ECB logo
Menu

EKP:n neuvoston p??t?kset (muut kuin korkop??t?kset)

Elo- ja syyskuu 2019

27.9.2019

Viestint?

Valuuttainterventioita koskevien tietojen julkaiseminen

EKP:n neuvosto p??tti 23.9.2019, ett? EKP:n valuuttainterventioista julkaistaan huhtikuusta 2020 alkaen lis?tietoja sek? EKP:n vuosikertomuksessa ett? EKP:n verkkosivuilla olevassa taulukossa. Taulukko sis?lt?? vuoteen 1999 ulottuvat historiatiedot kaikista valuuttainterventioista sek? nelj?nnesvuosittain ilmoitettavat tiedot uusista interventioista. Taulukossa esitet??n interventioiden kokonaisvolyymi, suunta, ajankohta ja luonne (yksipuoliset, koordinoidut vai ERM II ?mekanismiin liittyv?t interventiot) sek? valuuttakohtainen erittely. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdist?tiedote.

Rahapolitiikka

Ep?tavanomaiset rahapoliittiset toimet

EKP:n neuvosto teki 12.9.2019 useita p??t?ksi? ep?tavanomaisista rahapoliittisista toimista. Omaisuuserien osto-ohjelmassa aletaan tehd? 1.11.2019 uusia ostoja nettom??r?isesti 20 miljardilla eurolla kuukaudessa, ja hankittujen omaisuuserien er??ntyess? takaisin maksettavien p??omien uudelleensijoituksia jatketaan t?ysim??r?isesti. Mahdollisuus ostaa tarvittaessa sellaisia omaisuuseri?, joiden tuotto j?? EKP:n talletuskoron alle, laajennetaan ohjelman kaikkiin osiin. Lis?ksi varannoille maksettava korko muutetaan kaksiportaiseksi siten, ett? osa pankkien varantovelvoitteen ylitt?vist? talletuksista vapautetaan negatiivisesta talletuskorosta. My?s er?it? kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan keskeisi? ehtoja muutetaan (ks. erillinen kohta j?ljemp?n?).

Markkinaoperaatiot

Euroj?rjestelm?n ohjeellinen huutokauppakalenteri ja pitoajanjaksot

EKP:n neuvosto hyv?ksyi 8.8.2019 euroj?rjestelm?n ohjeellisen huutokauppakalenterin ja v?himm?isvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2020. Kalenteri ja sit? koskeva lehdist?tiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia er?isiin kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan keskeisiin ehtoihin

EKP:n neuvosto p??tti 12.9.2019 muuttaa er?it? kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan keskeisi? ehtoja. Se p??tti pident?? operaatioiden maturiteetin kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen, lis?t? mahdollisuuden vapaaehtoiseen takaisinmaksuun ja muuttaa operaatioissa sovellettavaa korkoa. N?m? muutokset sis?ltyv?t 12.9.2019 annettuun p??t?kseen EKP/2019/28, jolla muutetaan kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannesta sarjasta annettua p??t?st? (EU) 2019/1311. P??t?s ja sit? koskeva lehdist?tiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainasaamisten tilap?isen vakuuskelpoisuuden jatkaminen vuoden 2024 maaliskuun loppuun

EKP:n neuvosto totesi 12.9.2019, ett? koska se oli 7.6.2019 p??tt?nyt jatkaa lainasaamisten tilap?ist? vakuuskelpoisuutta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan viimeisen operaation er??ntymisp?iv??n saakka, n?iden operaatioiden maturiteetin pident?minen edellytt?? my?s lainasaamisten tilap?isen vakuuskelpoisuuden jatkamista vuoden 2024 maaliskuun loppuun.

Kolmen kuukauden pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden korko vuoden 2019 v?himm?isvarantojen pitoajanjakson p??ttymisen j?lkeen

EKP:n neuvosto p??tti 12.9.2019, ett? kolmen kuukauden pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden korkona on perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin pitempiaikaisen rahoitusoperaation voimassaoloajalta. Korko m??r?ytyy t?ll? tavalla ainakin vuoden 2021 maaliskuussa alkavan v?himm?isvarantojen pitoajanjakson loppuun.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

EKP:n p??t?s menettelyist? ja ehdoista, joilla toimivaltainen viranomainen voi k?ytt?? tiettyj? valtuuksia rahoitusj?rjestelm?n kannalta merkitt?vien maksuj?rjestelmien yleisvalvonnassa

EKP:n neuvosto antoi 26.7.2019 p??t?ksen EKP/2019/25 toimivaltaisen viranomaisen valtuuksien k?ytt?? koskevista menettelyist? ja ehdoista systeemisesti merkitt?vien maksuj?rjestelmien yleisvalvonnassa. P??t?s tehtiin systeemisesti merkitt?vi? maksuj?rjestelmi? koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 muutosasetuksen EKP/2017/32 artiklan 21 kohdan 2 nojalla. EKP:n neuvosto p??tti my?s julkaista p??t?ksen yhteydess? yhteenvedon vastauksista, jotka p??t?sluonnoksesta oli saatu 8.3.–12.4.2019 j?rjestetyn julkisen kuulemisen yhteydess?.

