ECB logo
Menu

Az EKB Kormányzótanácsának d?ntései (a kamatd?ntés mellett)

2019. augusztus-szeptember

2019. szeptember 27.

Küls? kommunikáció

Az EKB devizapiaci intervenciós adatainak k?zzététele

A Kormányzótanács 2019. szeptember 23-án határozatot hozott az EKB devizapiaci intervencióira vonatkozó kiegészít? adatok publikálásáról. Az EKB 2020. áprilistól táblázatos formában a honlapján és az éves jelentésében is k?zzéteszi majd az adatokat. A táblázat, amelyben 1999-ig visszamen?leg szerepelni fog az ?sszes devizaintervenciós adat, negyedéves alapon fogja megmutatni, hogy a bank beavatkozott-e a vizsgált negyedéves id?szakban, és ha igen, megadja a beavatkozások id?pontját és jellegét (egyoldalú, ?sszehangolt vagy az ERM–II-vel ?sszefügg?), teljes ?sszegét és irányát, valamint devizanemenkénti bontást is tartalmaz. A vonatkozó sajtók?zlemény az EKB honlapján olvasható.

Monetáris politika

Hagyományostól eltér? monetáris politikai intézkedések

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én t?bb hagyományostól eltér? monetáris politikai intézkedést hozott, úgymint: az EKB eszk?zvásárlási programjában (APP) 2019. november 1-jét?l 20 milliárd eurós havi ütemben újraindulnak a nettó vásárlások; az APP keretében vásárolt, lejáró értékpapírokból származó t?ket?rlesztés teljes egészében továbbra is újra befektetésre kerül; továbbra is lehet?ség lesz arra, hogy az APP minden részében a szükséges mértékig vásárolhatók legyenek a betéti rendelkezésre állás kamatánál alacsonyabb hozamú eszk?z?k; a tartalékok utáni kamatozáshoz kétszint? rendszer kerül bevezetésre, amely alatt a hitelintézetek t?bbletlikviditás-állományainak egy része mentesül a betéti rendelkezésre állás negatív kamata alól; és megváltoznak a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási m?veletek harmadik sorozatának (TLTRO–III) egyes f?bb paraméterei, amir?l alább található b?vebb információ.

Piaci m?veletek

Az eurorendszer rendszeres tenderm?veleteinek és tartalékperiódusainak tájékoztató naptára

A Kormányzótanács 2019. augusztus 8-án elfogadta az eurorendszer rendszeres tenderm?veleteinek és tartalékperiódusainak 2020. évi tájékoztató naptárát. A naptár és a vonatkozó sajtók?zlemény az EKB honlapján elérhet?.

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási m?veletek harmadik sorozatának egyes f?bb paramétereit érint? módosítások

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én úgy d?nt?tt, hogy megváltoztatja a TLTRO–III néhány fontosabb paraméterét, nevezetesen két évr?l három évre emeli a m?veletek futamidejét, ?nkéntes visszafizetési lehet?séget vezet be, és módosítja a m?veletek árképzését. A felsorolt változtatások a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási m?veletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról szóló EKB/2019/28 határozatban kaptak hivatalos formát, amelyet 2019. szeptember 12-én fogadott el a testület. A határozat és a kapcsolódó sajtók?zlemény megtalálható az EKB honlapján.

A további hitelk?vetelések keretrendszereinek meghosszabbítása 2024. március végéig

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én tudomásul vette, hogy a TLTRO–III m?veletek lejáratának meghosszabbításából az k?vetkezik, hogy a további hitelk?vetelések (ACC) keretrendszereit 2024. március végéig ki kell terjeszteni, tekintettel a Kormányzótanács 2019. június 7-i határozatára, amellyel a legutolsó TLTRO–III m?velet lejáratáig meghosszabbítja az ACC-keretrendszereket.

