ECB logo
Menu

Odluke Upravnog vije?a ESB-a (osim odluka o utvr?ivanju kamatnih stopa)

kolovoz i rujan 2019.

27. rujna 2019.

Obavje?tavanje javnosti

Objava podataka o ESB-ovim deviznim intervencijama

Upravno vije?e 23. rujna 2019. odlu?ilo je objaviti dodatne podatke o ESB-ovim deviznim intervencijama. Od travnja 2020. ESB ?e objavljivati podatke o deviznim intervencijama u tablici na svojim mre?nim stranicama i u Godi?njem izvje??u ESB-a. U tablici, u kojoj ?e objaviti sve povijesne podatke o deviznim intervencijama od 1999., svaka ?e tri mjeseca objavljivati i je li provodio devizne intervencije u promatranom tromjese?nom razdoblju i, ako jest, objavit ?e informacije o vremenu i naravi tih intervencija (jednostrane, koordinirane ili povezane s europskim te?ajnim mehanizmom), njihovu ukupnom iznosu i smjeru te valutnoj strukturi. Povezano priop?enje za javnost mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Monetarna politika

Nestandardne mjere monetarne politike

Upravno vije?e donijelo je 12. rujna 2019. nekoliko nestandardnih mjera monetarne politike. Naime, odlu?ilo je da ?e se nastaviti neto kupnje u sklopu ESB-ova programa kupnje vrijednosnih papira u mjese?nom iznosu od 20 mlrd. EUR od 1. studenoga 2019., i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira, pro?iriti mogu?nost kupnje vrijednosnih papira s prinosom manjim od kamatne stope na stalno raspolo?ivu mogu?nost deponiranja kod sredi?nje banke u mjeri u kojoj to bude potrebno na sve segmente programa kupnje vrijednosnih papira, uvesti sustav dviju naknada za pri?uvu u kojem ?e dio dr?anja vi?ka likvidnosti institucija izuzeti od primjene negativne kamatne stope na stalno raspolo?ivu mogu?nost deponiranja te da ?e promijeniti dio glavnih parametara tre?e serije ciljanih operacija dugoro?nijeg refinanciranja (TLTRO-III). Vi?e pojedinosti o tim nestandardnim standardnim mjerama u nastavku je teksta.

Tr?i?ne operacije

Okvirni kalendar redovitih aukcija i razdoblja odr?avanja pri?uva Eurosustava

Upravno vije?e odobrilo je 8. kolovoza 2019. okvirni kalendar redovitih aukcija i razdoblja odr?avanja pri?uva Eurosustava u 2020. Kalendar i povezano priop?enje za javnost mogu se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Promjene dijela glavnih parametara tre?e serije ciljanih operacija dugoro?nijeg refinanciranja

Upravno vije?e odlu?ilo je 12. rujna 2019. promijeniti dio glavnih parametara operacija TLTRO-III: produljiti rok dospije?a svih operacija s dviju na tri godine, uvesti mogu?nost dobrovoljne prijevremene otplate i promijeniti cijenu tih operacija. Te su izmjene sadr?ane u Odluci ESB/2019/28 o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o tre?oj seriji ciljanih operacija dugoro?nijeg refinanciranja, koju je Upravno vije?e donijelo 12. rujna 2019. Odluka i povezano priop?enje za javnost mogu se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Produljenje trajanja okvira za dodatna kreditna potra?ivanja do kraja o?ujka 2024.

Upravno vije?e primilo je na znanje 12. rujna 2019. da produljenje roka dospije?a operacija TLTRO-III podrazumijeva produljenje trajanja okvira za dodatna kreditna potra?ivanja do kraja o?ujka 2024. s obzirom na odluku Upravnog vije?a od 7. lipnja 2019. da se produlji trajanje okvira za dodatna kreditna potra?ivanja do roka dospije?a posljednje operacije TLTRO-III.

Produljenje indeksacije kamatne stope na tromjese?ne operacije dugoro?nijeg refinanciranja na razdoblje poslije posljednjeg razdoblja odr?avanja pri?uva 2019.

Upravno vije?e odlu?ilo je 12. rujna 2019. da se kamatna stopa na tromjese?ne operacije dugoro?nijeg refinanciranja odre?uje kao prosje?na kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja u razdoblju trajanja te operacije dugoro?nijeg refinanciranja barem do kraja razdoblja odr?avanja pri?uva koje po?inje u o?ujku 2021.

Tr?i?na infrastruktura i platni promet

Odluka ESB-a o postupku i uvjetima za provo?enje odre?enih ovlasti od strane nadle?nog tijela u odnosu na nadzor sistemski va?nih platnih sustava

Upravno vije?e donijelo je 26. srpnja 2019., primjenjuju?i ?lanak 21. stavak 2. Uredbe ESB/2017/32 o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski va?ne platne sustave, Odluku ESB/2019/25 o postupku i uvjetima za provo?enje odre?enih ovlasti od strane nadle?nog tijela u odnosu na nadzor sistemski va?nih platnih sustava. Osim toga, odlu?ilo je zajedno s Odlukom ESB/2019/25 objaviti sa?etak odgovora primljenih u sklopu javnog savjetovanja o nacrtu odluke, koje je odr?ano u razdoblju od 8. o?ujka do 12. travnja 2019.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mi?ljenje ESB-a o ograni?enjima za prijenos hipotekarnih potra?ivanja u Poljskoj

Upravno vije?e donijelo je 9. kolovoza 2019. Mi?ljenje CON/2019/29 na zahtjev poljskog parlamenta (Sejm).

