ECB logo
Menu

Rozhodnutí p?ijatá Radou guvernér? ECB (jiná ne? rozhodnutí o stanovení úrokovych sazeb)

srpen–zá?í 2019

27. zá?í 2019

Externí komunikace

Zve?ejnění údaj? o devizovych intervencích ECB

Rada guvernér? schválila 23. zá?í 2019 zve?ejnění dodate?nych údaj? o devizovych intervencích ECB (FXI). ECB zahájí od dubna 2020 zve?ejňování údaj? o FXI jak v tabulce na svych internetovych stránkách, tak ve vyro?ní zprávě ECB. Tabulka, která bude obsahovat ve?kerá historická data o FXI od roku 1999, bude ?tvrtletně zobrazovat, zda ECB ve ?tvrtletním sledovaném období intervenovala, a pokud ano, bude uvádět na?asování a charakter těchto intervencí (jednostranné, koordinované nebo související s ERM II), jejich celkovy objem a směr i ?lenění podle měn. Související tisková zpráva je k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Měnová politika

Mimo?ádná opat?ení měnové politiky

Rada guvernér? p?ijala 12. zá?í 2019 několik mimo?ádnych měnověpolitickych opat?ení – jmenovitě obnovit od 1. listopadu 2019 ?isté nákupy v rámci programu nákupu aktiv (APP) ECB v měsí?ním objemu 20 mld. EUR, pokra?ovat v plném rozsahu v reinvestování jistiny ze splatnych cennych papír? zakoupenych v rámci programu APP, v pot?ebném rozsahu roz?í?it mo?nost nákupu aktiv s vynosy pod úrovní úrokové sazby vkladové facility na v?echny ?ásti APP, zavést dvou?ádovy systém úro?ení rezerv, v něm? bude ?ást p?ebyte?né likvidity dr?ené institucemi vyňata ze záporné sazby vkladové facility, a změnit některé ze základních parametr? t?etí série cílenych dlouhodoběj?ích refinan?ních operací (TLTRO-III), které jsou dále popsány ní?e.

Tr?ní operace

Indikativní kalendá? pravidelnych nabídkovych ?ízení Eurosystému a udr?ovacích období pro minimální rezervy

Rada guvernér? schválila 8. srpna 2019 indikativní kalendá? pravidelnych nabídkovych ?ízení pro operace Eurosystému a udr?ovacích období pro povinné minimální rezervy v roce 2020. Kalendá? je spole?ně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Změny některych hlavních parametr? t?etí série cílenych dlouhodoběj?ích refinan?ních operací

Rada guvernér? rozhodla 12. zá?í 2019 změnit některé hlavní parametry t?etí série cílenych dlouhodoběj?ích refinan?ních operací – jmenovitě prodlou?it dobu splatnosti v?ech operací ze dvou let na t?i roky, zavést mo?nost volitelného splacení a změnit stanovení cen těchto operací. Tyto změny jsou formalizovány v rozhodnutí ECB/2019/28, kterym se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o t?etí sérii cílenych dlouhodoběj?ích refinan?ních operací, p?ijaté Radou guvernér? 12. zá?í 2019. Rozhodnutí a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Prodlou?ení rámc? pro dodate?né úvěrové pohledávky do konce b?ezna 2024

Rada guvernér? vzala 12. zá?í 2019 na vědomí, ?e prodlou?ení splatnosti operací TLTRO III znamená, ?e je t?eba prodlou?it rámce pro dodate?né úvěrové pohledávky (ACC) do konce b?ezna 2024, a to vzhledem k rozhodnutí Rady guvernér? ze dne 7. ?ervna 2019 prodlou?it rámce ACC do data splatnosti poslední operace TLTRO III.