Meghosszabbítjuk a három hónapos, hosszabb lejáratú refinanszírozási m?veletek kamatláb-indexálását 2019 utolsó tartalékperiódusának végén túlra

A Kormányzótanács 2019. szeptember 12-én úgy határozott, hogy a három hónapos, hosszabb lejáratú refinanszírozási m?veletek (LTRO) kamatlábát legalább a 2021. márciusában kezd?d? tartalékolási id?szak végéig az irányadó refinanszírozási m?veleteknek az adott LTRO élettartama alatti átlagos kamatlábán r?gzíti.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az EKB határozata a rendszerszempontból jelent?s fizetési rendszerek felvigyázásával kapcsolatos bizonyos jogk?r?knek a hatásk?rrel rendelkez? hatóság általi gyakorlására vonatkozó eljárásról és feltételekr?l

A Kormányzótanács – a rendszerszempontból jelent?s fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási k?vetelményekr?l szóló 795/2014/EU rendelet (?SIPS-rendelet”) módosításáról szóló EKB/2017/32 rendelet 21. cikk (2) bekezdésének alapján – 2019. július 26-án elfogadta az EKB/2019/25 határozatot, amely a rendszerszempontból jelent?s fizetési rendszerek felvigyázásával kapcsolatos bizonyos jogk?r?knek a hatásk?rrel rendelkez? hatóság általi gyakorlására vonatkozó eljárásról és feltételekr?l szól. A határozattal együtt emellett k?zzéteszi azon észrevételek ?sszefoglalóját, amelyek a határozattervezetr?l 2019. március 8. és április 12. k?z?tt tartott, nyilvános konzultáció keretében érkeztek.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a jelzálog-k?vetelések átruházásának korlátozásáról Lengyelországban

A Kormányzótanács 2019. augusztus 9-én elfogadta a CON/2019/29 véleményt, amelyet a lengyel szejm (országgy?lés) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelkonstrukciók eladásáról és vásárlásáról Cipruson

A Kormányzótanács 2019. augusztus 16-án elfogadta a CON/2019/30 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a hollandiai információszabadságról

A Kormányzótanács 2019. szeptember 4-én elfogadta a CON/2019/31 véleményt, amelyet a holland belügyekért és királysági kapcsolatokért felel?s miniszter kérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi vállalkozások által a javadalmazási politikák kialakítása során Hollandiában k?vetend? szabályokról

A Kormányzótanács 2019. szeptember 5-én elfogadta a CON/2019/32 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az euro pénzhamisítás elleni védelmér?l és az euroérmék hitelesítésér?l Luxemburgban

A Kormányzótanács 2019. szeptember 23-án elfogadta a CON/2019/33 véleményt, amelyet a luxemburgi pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Bank ?entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta küls? k?nyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2019. július 25-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2019/24 ajánlást a Bank ?entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta küls? k?nyvvizsgálóiról. Az ajánlás megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján.

Az EKB Etikai Bizottságának eln?ke

2019. augusztus 1-jén Patrick Honohan, 2016 óta az EKB etikai bizottsági tagja, vette át az Etikai Bizottság eln?ki tisztét Jean-Claude Trichet-t?l, akinek 2019. július 31-én lejárt a megbízatása.

Az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának 2020 és 2024 k?z?tt otthont adó k?zponti bank

A Kormányzótanács 2019. augusztus 1-jén a Banque centrale du Luxembourg-t jel?lte ki az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodája (EPCO) 2020 és 2024 k?z?tti székhelyeként, miután pozitívan értékelte a bank üzleti ajánlatát. Az EPCO határozza meg, méri fel és hangolja ?ssze az eurorendszer feladatok ellátásához szükséges áruk és szolgáltatások k?z?s beszerzését, t?rekedve a lehet? legjobb k?ltséghatékonyságra és eredményességre.

