ECB logo
Menu

ECB valdan?iosios tarybos priimti sprendimai (i?skyrus palūkan? normas nustatan?ius sprendimus)

2019 m. rugpjū?io–rugs?jo m?n.

2019 m. rugs?jo 27 d.

I?or?s komunikacija

Duomen? apie ECB u?sienio valiut? intervencijas skelbimas

2019 m. rugs?jo 23 d. Valdan?ioji taryba nusprend? skelbti papildomus duomenis apie ECB u?sienio valiut? intervencijas. Nuo 2020 m. baland?io m?n. ECB prad?s skelbti duomenis apie u?sienio valiut? intervencijas ir savo interneto svetain?je (lentel?s forma), ir ECB met? ataskaitoje. U?sienio valiut? intervencij? lentel?je duomenys bus pateikti ketvir?iais nuo 1999 m. Bus pa?ym?ta, ar ECB per tam tikr? ketvirt? vykd? intervencijas. Jeigu vykd? – bus pa?ym?tas toki? intervencij? laikas ir pobūdis (viena?aliai, suderinti arba su VKM II susij? veiksmai), visa j? suma ir kryptis. Duomenys taip pat bus suskirstyti pagal valiutas. Prane?imas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetain?je.

Pinig? politika

Nestandartin?s pinig? politikos priemon?s

2019 m. rugs?jo 12 d. Valdan?ioji taryba nusprend? imtis keleto nestandartini? pinig? politikos priemoni?, tiksliau, nuo 2019 m. lapkri?io 1 d. atnaujinti grynuosius pirkimus pagal ECB turto pirkimo program? (TPP) u? 20 mlrd. EUR per m?nes? sum?, toliau reinvestuoti vis? pagrindin? sum?, gaut? i? pagal TPP ?sigyt? vertybini? popieri? i?pirkimo su?jus j? terminui, i?pl?sti galimyb? pirkti turt?, kurio pajamingumas yra ma?esnis u? palūkan? norm? naudojantis ind?li? galimybe (tiek, kiek reik?s, pagal visas TPP dalis), prad?ti taikyti dviej? pakop? atlyginimo u? laikomas atsargas sistem?, pagal kuri? daliai ?staig? laikomo perteklinio likvidumo nebus taikoma neigiama palūkan? norma u? naudojim?si ind?li? galimybe, pakeisti kai kuriuos pagrindinius tre?ios tikslini? ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacij? serijos (TITRO III) parametrus, kaip i?samiau paai?kinta toliau.

Rinkos operacijos

Eurosistemos reguliari? aukciono operacij? ir atsarg? laikymo laikotarpi? informacinis kalendorius

2019 m. rugpjū?io 8 d. Valdan?ioji taryba patvirtino 2020 m. Eurosistemos reguliari? aukciono operacij? ir atsarg? laikymo laikotarpi? informacin? kalendori?. Kalendorius ir prane?imas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetain?je.

Kai kuri? pagrindini? tre?ios tikslini? ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacij? serijos parametr? pakeitimai

2019 m. rugs?jo 12 d. Valdan?ioji taryba nusprend? pakeisti kai kuriuos pagrindinius TITRO III parametrus, tiksliau, prat?sti vis? operacij? trukm? nuo dvej? iki trej? met?, nustatyti gr??inimo anks?iau termino galimyb? ir i? dalies pakeisti ?i? operacij? kainodar?. Pakeitimai ?tvirtinti Valdan?iosios tarybos 2019 m. rugs?jo 12 d. priimtame Sprendime ECB/2019/28, kuriuo i? dalies kei?iamas Sprendimas (ES) 2019/1311 d?l tre?ios tikslini? ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacij? serijos. Sprendimas ir prane?imas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetain?je.

Papildom? kredito reikalavim? sistem? prat?simas iki 2024 m. kovo pabaigos

2019 m. rugs?jo 12 d. Valdan?ioji taryba pa?ym?jo, kad, atsi?velgiant ? tai, kad TITRO III trukm? buvo prat?sta, ir ? 2019 m. bir?elio 7 d. Valdan?iosios tarybos sprendim? prat?sti papildomas kredito reikalavim? sistemas iki paskutin?s TITRO III operacijos termino pabaigos, papildom? kredito reikalavim? sistemas reikia prat?sti iki 2024 m. kovo pabaigos.

