ECB logo
Menu

X’inhu mutwanti tal-a??ar istanza?

26 ta' Awissu 2019

X’inhu mutwanti tal-a??ar istanza?

12 ta' Awwissu 2019

Mutwanti tal-a??ar istanza huwa fuq min iddur meta jkollok b?onn ur?enti ta’ fondi u tkun e?awrejt l-g?a?liet l-o?ra kollha tieg?ek. Il-banek tipikament iduru fuq il-mutwanti tal-a??ar istanza tag?hom meta ma jistg?ux jiksbu l-finanzjament li g?andhom b?onn g?an-negozju ta’ kuljum tag?hom. Dan jista’ ji?ri f'perjodi ta' taqlib finanzjarju, meta l-banek jista’ jkollhom dubji dwar is-self lil xulxin u ?afna nies ikunu jridu f’daqqa wa?da ji?bdu flushom mill-kont bankarju tag?hom.

F’sitwazzjonijiet b?al dawn, il-banek ?entrali ja?ixxu b?ala mutwanti tal-a??ar istanza. Il-banek ?entrali tradizzjonalment ?ammew dan ir-rwol min?abba li huma primarjament dawk responsabbli biex ji?guraw li s-swieq finanzjarji jiffunzjonaw bla xkiel u li s-sistema finanzjarja tkun stabbli. B'dan il-mod jg?inu biex jipprote?u lin-nies u n-negozji mid-diffikultajiet li jistg?u jinqalg?u meta l-banek ikunu fl-inkwiet.

Min hu l-mutwanti tal-a??ar istanza fi?-?ona tal-euro?

Il-B?E u d-19-il bank ?entrali nazzjonali jaqsmu r-rwol ta’ mutwanti tal-a??ar istanza.

X’inhu r-rwol tal-bank ?entrali nazzjonali?

Il-banek ?entrali nazzjonali fi?-?ona tal-euro joffru l-a??ar xibka ta’ sigurtà g?all-banek li ma jistg?ux jiksbu l-finanzjament li g?andhom b?onn minn x'imkien ie?or. Din ix-xibka ta’ sigurtà tissejja? g?ajnuna g?al-liwidità f'emer?enza, jew ELA. Fi?-?ona tal-euro, is-self ELA huwa pprovdut mill-bank ?entrali nazzjonali tal-pajji? li fih huwa bba?at il-bank li qieg?ed f’diffikultà. Dak il-bank ?entrali nazzjonali i?orr ukoll kull spi?a u riskju li jistg?u jinqalg?u.

X’inhu r-rwol tal-B?E f’dan kollu?

Filwaqt li l-banek ?entrali nazzjonali huma responsabbli biex jipprovdu l-ELA, l-attivitajiet tag?hom ta’ mutwanti tal-a??ar istanza huma kkontrollati u mmonitorjati mill-B?E. Il-Kunsill Governattiv tal-B?E jista’ jirrestrin?i jew jo??ezzjona g?al g?ajnuna ta’ emer?enza jekk ?ew? terzi tal-membri tieg?u jaqblu li jag?mlu dan. Jistg?u jo??ezzjonaw biss, madankollu, jekk jemmnu li l-ELA tfixkel il-politika monetarja tal-B?E jew l-g?anijiet u l-kompiti tal-Eurosistema.

Allura dan ifisser li banek f'diffikultajiet finanzjarji dejjem ji?u salvati, ji?ri x’ji?ri?

Le, dan mhux kif ta?dem. Ma hemm l-ebda garanzija li bank jir?ievi ELA mill-bank ?entrali nazzjonali tieg?u. Fil-fatt, hemm regoli stretti fis-se?? u ?erti kundizzjonijiet li jridu ji?u ssodisfatti.

L-ELA mhijiex g?al kul?add

L-ELA hija biss g?al banek li huma solventi

Biex jikkwalifikaw g?all-ELA l-banek jistg?u jkunu illikwidi imma g?andhom ikunu solventi. Li jkunu illikwidi tfisser li l-banek jistg?u jsibuha diffi?li biex i?allsu lura d-depo?itanti kollha tag?hom?f’dawk i?-?irkustanzi. Li tkun solventi jfisser li huma kapa?i jag?mlu dan fit-tul. Bank jista’ jsir illikwidu waqt li jibqa' solvent g?ax il-fondi tieg?u jistg?u jkunu marbuta f'self fuq ?mien twil li jkun ta lill-klijenti tieg?u.