Az EKB határozata a Felülvizsgálati Testület és annak eljárási szabályzata létrehozásáról

A Kormányzótanács 2019. augusztus 9-én elfogadta az EKB/2019/27 határozatot a Felülvizsgálati Testület, valamint annak m?k?dési szabályzata létrehozásáról szóló EKB/2014/16 határozat módosításáról. A Felügyeleti Testülettel is egyeztettek a javasolt módosításokról, amelyek a Felülvizsgálati Testület 2013. évi megalapítása óta szerzett tapasztalatok alapján pontosítják a m?k?dési szabályzat néhány vetületét. A módosító határozat olyan k?ltségviselési módszertant is tartalmaz, amely az EKB határozatok Felülvizsgálati Testület általi felülvizsgálata kapcsán a kérelmez?t és az EKB-t terhel? k?ltségekre vonatkozik.

A Felülvizsgálati Testület tagsága

A Kormányzótanács 2019. augusztus 12-én a Felügyeleti Testület véleményét figyelembe véve úgy d?nt?tt, hogy további ?t évvel, 2024. szeptember 7-ig meghosszabbítja Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yá?ez és André Camilleri (tagok) és René Smits (póttag) felügyeleti testületi hivatali idejét.

A r?vid lejáratú eurokamatlábért felel?s Felvigyázó Bizottság tagsága

A Kormányzótanács 2019. augusztus 23-án a r?vid lejáratú eurokamatláb (€STR) meghatározásának felvigyázásáért felel?s, bels? Felvigyázó Bizottság tagjává nevezte ki Massimo Rostagnót, az EKB monetáris politikai f?igazgatóját, Cornelia Holthausent, az EKB piaci m?veletek szakterületének f?igazgató-helyettesét, Emmanuelle Assouan-t, a Banque de France pénzügyi stabilitásért és piaci m?veletekért felel?s f?igazgató-helyettesét, valamint Paolo Del Giovanét, a Banca d'Italia Piaci M?veletek Igazgatóságának vezet?jét. Az €STR-r?l szóló EKB/2019/19 iránymutatás 9. cikkének értelmében létrehozott Felvigyázó Bizottság eln?ki tisztét Luis de Guindos, az EKB aleln?ke t?lti be. Minden tag k?teles ?sszeférhetetlenségi nyilatkozatot benyújtani, amelyet k?zzéteszünk az EKB honlapján.

A Kockázatkezelési Bizottság ügyvezet? eln?ke

A Kormányzótanács 2019. augusztus 29-én Fernando Monar Lorát, az EKB Kockázatkezelési Igazgatósága kockázatelemzési osztályának vezet?jét nevezte ki 2019. szeptember 1-jei hatállyal a Kockázatkezelési Bizottság ügyvezet? eln?kévé.

Bankfelügyelet

A bulgáriai hitelintézetek átfogó értékelésének eredménye

A Kormányzótanács 2019. július 25-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra vonatkozó javaslata ellen, hogy jóváhagyja hat bulgáriai hitelintézet (az UniCredit Bulbank AD, a DSK Bank EAD, a United Bulgarian Bank AD, a First Investment Bank AD, a Central Cooperative Bank AD és az Investbank AD) átfogó értékelésének végeredményét. Az értékelést 2018 novembere és 2019 júniusa k?z?tt vezényelte le az EKB bankfelügyelete, miután Bulgária szoros együttm?k?dés kialakítását igényelte az EKB és a Българска народна банка (a Bolgár Nemzeti Bank) k?z?tt. A vonatkozó sajtók?zlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Egyetértési megállapodás az EKB és az Európai Számvev?szék k?z?tt

A Kormányzótanács 2019. július 26-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy a bank k?ss?n egyetértési megállapodást az Európai Számvev?székkel az EKB felügyeleti feladatainak ellen?rzésér?l. A dokumentum hivatalos aláírására 2019. október 9-én kerül sor Luxembourgban, és ugyanazon a napon a teljes sz?veget k?zzétesszük az EKB bankfelügyeleti honlapján. A vonatkozó sajtók?zlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Az EKB határozatai a felügyelt hitelintézetek jelent?ségér?l