Prodlou?ení indexace úrokové sazby t?íměsí?ních dlouhodoběj?ích refinan?ních operací po konci posledního období pro povinné minimální rezervy v roce 2019

Rada guvernér? rozhodla 12. zá?í 2019, ?e úroková sazba t?íměsí?ních dlouhodoběj?ích refinan?ních operací (LTRO) bude stanovena jako pr?měrná sazba hlavních refinan?ních operací po dobu trvání p?íslu?né LTRO alespoň do konce udr?ovacího období pro povinné minimální rezervy, které za?ne v b?eznu 2021.

Tr?ní infrastruktura a platební styk

Rozhodnutí ECB o postupu a podmínkách pro vykon některych pravomocí p?íslu?ného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově vyznamnymi platebními systémy

Dne 26. ?ervence 2019 v rámci uplatňování ?l. 21 odst. 2 na?ízení ECB/2017/32, kterym se mění na?ízení (EU) ?. 795/2014 o po?adavcích v oblasti dozoru nad systémově vyznamnymi platebními systémy (?na?ízení o SIPS“), p?ijala Rada guvernér? rozhodnutí ECB/2019/25 o postupu a podmínkách pro vykon některych pravomocí p?íslu?ného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově vyznamnymi platebními systémy. Rada guvernér? také rozhodla zve?ejnit spole?ně s rozhodnutím souhrn odpovědí p?ijatych v rámci ve?ejné konzultace, která k návrhu rozhodnutí probíhala od 8. b?ezna do 12. dubna 2019.

Stanoviska k právním p?edpis?m

Stanovisko ECB k omezení p?evoditelnosti pohledávek z hypote?ních úvěr? v Polsku

Rada guvernér? p?ijala 9. srpna 2019 stanovisko CON/2019/29 na ?ádost polského Sejmu (parlamentu).

Stanovisko ECB k nákupu a prodeji úvěrovych facilit na Kypru

Rada guvernér? p?ijala 16. srpna 2019 stanovisko CON/2019/30 na ?ádost kyperského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke svobodě informací v Nizozemsku

Rada guvernér? p?ijala 4. zá?í 2019 stanovisko CON/2019/31 na ?ádost nizozemského ministra pro vnit?ní věci a vztahy v království.

Stanovisko ECB k pravidl?m, kterymi se mají ?ídit finan?ní podniky p?i stanovení zásad odměňování v Nizozemsku

Rada guvernér? p?ijala 5. zá?í 2019 stanovisko CON/2019/32 na ?ádost ministra financí Nizozemska.

Stanovisko ECB k ochraně eura proti padělání a k ově?ování pravosti euromincí v Lucembursku

Rada guvernér? p?ijala 23. zá?í 2019 stanovisko CON/2019/33 na ?ádost lucemburského ministerstva financí.

Správa a ?ízení

Doporu?ení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank ?entrali ta' Malta / Central Bank of Malta

Rada guvernér? p?ijala 25. ?ervence 2019 doporu?ení ECB/2019/24 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank ?entrali ta' Malta / Central Bank of Malta. Doporu?ení bylo zve?ejněno v ú?edním věstníku Evropské unie a na internetovych stránkách ECB.

P?edseda Etického vyboru

Patrick Honohan, ?len Etického vyboru ECB od roku 2016, p?evzal od 1. srpna 2019 funkci jeho p?edsedy. V této funkci nahrazuje Jeana-Clauda Tricheta, jeho? funk?ní období skon?ilo 31. ?ervence 2019.

Hostitelská centrální banka v letech 2020–2024 pro ú?ad Eurosystému pro koordinaci zadávání ve?ejnych zakázek

Rada guvernér? ur?ila 1. srpna 2019 Banque centrale du Luxembourg, aby v letech 2020–2024 p?sobila jako hostitelská centrální banka pro ú?ad Eurosystému pro koordinaci zadávání ve?ejnych zakázek (EPCO), a to na základě kladného vyhodnocení provozního návrhu Banque centrale du Luxembourg. EPCO ur?uje, posuzuje a koordinuje spole?né nákupy zbo?í a slu?eb, které jsou nezbytné pro plnění úkol? Eurosystému, s cílem maximalizovat hospodárnost a efektivnost.