Lains??d?nt?

EKP:n lausunto kiinteist?vakuudellisten saamisten siirtoa koskevista rajoituksista Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 9.8.2019 Puolan parlamentin alahuoneen pyynn?st? lausunnon CON/2019/29.

EKP:n lausunto luottoj?rjestelyjen ostosta ja myynnist? Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 16.8.2019 Kyproksen valtiovarainministeri?n pyynn?st? lausunnon CON/2019/30.

EKP:n lausunto tietojen avoimuudesta Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 4.9.2019 Alankomaiden sis?ministerin ja kuningaskunnan sis?isten suhteiden ministerin pyynn?st? lausunnon CON/2019/31.

EKP:n lausunto s??nn?ist?, joita rahoitusalan yritysten on noudatettava palkka- ja palkitsemispolitiikkojen m??rittelyss? Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 5.9.2019 Alankomaiden valtiovarainministerin pyynn?st? lausunnon CON/2019/32.

EKP:n lausunto euron suojaamisesta v??rent?miselt? sek? eurometallirahojen aitouden tarkastamisesta Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 23.9.2019 Luxemburgin valtiovarainministerin pyynn?st? lausunnon CON/2019/33.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Maltan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 25.7.2019 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2019/24). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdess? ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n eettisen komitean puheenjohtajuus

Patrick Honohan otti vastaan EKP:n eettisen komitean puheenjohtajan teht?v?t 1.8.2019. H?n on toiminut komitean j?senen? vuodesta 2016 ja seuraa nyt puheenjohtajana Jean-Claude Trichet’t?, jonka toimikausi p??ttyi 31.7.2019.

Euroj?rjestelm?n hankintatoimiston sijaintipaikka vuosina 2020–2024

EKP:n neuvosto p??tti 1.8.2019 Luxemburgin keskuspankin ehdotuksesta tekem?ns? my?nteisen arvion perusteella, ett? euroj?rjestelm?n hankintatoimisto toimii vuosina 2020–2024 Luxemburgin keskuspankin yhteydess?. Hankintatoimisto m??ritt??, arvioi ja koordinoi euroj?rjestelm?n teht?vien hoidon edellytt?mien tavaroiden ja palvelujen yhteishankintoja niiden kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi.

Muutos oikaisulautakunnan perustamista ja sen toimintas??nt?j? koskevaan p??t?kseen

EKP:n neuvosto antoi 9.8.2019 p??t?ksen EKP/2019/27 oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintas??nn?ist? annetun p??t?ksen EKP/2014/16 muuttamisesta. Muutosehdotuksista oli sit? ennen kuultu valvontaelint?. Muutoksilla selkeytet??n oikaisulautakunnan toimintas??nt?j? joiltakin osin lautakunnan perustamisvuoden 2013 j?lkeen saatujen kokemusten perusteella. Muutosp??t?ksess? m??ritet??n my?s periaatteet, joiden mukaan EKP:n p??t?ksen uudelleenk?sittelyst? aiheutuneet kustannukset jaetaan pyynn?n esitt?j?n ja EKP:n kesken.

Oikaisulautakunnan j?senyys

EKP:n neuvosto p??tti 12.8.2019 jatkaa valvontaelimen lausunnon pohjalta Jean-Paul Redouinin, Concetta Brescia Morran, Javier Arístegui Yá?ezin ja André Camillerin toimikautta oikaisulautakunnan j?senin? sek? René Smitsin toimikautta lautakunnan varaj?senen? viidell? vuodella 7.9.2024 asti.

Eurom??r?isten markkinoiden lyhyen koron valvontakomitean j?senyys

EKP:n neuvosto nimitti 23.8.2019 j?senet eurom??r?isten markkinoiden lyhytt? korkoa (€STR) tarkastelevaan EKP:n sis?iseen valvontakomiteaan, joka on perustettu suuntaviivojen EKP/2019/19 artiklan 9 nojalla. J?seniksi nimitettiin EKP:n rahapolitiikan p??osaston johtaja Massimo Rostagno, EKP:n markkinaoperaatioiden p??osaston varajohtaja Cornelia Holthausen, Ranskan keskuspankin rahoitusvakauden ja markkinaoperaatioiden p??osaston varajohtaja Emmanuelle Assouan ja Italian keskuspankin markkinaoperaatio-osaston johtaja Paolo Del Giovane. Komitean puheenjohtajana on EKP:n varap??johtaja Luis de Guindos. Komitean kaikkien j?senten on annettava eturistiriidoistaan EKP:n verkkosivuilla julkaistavat ilmoitukset.

Riskienhallintakomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 29.8.2019 riskienhallintakomitean vt. puheenjohtajaksi EKP:n riskienhallintaosaston riskianalyysitoimiston johtajan Fernando Monar Loran 1.9.2019 alkaen.