Mi?ljenje ESB-a o prodaji i kupnji kreditnih linija u Cipru

Upravno vije?e donijelo je 16. kolovoza 2019. Mi?ljenje CON/2019/30 na zahtjev ciparskog ministarstva financija.

Mi?ljenje ESB-a o slobodi informiranja u Nizozemskoj

Upravno vije?e donijelo je 4. rujna 2019. Mi?ljenje CON/2019/31 na zahtjev nizozemske ministrice unutarnjih poslova i odnosa u Kraljevstvu.

Mi?ljenje ESB-a o pravilima koja trebaju po?tovati financijski subjekti kada utvr?uju politike nagra?ivanja u Nizozemskoj

Upravno vije?e donijelo je 5. rujna 2019. Mi?ljenje CON/2019/32 na zahtjev nizozemskog ministra financija.

Mi?ljenje ESB-a o za?titi eura od krivotvorenja i provjeri autenti?nosti eurokovanica u Luksemburgu

Upravno vije?e donijelo je 23. rujna 2019. Mi?ljenje CON/2019/33 na zahtjev luksembur?kog ministra financija.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vije?u Europske unije o vanjskim revizorima sredi?nje banke Central Bank of Malta / Bank ?entrali ta` Malta

Upravno vije?e donijelo je 25. srpnja 2019. Preporuku ESB/2019/24 Vije?u Europske unije o vanjskim revizorima sredi?nje banke Central Bank of Malta / Bank ?entrali ta` Malta. Preporuka je objavljena u Slu?benom listu Europske unije i na mre?nim stranicama ESB-a.

Predsjednik Odbora ESB-a za etiku

Patrick Honohan, koji je bio ?lan Odbora ESB-a za etiku od 2016., preuzeo je 1. kolovoza 2019. du?nost predsjednika Odbora za etiku. Na toj je du?nosti prije njega bio Jean-Claude Trichet, ?iji je mandat istekao 31. srpnja 2019.

Sredi?nja banka u kojoj ?e od 2020. do 2024. biti smje?ten Ured Eurosustava za uskla?ivanje nabave (EPCO)

Upravno vije?e odredilo je 1. kolovoza 2019. da ?e Ured Eurosustava za uskla?ivanje nabave (EPCO) u razdoblju od 2020. do 2024. biti smje?ten u sredi?njoj banci Banque centrale du Luxembourg, nakon ?to je pozitivno ocijenilo poslovni prijedlog te banke. EPCO utvr?uje, ocjenjuje i uskla?uje zajedni?ke postupke nabave robe i usluga potrebnih za obavljanje zada?a Eurosustava kako bi ?to vi?e pove?ao tro?kovnu efikasnost i u?inkovitost.

Odluka ESB-a o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja

Upravno vije?e donijelo je 9. kolovoza 2019. Odluku ESB/2019/27 o izmjeni Odluke ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja. O predlo?enim izmjenama, kojima se, s obzirom na iskustvo ste?eno od uspostavljanja Administrativnog odbora za preispitivanja 2013., razja?njavaju odre?eni aspekti njegovih pravila postupanja, savjetovalo se i s Nadzornim odborom. Odluka o izmjeni sadr?ava i metodologiju za raspodjelu tro?kova preispitivanja odluka ESB-a od strane Administrativnog odbora za preispitivanja, koje snose podnositelji zahtjeva i ESB.

?lanstvo Administrativnog odbora za preispitivanja

Uzev?i u obzir mi?ljenje Nadzornog odbora, Upravno vije?e odlu?ilo je 12. kolovoza 2019. produ?iti mandat ?lanovima Administrativnog odbora za preispitivanja Jean-Paulu Redouinu, Concetti Brescia Morra, Javieru Aristeguiju Yá?ezu i Andréu Camilleriju te zamjeniku u tom odboru Renéu Smitsu za jo? pet godina, odnosno do 7. rujna 2024.

?lanstvo Odbora za nadzor eurske kratkoro?ne kamatne stope

Upravno vije?e imenovalo je 23. kolovoza 2019. direktora glavne uprave ESB-a Monetarna politika Massima Rostagna, zamjenicu direktora glavne uprave ESB-a Operacije na tr?i?tu Corneliju Holthausen, zamjenicu direktora glavne uprave Financijska stabilnost i operacije na tr?i?tu sredi?nje banke Banque de France Emmanuelle Assouan i direktora uprave Operacije na tr?i?tu sredi?nje banke Banca d'Italia Paola Del Giovanea za ?lanove ESB-ova internog Odbora za nadzor postupka utvr?ivanja eurske kratkoro?ne kamatne stope (€STR). Odborom za nadzor, koji je uspostavljen u skladu s ?lankom 9. Smjernice ESB/2019/19 o €STR-u, predsjeda potpredsjednik ESB-a Luis de Guindos. Od svih se ?lanova zahtijeva da dostave izjave o sukobu interesa, koje se objavljuju na mre?nim stranicama ESB-a.

