Priestor pre mladych

Mladí ?udia zohrávajú ústrednú úlohu pri formovaní budúcnosti Európy. Preto po celej Európe organizujeme r?zne podujatia, ktorych cie?om je pom?c? vám lep?ie porozumie? ekonomike, centrálnemu bankovníctvu a úlohám ECB a da? vám príle?itos? podeli? sa s nami o va?e postoje a názory na témy, ktoré vás zaujímajú a ktoré sa vás dotykajú.

Programátorská vyzva pre ?tudentov:
prihláste sa do 15. októbra

Pridajte sa k na?im odborníkom v oblasti IT a riadenia rizík, s ktorymi budete v priebehu troch dní vyvíja? pokrokovy ?dashboard“ na monitorovanie finan?nych rizík. V rámci tímov budete s na?imi odborníkmi a ostatnymi ?tudentmi spolupracova? na návrhu kreatívnych rie?ení tykajúcich sa maskovania údajov, strojového u?enia, aplika?nych programovych rozhraní API a vyvoja klientskych pou?ívate?skych rozhraní.
Viac informácií o programátorskej vyzve


Sú?a? pre ?tudentov Generácia €uro

Baví vás ekonómia? Chcete sa dozvedie? viac o ECB a menovej politike? Zapojte sa do sú?a?e pre ?tudentov Generácia €uro! Sú?a? je ur?ená pre tímy ?tudentov strednych ?k?l v eurozóne.

Viac informácií


Sendung mit der Maus

Dňa 3. októbra 2019 ECB privítala viac ne? 230 fanú?ikov ob?úbenej nemeckej detskej televíznej relácie ?Die Sendung mit der Maus“. Deti vo veku 8 a? 12 rokov sa zábavnou formou dozvedeli viac o ochrane eurovych bankoviek a spolu s na?im zvlá?tnym hos?om Tobiasom Krellom sa nau?ili viac o Európe a poslaní ECB.

Fotografie z podujatia v roku 2019


Sú?a? pre mladych ekonómov v rámci fóra ECB

Ste doktorandskym ?tudentom ekonómie alebo financií? Chcete predstavi? vysledky svojho vyskumu tvorcom politík a renomovanym akademikom? Pozrite si na?u ka?doro?nú sú?a? pre mladych ekonómov! Ví?azi budú pozvaní na fórum ECB o centrálnom bankovníctve v portugalskej Sintre. Celkovy ví?az vyhrá 10 000 €.

Viac informácií o sú?a?i
Viac informácií o fóre ECB o centrálnom bankovníctve


Sú?a? #EUROat20 QuizClash

Vo februári a marci sa 1,6 milióna sú?a?iacich prostredníctvom aplikácie QuizClash zapojilo do sú?a?e EUROat20 ECB QuizClash, v rámci ktorej si mohli otestova? svoje vedomosti o eure a Európskej centrálnej banke. Gratulujeme tym, ktorí odpovedali správne na v?etky otázky – ste ozajstní odborníci na euro! V ?rebovaní o ceny sme vylosovali 30 ví?azov. Ich mená nájdete .

Informácie o sú?a?i


Ví?azi sú?a?e pre ?tudentov Generácia €uro kladú svoje otázky prezidentovi Draghimu

Ví?azi sú?a?e pre ?tudentov Generácia €uro reprezentujú úspe?né tímy vybrané spomedzi p??tisíc uchádza?ov z desiatich krajín eurozóny. V stredu 8. mája sa stretli s prezidentom Draghim a polo?ili mu svoje otázky.

Viac informácií o podujatí


Modelové zasadnutie Európskej rady v ECB

Dňa 28. a 29. marca 2019 sa pribli?ne 200 ?tudentov z celej Európy zú?astnilo na modelovom zasadnutí Európskej rady v ECB. ?tudenti si po?as zasadnutia mohli vyskú?a? r?zne úlohy od tlmo?níkov a? po hlavy ?tátov a diskutova? o d?le?itych európskych zále?itostiach, ako napríklad o budúcnosti eurozóny.

Fotografie z podujatia


Euro Video Challenge

Aké je to by? po prvykrát na náv?teve v ECB? V roku 2017 sme pre mladych Európanov pripravili sú?a? Euro Video Challenge, v rámci ktorej bolo ich úlohou vytvori? krátky pútavy film o ekonómii. Finalistov sme o rok nesk?r pozvali do ECB, aby ekonómiu v praxi za?ili z prvej ruky.

Viac informácií o sú?a?i Euro Video Challenge

Ak máte záujem o informácie o budúcich vzdelávacích iniciatívach ECB a jej iniciatívach pre mláde?, zapí?te sa do ná?ho distribu?ného zoznamu.

北京pk赛车10官网