ECB logo
Menu

Τι ε?ναι ο δανειοδ?τη? τελευτα?α? προσφυγ??;

26 Αυγο?στου 2019

Τι ε?ναι ο δανειοδ?τη? τελευτα?α? προσφυγ??;

Ο δανειοδ?τη? τελευτα?α? προσφυγ?? ε?ναι αυτ?? στον οπο?ο στρ?φεται κ?ποιο???ταν χρει?ζεται επειγ?ντω? κεφ?λαια και ?χει εξαντλ?σει ?λε? τι? ?λλε? επιλογ?? του. Οι τρ?πεζε? απευθ?νονται συν?θω? στον δανειοδ?τη τελευτα?α? προσφυγ?? ?ταν αδυνατο?ν να αντλ?σουν τα κεφ?λαια που χρει?ζονται για να ασκ?σουν τι? καθημεριν?? δραστηρι?τητ?? του?. Αυτ? μπορε? να συμβε? σε περι?δου? αναταραχ?? στι??χρηματοπιστωτικ???αγορ?? ?ταν οι τρ?πεζε? διστ?ζουν να χορηγ?σουν κεφ?λαια σε ?λλε? τρ?πεζε? και πολλο? πελ?τε??επιθυμο?ν?ξαφνικ? να αποσ?ρουν τα χρ?ματ? του? απ? τον τραπεζικ? του? λογαριασμ?.

Σε τ?τοιε? ακριβ???περιπτ?σει? οι κεντρικ?? τρ?πεζε? ενεργο?ν ω? δανειοδ?τε? τελευτα?α? προσφυγ??. Ο?ρ?λο? αυτ?? παραδοσιακ? του? αν?κει επειδ? ε?ναι πρωτ?στω? υπε?θυνε? να διασφαλ?ζουν την ομαλ? λειτουργ?α των χρηματοπιστωτικ?ν αγορ?ν και τη σταθερ?τητα του χρηματοπιστωτικο? συστ?ματο?. Μπορο?ν ?τσι να προστατε?ουν?του? πολ?τε? και τι? επιχειρ?σει? απ? τι? δυσκολ?ε? που ενδ?χεται να προκ?ψουν ?ταν οι τρ?πεζε? αντιμετωπ?ζουν δυσχ?ρειε?.

Ποιο? ε?ναι ο δανειοδ?τη? τελευτα?α? προσφυγ?? στη ζ?νη του ευρ?;

Αυτ?ν τον ρ?λο ?χουν αναλ?βει απ? κοινο? η ΕΚΤ και οι 19 εθνικ?? κεντρικ?? τρ?πεζε?.

Ποιο? ε?ναι ο ρ?λο? των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν;

Οι εθνικ?? κεντρικ?? τρ?πεζε? στη ζ?νη του ευρ? παρ?χουν το τελευτα?ο δ?χτυ ασφαλε?α? στι? τρ?πεζε? που δεν μπορο?ν να αντλ?σουν τα κεφ?λαια που χρει?ζονται απ? ?λλε? πηγ??. Αυτ? το δ?χτυ ασφαλε?α? ονομ?ζεται ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα (emergency liquidity assistance – ELA). Στη ζ?νη του ευρ?, τα δ?νεια ?κτακτη? εν?σχυση? σε ρευστ?τητα παρ?χονται απ? την εθνικ? κεντρικ? τρ?πεζα τη? χ?ρα? στην οπο?α ε?ναι εγκατεστημ?νη η τρ?πεζα που αντιμετωπ?ζει προβλ?ματα. Η εθνικ? κεντρικ? τρ?πεζα αναλαμβ?νει επ?ση? το κ?στο? και του? κινδ?νου? που μπορε? να προκ?ψουν.

Ποιο? ε?ναι ο ρ?λο? τη? ΕΚΤ;

Υπε?θυνε? για την παροχ? ?κτακτη? εν?σχυση? σε ρευστ?τητα ε?ναι οι εθνικ?? κεντρικ?? τρ?πεζε?, οι δραστηρι?τητ?? του? ?μω? ω? δανειοδ?τε? τελευτα?α? προσφυγ?? ελ?γχονται και παρακολουθο?νται απ? την ΕΚΤ. Με τη σ?μφωνη γν?μη των δ?ο τρ?των των μελ?ν του, το Διοικητικ? Συμβο?λιο τη? ΕΚΤ μπορε? να περιορ?σει την παροχ? ?κτακτη? εν?σχυση? σε ρευστ?τητα ? να διατυπ?σει αντ?ρρηση ω? προ? αυτ?. Ωστ?σο, μπορε??να διατυπ?σει?αυτ?ν την αντ?ρρηση μ?νο αν θεωρε???τι η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα παρακωλ?ει την ?σκηση νομισματικ?? πολιτικ?? τη? ΕΚΤ ? του? στ?χου? και τα καθ?κοντα του Ευρωσυστ?ματο?.

