ECB logo
Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesr?d (ud over rentebeslutningerne)

August-september 2019

27. september 2019

Ekstern kommunikation

Offentligg?relse af data vedr?rende ECB's valutainterventioner

Den 23. september 2019 besluttede Styrelsesr?det at offentligg?re yderligere data om ECB's valutainterventioner (FXI). Fra og med april 2020 begynder ECB at offentligg?re FXI-data i b?de en tabel p? webstedet og i ECB's ?rsberetning. Tabellen, som vil indeholde alle historiske FXI-data siden 1999, vil p? kvartalsbasis vise, om ECB har interveneret i l?bet af den betragtede periode, og i s? fald specificere tidspunktet for og karakteren af disse interventioner (om de er unilaterale, koordinerede eller ERM2-relaterede), det samlede bel?b og retning, samt indeholde en opdeling p? valutaer. En pressemeddelelse om dette findes p? ECB’s websted.

Pengepolitik

Ekstraordin?re pengepolitiske foranstaltninger

Den 12. september 2019 traf Styrelsesr?det flere ekstraordin?re pengepolitiske foranstaltninger, nemlig at genoptage nettoopk?bene under ECB's program til opk?b af aktiver (APP) p? et m?nedligt niveau p? 20 mia. euro fra og med 1. november 2019; fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene fra hovedstolen p? de v?rdipapirer, som opk?bes under APP, efterh?nden som de forfalder; at udvide muligheden for, i det omfang det er n?dvendigt, at k?be aktiver med en rente, der er lavere end renten p? indl?nsfaciliteten, inden for alle dele af APP; at indf?re et todelt system til forrentning af reserver, hvor en del af institutternes beholdninger af overskydende likviditet fritages for den negative rente p? indl?nsfaciliteten; samt at ?ndre nogle af de vigtige parametre i den tredje r?kke af m?lrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III), som beskrives n?rmere nedenfor.

Markedsoperationer

Vejledende kalender over Eurosystemets regelm?ssige auktioner og reservekravsperioder

Den 8. august 2019 godkendte Styrelsesr?det den vejledende kalender over Eurosystemets regelm?ssige auktioner og reservekravsperioder i 2020. Kalenderen findes sammen med en pressemeddelelse herom p? ECB's websted.

?ndringer i nogle af de vigtige parametre for den tredje r?kke af m?lrettede langfristede markedsoperationer

Den 12. september 2019 besluttede ECB at ?ndre nogle af de vigtige parametre for TLTRO-III, n?rmere bestemt at forl?nge l?betiden for alle operationer fra to til tre ?r, indf?re en mulighed for frivillig tidlig tilbagebetaling og ?ndre prisfasts?ttelsen for operationerne. ?ndringerne er blevet formaliseret i afg?relse ECB/2019/28 om ?ndring af afg?relse (EU) 2019/1311 om den tredje r?kke af m?lrettede langfristede markedsoperationer, som Styrelsesr?det vedtog 12. september 2019. Afg?relsen og en pressemeddelelse herom findes p? ECB's websted.

Rammerne for de yderligere g?ldsfordringer forl?nges indtil ultimo marts 2024

Den 12. september 2019 tog Styrelsesr?det til efterretning, at forl?ngelsen af l?betiden af TLTRO-III-operationerne indeb?rer, at det er n?dvendigt at forl?nge rammerne for de yderligere g?ldsfordringer (ACC) til udgangen af marts 2024, som f?lge af Styrelsesr?dets beslutning den 7. juni 2019 om at forl?nge rammerne for ACC indtil udl?bsdatoen for den sidste TLTRO-III-operation.

Forl?ngelse af indekseringen af renten p? de 3-m?neders langfristede markedsoperationer ud over udgangen af den sidste reservekravsperiode i 2019.

Den 12. september 2019 besluttede Styrelsesr?det, at renten p? de 3-m?neders langfristede markedsoperationer (LTRO) fasts?ttes til den gennemsnitlige rente p? de prim?re markedsoperationer i den p?g?ldende LTRO's l?betid, mindst indtil udgangen af reservekravsperioden, der begynder i marts 2021.

Markedsinfrastruktur og betalinger

ECB's afg?relse om betingelserne for en kompetent myndigheds ud?velse af visse bef?jelser i forbindelse med overv?gning af systemisk vigtige betalingssystemer

Den 26. juli 2019 vedtog Styrelsesr?det under anvendelse af artikel 21, stk. 2, i forordning ECB/2017/32 om ?ndring af forordning (EU) nr. 795/2014 om overv?gningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS-forordningen) afg?relse ECB/2019/25 om proceduren og betingelserne for en kompetent myndigheds ud?velse af visse bef?jelser i forbindelse med overv?gning af systemisk vigtige betalingssystemer. Styrelsesr?det besluttede ogs?, sammen med afg?relsen, at offentligg?re et sammendrag af de indkomne h?ringssvar, som blev modtaget i sammenh?ng med en offentlig h?ring om udkastet til afg?relse, der fandt sted mellem 8. marts og 12. april 2019.