L-ELA hija temporanja biss

L-ELA hija temporanja biss

Kif jissu??erixxi l-isem, l-ELA hija g?al emer?enzi u ting?ata biss f'?irkustanzi mhux previsti. Ladarba l-affarijiet jer?g?u lura g?an-normal, l-ELA tieqaf u s-self irid jit?allas lura.

L-ELA g?andha l-prezz tag?ha

L-ELA g?andha l-prezz tag?ha

Il-banek ?entrali nazzjonali ja??ettaw kollateral ta’ kwalità iktar baxxa g?al self ELA milli g?al fondi mhux ta’ emer?enza. Billi dan i?id ir-riskji tag?hom, il-banek ?entrali japplikaw tnaqqis fil-valur?g?all-kollateral u ji??ar?jaw lill-banek rata ta’ img?ax og?la.

Il-banek ?entrali huma konxji li l-banek g?andhom it-tentazzjoni li jie?du i?jed riskji jew ikbar jekk ikunu jafu fi?-?ert li xi ?add ser isalvahom jekk ma jistg?ux i?allsu lura d-dejn tag?hom. Dan huwa mag?ruf b?ala riskju morali. Applikati b’mod konsistenti, ir-regoli deskritti hawn fuq jg?inu biex jevitaw li jin?olqu perikli morali.

G?aliex huwa daqshekk importanti li l-banek ikollhom mutwanti tal-a??ar istanza?

Anki jekk bank ikun solventi, jekk ma jkunx jista’ jissodisfa t-talbiet tal-klijenti u l-kredituri tieg?u fi ?mien qasir, il-klijenti jistg?u jib?g?u g?as-sigurtà ta' flushom u dan jista’ jwassal biex bosta ji?bdu l-flus kollha?tag?hom mill-bank. Il-bank g?alhekk jista’ jfalli. Il-konsegwenzi ta’ dan jistg?u jkunu ta’ entità kbira.

  • In-nies jistg?u jitilfu l-impjiegi tag?hom Meta jfalli bank, is-self lin-negozji jieqaf ?esrem. Dan ifisser li n-negozji jistg?u ma jkunux f'po?izzjoni li j?allsu l-pagi jew jixtru materja prima, pere?empju, u jistg?u jsibuha diffi?li li j?ommu l-kumpanniji tag?hom fil-wi??.
  • Il-konsegwenzi jistg?u jinfrxu. Billi l-banek huma interkonnessi, problemi f’bank wie?ed jistg?u jinfirxu g?al o?rajn. Malajr ?afna ji?ri li ma jkunux biss il-klijenti tal-bank affettwat li jsofru, imma l-klijenti ta’ ?afna banek ukoll. Il-konsegwenzi g?an-negozji, l-impjiegi u dawk li jfaddlu jistg?u jintensifikaw u eventwalment ikollhom impatt fuq l-ekonomija kollha. Jekk ji?ri dan, ?afna drabi huma l-kontribwenti tat-taxxa li jispi??aw jag?mlu tajjeb g?an-nuqqas.

Fi ftit kliem, meta bank ?entrali ja?ixxi ta’ mutwanti tal-a??ar istanza, jista’ jipprevjeni ?afna diffikultajiet g?an-nies u n-negozji.

Stenna! U jekk huwa l-gvern li jkun f’diffikultajiet finanzjarji pjuttost milli bank? Il-banek ?entrali jipprovdu fondi ta’ emer?enza g?alihom ukoll?

Le, ma jag?mlux hekk fi?-?ona tal-euro dan huwa illegali. Kieku l-gvernijiet jistg?u jitolbu l-finanzjament mill-banek ?entrali, dan jikkomprometti l-kapa?ità tal-banek ?entrali biex i?ommu l-prezzijiet stabbli u ti?i mminata l-indipendenza tag?hom. Huwa g?alhekk li t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxi lill-B?E u lill-banek ?entrali nazzjonali milli jiffinanzjaw lill-gvernijiet.

北京pk赛车10官网 炒股怎样融资·杨方配资 上海天天彩选4基本走势图 保定期货配资 体育彩票快乐扑克 广东快乐10分钟开奖结果 恒瑞财富网 广西十一选五预测 北京快乐8几号开市 全网发行的股票好吗 新快赢481选号口诀 山西快乐10分app 天天彩选4开奖结果上海 股票入门基础知识怎 时时彩最好的平台排名 好运3开奖结果 北京11选5开奖图表