ECB logo
Menu

Αποφ?σει? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου τη? ΕΚΤ (εκτ?? των αποφ?σεων για τα επιτ?κια)

Α?γουστο?-Σεπτ?μβριο? 2019

27 Σεπτεμβρ?ου 2019

Εξωτερικ? επικοινων?α

Δημοσ?ευση στοιχε?ων σχετικ? με παρεμβ?σει? τη? ΕΚΤ στι? αγορ?? συναλλ?γματο?

Στι? 23 Σεπτεμβρ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να δημοσιε?σει πρ?σθετα στοιχε?α σχετικ? με τι? παρεμβ?σει? τη? ΕΚΤ στι? αγορ?? συναλλ?γματο? (FXI). Απ? τον Απρ?λιο του 2020 η ΕΚΤ θα αρχ?σει να δημοσιε?ει στοιχε?α FXI τ?σο σε π?νακα στον δικτυακ? τη? τ?πο ?σο και στην Ετ?σια ?κθεση τη? ΕΚΤ. Στον π?νακα, ?που θα δημοσιευθε? το σ?νολο των ιστορικ?ν στοιχε?ων FXI απ? το 1999 και μετ?, θα αναφ?ρεται, σε τριμηνια?α β?ση, κατ? π?σον η ΕΚΤ ?χει πραγματοποι?σει παρεμβ?σει? στη δι?ρκεια τη? τριμηνια?α? υπ? εξ?ταση περι?δου και, αν αυτ? ?χει συμβε?, θα διευκριν?ζεται η χρονικ? στιγμ? και η φ?ση των παρεμβ?σεων (μονομερε??, συντονισμ?νε? ? σχετιζ?μενε? με τον ΜΣΙ), το συνολικ? ?ψο? και η κατε?θυνσ? του?, εν? θα παρ?χεται και αν?λυση αν? ν?μισμα. Σχετικ? δελτ?ο Τ?που ε?ναι διαθ?σιμο στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Νομισματικ? πολιτικ?

Μη συμβατικ? μ?τρα νομισματικ?? πολιτικ??

Στι? 12 Σεπτεμβρ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο ?λαβε δι?φορα μη συμβατικ? μ?τρα νομισματικ?? πολιτικ??, αποφ?σισε δηλαδ? να ξεκιν?σει εκ ν?ου τη διεν?ργεια καθαρ?ν αγορ?ν στο πλα?σιο του προγρ?μματο? τη? ΕΚΤ ?σον αφορ? την αγορ? στοιχε?ων ενεργητικο? (asset purchase programme - APP), με μηνια?ο ?ψο? 20 δισεκ. ευρ?, απ? την 1η Νοεμβρ?ου 2019, να συνεχ?σει να επανεπενδ?ει, πλ?ρω?, τα ποσ? απ? την εξ?φληση τ?τλων αποκτηθ?ντων στο πλα?σιο του προγρ?μματο? APP κατ? τη λ?ξη του?, να επεκτε?νει τη δυνατ?τητα αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? με αποδ?σει? κατ?τερε? του επιτοκ?ου τη? διευκ?λυνση? αποδοχ?? καταθ?σεων, στον βαθμ? του αναγκα?ου, σε ?λα τα μ?ρη του APP, να θεσπ?σει ?να σ?στημα δ?ο βαθμ?δων για τον εκτοκισμ? των αποθεματικ?ν στο πλα?σιο του οπο?ου μ?ρο? τη? πλεον?ζουσα? ρευστ?τητα? που διακρατο?ν τα ιδρ?ματα θα εξαιρε?ται απ? το αρνητικ? επιτ?κιο τη? διευκ?λυνση? αποδοχ?? καταθ?σεων και να αλλ?ξει ορισμ?νε? απ? τι? βασικ?? παραμ?τρου? τη? τρ?τη? σειρ?? στοχευμ?νων πρ?ξεων πιο μακροπρ?θεσμη? αναχρηματοδ?τηση? (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ), οι οπο?ε? παρουσι?ζονται αναλυτικ?τερα παρακ?τω.

