ECB logo
Menu

Paskutinis skolintojas – kas tai?

2019 08 26

Kas yra paskutinis skolinimosi ?altinis?

Paskutinis skolintojas – tai, kur kreipiamasi, kai l??? reikia skubiai ir visos kitos galimyb?s j? gauti yra i?naudotos. Bankai paprastai kreipiasi ? savo paskutin? skolintoj?, kai negali gauti l???, kurios jiems reikalingos kasdienei veiklai vykdyti. Taip gali nutikti finansini? neramum? laikotarpiais, kai bankai nenoriai skolina vieni kitiems ir daug ?moni? staiga nusprend?ia atsiimti banko s?skaitose saugomas l??as.

Tokiais atvejais paskutinio skolintojo vaidmen? atlieka centriniai bankai. ?is vaidmuo centriniams bankams?tradici?kai tenka tod?l, kad pirmiausia būtent jie yra atsakingi u? tai, kad finans? rinkos veikt? skland?iai, o finans? sistema būt? stabili. Taip centriniai bankai padeda apsaugoti ?mones ir ?mones nuo sunkum?, kuri? gali kilti, kai bankai atsiduria b?doje.

Kas yra paskutinis skolintojas?euro zonoje?

Paskutinio skolintojo vaidmen? kartu atlieka ECB ir?19 nacionalini? centrini? bank?.

Koks vaidmuo tenka nacionaliniams centriniams bankams?

Bankams, negalintiems gauti finansavimo i? kit? ?altini?, euro zonos nacionaliniai centriniai bankai suteikia paskutin? gelb?jimo priemon?. ?i?priemon? vadinama skubia pagalba likvidumui padidinti. Euro zonoje skubios pagalbos likvidumui padidinti paskolas teikia tos ?alies, kurioje ?steigtas sunkum? patiriantis bankas, nacionalinis centrinis bankas. Nacionalinis centrinis bankas kartu ?sipareigoja padengti visas galimas i?laidas ir prisiimti vis? galim? rizik?.

Koks vaidmuo tenka ECB?

Nacionaliniai centriniai bankai teikia skubi? pagalb? likvidumui padidinti, o ECB tikrina ir stebi, kaip nacionaliniai centriniai bankai vykdo paskutinio skolintojo?funkcijas. Dviej? tre?dali? nari? sprendimu ECB valdan?ioji taryba skubi? pagalb??gali apriboti?arba paprie?tarauti tam, kad ji būt? teikiama. Ta?iau?Valdan?ioji taryba tam gali prie?tarauti tik tada, jeigu, jos nuomone, skubi pagalba likvidumui padidinti gali trukdyti ECB vykdyti savo pinig? politik? arba?Eurosistemai ?gyvendinti?savo tikslus ir u?davinius.

Ar tai rei?kia, kad finansini? sunkum? patiriantys bankai yra gelb?jami bet kuriuo?atveju?

Ne, sistema veikia ne taip. Garantij?, kad bankas gaus skubi? pagalb? likvidumui padidinti i? savo nacionalinio centrinio banko, n?ra. Yra nustatytos grie?tos taisykl?s ir reikia ?vykdyti tam tikras s?lygas.

Skubi pagalba likvidumui padidinti teikiama ne kiekvienam

Skubi pagalba likvidumui padidinti teikiama tik mokiems bankams

Kad bankui būt? galima suteikti skubi? pagalb? likvidumui padidinti, bankas gali būti nelikvidus, ta?iau jis turi būti mokus. Bankas laikomas nelikvid?iu, jeigu tuo metu gr??inti l??as visiems savo ind?lininkams jam būt? sud?tinga. Bankas laikomas mokiu, jeigu jis tai gal?t? padaryti per ilgesn? laikotarp?. Bankas gali tapti nelikvidus, bet i?likti mokus, kai jo l??os yra panaudotos?teikiant?klientams ilgesnio laikotarpio paskolas.