Trij? m?nesi? ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacij? palūkan? norm? indeksavimo prat?simas ilgiau kaip iki 2019 m. paskutinio atsarg? laikymo laikotarpio pabaigos

2019 m. rugs?jo 12 d. Valdan?ioji taryba nusprend? nustatyti, kad trij? m?nesi? ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacij? (ITRO) palūkan? norma bus lygi vidutinei pagrindini? refinansavimo operacij? normai vis? atitinkamos ITRO trukm? bent iki atsarg? laikymo laikotarpio, kuris prasideda 2021 m. kovo m?n., pabaigos.

Rinkos infrastruktūra ir mok?jimai

ECB sprendimas d?l tam tikr? kompetentingos institucijos ?galiojim?, susijusi? su sistemi?kai svarbi? mok?jimo sistem? prie?iūra, ?gyvendinimo procedūros ir s?lyg?

Vadovaudamasi Reglamente ECB/2017/32, kuriuo i? dalies kei?iamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 d?l prie?iūros reikalavim? sistemi?kai svarbioms mok?jimo sistemoms (SIPS reglamentas), i?d?styta 21 straipsnio 2 dalimi, 2019 m. liepos 26 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Sprendim? ECB/2019/25 d?l tam tikr? kompetentingos institucijos ?galiojim?, susijusi? su sistemi?kai svarbi? mok?jimo sistem? prie?iūra, ?gyvendinimo procedūros ir s?lyg?. Valdan?ioji taryba taip pat nusprend? kartu su sprendimu paskelbti atsakym?, gaut? per 2019 m. kovo 8 d. – baland?io 12 d. vykusias vie?as konsultacijas d?l sprendimo projekto, santrauk?.

Konsultacijos d?l teis?s akt?

ECB nuomon? d?l apribojim? perleid?iant hipotekinius reikalavimus Lenkijoje

2019 m. rugpjū?io 9 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/29 Lenkijos Seimo (parlamento) pra?ymu.

ECB nuomon? d?l kredito priemoni? pardavimo ir pirkimo Kipre

2019 m. rugpjū?io 16 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/30 Kipro finans? ministerijos pra?ymu.

ECB nuomon? d?l informacijos laisv?s Nyderlanduose

2019 m. rugs?jo 4 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/31 Nyderland? vidaus ir u?jūrio teritorij? reikal? ministro pra?ymu.

ECB nuomon? d?l taisykli?, kuri? turi laikytis finans? ?mon?s nustatydamos atlygio politik? Nyderlanduose

2019 m. rugs?jo 5 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/32 Nyderland? finans? ministro pra?ymu.

ECB nuomon? d?l euro apsaugos nuo padirbin?jimo ir d?l euro monet? autenti?kumo nustatymo Liuksemburge

2019 m. rugs?jo 23 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/33 Liuksemburgo finans? ministro pra?ymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos S?jungos Tarybai d?l Bank ?entrali ta’ Malta / Central Bank of Malta i?or?s auditoriaus

2019 m. liepos 25 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Rekomendacij? ECB/2019/24 Europos S?jungos Tarybai d?l Bank ?entrali ta’ Malta / Central Bank of Malta i?or?s auditoriaus. Rekomendacija paskelbta Europos S?jungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetain?je.

ECB etikos komiteto pirmininkas

Patrick Honohan, ECB etikos komiteto narys nuo 2016 m., 2019 m. rugpjū?io 1 d. prad?jo vykdyti Etikos komiteto pirmininko pareigas. P. Honohan pakei?ia ?ias pareigas vykd?ius? Jean-Claude Trichet, 2019 m. liepos 31 d. pasibaigus jo kadencijai.

Centrinis bankas, kuriame 2020–2024 m. veiks Eurosistemos vie??j? pirkim? koordinavimo tarnyba

2019 m. rugpjū?io 1 d., atsi?velgdama ? teigiam? Banque centrale du Luxembourg verslo pasiūlymo ?vertinim?, Valdan?ioji taryba nusprend?, kad Eurosistemos vie??j? pirkim? tarnyba (EPCO) 2020–2024 m. veiks Liuksemburgo centriniame banke Banque centrale du Luxembourg. EPCO nustato poreik? rengti bendrus preki? ir paslaug?, kurios yra reikalingos Eurosistemos funkcijoms vykdyti, vie?uosius pirkimus, tuos vie?uosius pirkimus vertina ir koordinuoja stengdamasi u?tikrinti kuo didesn? i?laid? veiksmingum? ir efektyvum?.