Δραστηρι?τητε? αγορ?ν

Ενδεικτικ? ημερολογιακ? πρ?γραμμα των τακτικ?ν δημοπρασι?ν και των περι?δων τ?ρηση? ελ?χιστων αποθεματικ?ν του Ευρωσυστ?ματο?

Στι? 8 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εν?κρινε το ενδεικτικ? ημερολογιακ? πρ?γραμμα των τακτικ?ν δημοπρασι?ν και των περι?δων τ?ρηση? ελ?χιστων αποθεματικ?ν του Ευρωσυστ?ματο? για το 2020. Το πρ?γραμμα, μαζ? με σχετικ? δελτ?ο Τ?που, ε?ναι διαθ?σιμο στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Αλλαγ?? σε ορισμ?νε? βασικ?? παραμ?τρου? τη? τρ?τη? σειρ?? στοχευμ?νων πρ?ξεων πιο μακροπρ?θεσμη? αναχρηματοδ?τηση?

Στι? 12 Σεπτεμβρ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να αλλ?ξει ορισμ?νε? βασικ?? παραμ?τρου? των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, και συγκεκριμ?να να αυξ?σει τη δι?ρκεια ?λων των πρ?ξεων απ? δ?ο σε τρ?α ?τη, να θεσπ?σει επιλογ? οικειοθελο?? αποπληρωμ?? και να τροποποι?σει την τιμολ?γηση των εν λ?γω πρ?ξεων. Αυτ?? οι αλλαγ?? διατυπ?θηκαν επισ?μω? στην απ?φαση ΕΚΤ/2019/28 που τροποποιε? την απ?φαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικ? με την τρ?τη σειρ? στοχευμ?νων πρ?ξεων πιο μακροπρ?θεσμη? αναχρηματοδ?τηση? που εκδ?θηκε στι? 12 Σεπτεμβρ?ου 2019 απ? το Διοικητικ? Συμβο?λιο. Η απ?φαση και σχετικ? δελτ?ο Τ?που διατ?θενται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Παρ?ταση των πλαισ?ων πρ?σθετων δανειακ?ν απαιτ?σεων μ?χρι το τ?λο? Μαρτ?ου του 2024

Στι? 12 Σεπτεμβρ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο σημε?ωσε ?τι η παρ?ταση τη? δι?ρκεια? των πρ?ξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ σημα?νει ?τι και τα πλα?σια πρ?σθετων δανειακ?ν απαιτ?σεων πρ?πει να παραταθο?ν αντιστο?χω? μ?χρι το τ?λο? Μαρτ?ου 2024, λαμβανομ?νη? υπ?ψη τη? απ?φαση? που ?λαβε το Διοικητικ? Συμβο?λιο στι? 7 Ιουν?ου 2019 να παρατε?νει τα εν λ?γω πλα?σια μ?χρι την ημερομην?α λ?ξη? τη? τελικ?? πρ?ξη? ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ.

Παρ?ταση τη? σ?νδεση? του επιτοκ?ου των πρ?ξεων πιο μακροπρ?θεσμη? αναχρηματοδ?τηση? δι?ρκεια? τρι?ν μην?ν με το επιτ?κιο των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? και μετ? τη λ?ξη τη? τελευτα?α? περι?δου τ?ρηση? ελ?χιστων αποθεματικ?ν του 2019

Στι? 12 Σεπτεμβρ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε ?τι το επιτ?κιο των πρ?ξεων πιο μακροπρ?θεσμη? αναχρηματοδ?τηση? (ΠΠΜΑ) δι?ρκεια? τρι?ν μην?ν θα οριστε? ?σο προ? το μ?σο επιτ?κιο των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? καθ’ ?λη τη δι?ρκεια τη? αντ?στοιχη? ΠΠΜΑ, τουλ?χιστον μ?χρι το τ?λο? τη? περι?δου τ?ρηση? ελ?χιστων αποθεματικ?ν που αρχ?ζει τον Μ?ρτιο του 2021.

