Vispārējais regulējums

 1. Iestā?u nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu OV L 320, 30.11.2013, 2. lpp..
 2. ECB Regula (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru ECB sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17), OV L 141, 14.5.2014, 1. lpp..
 3. Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas  (ECB/2014/19), OV C 144, 14.5.2014, 2. lpp..
 4. Lēmums par Administratīvās pārskatī?anas padomes izveido?anu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2014/16), OV L 175, 14.6.2014, 47. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2019/1378 (2019. gada 9. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatī?anas padomes izveido?anu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2019/27), OV L 224, 28.8.2019, 9. lpp..
 5. ECB Lēmums (2004. gada 19. februāris), ar kuru pie?em ECB Reglamentu (ECB/2004/2), OV L 80, 18.3.2004, 33. lpp..
  1. ECB Lēmums (2008. gada 18. decembris), ar ko atliek rotācijas sistēmas ievie?anu ECB Padomē  (ECB/2008/29), OV L 3, 7.1.2009, 4. lpp..Papildus informācija
  2. ECB Lēmums (2009. gada 19. marts), ar ko groza 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pie?em ECB Reglamentu  (ECB/2009/5), OV L 100, 18.4.2009, 10. lpp..
  3. ECB Lēmums (2014. gada 22. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pie?em ECB Reglamentu (ECB/2014/1), OV L 95, 29.3.2014, 56. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2015/716 (2015. gada 12. februāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pie?em ECB Reglamentu (ECB/2015/8), OV L 114, 5.5.2015, 11. lpp..
  5. ECB Lēmums (ES) 2016/1717 (2016. gada 21. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pie?em ECB Reglamentu  (ECB/2016/27), OV L 258, 24.9.2016, 17. lpp..
  6. Lēmums ECB/2004/2. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  24.9.2016.
 6. ECB Lēmums (2014. gada 31. janvāris) par cie?u sadarbību ar nacionālajām kompetentajām iestādēm iesaistītajās dalībvalstīs, kuru valūta nav euro  (ECB/2014/5), OV L 198, 5.7.2014, 7. lpp..
 7. ECB Lēmums (2014. gada 6. februāris) par ECB pārstāvju iecel?anu Uzraudzības valdē  (ECB/2014/4), OV L 196, 3.7.2014, 38. lpp..
 8. ECB Uzraudzības valdes Reglaments OV L 182, 21.6.2014, 56. lpp..
  1. 2014. gada 15. decembra grozījums 1/2014 ECB Uzraudzības valdes Reglamentā OV L 68, 13.3.2015, 88. lpp..
 9. ECB 2014. gada 4. februāra lēmums, ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptvero?ais novērtējums (ECB/2014/3), OV L 69, 8.3.2014, 107. lpp..
 10. ECB Lēmums (ES) 2015/433 (2014. gada 17. decembris) par ētikas komitejas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/59), OV L 70, 14.3.2015, 58. lpp..
 11. ECB Regula (ES) Nr. 673/2014 (2014. gada 2. jūnijs) par Mediācijas grupas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/26), OV L 179, 2.6.2014, 72. lpp..
 12. ECB Lēmums (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saska?ā ar Komisijas īsteno?anas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2014/29), OV L 214, 19.7.2014, 34. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2017/1493 2017. gada 3. augusts, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saska?ā ar Komisijas īsteno?anas regulu (ES) Nr. 680/2014  (ECB/2017/23), OV L 216, 22.8.2017, 23. lpp..
  2. Lēmums (ECB/2014/29). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 22.8.2017, . lpp..
 13. ECB lēmums (2014. gada 17. septembris) par ECB monetārās politikas un uzraudzības funkciju no??irtības īsteno?anu (ECB/2014/39), OV L 300, 18.10.2014, 57. lpp..
 14. ECB Regula (2014. gada 22. oktobris) par uzraudzības maksām  (ECB/2014/41), OV L 311, 31.10.2014, 23. lpp..
 15. ECB Ieteikums (2015. gada 28. janvāris) par dividen?u sadales politiku  (ECB/2015/2), OV C 51, 13.2.2015, 1. lpp..
 16. ECB Lēmums (ES) 2015/656 (2015. gada 4. februāris) par nosacījumiem, kurus ievērojot kredītiestādēm ?auts 1. līme?a pamatkapitālā iek?aut starpposma vai gada beigu pe??u saska?ā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 2. punktu (ECB/2015/4), OV L 107, 25.4.2015, 76. lpp..
 17. ECB Lēmums (ES) 2015/530 (2015. gada 11. februāris) par metodolo?iju un procedūrām attiecībā uz datu noteik?anu un vāk?anu par maksu noteico?iem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprē?inā?anā  (ECB/2015/7), OV L 84, 28.3.2015, 67. lpp..Papildus informācija
 18. ECB Regula (ES) 2015/534 (2015. gada 17. marts) par uzraudzības finan?u informācijas snieg?anu  (ECB/2015/13), OV L 86, 26.3.2015, 13. lpp..