ECB sprendimas d?l Administracin?s per?iūros valdybos ?steigimo ir jos veiklos taisykli?

2019 m. rugpjū?io 9 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Sprendim? ECB/2019/27, kuriuo i? dalies kei?iamas Sprendimas ECB/2014/16 d?l Administracin?s per?iūros valdybos ?steigimo ir jos veiklos taisykli?. D?l siūlyt? pakeitim? (juose tam tikri Administracin?s per?iūros valdybos veiklos taisykli? aspektai patikslinti, atsi?velgiant ? patirt?, ?gyt? nuo Administracin?s per?iūros valdybos ?steigimo 2013 m.) konsultuotasi ir su Prie?iūros valdyba. Sprendime d?l pakeitim? taip pat i?d?styta per?iūros i?laid?, kurias pra?ymo pateik?jas ir ECB patyr? Administracinei per?iūros valdybai atliekant ECB sprendim? per?iūr?, padalijimo metodika.

Administracin?s per?iūros valdybos nariai

2019 m. rugpjū?io 12 d., atsi?velgdama ? Prie?iūros valdybos nuomon?, Valdan?ioji taryba nusprend? prat?sti Administracin?s per?iūros valdybos nari? Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yá?ez, André Camilleri ir pakaitinio nario René Smits kadencij? dar penkeriems metams iki 2024 m. rugs?jo 7 d.

Euro trumpalaikio skolinimosi normos prie?iūros komiteto nariai

2019 m. rugpjū?io 23 d. Valdan?ioji taryba paskyr? ECB Pinig? politikos generalinio direktorato vadov? Massimo Rostagno, ECB Rinkos operacij? generalinio direktorato vadovo pavaduotoj? Cornelia Holthausen, Banque de France Finansinio stabilumo ir rinkos operacij? direktorato vadovo pavaduotoj? Emmanuelle Assouan ir Banca d'Italia Rinkos operacij? direktorato vadov? Paolo Del Giovane ECB vidaus Prie?iūros komiteto, kuriam pavesta pri?iūr?ti euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) nustatymo proces?, nariais. Prie?iūros komitetas sukurtas pagal Gairi? ECB/2019/19 d?l euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) 9 straipsn?, jam vadovauja ECB pirmininko pavaduotojas Luis de Guindos. Visi nariai privalo pateikti vis? interes? konflikt? deklaracijas. Jos skelbiamos ECB interneto svetain?je.

Laikinai einantis pareigas Rizikos valdymo komiteto pirmininkas

2019 m. rugpjū?io 29 d. Valdan?ioji taryba paskyr? ECB Rizikos valdymo direktorato Rizikos analiz?s skyriaus vadov? Fernando Monar Lora nuo 2019 m. rugs?jo 1 d. laikinai eiti Rizikos valdymo komiteto pirmininko pareigas.

Bank? prie?iūra

Bulgarijos kredito ?staig? i?samiojo vertinimo rezultatai

2019 m. liepos 25 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui patvirtinti ?e?i? Bulgarijos kredito ?staig? (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD ir Investbank AD) i?samiojo vertinimo rezultatus. ECB Bank? prie?iūros tarnyba ?ias ?staigas i?samiai vertino 2018 m. lapkri?io m?n. – 2019 m. bir?elio m?n. Bulgarijos pra?ymu, kad ECB u?megzt? glaud? bendradarbiavim? su Bulgarijos nacionaliniu banku (Българска народна банка). Prane?imas spaudai apie tai paskelbtas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

ECB ir Europos Audito Rūm? susitarimo memorandumas

2019 m. liepos 26 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui sudaryti susitarimo memorandum? su Europos Audito Rūmais d?l ECB prie?iūros funkcij? audito. Susitarimo memorandumas bus oficialiai pasira?ytas 2019 m. spalio 9 d. Liuksemburge. T? pa?i? dien? visas jo tekstas bus paskelbtas ECB bank? prie?iūrai skirtoje interneto svetain?je. Prane?imas spaudai apie tai paskelbtas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

