Jaunie?iem

Jaunie?iem ir centrālā loma rītdienas Eiropas veido?anā. Tāpēc mēs organizējam virkni iniciatīvu visā Eiropā ar mēr?i palīdzēt jums uzzināt vairāk par ekonomiku, centrālo banku darbību un ECB pienākumiem, kā arī dot jums iespēju paust savu viedokli un idejas par tēmām, kuras jūs interesē un ietekmē jūsu dzīvi.

Programmē?anas sacensības studentiem:
pieteik?anās līdz 15. oktobrim

Pievienojieties mūsu IT un risku pārvaldības ekspertiem, lai trīs dienas kopīgi strādātu pie mūsdienīga informācijas pane?a izstrādes finan?u risku monitorē?anai. Jūs strādāsiet komandās kopā ar mūsu ekspertiem un citiem studentiem, lai veidotu rado?us risinājumus datu maskē?anas, ma?īnmācī?anās, lietojumprogrammu interfeisu (API) un ārējo interfeisu izstrādes jomā.
Uzziniet vairāk par programmē?anas sacensībām


"Euro paaudzes" skolēnu balvas izcī?a

Vai jūs interesē ekonomika? Vai gribat uzzināt vairāk par ECB un monetāro politiku? Tad piesakieties un piedalieties "Euro paaudzes" skolēnu balvas izcī?ā, kur var sacensties skolēnu komandas no euro zonas valstu vidusskolām.

Uzziniet vairāk


"Die Sendung mit der Maus"

2019. gada 3. oktobrī mēs uz?ēmām ciemos vairāk nekā 230 Vācijā populārā bērnu TV ?ova "Die Sendung mit der Maus" ("Raidījums kopā ar peli") fanus. Bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem jautri pavadīja laiku un uzzināja, kāpēc euro banknotes ir dro?as, kā arī iepazina Eiropu un ECB kopā ar mūsu īpa?o?viesi?Tobiasu?Krellu.

2019. gadā rīkotā pasākuma fotoattēli


Jauno ekonomistu konkurss ECB forumā

Vai esat doktorantūras students ekonomikas vai finan?u specialitātē? Vai vēlaties, lai ar jūsu pētījumu iepazīstas politikas veidotāji un vado?ie akadēmi?i? Tad uzziniet par mūsu ikgadējo jauno ekonomistu konkursu! Tā finālisti tiek aicināti apmeklēt ECB centrālo banku darbībai veltīto forumu Sintrā, Portugālē. Uzvarētājs balvā sa?em 10 000 euro.

Uzziniet vairāk par konkursu
Uzziniet vairāk par ECB centrālo banku darbībai veltīto forumu


"#EUROat20 QuizClash" sacensības

Februārī un martā 1.6 milj. spēlētāju piedalījās "#EUROat20 QuizClash" sacensībās, izmantojot QuizClash aplikāciju, un pārbaudīja savas zinā?anas par euro un Eiropas Centrālo banku. Izsakām atzinību tiem, kuri pareizi atbildēja uz visiem jautājumiem – jūs esat īsti lietpratēji euro jautājumos! Balvu izlozē izvēlējāmies 30 uzvarētājus – kuri tie ir, uzziniet .

Uzziniet vairāk par sacensībām


"Euro paaudzes" skolēnu balvas izcī?as uzvarētāji uzdod jautājumus prezidentam Dragi

"Euro paaudzes" skolēnu balvas izcī?as (G€SA) uzvarētāji, kuri pārstāv veiksmīgākās komandas un tika izvēlēti no vairāk nekā 5 000 dalībniekiem no 10 euro zonas valstīm, tre?dien, 8. maijā satikās ar ECB prezidentu Mario Dragi (Mario Draghi) un uzdeva vi?am savus jautājumus.

Uzziniet vairāk par pasākumu


Eiropadomes modelis ECB

Apmēram 200 skolēnu no visas Eiropas 2019. gada 28. un 29. martā piedalījās Eiropadomes mode?a sanāksmē ECB. Vi?i iejutās da?ādās lomās, k?ūstot, piemēram, par tulkiem un valstu vadītājiem, un diskutēja par būtiskiem Eiropas jautājumiem, piemēram, euro zonas nākotni.

Pasākuma fotoattēli


Konkurss "Euro Video Challenge"

Kāda ir sajūta, pirmo reizi viesojoties Eiropas Centrālajā bankā? 2017. gadā konkursa "Euro Video Challenge" ietvaros mēs aicinājām Eiropas jaunie?us radīt īsu, saisto?u video par ekonomiku. Pēc gada mēs uzaicinājām finālistus uz ECB, lai dotu tiem iespēju personiski izjust, kā ekonomika darbojas reālajā dzīvē.

Uzziniet vairāk par "Euro Video Challenge"

Ja vēlaties sa?emt informāciju par turpmākām ECB izglītojo?ām un jaunatnes iniciatīvām, piesakieties iek?au?anai mūsu adresātu sarakstā.

北京pk赛车10官网