ECB logo
Menu

EKP n?ukogu otsused (v?lja arvatud otsused intressim??rade kohta)

August – september 2019

27. september 2019

Avalikud suhted

Andmete avalikustamine EKP valuutainterventsioonide kohta

23. septembril 2019 otsustas EKP n?ukogu hakata avaldama t?iendavaid andmeid EKP valuutainterventsioonide kohta. Alates 2020. aasta aprillist avaldab EKP need andmed nii tabelina oma veebilehel kui ka EKP aastaaruandes. Tabel, mis sisaldab valuutainterventsioonide andmeid alates aastast 1999, n?itab kvartalite kaupa, kas vaatlusalusel ajavahemikul viidi l?bi valuutainterventsioone. Interventsioonide korral t?psustatakse nende ajastus, laad (ühepoolne, koosk?lastatud v?i ERM2-ga seotud interventsioon), kogusumma ja suund ning esitatakse nende liigendus valuutade kaupa. Sellekohane pressiteade on k?ttesaadav EKP veebilehel.

Rahapoliitika

Mittestandardsed rahapoliitilised meetmed

12. septembril 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitme mittestandardse rahapoliitilise meetme kohta. Ta otsustas alustada alates 1. novembrist 2019 EKP varaostukava raames taas netovaraostude tegemist igakuiselt 20 miljardi euro ulatuses, j?tkata varaostukava raames ostetud aegumist?htajani j?udnud v??rtpaberitelt laekuvate p?hiosa tagasimaksete t?ies ulatuses reinvesteerimist ning pikendada v?imalust osta oma varaostukava k?igi osade raames vajalikul m??ral varasid, mille tulusus on alla hoiustamise püsiv?imaluse intressim??ra. Samuti v?etakse kasutusele reservidelt makstavate intresside kaheastmeline süsteem, milles osa krediidiasutuste hoitavast ülelikviidsusest vabastatakse hoiustamise püsiv?imaluse negatiivsest intressim??rast. Kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) p?hiparameetrites tehakse teatavad muudatused, mida t?psustatakse allpool.

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslik ajakava

8. augustil 2019 kiitis EKP n?ukogu heaks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava 2020. aastaks. Ajakava koos sellekohase pressiteatega on k?ttesaadav EKP veebilehel.

Muudatused kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teatavates p?hiparameetrites

12. septembril 2019 otsustas EKP n?ukogu muuta TLTRO-III teatavaid p?hiparameetreid, st pikendada k?igi operatsioonide t?htaega kahelt aastalt kolmele, kehtestada vabatahtliku tagasimakse v?imalus ja muuta nende operatsioonide hinnakujundust. Muudatused on s?testatud EKP n?ukogu 12. septembri 2019. aasta otsuses EKP/2019/28, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta. Otsus koos sellekohase pressiteatega on k?ttesaadav EKP veebilehel.

T?iendavate krediidin?uete raamistike kehtivuse pikendamine 2024. aasta m?rtsi l?puni

12. septembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu teadmiseks, et TLTRO-III operatsioonide t?htaja pikendamine eeldab ühtlasi t?iendavate krediidin?uete raamistike kehtivuse pikendamist 2024. aasta m?rtsi l?puni, v?ttes arvesse EKP n?ukogu 7. juuni 2019. aasta otsust pikendada t?iendavate krediidin?uete raamistike kehtivust kuni kolmanda seeria viimase suunatud pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni t?htaja saabumiseni.

Kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide intressim??ra indekseerimise pikendamine ajavahemikuks p?rast 2019. aasta viimase arvestusperioodi l?ppu

12. septembril 2019 otsustas EKP n?ukogu, et kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide intressim??r kehtestatakse p?hiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmise intressim??ra tasemel vastava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kestel v?hemalt kuni 2021. aasta m?rtsis algava arvestusperioodi l?puni.

Turuinfrastruktuur ja maksed

EKP otsus p?deva asutuse teatavate volituste teostamise korra ja tingimuste kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide j?relevalvega

26. juulil 2019 v?ttis EKP n?ukogu m??ruse EKP/2017/32 (millega muudetakse m??rust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide j?relevaatamise kohta (nn SIPS m??rus)) artikli 21 l?ike 2 kohaselt vastu otsuse EKP/2019/25 p?deva asutuse teatavate volituste teostamise korra ja tingimuste kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide j?relevalvega. EKP n?ukogu otsustas ka, et koos otsusega avaldatakse kokkuv?te vastustest, mis saadi otsuse eeln?u k?sitlemiseks ajavahemikus 8. m?rtsist kuni 12. aprillini 2019 korraldatud avaliku konsultatsiooni k?igus.