Δηλαδ? οι τρ?πεζε? με οικονομικ?? δυσχ?ρειε? θα διασ?ζονται π?ντοτε, ?,τι και αν συμβε?;

?χι, η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα δεν λειτουργε? ?τσι. Δεν υπ?ρχει καμ?α διασφ?λιση ?τι η τρ?πεζα θα λ?βει ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα απ? την οικε?α εθνικ? κεντρικ? τρ?πεζα. Υπ?ρχουν αυστηρο? καν?νε? και ορισμ?νε? προ?ποθ?σει? που?πρ?πει να πληρο?νται.

Η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα δεν ε?ναι για ?λου?

Η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα ε?ναι μ?νο για τρ?πεζε? που ε?ναι φερ?γγυε?

Προκειμ?νου να ε?ναι επιλ?ξιμε??για την παροχ? ?κτακτη? εν?σχυση? σε ρευστ?τητα, οι?τρ?πεζε? μπορε? να μην ?χουν ευχ?ρεια?ρευστ?τητα? αλλ? πρ?πει να ε?ναι φερ?γγυε?. Μια τρ?πεζα δεν ?χει ευχ?ρεια ρευστ?τητα? ?ταν δυσκολε?εται ενδεχομ?νω? να αποπληρ?σει ?λου? του? καταθ?τε? τη? τη?δεδομ?νη χρονικ? στιγμ?. Θεωρε?ται ?μω? φερ?γγυα ?ταν μπορε? να το πρ?ξει σε μακροπρ?θεσμο ορ?ζοντα. Μια τρ?πεζα μπορε? να μην ?χει ευχ?ρεια?ρευστ?τητα? εν? παραμ?νει φερ?γγυα επειδ? τα κεφ?λαι? τη? ε?ναι δεσμευμ?να σε μακροπρ?θεσμα δ?νεια προ? του? πελ?τε? τη?.

Η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα ε?ναι μ?νο πρ?σκαιρη

Η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα ε?ναι μ?νο πρ?σκαιρη

?πω? υποδηλ?νουν οι ?διε? οι λ?ξει?, η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα προβλ?πεται σε περιπτ?σει? ?κτακτη? αν?γκη? και χορηγε?ται μ?νο για την αντιμετ?πιση απρ?βλεπτων καταστ?σεων. Μ?λι? η κατ?σταση εξομαλυνθε?, η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα διακ?πτεται και τα δ?νεια πρ?πει να αποπληρωθο?ν.

Η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα κοστ?ζει

Η ?κτακτη εν?σχυση σε ρευστ?τητα κοστ?ζει

Σε ?,τι αφορ? τα δ?νεια ?κτακτη? εν?σχυση? σε ρευστ?τητα, οι εθνικ?? κεντρικ?? τρ?πεζε? αποδ?χονται εξασφαλ?σει? χαμηλ?τερη? ποι?τητα? σε σχ?ση με αυτ?? που αποδ?χονται για μη ?κτακτε? χρηματοδοτ?σει?. Επειδ? οι κεντρικ?? τρ?πεζε? αναλαμβ?νουν μεγαλ?τερο κ?νδυνο, εφαρμ?ζουν περικοπ?? αποτ?μηση? στι? εξασφαλ?σει? και επιβ?λλουν υψηλ?τερο επιτ?κιο στι? τρ?πεζε?.

Οι κεντρικ?? τρ?πεζε? ?χουν επ?γνωση??τι οι τρ?πεζε? μπορε? να μπουν στον πειρασμ? να αναλ?βουν περισσ?τερου? ? μεγαλ?τερου? κινδ?νου? αν ε?ναι σ?γουρε? ?τι κ?ποιο? θα τη? σ?σει σε περ?πτωση που δεν μπορο?ν να αποπληρ?σουν το χρ?ο? του?. Αυτ? ονομ?ζεται ηθικ?? κ?νδυνο?. Η συνεπ?? εφαρμογ? των καν?νων που αναφ?ρθηκαν παραπ?νω αποτρ?πει την εμφ?νιση ηθικο? κινδ?νου.