Υποδομ?? τη? αγορ?? και πληρωμ??

Απ?φαση τη? ΕΚΤ σχετικ? με τη διαδικασ?α και τι? προ?ποθ?σει? ?σκηση? ορισμ?νων εξουσι?ν επ?βλεψη? των συστημικ?? σημαντικ?ν συστημ?των πληρωμ?ν απ? τι? αρμ?διε? αρχ??

Στι? 26 Ιουλ?ου 2019, κατ’ εφαρμογ? του ?ρθρου 21 παρ?γραφο? 2 του κανονισμο? ΕΚΤ/2017/32 που τροποποιε? τον κανονισμ? (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικ? με τι? απαιτ?σει? επ?βλεψη? των συστημικ?? σημαντικ?ν συστημ?των πληρωμ?ν (?κανονισμ?? SIPS?), το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε την απ?φαση ΕΚΤ/2019/25 σχετικ? με τη διαδικασ?α και τι? προ?ποθ?σει? ?σκηση? ορισμ?νων εξουσι?ν επ?βλεψη? των συστημικ?? σημαντικ?ν συστημ?των πληρωμ?ν απ? τι? αρμ?διε? αρχ??. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε επ?ση? να δημοσιε?σει μαζ? με την απ?φαση και περ?ληψη των παρατηρ?σεων επ? του σχεδ?ου απ?φαση? οι οπο?ε? ελ?φθησαν στο πλα?σιο δημ?σια? διαβο?λευση? που πραγματοποι?θηκε απ? τι? 8 Μαρτ?ου ?ω? τι? 12 Απριλ?ου 2019.

Συμβουλ?? στον τομ?α τη? νομοθεσ?α?

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με περιορισμο?? στη μεταβ?βαση ενυπ?θηκων απαιτ?σεων στην Πολων?α

Στι? 9 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2019/29, κατ?πιν αιτ?ματο? του Κοινοβουλ?ου τη? Πολων?α?.

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με την αγοραπωλησ?α πιστωτικ?ν διευκολ?νσεων στην Κ?προ

Στι? 16 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2019/30, κατ?πιν αιτ?ματο? του Υπουργε?ου Οικονομικ?ν τη? Κ?πρου.

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με την ελευθερ?α τη? πληροφ?ρηση? στι? Κ?τω Χ?ρε?

Στι? 4 Σεπτεμβρ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2019/31, κατ?πιν αιτ?ματο? του Υπουργο? Εσωτερικ?ν Υποθ?σεων και Σχ?σεων εντ?? του Βασιλε?ου των Κ?τω Χωρ?ν.

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με του? καν?νε? που πρ?πει να τηρο?ν οι χρηματοπιστωτικ?? επιχειρ?σει? κατ? τον καθορισμ? πολιτικ?ν αποδοχ?ν στι? Κ?τω Χ?ρε?

Στι? 5 Σεπτεμβρ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2019/32, κατ?πιν αιτ?ματο? του Υπουργο? Οικονομικ?ν των Κ?τω Χωρ?ν.

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με την προστασ?α του ευρ? απ? την παραχ?ραξη και την κιβδηλε?α και με την εξακρ?βωση τη? γνησι?τητα? των κερμ?των ευρ? στο Λουξεμβο?ργο

Στι? 23 Σεπτεμβρ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2019/33, κατ?πιν αιτ?ματο? του Υπουργο? Οικονομικ?ν του Λουξεμβο?ργου.