?igusaktid

EKP arvamus hüpoteekn?uete üleandmise piirangute kohta Poolas

9. augustil 2019 v?ttis EKP n?ukogu Poola Vabariigi parlamendi alamkoja (Sejm) taotlusel vastu arvamuse CON/2019/29.

EKP arvamus krediidiinstrumentide müügi ja ostu kohta Küprosel

16. augustil 2019 v?ttis EKP n?ukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/30.

EKP arvamus teabevabaduse kohta Madalmaades

4. septembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu Madalmaade riigisuhete ja siseküsimuste ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/31.

EKP arvamus reeglite kohta, mida finantsettev?tted peavad j?rgima tasustamispoliitika kehtestamisel Madalmaades

5. septembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/32.

EKP arvamus euro kaitsmise kohta v?ltsimise eest ja euromüntide autentimise kohta Luksemburgis

23. septembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu Luksemburgi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/33.

üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu N?ukogule Bank ?entrali ta' Malta / Central Bank of Malta v?lisaudiitorite kohta

25. juulil 2019 v?ttis EKP n?ukogu vastu soovituse EKP/2019/24 Euroopa Liidu N?ukogule Bank ?entrali ta' Malta / Central Bank of Malta v?lisaudiitorite kohta. Soovitus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP eetikakomitee eesistuja

EKP eetikakomitee eesistuja ülesandeid asus alates 1. augustist 2019 t?itma Patrick Honohan, kes on alates 2016. aastast olnud EKP eetikakomitee liige. Eelmise eesistuja Jean-Claude Trichet’ ametiaeg l?ppes 31. juulil 2019.

Eurosüsteemi hankekoordineerimise talituse asukoht aastatel 2020–2024

1. augustil 2019 m??ras EKP n?ukogu eurosüsteemi hankekoordineerimise talituse (EPCO) asukohaks aastatel 2020–2024 Luksemburgi keskpanga. Otsus tehti p?rast Luksemburgi keskpanga ettepanekule positiivse hinnangu andmist. EPCO teeb kindlaks eurosüsteemi ülesannete t?itmiseks vajalike kaupade ja teenuste soetamise ühishanked ning hindab ja koordineerib neid, et maksimeerida kulut?husust ja tulemuslikkust.

EKP otsus vaidlustusn?ukogu asutamise ja selle kodukorra kohta

9. augustil 2019 v?ttis EKP n?ukogu vastu otsuse EKP/2019/27, millega muudetakse otsust EKP/2014/16 vaidlustusn?ukogu asutamise ja t??korra kohta. Muudatuste teemal konsulteeriti ka j?relevalven?ukoguga. Nendes t?psustatakse vaidlustusn?ukogu t??korra teatavaid aspekte, v?ttes arvesse kogemusi, mis on saadud alates n?ukogu asutamisest 2013. aastal. Muutmisotsus sisaldab ka nende kulude jaotamise metoodikat, mis tekivad taotlejal ja EKP-l seoses EKP otsuste l?bivaatamisega vaidlustusn?ukogus.

Vaidlustusn?ukogu liikmed

12. augustil 2019 tegi EKP n?ukogu j?relevalven?ukogu arvamust arvesse v?ttes otsuse pikendada vaidlustusn?ukogu liikmete Jean-Paul Redouini, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yá?ezi ja André Camilleri ning asendusliikme René Smitsi ametiaega viie aasta v?rra kuni 7. septembrini 2024.

Euro lühiajalise intressim??ra sisekontrolli komitee liikmed

23. augustil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse nimetada euro lühiajalise intressim??ra (€STR) kindlaksm??ramise protsessi eest vastutava sisekontrolli komitee liikmeteks EKP rahapoliitika peadirektoraadi peadirektor Massimo Rostagno, EKP turutehingute peadirektoraadi peadirektori aset?itja Cornelia Holthausen, Prantsusmaa keskpanga finantsstabiilsuse ja turuoperatsioonide peadirektoraadi peadirektori aset?itja Emmanuelle Assouan ning Itaalia keskpanga turuoperatsioonide direktoraadi juhataja Paolo Del Giovane. Suunise EKP/2019/19 (euro lühiajalise intressim??ra (€STR) kohta) artikli 9 kohaselt asutatud sisekontrolli komitee eesistuja on EKP asepresident Luis de Guindos. K?ik liikmed peavad esitama huvide konflikte k?sitleva deklaratsiooni, mis avaldatakse EKP veebilehel. Selle eesm?rk on ennetada olukordi, mis v?ivad tekitada tegeliku v?i n?ilise huvide konflikti.

Riskijuhtimise komitee eesistuja kohuset?itja

29. augustil 2019 nimetas EKP n?ukogu riskijuhtimise komitee eesistuja kohuset?itjaks EKP riskihalduse direktoraadi riskianalüüsi osakonna juhataja Fernando Monar Lora. Tema ametiaeg algab 1. septembril 2019.