Skubi pagalba likvidumui padidinti teikiama tik laikinai

Skubi pagalba likvidumui padidinti teikiama tik laikinai

Kaip galima suprasti i? pavadinimo, skubi pagalba likvidumui padidinti skiriama kritiniais atvejais ir tik i?kilus nenumatytoms aplinkyb?ms. Kai pad?tis v?l tampa normali, skubi pagalba likvidumui padidinti nutraukiama ir paskol? reikia gr??inti.

U? skubi? pagalb? likvidumui padidinti reikia mok?ti

U? skubi? pagalb? likvidumui padidinti reikia mok?ti

Nacionaliniai centriniai bankai, teikdami skubios pagalbos likvidumui padidinti paskolas, sutinka priimti prastesn?s kokyb?s u?tikrinimo priemones. Kadangi d?l to centrinis bankas patiria didesn? rizik?, jis u?tikrinimo priemonei taiko?vert?s suma?inimo koeficient??ir nustato bankams didesnes palūkan? normas.

Centriniai bankai supranta, kad bankams gali kilti pagund? prisiimti daugiau arba didesn?s rizikos, jeigu jie bus tikri, kad negal?dami gr??inti savo skol??i? kur nors sulauks pagalbos. Tai vadinama neatsakingo elgesio rizika. Jeigu pirmiau i?d?stytos taisykl?s taikomos nuosekliai, neatsakingo elgesio rizikai kilti neleid?iama.

Kod?l taip svarbu, kad bankai tur?t? galimyb? kreiptis ??paskutin??skolintoj??

Net jei bankas yra mokus, ta?iau?negali per trump? laik? ?vykdyti savo klient? ir kreditori? reikalavim?,?klientai gali imti nerimauti d?l savo pinig? saugumo ir?masi?kai reikalauti gr??inti ind?lius. Tokiu atveju bankas gali bankrutuoti. Banko bankroto padariniai gali būti labai skaudūs.

  • ?mon?s gali prarasti darbo vietas. Bankui bankrutavus, i? karto nutrūksta skolinimas ?mon?ms. D?l to??mon?s gali nepaj?gti sumok?ti atlyginim?, nusipirkti ?aliav?, joms gali būti sud?tinga t?sti veikl? ir pana?iai.
  • Neigiami padariniai gali i?plisti. Kadangi bankai yra tarpusavyje susij?, vieno banko problemos gali i?plisti ? kitus bankus. Labai greitai j? pasekmes gali pajusti ne tik bankrutavusio banko, bet ir daugelio kit? bank? klientai. Padariniai ?mon?ms, darbo vietoms ir ind?lininkams gali i?augti ir galiausiai paveikti vis? ekonomik?. Kai taip nutinka, labai da?nai nuostolius tenka dengti mokes?i? mok?tojams.

Trumpai tariant, veikdamas kaip paskutinis skolintojas, centrinis bankas gali apsaugoti ?mones ir ?mones nuo daugelio?sunkum?.

Palaukite! O kas, jeigu finansini? sunkum? patiria vyriausyb?, o ne bankas? Ar centriniai bankai kritiniais atvejais teikia finansavim??ir vyriausyb?ms?

Ne, neteikia. Euro zonoje tai draud?iama teis?s aktais. Jeigu vyriausyb? gal?t? pra?yti centrinio banko suteikti finansavim?, suma??t? centrinio banko galimyb?s u?tikrinti kain? stabilum? ir būt? pakenkta jo?nepriklausomumui. Būtent tod?l Sutartimi d?l Europos S?jungos veikimo?ECB ir nacionaliniams centriniams bankams yra draud?iama?finansuoti vyriausybes.

北京pk赛车10官网 腾讯分分彩输了80万 五分彩输了20万怎么要回来 河南快3和值走势图一定牛 福建31选7中奖新规则 内蒙古快三开奖时间 韩国快乐8开奖视频 中信证券股票行情 幸运28数字预测55预测 江苏快3预测大小 百家乐玩法 炒股股票入门基础知识 大乐透1000期走势图 众彩网河南11选5走势图 股票连续两天涨停 黄大仙六肖期期1准免 云南11选五胆拖表