Εταιρικ? διακυβ?ρνηση

Σ?σταση τη? ΕΚΤ προ? το Συμβο?λιο τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? σχετικ? με του? εξωτερικο?? ελεγκτ?? τη? Bank ?entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Στι? 25 Ιουλ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη σ?σταση ΕΚΤ/2019/24 προ? το Συμβο?λιο τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? σχετικ? με του? εξωτερικο?? ελεγκτ?? τη? Bank ?entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. Η σ?σταση δημοσιε?θηκε στην Επ?σημη Εφημερ?δα τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? και στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Πρ?εδρο? τη? Επιτροπ?? Δεοντολογ?α? τη? ΕΚΤ

Ο κ. Patrick Honohan, μ?λο? τη? Επιτροπ?? Δεοντολογ?α? τη? ΕΚΤ απ? το 2016, αν?λαβε καθ?κοντα προ?δρου τη? Επιτροπ?? Δεοντολογ?α? απ? την 1η Αυγο?στου 2019. Ο κ. Honohan διαδ?χεται στην προεδρ?α τον κ. Jean-Claude Trichet του οπο?ου η θητε?α ?ληξε στι? 31 Ιουλ?ου 2019.

Κεντρικ? τρ?πεζα υποδοχ?? τη? Υπηρεσ?α? Συντονισμο? Δημ?σιων Διαγωνισμ?ν του Ευρωσυστ?ματο? απ? το 2020 ?ω? το 2024

Την 1η Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο ?ρισε την Banque centrale du Luxembourg ω? κεντρικ? τρ?πεζα υποδοχ?? τη? Υπηρεσ?α? Συντονισμο? Δημ?σιων Διαγωνισμ?ν του Ευρωσυστ?ματο? (EPCO) απ? το 2020 ?ω? το 2024, ?πειτα απ? θετικ? αξιολ?γηση τη? πρ?ταση? δραστηριοτ?των που υπ?βαλε η Banque centrale du Luxembourg. Η EPCO προσδιορ?ζει, αξιολογε? και συντον?ζει κοινο?? δημ?σιου? διαγωνισμο?? αγαθ?ν και υπηρεσι?ν που ε?ναι αναγκα?α για την εκτ?λεση των καθηκ?ντων του Ευρωσυστ?ματο?, με σκοπ? να επιτευχθε? η μεγαλ?τερη δυνατ? αποτελεσματικ?τητα και αποδοτικ?τητα απ? την πλευρ? του κ?στου?.

Απ?φαση τη? ΕΚΤ σχετικ? με την ?δρυση Διοικητικο? Συμβουλ?ου Επανεξ?ταση? και τον κανονισμ? λειτουργ?α? του

Στι? 9 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε την απ?φαση ΕΚΤ/2019/27 που τροποποιε? την απ?φαση ΕΚΤ/2014/16 σχετικ? με την ?δρυση Διοικητικο? Συμβουλ?ου Επανεξ?ταση? και τον κανονισμ? λειτουργ?α? του. Το Εποπτικ? Συμβο?λιο κλ?θηκε να δ?σει τη γν?μη του σχετικ? με τι? προτειν?μενε? τροποποι?σει? με τι? οπο?ε? διασαφην?ζονται ορισμ?νε? πτυχ?? του κανονισμο? λειτουργ?α? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου Επανεξ?ταση? υπ? το φω? τη? εμπειρ?α? που ?χει αποκτηθε? απ? την ?δρυσ? του το 2013 και μετ?. Η τροποποιητικ? απ?φαση περιλαμβ?νει επ?ση? μεθοδολογ?α σχετικ? με την κατανομ? του κ?στου? τη? επανεξ?ταση? που βαρ?νει τον αιτο?ντα και την ΕΚΤ στο πλα?σιο τη? επανεξ?ταση? αποφ?σεων τη? ΕΚΤ απ? το Διοικητικ? Συμβο?λιο Επανεξ?ταση?.

Μ?λη του Διοικητικο? Συμβουλ?ου Επανεξ?ταση?

