Involviment ta?-?g?a?ag?

I?-?g?a?ag? g?andhom rwol ?entrali fit-tfassil tal-Ewropa ta' g?ada. Huwa g?alhekk li norganizzaw firxa ta' inizjattivi madwar l-Ewropa ma?suba biex jg?inuk titg?allem aktar dwar l-ekonomija, il-banek ?entrali u r-responsabbiltajiet tal-B?E, u biex ting?ata ?-?ans li taqsam mag?na l-fehmiet u l-ideat tieg?ek dwar is-su??etti li jinteressawk u jaffettwawk.

Sfida tal-ikkowdjar g?all-istudenti:
applika sal-15 ta’ Ottubru

Ing?aqad mal-esperti tal-IT u tal-?estjoni tar-risku g?al tliet ijiem fil-B?E biex ti?viluppa dashboard teknolo?ikament avanzata biex ji?u mmonitorjati r-riskji finanzjarji. Inti ta?dem f’timijiet flimkien ma’ esperti tag?na u studenti o?ra biex to?ro? b’soluzzjonijiet kreattivi relatati mal-masking tad-dejta, tag?lim awtomatiku, interfaces ta’ programmazzjoni tal-applikazzjoni (APIs) u ?vilupp front-end.
Kun af iktar dwar l-isfida tal-ikkowdjar


Konkors ?enerazzjoni tal-€uro

Tinteressa ru?ek fl-ekonomija? Tixtieq issir taf aktar dwar il-B?E u l-politika monetarja? Mela id?ol g?all-Konkors ?enerazzjoni tal-€uro, kompetizzjoni miftu?a g?al timijiet ta’ studenti minn skejjel sekondarji fi?-?ona tal-euro.

Tag?rif ie?or


Sendung mit der Maus

Fit-3 ta’ Ottubru 2019, fta?na l-bibien tag?na g?al 230 ammiratur tal-programm tat-televixin?mag?ruf fil-?ermanja “Die Sendung mit der Maus”. Tfal minn 8 sa 12-il sena??adu gost ?afna?jiskopru x’jag?mel il-karti tal-flus tal-euro siguri, u?jitg?allmu dwar l-Ewropa u l-B?E flimkien mal-mistieden spe?jali tag?na Tobias Krell.

Ritratti tal-avveniment tal-2019


Kompetizzjoni ta’ ekonomisti ?g?a?ag? fil-forum tal-B?E

Inti student tal-PhD fl-ekonomija jew il-finanzji? Tixtieq tippre?enta r-ri?erka tieg?ek lil min ifassal il-politika u akkademi?i ta’ livell g?oli? Mela ??ekkja l-kompetizzjoni tag?na annwali g?all-ekonomisti ?g?a?ag?! Il-finalisti huma mistiedna g?all-Forum tal-B?E dwar l-attività Bankarja ?entrali ?ewwa Sintra, il- Portugall. Ir-rebbie? finali jir?ievi premju ta’ €10,000.

Skopri i?jed dwar il-kompetizzjoni
Skopri i?jed dwar il-Forum tal-B?E dwar il-Banek ?entrali


Kompetizzjoni B?E-QuizClash #EUROat20

Lura fi Frar u Marzu 1.6 miljun parte?ipant da?lu fil-kompetizzjoni # EUROat20 B?E-QuizClash fuq l-app QuizClash, u ttestjaw l-g?arfien tag?hom dwar l-euro u l-Bank ?entrali Ewropew. Prosit lil dawk kollha li rrispondew tajjeb id-domandi kollha: kollha intom esperti vera tal-euro! 30 rebbie? ntg?a?lu fit-tlug? tal-premju tag?na – tista’ tara min huma .

I??ekkja l-kompetizzjoni


Rebbie?a tal-Premju Generation €uro Students jag?mlu l-mistoqsijiet tag?hom lill-President Draghi

Ir-rebbie?a tal-Premju Generation €uro Students (G€SA), li jirrappre?entaw timijiet li kisbu su??ess, mag??ula minn aktar minn 5000 applikant u 10 pajji?i ta?-?ona ta’ l-euro, iltaqg?u mal-President tal-B?E Mario Draghi u saqsewh il-mistoqsijiet tag?hom nhar l-Erbg?a, 8 ta’ Mejju.

Kun af aktar dwar l-avveniment.


Kunsill Ewropew Mudell fil-B?E

Fit-28 u d-29 ta’ Marzu 2019, madwar 200 student mill-Ewropa kollha pparte?ipaw f’laqg?a tal-Kunsill Ewropew Mudell fil-B?E. Huma ?adu sehem f’diversi rwoli, minn interpreti sa kapijiet tal-istat, u ddibattew kwistjonijiet Ewropej importanti, b?all-futur ta?-?ona tal-euro.

Ritratti tal-avveniment


Euro Video Challenge

X’tara meta ??ur il-B?E g?all-ewwel darba? Fl-2017 staqsejna ?g?a?ag? Ewropej biex jo?olqu vidjow qasir interessanti dwar l-ekonomija fil-Euro Video Challenge Sena wara stedinna lillfinalisti fil-B?E biex ikollhom l-esperjenza tal-ekonomija f’ras il-g?ajn.

Kun af iktar dwar l-Euro Video Challenge

Jekk tixtieq tir?ievi informazzjoni dwar inizjattivi futuri tal-B?E dwar l-edukazzjoni u ?-?g?a?ag?,abbona fil-lista postali tag?na.

北京pk赛车10官网