ECB sprendimai d?l pri?iūrim? kredito ?staig? svarbos

2019 m. liepos 26 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymams d?l tam tikr? pri?iūrim? kredito ?staig? svarbos statuso pakeitimo. Reguliariai atnaujinamas pri?iūrim? ?staig? s?ra?as skelbiamas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

Kroatijos kredito ?staig? i?samiojo vertinimo mastas

2019 m. liepos 29 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui ?traukti Kroatijos kredito ?staigas ? i?sam?j? vertinim?, ECB Bank? prie?iūros tarnybos vykdom? nuo 2019 m. rugs?jo m?n. Kroatijos pra?ymu, kad ECB u?megzt? glaud? bendradarbiavim? su Hrvatska narodna banka. Prane?imas spaudai apie tai paskelbtas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

I? dalies pakeist? EBI rekomendacij? d?l konfidencialumo tvarkos lygiaverti?kumo laikymasis

2019 m. rugpjū?io 5 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui prane?ti Europos bankininkyst?s institucijai (EBI), kad ECB jo tiesiogiai pri?iūrim? svarbi? ?staig? at?vilgiu ketina nuo prane?imo dienos prad?ti laikytis EBI rekomendacij? d?l konfidencialumo tvarkos lygiaverti?kumo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkri?io 8 d. (EBA/GL/2018/03).

Pakoreguoti prie?iūriniai lūkes?iai d?l neveiksni? pozicij? padengimo

2019 m. rugpjū?io 9 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui per?iūr?ti savo prie?iūrinius lūkes?ius d?l prudencinio nauj? neveiksni? pozicij? padengimo atid?jiniais, i?d?stytus ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priede. Prie?iūriniai lūkes?iai d?l susikaupusi? neveiksni? pozicij? nesikei?ia. ECB savo iniciatyva informavo ?staigas apie pakeitimus, padarytus atsi?velgiant ? 2019 m. baland?io 26 d. ?sigaliojus? nauj? ES reglament?. ?i informacija i?samiai i?d?styta prane?ime spaudai apie tai ir techniniame dokumente. Ir prane?imas spaudai, ir techninis dokumentas paskelbti ECB bank? prie?iūrai skirtoje interneto svetain?je.

Kredito ?staigai skirta administracin? bauda u? nuosav? l??? reikalavim? pa?eidim?

2019 m. rugpjū?io 13 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos sprendimui skirti Piraeus Bank S.A. 5 150 000 EUR administracin? baud? u? 2015–2017 m. padarytus nuosav? l??? reikalavim? pa?eidimus. Prane?imas spaudai apie tai paskelbtas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

?vertinimas, kad ?staiga ?lunga arba gali ?lugti

2019 m. rugpjū?io 15 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos ?vertinimui, parengtam pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dal?, kad AS PNB Banka ?lunga arba gali ?lugti, nes i? esm?s pablog?jo jo likvidumo pad?tis. Nustatyta tvarka konsultuotasi su Bendra pertvarkymo valdyba ir ji tokiam ?vertinimui pritar?. Prane?imas spaudai apie tai paskelbtas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

EBI gairi? d?l u?sakom?j? paslaug? laikymasis

2019 m. rugpjū?io 16 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui prane?ti Europos bankininkyst?s institucijai (EBI), kad ECB jo tiesiogiai pri?iūrim? svarbi? ?staig? at?vilgiu ketina iki 2020 m. rugs?jo pabaigos prad?ti laikytis EBI gairi? d?l u?sakom?j? paslaug? (EBA/GL/2019/02).

Kontaktai ?iniasklaidai

北京pk赛车10官网 大智慧免费股票行情 维信理财 河内五分彩是真的吗 股票配资平台代理选哪个 云南快乐十分走势图表 北京pk拾稳赚技巧 股票涨跌意味着什么 云南十一选五组三遗漏 财神爷北京pk10手机版 3d试机号今天晚上金码 宁夏11选五5奖项 宁夏11选五平台哪个好 浙江体彩6十1专家 贵州快3怎么玩 3d开奖走势图 福彩15选5软件下载