Στι? 12 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο, λαμβ?νοντα? υπ?ψη τη γν?μη του Εποπτικο? Συμβουλ?ου, αποφ?σισε να παρατε?νει τη θητε?α του κ. Jean-Paul Redouin, τη? κα? Concetta Brescia Morra, του κ. Javier Arístegui Yá?ez και του κ. André Camilleri (ω? μελ?ν) και του κ. René Smits (ω? αναπληρωτ?) στο Διοικητικ? Συμβο?λιο Επανεξ?ταση? για π?ντε ακ?μη ?τη μ?χρι τι? 7 Σεπτεμβρ?ου 2024.

Μ?λη τη? Επιτροπ?? Επ?βλεψη? του βραχυπρ?θεσμου επιτοκ?ου του ευρ?

Στι? 23 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δι?ρισε τον κ. Massimo Rostagno, Γενικ? Διευθυντ? Νομισματικ?? Πολιτικ?? τη? ΕΚΤ, την κα Cornelia Holthausen, Αναπληρ?τρια Γενικ? Διευθ?ντρια Δραστηριοτ?των Αγορ?ν τη? ΕΚΤ, την κα Emmanuelle Assouan, Αναπληρ?τρια Γενικ? Διευθ?ντρια Χρηματοπιστωτικ?? Σταθερ?τητα? και Δραστηριοτ?των Αγορ?ν τη? Banque de France, και τον κ. Paolo Del Giovane, Επικεφαλ?? τη? Διε?θυνση? Δραστηριοτ?των Αγορ?ν τη? Banca d'Italia, μ?λη τη? εσωτερικ?? επιτροπ?? επ?βλεψη? τη? ΕΚΤ ?σον αφορ? τη διαδικασ?α καθορισμο? του βραχυπρ?θεσμου επιτοκ?ου του ευρ? (€STR). Η προεδρ?α αυτ?? τη? επιτροπ??, που συγκροτ?θηκε κατ’ εφαρμογ? του ?ρθρου 9 τη? κατευθυντ?ρια? γραμμ?? ΕΚΤ/2019/19 σχετικ? με το €STR, ?χει ανατεθε? στον Αντιπρ?εδρο τη? ΕΚΤ, κ. Luis de Guindos. ?λα τα μ?λη υποχρεο?νται να υποβ?λουν δηλ?σει? σχετικ? με τυχ?ν συγκρο?σει? συμφερ?ντων οι οπο?ε? θα δημοσιευθο?ν στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Προσωριν?? πρ?εδρο? τη? Επιτροπ?? Διαχε?ριση? Κινδ?νων

Στι? 29 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δι?ρισε τον κ. Fernando Monar Lora, Προ?στ?μενο του Τμ?ματο? Αν?λυση? Κινδ?νων στη Διε?θυνση Διαχε?ριση? Κινδ?νων τη? ΕΚΤ, προσωριν? πρ?εδρο τη? Επιτροπ?? Διαχε?ριση? Κινδ?νων, απ? την 1η Σεπτεμβρ?ου 2019.

Τραπεζικ? εποπτε?α

Αποτελ?σματα τη? συνολικ?? αξιολ?γηση? των πιστωτικ?ν ιδρυμ?των τη? Βουλγαρ?α?

Στι? 25 Ιουλ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου ?σον αφορ? την ?γκριση των τελικ?ν αποτελεσμ?των τη? συνολικ?? αξιολ?γηση? ?ξι πιστωτικ?ν ιδρυμ?των τη? Βουλγαρ?α? (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD και Investbank AD) που διεν?ργησε η Τραπεζικ? Εποπτε?α τη? ΕΚΤ απ? τον Νο?μβριο του 2018 μ?χρι τον Ιο?νιο του 2019 ?πειτα απ? το α?τημα τη? Βουλγαρ?α? για καθι?ρωση στεν?? συνεργασ?α? μεταξ? τη? ΕΚΤ και τη? Българска народна банка (τη? κεντρικ?? τρ?πεζα? τη? Βουλγαρ?α?). Σχετικ? δελτ?ο Τ?που διατ?θεται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Μνημ?νιο συνενν?ηση? μεταξ? τη? ΕΚΤ και του Ευρωπα?κο? Ελεγκτικο? Συνεδρ?ου