Pangandusj?relevalve

Bulgaaria krediidiasutuste p?hjaliku hindamise tulemused

25. juulil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule kiita heaks Bulgaaria kuue krediidiasutuse (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD ja Investbank AD) p?hjaliku hindamise tulemused. EKP pangandusj?relevalve viis p?hjaliku hindamise l?bi ajavahemikus 2018. aasta novembrist kuni 2019. aasta juunini seoses Bulgaaria taotlusega seada sisse tihe koost?? EKP ja Bulgaaria keskpanga (Българска народна банка) vahel. Sellekohane pressiteade on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

EKP ja Euroopa Kontrollikoja vastastikuse m?istmise memorandum

26. juulil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule s?lmida Euroopa Kontrollikojaga vastastikuse m?istmise memorandum seoses EKP j?relevalveülesannete auditeerimisega. Memorandumile kirjutati ametlikult alla Luxembourgis 9. oktoobril 2019 ja selle t?ielik tekst avaldati samal p?eval EKP pangandusj?relevalve veebilehel. Sellekohane pressiteade on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

EKP otsused j?relevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

26. juulil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekutele teatavate j?relevalvealuste krediidiasutuste staatuse muutmise kohta. J?relevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrap?raselt ja see on avaldatud EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

Horvaatia krediidiasutuste p?hjalik hindamine

29. juulil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule Horvaatia krediidiasutuste kohta, kes kaasatakse p?hjalikku hindamisse, mille EKP pangandusj?relevalve viib l?bi alates 2019. aasta septembrist seoses Horvaatia taotlusega seada sisse tihe koost?? EKP ja Horvaatia keskpanga (Hrvatska narodna banka) vahel. Sellekohane pressiteade on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

Konfidentsiaalsuskordade samav??rsust k?sitlevate Euroopa Pangandusj?relevalve (EBA) muudetud soovituste j?rgimine

5. augustil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusj?relevalvet (EBA) EKP kavatsusest hakata tema otsese j?relevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates teavitamise kuup?evast j?rgima viimati 8. novembril 2018 muudetud EBA soovitusi konfidentsiaalsuskordade samav??rsuse kohta (EBA/REC/2018/03).

Viivisn?uete kaetusega seotud j?relevalveootuste muutmine

9. augustil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule muuta uute viivisn?uetega seotud usaldatavusn?uetekohaste eraldiste suhtes kehtestatud j?relevalveootusi, mis on esitatud dokumendis ?EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa”. Praeguste viivisn?uete suhtes kehtestatud j?relevalveootusi ei muudeta. J?relevalveootuste muutmise p?hjuseks on uue ELi m??ruse vastuv?tmine ja selle j?ustumine 26. aprilli 2019. Muudatustest on krediidiasutusi eelnevalt teavitatud. Sellekohane üksikasjalik pressiteade koos tehnilise dokumendiga on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

Halduskaristuse m??ramine omavahendite n?udeid rikkunud krediidiasutusele

13. augustil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule m??rata Piraeus Bank S.A.-le 5 150 000 euro suurune halduskaristus omavahendite n?uete rikkumise eest aastatel 2015–2017. Sellekohane pressiteade on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

Hinnang maksej?uetu v?i t?en?oliselt maksej?uetuks j??va krediidiasutuse kohta

15. augustil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu poolt m??ruse (EL) nr 806/2014 artikli 18 l?ike 1 kohaselt koostatud hinnangule, et AS PNB Banka on maksej?uetu v?i t?en?oliselt j??b maksej?uetuks, sest tema likviidsusolukord on m?rkimisv??rselt halvenenud. Hinnangu koostamisel konsulteeriti n?uetekohaselt ühtse kriisilahendusn?ukoguga, kes n?ustus hinnanguga. Sellekohane pressiteade on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

EBA suunised tegevuse edasiandmise kohta

16. augustil 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusj?relevalvet (EBA) EKP kavatsusest j?rgida tema otsese j?relevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid tegevuse edasiandmise kohta (EBA/GL/2019/02). EKP kavatseb t?ita suunistes esitatud n?uded 2020. aasta septembri l?puks.

Kontaktandmed

北京pk赛车10官网 今日股票行情查询 湖北体彩11选五乐彩网 天吉双色球彩票论坛 快乐10分走势图 股票有哪些平台 云南时时彩走势图表 甘肃快3开奖软件 上海11选5推荐号码理计划 喜乐彩官网 江西快三平台 体彩飞鱼开奖查询 陕西快乐10分下载 11选5任四最牛玩法 金福配资 湖北快三技巧公式 秒速赛车开奖结果