Γιατ? ε?ναι τ?σο σημαντικ? για τι? τρ?πεζε? να ?χουν ?ναν δανειοδ?τη τελευτα?α? προσφυγ??;

Αν μια τρ?πεζα, ?στω και αν ε?ναι φερ?γγυα, δεν ε?ναι σε θ?ση να εκπληρ?σει τι? απαιτ?σει? των πελατ?ν και των δανειοδοτ?ν τη? βραχυπρ?θεσμα, οι πελ?τε? τη? μπορε? να φοβηθο?ν για την ασφ?λεια των χρημ?των του?, με ενδεχ?μενο αποτ?λεσμα τη μαζικ? απ?συρση των χρημ?των του?. Η τρ?πεζα θα μπορο?σε να οδηγηθε? σε πτ?χευση. Το γεγον?? αυτ? θα ε?χε τ?τε ευρ?τερε? συν?πειε?.

  • Ορισμ?νοι ?νθρωποι μπορε? να ?χαναν τη δουλει? του?. ?ταν μια τρ?πεζα πτωχε?ει, η χορ?γηση δανε?ων προ? τι? επιχειρ?σει? διακ?πτεται απ?τομα. Οι επιχειρ?σει? ενδ?χεται να μην μπορο?ν να καταβ?λουν μισθο?? ? να αγορ?σουν πρ?τε? ?λε? και θα πρ?πει να αγωνιστο?ν για να διασωθο?ν.
  • Οι επιπτ?σει? μπορε? να μεταδ?δονταν. Λ?γω τη? διασ?νδεση? των τραπεζ?ν, τα προβλ?ματα μια? τρ?πεζα? μπορο?ν?να μεταδοθο?ν σε ?λλε?. Σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα?δεν θα υπ?φεραν μ?νο οι πελ?τε? τη? τρ?πεζα? που αντιμετωπ?ζει προβλ?ματα αλλ? και οι πελ?τε? πολλ?ν ?λλων τραπεζ?ν. Οι συν?πειε? για τι? επιχειρ?σει?, τι? θ?σει? εργασ?α? και του? αποταμιευτ?? θα μπορο?σαν να ενταθο?ν και τελικ? να επηρε?σουν ολ?κληρη την οικονομ?α. Σε μια τ?τοια περ?πτωση, πολ? συχν? αυτο? που καλο?νται τελικ? να καλ?ψουν την υστ?ρηση κεφαλα?ων ε?ναι οι ?διοι οι φορολογο?μενοι.

Εν συντομ?α, ?ταν η κεντρικ? τρ?πεζα ενεργε? ω? δανειοδ?τη? τελευτα?α? προσφυγ??, μπορε? να γλυτ?σει?του? πολ?τε? και τι? επιχειρ?σει? απ? πολλ?? δυσκολ?ε?.

?να λεπτ?! Και αν αυτ? που αντιμετωπ?ζει οικονομικ?? δυσκολ?ε? δεν ε?ναι μια τρ?πεζα αλλ? μια κυβ?ρνηση; Παρ?χουν οι κεντρικ?? τρ?πεζε? ?κτακτη χρηματοδ?τηση και σε κυβερν?σει?;

?χι. Αυτ? δεν επιτρ?πεται στη ζ?νη του ευρ?. Αν οι κυβερν?σει? ζητο?σαν χρηματοδ?τηση απ? τι? κεντρικ?? τρ?πεζε?, αυτ? θα ?θετε σε κ?νδυνο την ικαν?τητα τη? κεντρικ?? τρ?πεζα? να διατηρε? τι? τιμ?? σταθερ?? και θα υπον?μευε την ανεξαρτησ?α τη?. Γι’ αυτ?ν τον λ?γο η Συνθ?κη για τη λειτουργ?α τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? απαγορε?ει στην ΕΚΤ και τι? εθνικ?? κεντρικ?? τρ?πεζε? τη χρηματοδ?τηση των κυβερν?σεων.

北京pk赛车10官网 网络彩票贴吧论坛 河南省快三开奖走势 江西快3预测准的方案 资产配置的黄金三原 七乐彩开奖结果= 山西11选5走势图基本 幸运飞艇稳赢图片100元 配资股票中心 广东十一选五app 山东11选5开奖结果查 股票软件开发 四川省快乐12开奖 排列3计划 30选5开奖结果走势图 陕西11选5怎么买 股市行情直播视频