Rozhodnutí ECB o z?ízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování

Rada guvernér? p?ijala 9. srpna 2019 rozhodnutí ECB/2019/27, kterym se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o z?ízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování. O navrhovanych změnách, kterymi se vysvětlují ur?ité aspekty pravidel fungování správní revizní komise, byla rovně? konzultována Rada dohledu, a to vzhledem ke zku?enostem získanym od jejího vzniku v roce 2013. Pozměňující rozhodnutí rovně? zahrnuje metodiku alokace náklad? p?ezkumu vzniklych ?adateli a ECB v rámci p?ezkumu rozhodnutí ECB prováděného správní revizní komisí.

?lenství ve správní revizní komisi

S p?ihlédnutím ke stanovisku Rady dohledu Rada guvernér? rozhodla 12. srpna 2019 prodlou?it funk?ní období o dal?ích pět let do 7. zá?í 2024 Jeanu-Paulu Redouinovi, Concette Brescii Morraové, Javieru Arísteguiovi Yá?ezovi a Andréu Camilleriovi (ve funkci ?len?) a René Smitsovi (ve funkci alternáta) správní revizní komise.

?lenství ve vyboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou

Rada guvernér? jmenovala 23. srpna 2019 Massima Rostagnu, generálního ?editele ECB pro měnovou politiku, Cornelii Holthausenovou, zástupkyni generálního ?editele ECB pro tr?ní operace, Emmanuellu Assouanovou, zástupkyni generálního ?editele Banque de France pro finan?ní stabilitu a tr?ní operace, a Paola Del Giovaneho, vedoucího ?editelství Banca d'Italia pro tr?ní operace, do funkce ?len? vnit?ního vyboru ECB pro dohled nad stanovováním krátkodobé eurové sazby (€STR). Vyboru pro dohled, z?ízenému uplatněním ?lánku 9 obecnych zásad ECB/2019/19 o krátkodobé eurové sazbě, p?edsedá viceprezident ECB Luis de Guindos. V?ichni ?lenové jsou povinni p?edlo?it prohlá?ení o st?etu zájm?, která budou zve?ejněna na internetovych stránkách ECB.

ú?adující p?edseda Vyboru pro ?ízení rizik

Rada guvernér? jmenovala 29. srpna 2019 Fernanda Monara Loru, vedoucího odboru pro analyzu rizik p?i ?editelství ECB pro ?ízení rizik, do funkce ú?adujícího p?edsedy Vyboru pro ?ízení rizik (RMC), a to od 1. zá?í 2019.

Bankovní dohled

Vysledky komplexního hodnocení bulharskych úvěrovych institucí

Rada guvernér? nevznesla 25. ?ervence 2019 námitky v??i návrhu Rady dohledu schválit kone?né vysledky komplexního hodnocení ?esti bulharskych úvěrovych institucí (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD a Investbank AD), které bankovní dohled ECB prováděl od listopadu 2018 do ?ervna 2019 na základě ?ádosti Bulharska navázat úzkou spolupráci mezi ECB a Bulharskou národní bankou (Българска народна банка). Související tisková zpráva je k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Memorandum o porozumění mezi ECB a Evropskym ú?etním dvorem

Rada guvernér? nevznesla 26. ?ervence 2019 námitky v??i návrhu Rady dohledu uzav?ít memorandum o porozumění s Evropskym ú?etním dvorem ohledně audit? úkol? ECB v oblasti dohledu. Dokument bude oficiálně podepsán 9. ?íjna 2019 v Lucembursku a jeho úplné znění bude v tenty? den zve?ejněno na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu. Související tisková zpráva je k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Rozhodnutí ECB o vyznamu dohlí?enych úvěrovych institucí