Στι? 26 Ιουλ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου για σ?ναψη μνημον?ου συνενν?ηση? με το Ευρωπα?κ? Ελεγκτικ? Συν?δριο σχετικ? με ελ?γχου? που αφορο?ν τα εποπτικ? καθ?κοντα τη? ΕΚΤ. Το ?γγραφο θα υπογραφε? επισ?μω? στο Λουξεμβο?ργο στι? 9 Οκτωβρ?ου 2019 και το πλ?ρε? κε?μενο θα δημοσιευθε? στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α την ?δια ημ?ρα. Σχετικ? δελτ?ο Τ?που διατ?θεται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Αποφ?σει? τη? ΕΚΤ σχετικ? με τη σημασ?α εποπτευ?μενων πιστωτικ?ν ιδρυμ?των

Στι? 26 Ιουλ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε προτ?σει? του Εποπτικο? Συμβουλ?ου για μεταβολ? τη? σημασ?α? ορισμ?νων εποπτευ?μενων πιστωτικ?ν ιδρυμ?των. Ο κατ?λογο? των εποπτευ?μενων οντοτ?των επικαιροποιε?ται σε τακτικ? β?ση και δημοσιε?εται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Πεδ?ο εφαρμογ?? τη? συνολικ?? αξιολ?γηση? των πιστωτικ?ν ιδρυμ?των τη? Κροατ?α?

Στι? 29 Ιουλ?ου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου ?σον αφορ? τη συμπερ?ληψη των πιστωτικ?ν ιδρυμ?των τη? Κροατ?α? στη συνολικ? αξιολ?γηση που θα διενεργ?σει η Τραπεζικ? Εποπτε?α τη? ΕΚΤ απ? τον Σεπτ?μβριο του 2019, κατ?πιν αιτ?ματο? τη? Κροατ?α? για καθι?ρωση στεν?? συνεργασ?α? μεταξ? τη? ΕΚΤ και τη? Hrvatska narodna banka. Σχετικ? δελτ?ο Τ?που διατ?θεται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Συμμ?ρφωση με τι? τροποποιημ?νε? συστ?σει? τη? ΕΑΤ σχετικ? με την ισοδυναμ?α των καθεστ?των απορρ?του

Στι? 5 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου να γνωστοποι?σει στην Ευρωπα?κ? Αρχ? Τραπεζ?ν (ΕΑΤ) την πρ?θεση τη? ΕΚΤ, σε ?,τι αφορ? τα σημαντικ? ιδρ?ματα υπ? την ?μεση εποπτε?α τη?, να συμμορφωθε? με τι? κατευθυντ?ριε? γραμμ?? τη? ΕΑΤ σχετικ? με την ισοδυναμ?α των καθεστ?των απορρ?του ?πω? τροποποι?θηκαν τελευτα?α στι? 8 Νοεμβρ?ου 2018 (EBA/REC/2018/03), απ? την ημερομην?α γνωστοπο?ηση?.