  1. ECB Regula (ES) 2017/1538 (2017. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finan?u informācijas snieg?anu (ECB/2017/25), OV L 240, 19.9.2017, 1. lpp..
  2. Regula (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 19.9.2017, . lpp..
 19. ECB Lēmums (ES) 2015/811 (2015. gada 27. marts) par publisku piek?uvi nacionālo kompetento iestā?u rīcībā eso?iem ECB dokumentiem  (ECB/2015/16), OV L 128, 23.5.2015, 27. lpp..
 20. ECB Lēmums (ES) 2015/727 (2015. gada 10. aprīlis) par gada uzraudzības maksu kopējo summu pirmajam maksas periodam un 2015. gadam (ECB/2015/17), OV L 115, 6.5.2015, 36. lpp..
 21. ECB lēmums (ES) 2015/839 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptvero?ais novērtējums  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
 22. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/856 (2015. gada 12. marts), ar ko nosaka Vienotā uzraudzības mehānisma ētikas regulējuma principus  (ECB/2015/12), OV L 135, 2.6.2015, 29. lpp..
 23. ECB lēmums (ES) 2015/2218 (2015. gada 20. novembris) par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pie?ēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu (ECB/2015/38), OV L 314, 1.12.2015, 66. lpp..
 24. ECB Ieteikums (2015. gada 17. decembris) par dividen?u sadales politiku  (ECB/2015/49), OV C 438, 30.12.2015, 1. lpp..
 25. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/256 (2016. gada 5. februāris) par kopējo noteikumu un obligāto standartu piemēro?anas papla?inā?anu attiecībā uz iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm un Eiropas Centrālo banku tās uzraudzības funkciju izpildē, lai aizsargātu tās statistiskās informācijas konfidencialitāti, kuru Eiropas Centrālā banka vāc ar nacionālo centrālo banku palīdzību  (ECB/2016/1), OV L 47, 25.2.2016, 16. lpp..
 26. ECB Regula (ES) 2016/445 (2016. gada 14. marts) par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īsteno?anu (ECB/2016/4), OV L 78, 24.3.2016, 60. lpp..
 27. ECB Lēmums (ES) 2016/661 (2016. gada 15. aprīlis) par 2016. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2016/7), OV L 114, 28.4.2016, 14. lpp..
 28. ECB Lēmums (ES) 2016/1162 (2016. gada 30. jūnijs) par konfidenciālas informācijas atklā?anu kriminālizmeklē?anas kontekstā  (ECB/2016/19), OV L 192, 11.7.2016, 73. lpp..
 29. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1993 (2016. gada 4. novembris), ar ko nosaka principus novērtējuma koordinācijai saska?ā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, un par tādu institucionālās aizsardzības shēmu kontroli, kuras ietver nozīmīgas un mazāk nozīmīgas iestādes  (ECB/2016/37), OV L 306, 15.11.2016, 32. lpp..
 30. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1994 (2016. gada 4. novembris) par nacionālo kompetento iestā?u pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzī?anai prudenciālās uzraudzības vajadzībām saska?ā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013  (ECB/2016/38), OV L 306, 15.11.2016, 37. lpp..
 31. ECB Ieteikums (2016. gada 13. decembris) par dividen?u sadales politiku (ECB/2016/44), OV C 481, 23.12.2016, 1. lpp..
 32. ECB Lēmums (ES) 2019/976 (2019. gada 29. maijs), ar ko nosaka mēr?u noteik?anas un novērtējuma snieg?anas principus kopējās uzraudzības komandās un atce? Lēmumu (ES) 2017/274 (ECB/2019/14), OV L 157, 14.6.2019, 61. lpp..Papildus informācija
 33. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/697 (2017. gada 4. aprīlis) par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/9), OV L 101, 13.4.2017, 156. lpp..Papildus informācija
 34. ECB 2017. gada 4. aprī?a Ieteikums par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno da?as Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/10), OV C 120, 13.4.2017, 2. lpp..
 35. ECB Lēmums (ES) 2017/760 (2017. gada 24. aprīlis) par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11), OV  113, 28.4.2017, 52. lpp..
 36. ECB Lēmums (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pie?em?anas pilnvaru dele?ē?anas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), OV L 141, 1.6.2017, 14. lpp..
 37. ECB Lēmums (ES) 2017/934 (2016. gada 16. novembris) par uzraudzīto iestā?u nozīmīguma lēmumu dele?ē?anu (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), OV L 141, 1.6.2017, 18. lpp..