Rada guvernér? nevznesla 26. ?ervence 2019 námitky v??i návrh?m Rady dohledu změnit status vyznamnosti ur?itych dohlí?enych úvěrovych institucí. Seznam dohlí?enych subjekt? je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Vysledky komplexního hodnocení chorvatskych úvěrovych institucí

Rada guvernér? nevznesla 29. ?ervence 2019 námitky v??i návrhu Rady dohledu, aby od zá?í 2019 byly do komplexního hodnocení prováděného bankovním dohledem ECB zahrnuty chorvatské úvěrové instituce na základě ?ádosti Chorvatska navázat úzkou spolupráci mezi ECB a Hrvatska narodna banka. Související tisková zpráva je k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Dodr?ování změněnych doporu?ení EBA tykajících se rovnocennosti re?im? utajení

Rada guvernér? nevznesla 5. srpna 2019 námitky v??i návrhu Rady dohledu informovat Evropsky orgán pro bankovnictví (EBA), pokud jde o vyznamné instituce pod jejím p?ímym dohledem, o záměru ECB dodr?ovat od data tohoto oznámení doporu?ení EBA tykající se rovnocennosti re?im? utajení, která byla naposled změněna 8. listopadu 2018 (EBA/REC/2018/03).

Revidovaná o?ekávání v oblasti dohledu v souvislosti s pokrytím nevykonnych expozic

Rada guvernér? nevznesla 9. srpna 2019 námitky v??i návrhu Rady dohledu revidovat o?ekávání v oblasti dohledu v souvislosti s obez?etnostní tvorbou rezerv na nové nevykonné expozice (non-performing exposures – NPE) uvedená v ?dodatku k pokyn?m ECB k postupu bank v p?ípadě úvěr? se selháním“. O?ekávání v oblasti dohledu v souvislosti s objemem NPE z?stávají beze změny. Revize zohledňující p?ijetí nového na?ízení EU, které vstoupilo v platnost 26. dubna 2019, byly aktivně oznámeny institucím a jsou podrobněji popsané v související tiskové zprávě a technickém dokumentu na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Správní sankce ulo?ená úvěrové instituci za poru?ení ustanovení o kapitálu

Rada guvernér? nevznesla 13. srpna 2019 námitky v??i návrhu Rady dohledu ulo?it bance Piraeus Bank S.A. správní sankci ve vy?i 5 150 000 EUR za poru?ení ustanovení o kapitálu v letech 2015–2017. Související tisková zpráva je k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Hodnocení instituce jako instituce v selhání nebo instituce, její? selhání je pravděpodobné

Rada guvernér? nevznesla 15. srpna 2019 námitky v??i hodnocení Rady dohledu vypracovanému v souladu s ?l. 18 odst. 1 na?ízení (EU) ?. 806/2014, ?e AS PNB Banka je v d?sledku vyrazného zhor?ení své likviditní situace v selhání nebo je její selhání pravděpodobné. Jednotny vybor pro ?e?ení krizí byl ?ádně konzultován a s hodnocením souhlasil. Související tisková zpráva je k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Dodr?ení v?eobecnych zásad EBA pro externí zaji??ování ?inností

Rada guvernér? nevznesla 16. srpna 2019 námitky v??i návrhu Rady dohledu oznámit Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA), ?e v p?ípadě vyznamnych institucí, které podléhají jejímu p?ímému dohledu, se ECB hodlá do konce zá?í 2020 ?ídit v?eobecnymi zásadami EBA pro externí zaji??ování ?inností (EBA/GL/2019/02).

Kontakty pro média

北京pk赛车10官网 1万炒股一年最多挣多少 多彩科技网辽宁快乐12 河北快3开奖软件 浙江20选5中奖规则 股票涨跌的机制 pc蛋蛋论坛 天津快乐十分兑奖期限 海南体彩环岛赛手机版 山西快乐十分官网 韩国快乐8开奖数据 资产配置基金管理 真钱牌游戏6元 湖北十一选五专家推荐号 像pc蛋蛋的网站 江苏国泰股票今日行 北京赛车微信群