Αναθεωρημ?νε? εποπτικ?? προσδοκ?ε? κ?λυψη? για μη εξυπηρετο?μενα ανο?γματα

Στι? 9 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου ?σον αφορ? την αναθε?ρηση των εποπτικ?ν προσδοκι?ν σχετικ? με τον σχηματισμ? προβλ?ψεων προληπτικο? χαρακτ?ρα για ν?α μη εξυπηρετο?μενα ανο?γματα (ΜΕΑ), οι οπο?ε? διευκριν?ζονται στο ?Συμπλ?ρωμα του εγγρ?φου κατευθ?νσεων τη? ΕΚΤ προ? τι? τρ?πεζε? για τα μη εξυπηρετο?μενα δ?νεια?. Οι εποπτικ?? προσδοκ?ε? για το απ?θεμα των ΜΕΔ παραμ?νουν αμετ?βλητε?. Οι αναθεωρ?σει?, οι οπο?ε? λαμβ?νουν υπ?ψη την ?κδοση ν?ου κανονισμο? τη? ΕΕ που τ?θηκε σε ισχ? στι? 26 Απριλ?ου 2019, κοινοποι?θηκαν εγκα?ρω? στα ιδρ?ματα και παρουσι?ζονται αναλυτικ? σε σχετικ? δελτ?ο Τ?που, το οπο?ο διατ?θεται, μαζ? με τεχνικ? ?γγραφο, στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Επιβολ? διοικητικο? προστ?μου σε πιστωτικ? ?δρυμα για παρ?βαση των διατ?ξεων περ? ιδ?ων κεφαλα?ων

Στι? 13 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου ?σον αφορ? την επιβολ? διοικητικο? προστ?μου ?ψου? 5.150.000 ευρ? στην Τρ?πεζα Πειραι?? Α.Ε. για παραβ?σει? των διατ?ξεων περ? ιδ?ων κεφαλα?ων κατ? την περ?οδο 2015-2017. Σχετικ? δελτ?ο Τ?που διατ?θεται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Χαρακτηρισμ?? τρ?πεζα? ω? ιδρ?ματο? σε κατ?σταση αφερεγγυ?τητα? ? επαπειλο?μενη? αφερεγγυ?τητα?

Στι? 15 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση στην αξιολ?γηση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου, η οπο?α εκπον?θηκε σ?μφωνα με το ?ρθρο 18 παρ?γραφο? 1 του κανονισμο? (ΕΕ) αριθ. 806/2014, β?σει τη? οπο?α? η AS PNB Banka χαρακτηρ?ζεται ω? ?δρυμα σε κατ?σταση αφερεγγυ?τητα? ? επαπειλο?μενη? αφερεγγυ?τητα? λ?γω σημαντικ?? επιδε?νωση? τη? κατ?σταση? τη? ρευστ?τητ?? τη?. Το Ενια?ο Συμβο?λιο Εξυγ?ανση? κλ?θηκε να δ?σει τη γν?μη του κατ? τα δ?οντα και συμφ?νησε με την αξιολ?γηση. Σχετικ? δελτ?ο Τ?που διατ?θεται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Συμμ?ρφωση με τι? κατευθυντ?ριε? γραμμ?? τη? ΕΑΤ σχετικ? με την εξωτερικ? αν?θεση δραστηριοτ?των

Στι? 16 Αυγο?στου 2019 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου να γνωστοποι?σει στην ΕΑΤ την πρ?θεση τη? ΕΚΤ, σε ?,τι αφορ? τα σημαντικ? ιδρ?ματα υπ? την ?μεση εποπτε?α τη?, να συμμορφωθε? με τι? συστ?σει? τη? ΕΑΤ σχετικ? με την εξωτερικ? αν?θεση δραστηριοτ?των (EBA/GL/2019/02) μ?χρι το τ?λο? Σεπτεμβρ?ου του 2020.

Εκπρ?σωποι Τ?που

北京pk赛车10官网 福彩东方6 1开奖结果 北京快乐8开奖结果 生肖6+1开奖结果查询 广西十一选五基本走势图 贵州快3走势图表基本走势图 幸运飞艇能提现吗 上海福利彩票选四计算方法 福彩3D推荐号码 广西快3基本走势图一定牛 陈浩的股票分析软件 河南快三开奖结果查询 广西11选五投注 好彩1871 股票配资平台 云南快乐十分购买大厅 股票涨跌百分比怎么计算