Jaunimui

Kuriant Europos ateit? pagrindinis vaidmuo tenka jaunimui. Būtent tod?l visoje Europoje organizuojame ?vairias iniciatyvas, kuriomis norime pad?ti jums daugiau su?inoti apie ekonomik?, centrin? bankininkyst? ir ECB funkcijas, taip pat suteikti jums galimyb? pasidalyti su mumis savo nuomone ir id?jomis jus dominan?iomis ir jums svarbiomis temomis.

Programavimo konkursas studentams
(registracija iki spalio 15 d.)

Kvie?iame dalyvauti tris dienas ECB vyksian?iame renginyje, kuriame kartu su mūs? IT ir rizikos valdymo ekspertais kursite modern? finansin?s rizikos steb?jimo ?rank?. Dirbdami grup?se su mūs? ekspertais ir kitais studentais ie?kosite novatori?k? sprendim?, susijusi? su duomen? maskavimu, ma?in? mokymusi, program? s?saj? ir vartotojo s?saj? kūrimu.
Su?inokite daugiau apie ?? programavimo konkurs?


Moksleivi? konkursas ?€uro karta“

Domit?s ekonomika? Norite su?inoti daugiau apie ECB ir pinig? politik?? Tuomet registruokit?s ? konkurs? ?€uro karta“. ?iame konkurse gali dalyvauti moksleivi? komandos i? euro zonos ?ali? vidurini? mokykl?.

Su?inokite daugiau


Laida ?Sendung mit der Maus“

2019 m. spalio 3 d. atv?r?me duris Vokietijoje gerai ?inomos TV pramogin?s laidos ?Sendung mit der Maus“ gerb?jams. Daugiau kaip?230 8–12 met? am?iaus vaik??smagiai praleido laik? su mūs? ypatingu sve?iu Tobias'u Krell'u ir su?inojo daugiau apie Europ? ir apie ECB bei apie tai, kaip eur? banknotai yra apsaugoti.

2019 m. renginio nuotraukos


Jaun?j? ekonomist? konkursas ECB forume

Esate ekonomikos arba finans? doktorantas? Norite pristatyti savo tiriam?j? darb? politikos formuotojams ir auk??iausio lygio akademin?s bendruomen?s nariams? Tuomet susipa?inkite su mūs? kasmet organizuojamo jaun?j? ekonomist? konkurso s?lygomis. Konkurso finalistai kvie?iami ? Sintroje, Portugalijoje, rengiam? ECB centrin?s bankininkyst?s forum?. Nugal?tojui ?teikiama 10 000 eur? premija.

Su?inokite daugiau apie konkurs?
Su?inokite daugiau apie ECB centrin?s bankininkyst?s forum?


ECB viktorina ?#EUROat20“ program?l?je ?QuizClash“

Vasario ir kovo m?n. 1,6 mln. ?aid?j? pasitikrino savo ?inias apie eur? ir Europos Centrin? Bank? dalyvaudami ECB viktorinoje ?#EUROat20“ program?l?je ?QuizClash“. Sveikiname tuos, kurie teisingai atsak? ? visus klausimus. Jūs esate tikri euro reikal? ekspertai! Traukiant burtus buvo atrinkti 30 nugal?toj?, kuriems ?teikti prizai. Kas tie laimingieji, galite su?inoti .

Su?inokite daugiau apie ?i? viktorin?


Moksleivi? konkurso ?€uro karta“ nugal?tojai u?duoda klausimus Pirmininkui Mario Draghi

Moksleivi? konkurse ?€uro karta“ s?kmingai pasirod?iusi? komand? nariai 2019 m. gegu??s 8 d., tre?iadien?, susitiko su ECB Pirmininku Mario Draghi ir u?dav? jam jiems rūpimus klausimus. Konkurse i? viso dalyvavo 5 000 moksleivi? i? 10 euro zonos ?ali?.

Daugiau informacijos apie rengin?


Europos Vadov? Tarybos pos?d?io simuliacija ECB

2019 m. kovo 28–29 d. apie 200 moksleivi? i? visos Europos dalyvavo ECB surengtoje Europos Vadov? Tarybos pos?d?io simuliacijoje. Moksleiviai ?m?si skirting? vaidmen?, pradedant vert?jais ir baigiant valstybi? vadovais, ir diskutavo tokiais svarbiais Europos klausimais, kaip euro zonos ateitis.

Renginio nuotraukos


Konkursas ?Euro Video Challenge“

Kokie ?spūd?iai lankantis ECB pirm? kart?? 2017 m. reng?me konkurs? ?Euro Video Challenge“ ir kviet?me Europos jaunim? kurti trumpus ir smagius vaizdo siu?etus apie ekonomik?. Po met? konkurso finalistai buvo pakviesti ? ECB, kad su ekonomikos pasauliu susipa?int? i? ar?iau.

Su?inokite daugiau apie ?Euro Video Challenge“

Jeigu nor?tum?te gauti informacijos apie būsimas ECB mokom?sias ir jaunimo iniciatyvas, u?pildykite mūs? registracijos form?.

北京pk赛车10官网