R?dgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om restriktioner p? overf?rsler af realkreditl?n i Polen

Den 9. august 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/29 p? anmodning af det polske parlament (Sejm).

ECB's udtalelse om salg og k?b af kreditfaciliteter i Cypern

Den 16. august 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/30 p? anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om informationsfrihed i Holland

Den 4. september 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/31 p? anmodning af den hollandske indenrigsminister og minister for kongerigets anliggender.

ECB's udtalelse om de regler, som finansielle foretagender skal f?lge ved fastl?ggelsen af afl?nningspolitikker i Holland

Den 5. september 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/32 p? anmodning af den hollandske finansminister.

ECB's udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskm?ntneri og om autentificering af eurom?nter i Luxembourg

Den 23. september 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/33 p? anmodning af det luxembourgske finansministerium.

Corporate governance

ECB's henstilling til R?det for Den Europ?iske Union om eksterne revisorer for Bank ?entrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Den 25. juli 2019 vedtog Styrelsesr?det henstilling ECB/2019/24 til R?det for Den Europ?iske Union om eksterne revisorer for Bank ?entrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Henstillingen er offentliggjort i Den Europ?iske Unions Tidende og p? ECB's websted.

Formand for ECB's Etiske Komité

Patrick Honohan, der har v?ret medlem af ECB's Etiske Komité siden 2016, p?tog sig rollen som formand for Den Etiske Komité den 1. august 2019. Han efterf?lger Jean-Claude Trichet, hvis embedsperiode udl?b den 31. juli 2019.

Udpegning af den centralbank, som skal v?re v?rt for Eurosystemets kontor til koordinering af indk?b (EPCO) fra 2020 til 2024

Den 1. august 2019 udpegede Styrelsesr?det Banque centrale du Luxembourg til at v?re v?rt for Eurosystemets kontor til koordinering af indk?b (EPCO) fra 2020 til 2024 efter en positiv vurdering af Banque centrale du Luxembourgs forretningsplan. EPCO identificerer, vurderer og koordinerer f?lles indk?b af varer og tjenester, som er n?dvendige i forbindelse med udf?relsen af Eurosystemets opgaver, med henblik p? at maksimere omkostningseffektiviteten og den overordnede effektivitet.

ECB's afg?relse om neds?ttelse af et administrativt klagen?vn og forretningsordenen for dette

Den 9. august 2019 vedtog Styrelsesr?det afg?relse ECB/2019/27 om ?ndring af afg?relse ECB/2014/16 om neds?ttelsen af et administrativt klagen?vn og forretningsordenen for dette. Tilsynsr?det blev ogs? h?rt om forslagene til ?ndringer, der pr?ciserer visse aspekter af forretningsordenen for Det Administrative Klagen?vn i lyset af de erfaringer, der er gjort siden oprettelsen af klagen?vnet i 2013. Den ?ndrede afg?relse omfatter ogs? en fremgangsm?de til fordelingen af klagerens og Den Europ?iske Centralbanks sagsomkostninger i forbindelse med klager over afg?relser truffet af ECB, som indgives til Det Administrative Klagen?vn.

Medlemmer af Det Administrative Klagen?vn

Den 12. august 2019 besluttede Styrelsesr?det under hensyntagen til Tilsynsr?dets udtalelse, at f?lgende medlemmer af klagen?vnet: Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yá?ez og André Camilleri samt f?lgende suppleant: René Smits, forts?tter som henholdsvis medlemmer og suppleant i yderligere fem ?r indtil 7. september 2024.

Medlemmer af Tilsynskomitéen for den korte eurorente

Den 23. august 2019 udpegede Styrelsesr?det f?lgende medlemmer af ECB's interne tilsynskomité, som skal overv?ge processen med at fasts?tte den korte eurorente (€STR): Generaldirekt?r Massimo Rostagno, Generaldirektorat for Pengepolitik, ECB, vicegeneraldirekt?r Cornelia Holthausen, Generaldirektorat for Markedsoperationer, ECB, vicegeneraldirekt?r Emmanuelle Assouan, Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet og Markedsoperationer, Banque de France, og Paolo Del Giovane, leder af Direktoratet for Markedsoperationer, Banca d'Italia. Formand for Tilsynskomitéen, der er nedsat under anvendelse af artikel 9 i retningslinje ECB/2019/19 om €STR, er ECB's n?stformand Luis de Guindos. Alle medlemmer er forpligtede til at fremsende en erkl?ring om eventuelle interessekonflikter, som offentligg?res p? ECB's websted.