 38. ECB Lēmums (ES) 2017/935 (2016. gada 16. novembris) par pilnvaru pie?emt lēmumus par atbilstību un piemērotību dele?ē?anu un atbilstības un piemērotības prasību novērtējumu (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), OV L 141, 1.6.2017, 21. lpp..
 39. ECB Lēmums (ES) 2017/936 (2017. gada 23. maijs), ar kuru iece? struktūrvienību vadītājus dele?ēto lēmumu par atbilstību un piemērotību pie?em?anai  (ECB/2017/16), OV L 141, 1.6.2017, 26. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2018/228 (2018. gada 13. februāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2017/936, ar kuru iece? struktūrvienību vadītājus dele?ēto lēmumu par atbilstību un piemērotību pie?em?anai  (ECB/2018/6), OV L 43, 16.2.2018, 18. lpp..
  2. Lēmums (ES) 2017/963 (ECB/2017/16). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 16.2.2018, . lpp..
 40. ECB Lēmums (ES) 2017/937 (2017. gada 23. maijs), ar kuru iece? struktūrvienību vadītājus dele?ēto lēmumu par uzraudzīto iestā?u nozīmīgumu pie?em?anai (ECB/2017/17), OV L 141, 1.6.2017, 28. lpp..
 41. ECB Lēmums (ES) 2017/1198 (2017. gada 27. jūnijs) par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestā?u finansējuma plānus  (ECB/2017/21), OV L 172, 30.6.2017, 32. lpp..
 42. ECB Regula (ES) 2017/1539 (2017. gada 25. augusts), ar ko nosaka datumu, no kura mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas, piemēro Regulu (ES) 2017/1538, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finan?u informācijas snieg?anu (ECB/2017/25)  (ECB/2017/26), OV L 240, 19.9.2017, 212. lpp..
 43. ECB Ieteikums (2017. gada 28. decembris) par dividen?u sadales politiku (ECB/2017/44), OV C 8, 11.1.2018, 1. lpp..
 44. ECB Lēmums (ES) 2018/546 (2018. gada 15. marts) par pa?u kapitāla lēmumu pie?em?anas pilnvaru dele?ē?anu  (ECB/2018/10), OV L 90, 6.4.2018, 105. lpp..
 45. ECB Lēmums (ES) 2018/547 (2018. gada 27. marts) ar kuru iece? struktūrvienību vadītājus dele?ēto pa?u kapitāla lēmumu pie?em?anai (ECB/2018/11), OV L 90, 6.4.2018, 110. lpp..
 46. ECB Lēmums (ES) 2018/667 (2018. gada 19. aprīlis) par 2018. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2018/12), 30.4.2018.
 47. ECB Regula (ES) 2018/1845 (2018. gada 21. novembris) par rīcības brīvības izmanto?anu saska?ā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apak?punktu attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtē?anas robe?vērtību  (ECB/2018/26), OV L 299, 26.11.2018, 55. lpp..
 48. ECB Ieteikums (2019. gada 7. janvāris) par dividen?u sadales politiku  (ECB/2019/1), OV C 11, 11.1.2019, 1. lpp..
 49. ECB Lēmums (ES) 2019/322 (2019. gada 31. janvāris) par tiesību pie?emt lēmumus par nacionālajos tiesību aktos pie??irtajām uzraudzības pilnvarām dele?ē?anu (ECB/2019/4), OV L 55, 25.2.2019, 7. lpp..
 50. ECB Lēmums (ES) 2019/323 (2019. gada 12. februāris), ar kuru iece? struktūrvienību vadītājus, lai pie?emtu dele?ētos lēmumus par nacionālajos tiesību aktos pie??irtajām uzraudzības pilnvarām (ECB/2019/5), OV L 55, 25.2.2019, 16. lpp..
 51. ECB Lēmums (ES) 2019/685 (2019. gada 18. aprīlis) par 2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu  (ECB/2019/10), OV L 115, 2.5.2019, 16. lpp..
 52. ECB Lēmums (ES) 2019/1376 (2019. gada 23. jūlijs) par tiesību pie?emt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobe?u darbības at?aujas pie??ir?anu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegū?anu kredītiestādēs un at?auju anulē?anu kredītiestādēm, dele?ē?anu (ECB/2019/23), OV L 224, 28.8.2019, 1. lpp..
 53. ECB Lēmums (ES) 2019/1377 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko iece? struktūrvienību vadītājus, lai pie?emtu dele?ētos lēmumus, kuri attiecas uz pārrobe?u darbības at?aujas pie??ir?anu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegū?anu kredītiestādēs un at?auju anulē?anu kredītiestādēm (ECB/2019/26), OV L 224, 28.8.2019, 6. lpp..
北京pk赛车10官网