A Kormányzótanács 2019. július 26-án nem emelt kifogást bizonyos felügyelt hitelintézetek jelent?ségi min?sítésének módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslatok ellen. A felügyelt szervezetek jegyzékét rendszeresen aktualizáljuk, és k?zzétesszük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A horvátországi hitelintézetek átfogó értékelésének hatók?re

A Kormányzótanács 2019. július 29-én nem emelt kifogást az arra irányuló felügyeleti testületi javaslat ellen, hogy vonja be a horvátországi hitelintézeteket az EKB bankfelügyeletének 2019 szeptemberében kezd?d?, átfogó értékelésébe, miután Horvátország szoros együttm?k?dés kialakítását kérte az EKB és a Hrvatska narodna banka k?z?tt. A vonatkozó sajtók?zlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Az EBH titoktartási szabályozások egyenérték?ségér?l szóló módosított ajánlásainak tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2019. augusztus 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy a k?zvetlen felügyelete alá tartozó jelent?s hitelintézetek tekintetében az értesítés keltét?l az EKB szándékában áll megfelelni az EBH titoktartási szabályozások egyenérték?ségér?l szóló ajánlásai legutóbbi, 2018. november 8-i módosításainak (EBA/REC/2018/03).

A nemteljesít? kitettségekre vonatkozó, felülvizsgált felügyeleti fedezeti elvárások

A Kormányzótanács 2019. augusztus 9-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy átdolgozza azokat az új nemteljesít? kitettségekre vonatkozó prudenciális céltartalékképzési elvárásokat, amelyeket a nemteljesít? hitelekkel kapcsolatos, bankoknak szóló EKB-útmutatás kiegészítése fogalmaz meg. A nemteljesít? kitettségállományra vonatkozó felügyeleti elvárások nem változtak. A 2019. április 26-án hatályba lépett, új uniós rendelet elfogadását figyelembe vev? módosításokról proaktívan tájékoztattuk a hitelintézeteket. A vonatkozó sajtók?zleményben olvasható róluk b?vebb információ, amely egy technikai kiadvánnyal együtt megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A szavatolót?kére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt egy hitelintézetre kirótt k?zigazgatási szankció

A Kormányzótanács 2019. augusztus 13-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon határozata ellen, amely 5 150 000 € ?sszeg? k?zigazgatási szankciót vet ki a Piraeus Bank S.A. hitelintézetre a szavatolót?kére vonatkozó rendelkezések 2015 és 2017 k?z?tti megsértéséért. A vonatkozó sajtók?zlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

értékelés egy hitelintézet fizetésképtelenné, illetve valószín?leg fizetésképtelenné válásáról

A Kormányzótanács 2019. augusztus 15-én nem emelt kifogást a 806/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésével ?sszhangban elkészített felügyeleti testületi értékelés ellen, amely szerint az AS PNB Banka fizetésképtelen, illetve valószín?leg fizetésképtelenné válik, aminek oka a bank likviditási helyzetének jelent?s romlása. Az Egységes Szanálási Testület véleményét megfelel? módon kikértük, és a testület egyetértett a fenti értékeléssel. A vonatkozó sajtók?zlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

A kiszervezési módokról szóló EBH iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2019. augusztus 16-án nem emelt kifogást azon felügyeleti testületi javaslat ellen, amely szerint értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB-nak szándékában áll a k?zvetlen felügyelete alatt álló jelent?s hitelintézetek tekintetében 2020. szeptember végére megfelelni az EBH kiszervezésr?l szóló iránymutatásainak (EBA/GL/2019/02).

Médiakapcsolatok

北京pk赛车10官网 福建36选7 上证指数大盘 上海快三玩法大小单双 浙江11选5彩票官方攻略 江苏11选5预测专家推荐 正规股票配资365 河南快三开奖查询今天 今日股票大盘上证指 云南省十一选五任五遗漏 深圳风采35选7开奖公告 尚鹏配资 重庆快乐10分开奖数据 资产配置的三种基本策略 赛车pk10资讯app 福建快3怎么买 新股票交易规则