Dla m?odych

M?odzi ludzie odgrywaj? wielk? rol? w kszta?towaniu przysz?o?ci Europy. Z my?l? o nich prowadzimy w ró?nych krajach Unii rozmaite inicjatywy edukacyjne dotycz?ce ekonomii, bankowo?ci centralnej i zadań EBC. Chcemy te? umo?liwi? m?odym wymian? pogl?dów na tematy, które ich interesuj? i bezpo?rednio dotycz?.

Studenckie zawody w programowaniu:
zg?oszenia do 15 pa?dziernika

Chcesz pozna? naszych informatyków i specjalistów od ryzyka oraz stworzy? z nimi supernowoczesny dashboard do monitorowania ryzyk finansowych? We? udzia? w zawodach! Mieszane zespo?y z?o?one ze studentów i ekspertów b?d? przez trzy dni tworzy? w EBC nowatorskie rozwi?zania w zakresie maskowania danych, uczenia maszynowego, interfejsów API i interfejsów frontendowych.
Wi?cej o zawodach


Konkurs GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD

Je?li jeste? uczniem szko?y ?redniej, mieszkasz w strefie euro i interesujesz si? ekonomi? lub chcesz dowiedzie? si? wi?cej o EBC i polityce pieni??nej, spróbuj swoich si? w konkursie zespo?owym GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD.

Wi?cej


Program ?Sendung mit der Maus”

3 pa?dziernika 2019 go?cili?my u siebie ponad 230 fanów znanego niemieckiego programu telewizyjnego ?Die Sendung mit der Maus”. Dzieci w wieku 8–12 lat pozna?y zabezpieczenia chroni?ce banknoty euro przed sfa?szowaniem i dowiedzia?y si? wi?cej o Unii Europejskiej i EBC, a przy tym ?wietnie si? bawi?y z naszym go?ciem specjalnym – Tobiasem Krellem.

Zdj?cia z imprezy w 2019


Konkurs dla m?odych ekonomistów pod egid? EBC

Robisz doktorat z ekonomii lub finansów? Chcesz przedstawi? swoje badania najlepszym teoretykom i praktykom polityki pieni??nej? Spróbuj swoich si? w naszym corocznym konkursie. Finalistów zaprosimy na forum bankowo?ci centralnej organizowane przez EBC w portugalskim mie?cie Sintra. Nagroda dla zwyci?zcy wynosi 10 tys. euro.

Wi?cej o konkursie
Wi?cej o forum bankowo?ci centralnej


Konkurs Quizwanie EBC #EUROat20

W lutym i marcu 1,6 mln osób wzi??o udzia? w konkursowym quizie #EUROat20 w aplikacji Quizwanie, by sprawdzi? swoj? wiedz? o euro i EBC. Gratulujemy uczestnikom, którzy bezb??dnie odpowiedzieli na wszystkie pytania. Jeste?cie prawdziwymi ekspertami od euro! List? 30 wylosowanych zwyci?zców mo?na znale?? .

Wi?cej o konkursie


Zwyci?zcy GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD przepytuj? prezesa Draghiego

8 maja tegoroczni zwyci?zcy konkursu dla uczniów GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD – wy?onieni spo?ród ponad 5 tys. konkurentów z 10 krajów strefy euro – spotkali si? z prezesem EBC Mariem Draghim, który odpowiada? na ich pytania.

Wi?cej o spotkaniu uczniów z prezesem


Modelowa Rada Europejska w EBC

28 i 29 marca 2019 w EBC zorganizowano posiedzenie Modelowej Rady Europejskiej, w którym uczestniczy?o oko?o 200 m?odych Europejczyków. Odgrywaj?c ró?ne role, od prezydentów i premierów po t?umaczy, omawiali oni sprawy istotne dla Europy, takie jak przysz?o?? strefy euro.

Zdj?cia z Modelowej Rady Europejskiej


Konkurs EURO VIDEO CHALLENGE

Wra?enia z pierwszej wizyty w EBC! W 2017 m?odzi Europejczycy mogli wzi?? udzia? w EURO VIDEO CHALLENGE – konkursie na krótki, zajmuj?cy film o tematyce ekonomicznej. Rok pó?niej zaprosili?my finalistów do EBC, by na w?asne oczy zobaczyli, na czym polega nasza praca.

Wi?cej o konkursie EURO VIDEO CHALLENGE

Je?li chcesz dostawa? na bie??co informacje o naszych przysz?ych inicjatywach edukacyjnych i dzia?aniach skierowanych do m?odych ludzi, zapisz si? na list? mailingow?.

北京pk赛车10官网