Fungerende formand for Risikostyringskomitéen (RMC)

Den 29. august 2019 udpegede Styrelsesr?det Fernando Monar Lora, leder af Afdelingen for Risikoanalyse i Direktoratet for Risikostyring, ECB, som fungerende formand for Risikostyringskomitéen (RMC) fra 1. september 2019.

Banktilsyn

Resultaterne af den omfattende vurdering af bulgarske kreditinstitutter

Den 25. juli 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsr?det om at godkende det endelige resultat af den omfattende vurdering af seks bulgarske kreditinstitutter (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD og Investbank AD), som ECB Banktilsyn udf?rte mellem november 2018 og juni 2019 som f?lge af Bulgariens anmodning om et t?t samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank). Der findes en pressemeddelelse om dette p? ECB Banktilsyns websted.

Aftalememorandum mellem ECB og Den Europ?iske Revisionsret

Den 26. juli 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsr?det om at indg? et aftalememorandum med Den Europ?iske Revisionsret for s? vidt ang?r revisionen af ECB's tilsynsopgaver. Dokumentet bliver officielt undertegnet i Luxembourg den 9. oktober 2019. Hele teksten offentligg?res samme dag p? ECB Banktilsyns websted. Der findes en pressemeddelelse om dette p? ECB Banktilsyns websted.

ECB-afg?relser om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 26. juli 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets forslag om at ?ndre signifikansstatus for visse kreditinstitutter under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelm?ssigt. Den er offentliggjort p? ECB Banktilsyns websted.

Omfanget af den omfattende vurdering af kroatiske kreditinstitutter

Den 29. juli 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets forslag om at inkludere de kroatiske kreditinstitutter i den omfattende vurdering, som ECB Banktilsyn p?begynder fra og med september 2019. Dette sker som f?lge af Kroatiens anmodning om et t?t samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka. Der findes en pressemeddelelse om dette p? ECB Banktilsyns websted.

Overholdelse af EBA's ?ndrede henstillinger om ?kvivalensen af fortrolighedsordninger

Den 5. august 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsr?det om at meddele Den Europ?iske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det – for s? vidt ang?r signifikante institutter under dets direkte tilsyn – er ECB's hensigt at efterleve EBA's henstillinger om ?kvivalensen af fortrolighedsordninger som senest ?ndret den 8. november 2018 (EBA/REC/2018/03) fra og med meddelelsesdatoen.

?ndrede forventninger til den tilsynsm?ssige d?kning af misligholdte eksponeringer

Den 9. august 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets forslag om at ?ndre de tilsynsm?ssige forventninger til hens?ttelser af forsigtighedshensyn til nye misligholdte eksponeringer (NPE), som de fremg?r af Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans. Tilsynsforventningerne, hvad ang?r NPE-beholdningerne, forbliver u?ndrede. ?ndringerne, som tager h?jde for vedtagelsen af en ny EU-forordning, der tr?dte i kraft 26. april 2019, er blevet kommunikeret til institutterne p? forh?nd. De gennemg?s n?rmere i en pressemeddelelse i denne forbindelse, sammen med et teknisk dokument. Begge dokumenter findes p? ECB Banktilsyns websted.

Kreditinstitut p?lagt administrativ b?de som f?lge af overtr?delse af egenkapitalbestemmelserne

Den 13. august 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod en afg?relse fra Tilsynsr?det om at p?l?gge Piraeus Bank S.A. en administrativ b?de p? 5.150.000 euro for overtr?delser af egenkapitalbestemmelserne mellem 2015 og 2017. Der findes en pressemeddelelse om dette p? ECB Banktilsyns websted.

Vurdering af et institut som n?dlidende eller forventeligt n?dlidende

Den 15. august 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets vurdering – udarbejdet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014 – af, at AS PNB Banka var n?dlidende eller forventeligt n?dlidende som f?lge af en v?sentlig forringelse af bankens likviditetsforhold. Den F?lles Afviklingsinstans blev h?rt, og den var enig i vurderingen. Der findes en pressemeddelelse om dette p? ECB Banktilsyns websted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for outsourcing

Den 16. august 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsr?det om at meddele Den Europ?iske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det – for s? vidt ang?r signifikante institutter under dets direkte tilsyn – er ECB's hensigt at efterleve EBA's retningslinjer for outsourcing (EBA/GL/2019/02) inden udgangen af september 2020.

Medie- og pressehenvendelser

北京pk赛车10官网 中国福利彩票app 黑龙江省福彩p62玩法开奖号 体育彩票泳坛夺金玩法 河北11选5在线购买 盈策略 湖北快3开奖号码今天 玩股票怎么开户 股票为什么会涨和跌 时时彩软件免费试用版 幸运28在线预测55预测 最快的赚钱门路 体彩广西11选5结果 a股行情 江西快3开奖结果走势2元网 今日上证指数大盘多少点 贵州十一选五前三直选和