τα οικονομικ?, τι? δραστηρι?τητε? των κεντρικ?ν τραπεζ?ν και τι? αρμοδι?τητε? τη? ΕΚΤ. Επ?ση?, θα σου δ?σουν την ευκαιρ?α να μοιραστε?? τι? απ?ψει? και τι? ιδ?ε? σου για τα θ?ματα που σε ενδιαφ?ρουν και σε επηρε?ζουν.

Λ?βετε απαντ?σει? στι? ερωτ?σει? σα? στο πλα?σιο?τη??πρωτοβουλ?α? ?ECB Youth Dialogue?

Η πρωτοβουλ?α ?ECB Youth Dialogue?, μια σειρ? εκδηλ?σεων που πραγματοποιο?νται σε ?λη την Ευρ?πη αλλ? και?ηλεκτρονικ?, σα? δ?νει την ευκαιρ?α να θ?σετε ερωτ?σει? και να μοιραστε?τε τι? απ?ψει? σα??για την οικονομ?α και το μ?λλον τη? Ευρ?πη? απευθε?α? με του? φορε?? χ?ραξη? πολιτικ?? τη? ΕΚΤ. Μπορε?τε να παρακολουθε?τε?τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? για να μ?θετε για τι? προσεχε?? εκδηλ?σει? μα?!

Μ?θετε περισσ?τερα για την πρωτοβουλ?α ?ECB Youth Dialogue??


Πρ?γραμμα υποτροφι?ν ?Women in Economics?

Ε?στε γυνα?κα και σ?μερα παρακολουθε?τε ? πρ?κειται να παρακολουθ?σετε μεταπτυχιακ? πρ?γραμμα οικονομικ?ν επιστημ?ν σε πανεπιστ?μιο ? επαγγελματικ? σχολ? στην Ευρ?πη; Αν ναι, το πρ?γραμμα υποτροφι?ν μα? ?Women in Economics? μπορε? να σα? ενδιαφ?ρει! Προσφ?ρουμε υποτροφ?ε?, αξ?α? 10.000 ευρ? η καθεμ?α, σε π?ντε φοιτ?τριε? οικονομικ?ν επιστημ?ν.

Κ?ντε α?τηση


Πε?τε τη γν?μη σα? για την επανεξ?ταση τη? στρατηγικ?? μα? για τη νομισματικ? πολιτικ?

Τι σημα?νει για εσ?? η σταθερ?τητα των τιμ?ν; Ποιε? ε?ναι οι οικονομικ?? σα? προσδοκ?ε? και ανησυχ?ε?; Ποια ?λλα θ?ματα ?χουν σημασ?α για εσ??; Ποιο? ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για να επικοινωνο?με μαζ? σα?; Στο πλα?σιο τη? επανεξ?ταση? τη? στρατηγικ??, θ?λουμε να ακο?σουμε τη γν?μη σα? και τι? ιδ?ε? σα?.

?

Πε?τε τη γν?μη σα? μ?σω τη? διαδικτυακ?? π?λη? ?Η ΕΚΤ σα? ακο?ει?


Διαγωνισμ?? για ν?ου? οικονομολ?γου? στο πλα?σιο του Φ?ρουμ τη? ΕΚΤ

Σ?ντρα

Ε?στε?διδακτορικο??φοιτητ?? στα οικονομικ? ? στα χρηματοοικονομικ?; Θ?λετε?να παρουσι?σετε?την ?ρευν? σα??σε φορε?? χ?ραξη? πολιτικ?? και κορυφα?ου? ακαδημα?κο??; Ρ?ξε μια ματι? στον ετ?σιο διαγωνισμ? μα? για ν?ου? οικονομολ?γου?. Οι φιναλ?στ προσκαλο?νται στο Φ?ρουμ τη? ΕΚΤ με θ?μα τι? δραστηρι?τητε? των κεντρικ?ν τραπεζ?ν (ECB Forum on Central Banking) στη Σ?ντρα τη? Πορτογαλ?α?. Ο νικητ?? λαμβ?νει βραβε?ο 10.000 ευρ?.
 

Μ?θετε περισσ?τερα για τον διαγωνισμ?
Ανακαλ?ψτε περισσ?τερα για το Φ?ρουμ τη? ΕΚΤ με θ?μα τι? δραστηρι?τητε? των κεντρικ?ν τραπεζ?ν


Μαθητικ?? διαγωνισμ?? Generation €uro

Σα??ενδιαφ?ρουν τα οικονομικ?; Θ?λετε?να μ?θετε?περισσ?τερα σχετικ? με την ΕΚΤ και τη νομισματικ? πολιτικ?; Αν ναι, μπορε?τε?να δηλ?σετε συμμετοχ? στον μαθητικ? διαγωνισμ? Generation €uro, ?ναν διαγωνισμ? που απευθ?νεται σε ομ?δε? μαθητ?ν δευτεροβ?θμια? εκπα?δευση? σε χ?ρε? τη? ζ?νη? του ευρ?.

Μ?θετε περισσ?τερα


Δοκιμασ?α δημιουργ?α? κ?δικα για φοιτητ??

Ομ?δα φοιτητ?ν συνεργ?στηκε?με εμπειρογν?μονε? σε?θ?ματα πληροφορικ?? και διαχε?ριση? κινδ?νων στην ΕΚΤ τον Νο?μβριο του 2019 με σκοπ??να καταρτ?σουν ?ναν πρωτοποριακ? π?νακα για την παρακολο?θηση των χρηματοπιστωτικ?ν κινδ?νων. Οι φοιτητ?? εργ?στηκαν σε ομ?δε? για να καταλ?ξουν σε δημιουργικ?? λ?σει? σχετικ? με την απ?κρυψη δεδομ?νων (data masking), τη μηχανικ? μ?θηση, τι? διασυνδ?σει? προγραμματισμο? εφαρμογ?ν (application programming interfaces - API) και την αν?πτυξη επιφανει?ν προσκην?ου (front-end development).

Μ?θετε περισσ?τερα για τη δοκιμασ?α δημιουργ?α? κ?δικα


Διαγωνισμ?? #EUROat20 ECB-QuizClash

Τον Φεβρου?ριο και τον Μ?ρτιο του 2019, 1,6 εκατομμ?ρια πα?κτε? ?λαβαν μ?ρο? στον διαγωνισμ? #EUROat20 ECB-QuizClash μ?σω τη? εφαρμογ?? QuizClash, δοκιμ?ζοντα? τι? γν?σει? του? για το ευρ? και την Ευρωπα?κ? Κεντρικ? Τρ?πεζα. Συγχα?ρουμε του? πα?κτε? που απ?ντησαν σωστ? στι? ερωτ?σει?.?Ε?στε πραγματικ?? αυθεντ?ε? στο ευρ?! μπορε?τε?να δε?τε?του? 30 νικητ?? στου? οπο?ου? κληρ?θηκαν τα βραβε?α.

Ρ?ξτε μια ματι? στον διαγωνισμ?

北京pk赛车10官网 600016股票行情新浪网 吉林快三新玩法走势图 湖北十一选五最大遗漏任五 基金最佳配置组合 香港四十九选开奖记录 山西11选5任选五推荐号 广东好彩1预测 配资规则和风险 白小姐六肖选一肖中特 幸运28最稳挂机模式 q币pc蛋蛋 米牛配资 上海天天彩选4开奖走势图 明德普惠外汇和原油期货配资 陕西十一选五中奖规则 秒速赛车计划网址