Pankkivalvonta

Bulgarialaisten luottolaitosten kattavan arvioinnin tulokset

EKP:n neuvosto j?tti 25.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyv?ksy? lopulliset tulokset kattavasta arvioinnista, joka koskee kuutta bulgarialaista luottolaitosta (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD ja Investbank AD). EKP suoritti kattavan arvioinnin marraskuun 2018 ja kes?kuun 2019 v?lisen? aikana Bulgarian esitetty? hakemuksen tiiviin yhteisty?n aloittamisesta EKP:n ja Bulgarian keskuspankin v?lill?. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdist?tiedote.

EKP:n ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen v?linen yhteisty?p?yt?kirja

EKP:n neuvosto j?tti 26.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta tehd? EKP:n pankkivalvontateht?vi? koskevista tarkastuksista yhteisty?p?yt?kirja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. P?yt?kirja allekirjoitetaan virallisesti Luxemburgissa 9.10.2019 ja julkaistaan samana p?iv?n? kokonaisuudessaan EKP:n pankkivalvontasivuilla, joilla on julkaistu my?s aihetta koskeva lehdist?tiedote.

EKP:n p??t?kset valvottavien luottolaitosten merkitt?vyydest?

EKP:n neuvosto j?tti 26.7.2019 vastustamatta valvontaelimen p??t?sluonnoksia er?iden valvottavien luottolaitosten merkitt?vyysluokan muuttamisesta. Muutokset otetaan huomioon EKP:n pankkivalvontasivuilla olevissa valvottavien luottolaitosten luetteloissa, joita p?ivitet??n s??nn?llisin v?liajoin.

Kroatialaisten luottolaitosten kattava arviointi

EKP:n neuvosto j?tti 29.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta luottolaitoksista, jotka EKP ottaa mukaan syyskuussa 2019 aloitettavaan kroatialaisten luottolaitosten kattavaan arviointiin. Kattava arviointi suoritetaan Kroatian esitetty? hakemuksen tiiviin yhteisty?n aloittamisesta EKP:n ja Kroatian keskuspankin v?lill?. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdist?tiedote.

Salassapitoj?rjestelyjen vastaavuutta koskevien EPV:n muutettujen suositusten noudattaminen

EKP:n neuvosto j?tti 5.8.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), ett? EKP aikoo ilmoitusp?iv?st? l?htien noudattaa merkitt?vien laitosten suoran valvonnan yhteydess? luottamuksellisuusj?rjestelyjen vastaavuutta koskevia EPV:n muutettuja suosituksia (EBA/REC/2018/03, annettu 8.11.2018).

J?rjest?m?tt?mien vastuiden kattamista koskevien valvontaodotusten tarkistaminen

EKP:n neuvosto j?tti 9.8.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta tarkistaa uusista j?rjest?m?tt?mist? saamisista kirjattavia vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskevia valvontaodotuksia, jotka on julkaistu asiakirjassa ”EKP:n lis?odotukset j?rjest?m?tt?mien saamisten k?sittelyst?: vakavaraisuusperusteiset arvonalennukset”. Valvottaville pankeille jo tiedoksi l?hetetyiss? tarkistuksissa otetaan huomioon 26.4.2019 voimaan tullut EU:n uusi asetus, mutta niill? ei muuteta j?rjest?m?tt?mien saamisten kantaa koskevia valvontaodotuksia. Yksityiskohtaisempaa tietoa tarkistuksista on EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistussa lehdist?tiedotteessa ja teknisess? asiakirjassa.

Omia varoja koskevia s??nn?ksi? rikkoneelle luottolaitokselle hallinnollinen seuraamus

EKP:n neuvosto j?tti 13.8.2019 vastustamatta valvontaelimen p??t?st? m??r?t? Piraeus Bank S.A:lle 5 150 000 euron suuruinen hallinnollinen seuraamusmaksu omia varoja koskevien s??nn?sten rikkomisesta vuosina 2015–2017. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdist?tiedote.

Laitoksen arvioiminen kykenem?tt?m?ksi tai todenn?k?isesti kykenem?tt?m?ksi jatkamaan toimintaansa

EKP:n neuvosto j?tti 15.8.2019 vastustamatta asetuksen (EU) N:o 806/2014 artiklan 18 kohdan 1 nojalla laadittua valvontaelimen arviota, ettei AS PNB Bankalla ole tai todenn?k?isesti ole edellytyksi? jatkaa toimintaansa pankin likviditeettitilanteen huomattavan heikkenemisen vuoksi. Arvion laadinnan yhteydess? kuultiin yhteist? kriisinratkaisuneuvostoa, joka puolsi arviota. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdist?tiedote.

Ulkoistamista koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto j?tti 16.8.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), ett? EKP aikoo alkaa noudattaa ulkoistamista koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2019/02) merkitt?vien laitosten suoran valvonnan yhteydess? syyskuun 2020 loppuun menness?.

Yhteyshenkil?t

北京pk赛车10官网 赛车开奖 管家婆免费仓库管理软件 腾讯分分彩开奖官网结果 华东六省15选5走势图 江西快3预测计划 安徽快3开奖结果今天 大学生2000元能炒股吗 福彩双色球开奖结果 体彩排列3走势 上海11选5每期推荐 贵州11选5哪里可以玩 辽宁快乐12真准网 吉林快3开奖结果查询 幸运农场水果版app 网上炒股怎么炒 北京pk拾app