Vr?itelj du?nosti predsjednika Odbora za upravljanje rizicima

Upravno vije?e imenovalo je 29. kolovoza 2019. voditelja odjela Analiza rizika u upravi ESB-a Upravljanje rizicima Fernanda Monara Loru za vr?itelja du?nosti predsjednika Odbora za upravljanje rizicima (RMC) od 1. rujna 2019.

Nadzor banaka

Rezultati sveobuhvatne procjene bugarskih kreditnih institucija

Upravno vije?e 25. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se odobre kona?ni rezultati sveobuhvatne procjene ?est bugarskih kreditnih institucija (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD i Investbank AD), koju je nadzor banaka ESB-a proveo u razdoblju od studenoga 2018. do lipnja 2019. na temelju zahtjeva Bugarske za uspostavu bliske suradnje izme?u ESB-a i sredi?nje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka). Povezano priop?enje za javnost mo?e se prona?i na mre?nim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Memorandum o razumijevanju izme?u ESB-a i Europskog revizorskog suda

Upravno vije?e 26. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da potpi?e memorandum o razumijevanju s Europskim revizorskim sudom u vezi s revizijom nadzornih zada?a ESB?a. Dokument ?e se slu?beno potpisati u Luxembourgu 9. listopada 2019., a cjelovit tekst objavit ?e se na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Povezano priop?enje za javnost mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Odluke ESB-a o zna?ajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vije?e 26. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora da promijeni status zna?ajnosti odre?enih nadziranih kreditnih institucija. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i objavljuje na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Opseg sveobuhvatne procjene hrvatskih kreditnih institucija

Upravno vije?e 29. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se u sveobuhvatnu procjenu koju provodi nadzor banaka ESB-a od rujna 2019. uvrste hrvatske kreditne institucije na temelju zahtjeva Hrvatske za uspostavu bliske suradnje izme?u ESB-a i Hrvatske narodne banke. Povezano priop?enje za javnost mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Postupanje u skladu s izmijenjenim EBA-inim preporukama o istovjetnosti sustava povjerljivosti

Upravno vije?e 5. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako ?e postupanje ESB-a u odnosu na zna?ajne institucije koje izravno nadzire biti uskla?eno s EBA-inim preporukama o istovjetnosti sustava povjerljivosti s posljednjim izmjenama od 8. studenoga 2018. (EBA/REC/2018/03), i to od datuma obavijesti.

Izmijenjena nadzorna o?ekivanja povezana s pokriveno??u neprihodonosnih kredita

Upravno vije?e 9. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da izmijeni nadzorna o?ekivanja o bonitetnom rezerviranju za nove neprihodonosne izlo?enosti, kako je odre?eno u Dodatku uputama ESB-a bankama o neprihodonosnim kreditima. Nadzorna o?ekivanja povezana s postoje?im neprihodonosnim kreditima nisu se promijenila. Institucije su proaktivno obavije?tene o izmjenama, koje su u skladu s novim propisima EU-a koji su stupili na snagu 26. travnja 2019. i detaljno su obja?njene u povezanom priop?enju za javnost i tehni?kom dokumentu koji se mogu prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Administrativna kazna za povredu odredbi o regulatornom kapitalu izre?ena kreditnoj instituciji

Upravno vije?e 13. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na odluku Nadzornog odbora da banci Piraeus Bank S.A. za povrede odredbi o regulatornom kapitalu u razdoblju od 2015. do 2017. izrekne administrativnu kaznu u iznosu od 5.150.000 EUR. Povezano priop?enje za javnost mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Procjena da jedna institucija propada ili je vjerojatno da ?e propasti

Upravno vije?e 15. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na procjenu Nadzornog odbora u skladu s ?lankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 806/2014 da banka AS PNB Banka propada ili je vjerojatno da ?e propasti zbog znatnog pogor?anja njezina likvidnosnog stanja. Upravno vije?e savjetovalo se s Jedinstvenim sanacijskim odborom, koji se slo?io s tom procjenom. Povezano priop?enje za javnost mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Postupanje u skladu s EBA-inim Smjernicama za eksternalizaciju

Upravno vije?e 16. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u kako ?e postupanje ESB-a u odnosu na zna?ajne institucije koje izravno nadzire prije kraja rujna 2020. biti uskla?eno s EBA-inim Smjernicama za eksternalizaciju (EBA/GL/2019/02).

Kontaktni podatci za medije

北京pk赛车10官网 安徽11选5走势图彩经网 化妆品配方师资格证 双码数是什么意思 重庆幸运农场该怎么选号 5分彩开奖号码查看 今天广东快乐10分走势图 体彩环岛赛玩法规则 时时乐上海走势图 江西多乐彩开奖走势 体彩内部员工揭秘11选5 如何查看股票走势 福彩快3走势图一定牛 内蒙古11选五走势图真准网 排列五app 股票交流群微信二维 重庆时彩时彩官网