Vklju?enost mladih

Mladi imate pri oblikovanju prihodnosti Evrope osrednjo vlogo. Zato v ECB organiziramo vrsto pobud po Evropi, s katerimi se lahko nau?ite ve? o ekonomiji, centralnem ban?ni?tvu in nalogah ECB, obenem pa vam dajo prilo?nost, da predstavite svoja stali??a in zamisli o temah, ki vas zanimajo in pomembno vplivajo na va?e ?ivljenje.

?tudentski izziv v kodiranju:
prijavi se do 15. oktobra

Na?im strokovnjakom za informacijsko tehnologijo in upravljanje tveganj se lahko za tri dni pridru?i? v ECB, kjer boste razvijali najsodobnej?o pregledno plo??o za spremljanje finan?nih tveganj. Z na?imi strokovnjaki in drugimi ?tudenti boste v ekipah iskali ustvarjalne re?itve na podro?ju maskiranja podatkov, strojnega u?enja, programskih vmesnikov in razvoja ?elnih sistemov.
Ve? o izzivu v kodiranju


Dija?ko tekmovanje Generacija €uro

Te zanima ekonomija? ?eli? izvedeti ve? o ECB in denarni politiki? Potem se prijavi na dija?ko tekmovanje Generacija €uro. Namenjeno je ekipam dijakinj in dijakov, ki obiskujejo katero od srednjih ?ol v euroobmo?ju.

Ve?


Sendung mit der Maus

Na?a vrata smo 3. oktobra 2019 odprli ve? kot 230 ljubiteljem priljubljene nem?ke TV oddaje ?Die Sendung mit der Maus?. Otroci, stari od 8 do 12 let, so navdu?eno spoznavali, zakaj so eurski bankovci varni, in se u?ili o Evropi in o ECB skupaj z na?im posebnim gostom Tobiasom Krellom.

Fotografije z dogodka leta 2019


Tekmovanje mladih ekonomistov na forumu ECB

Si doktorski ?tudent oz. ?tudentka ekonomije ali financ? ?eli? svojo raziskavo predstaviti oblikovalcem ekonomskih politik in vrhunskim akademikom? Potem si oglej na?e vsakoletno tekmovanje mladih ekonomistov! Finalisti so povabljeni na forum ECB o centralnem ban?ni?tvu v Sintri na Portugalskem. Kon?ni zmagovalec oz. zmagovalka dobi nagrado v vi?ini 10.000 EUR.

Ve? o tekmovanju
Ve? o forumu ECB o centralnem ban?ni?tvu


Tekmovanje #EUROat20 ECB-QuizClash

V februarju in marcu je 1,6 milijona igralcev preverilo svoje znanje o euru in Evropski centralni banki na tekmovanju #EUROat20 ECB-QuizClash v aplikaciji QuizClash. ?estitke tistim, ki ste pravilno odgovorili na vsa vpra?anja: ste pravi poznavalci eura! Z ?rebom je bilo izbranih 30 zmagovalcev – lahko vidite, kdo so.

Ve? o tekmovanju


Zmagovalke in zmagovalci dija?kega tekmovanja Generacija €uro so predsedniku Mariu Draghiju zastavili svoja vpra?anja

?lani in ?lanice zmagovalnih ekip dija?kega tekmovanja Generacija €uro, izbrani med ve? kot 5000 kandidatkami in kandidati iz desetih dr?av euroobmo?ja, so se v sredo, 8. maja, sre?ali s predsednikom ECB Mariom Draghijem in mu zastavili svoja vpra?anja.

Ve? o dogodku


Simulacija Evropskega sveta v ECB

Pribli?no 200 dijakinj in dijakov iz vse Evrope je 28. in 29. marca 2019 v prostorih ECB sodelovalo v simulaciji zasedanja Evropskega sveta. Igrali so razli?ne vloge, od tolma?ev do voditeljic dr?av, in razpravljali o pomembnih evropskih zadevah, kot je na primer prihodnost euroobmo?ja.

Fotografije z dogodka


Euro Video Challenge

Kak?en je ob?utek ob prvem obisku ECB? Leta 2017 smo pozvali mlade Evropejce in Evropejke, naj v okviru izziva Euro Video Challenge posnamejo kratek in zanimiv video o ekonomiji. Leto kasneje smo finalistke in finaliste povabili v ECB, da bi se iz prve roke seznanili z na?im delom.

Ve? o izzivu Euro Video Challenge

?e ?eli? prejemati informacije o prihodnjih izobra?evalnih pobudah ECB in dejavnostih za mlade, se vpi?i na na? e-po?tni seznam.

北京pk赛车10官网