ECB logo
Menu

ECB Padomes pie?emtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteik?anu)

2019. gada augusts un septembris

2019. gada 27. septembrī

ārējā komunikācija

Datu publicē?ana par ECB veiktajām valūtas intervencēm

Padome 2019. gada 23. septembrī nolēma publicēt papildu datus par ECB veiktajām valūtas intervencēm. Ar 2020. gada aprīli ECB sāks publicēt datus par valūtas intervencēm gan savā interneta vietnē tabulas veidā, gan ECB gada pārskatā. Tabulā, kurā tiks sniegti visi vēsturiskie dati par valūtas intervencēm kop? 1999. gada, reizi ceturksnī tiks norādīts, vai ECB attiecīgajā ceturk??a pārskata periodā veikusi intervences, un, ja ?ādas intervences veiktas, tiks sniegts ?o interven?u norises laiks un raksturs (vienpusējas, koordinētas vai saistītas ar VKM II), kopējais apjoms un virziens, kā arī valūtu dalījums. Attiecīgs pazi?ojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Monetārā politika

Nestandarta monetārās politikas pasākumi

Padome 2019. gada 12. septembrī ieviesa vairākus nestandarta monetārās politikas pasākumus, konkrēti, nolēma ar 2019. gada 1. novembri atsākt neto iegādes ECB aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros ar mēne?a apjomu 20 mljrd. euro, arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt to AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzē?anas termi??, pamatsummas maksājumus, papla?ināt iespēju nepiecie?amajā apjomā iegādāties aktīvus, kuru ienesīgums ir zemāks par ECB noguldījumu iespējas procentu likmi, aptverot visas AIP da?as, ieviest divu līme?u rezervju atlīdzības sistēmu, saska?ā ar kuru da?ai no iestā?u likviditātes pārpalikuma turējumiem netiek piemērota negatīvā noguldījumu iespējas procentu likme, un mainīt da?us tre?ā ilgāka termi?a refinansē?anas mēr?operāciju kopuma (ITRMO III) galvenos parametrus, kas sīkāk izklāstīti tālāk.

Tirgus operācijas

Eurosistēmas regulāro izso?u operāciju un rezervju prasību izpildes periodu indikatīvais grafiks

Padome 2019. gada 8. augustā apstiprināja Eurosistēmas regulāro izso?u operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2020. gada indikatīvo grafiku. Grafiks kopā ar attiecīgo pazi?ojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Pārmai?as da?os tre?ā ilgāka termi?a refinansē?anas mēr?operāciju kopuma galvenajos parametros

Padome 2019. gada 12. septembrī nolēma mainīt da?us ITRMO III galvenos parametrus, proti, pagarināt visu operāciju termi?u no diviem līdz trim gadiem, ieviest brīvprātīgas atmaksas iespēju un grozīt ?o operāciju cenu noteik?anas kārtību. ?īs pārmai?as oficiāli noteiktas Padomes 2019. gada 12. septembrī pie?emtajā Lēmumā ECB/2019/28, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termi?a refinansē?anas mēr?operāciju tre?o kopumu. Lēmums un attiecīgs pazi?ojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Papildu kredītprasību regulējumu darbības pagarinājums līdz 2024. gada marta beigām

Padome 2019. gada 12. septembrī atzīmēja, ka sakarā ar ITRMO III operāciju termi?a pagarinā?anu papildu kredītprasību regulējumu darbība jāpagarina līdz 2024. gada marta beigām, ?emot vērā Padomes 2019. gada 7. jūnija lēmumu pagarināt papildu kredītprasību regulējumu darbību līdz ITRMO III pēdējās operācijas beigu termi?am.

3 mēne?u ilgāka termi?a refinansē?anas operāciju procentu likmes indeksē?anas perioda pagarinā?ana pēc 2019. gada pēdējā rezervju prasību izpildes perioda beigām

Padome 2019. gada 12. septembrī nolēma, ka 3 mēne?u ilgāka termi?a refinansē?anas operāciju (ITRO) procentu likme tiks fiksēta atbilsto?i galveno refinansē?anas operāciju vidējai procentu likmei attiecīgās ITRO darbības laikā vismaz līdz rezervju prasību izpildes perioda, kas sākas 2021. gada martā, beigām.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

ECB lēmums par procedūru un nosacījumiem, ar kādiem kompetentā iestāde īsteno noteiktas pilnvaras attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību

Padome 2019. gada 26. jūlijā, piemērojot Regulas ECB/2017/32, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (SNMS regulu), 21. panta 2. punktu, pie?ēma Lēmumu ECB/2019/25 par procedūru un nosacījumiem, ar kādiem kompetentā iestāde īsteno noteiktas pilnvaras attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību. Padome arī nolēma kopā ar Lēmumu kopsavilkuma veidā publicēt komentārus par lēmuma projektu, kas sa?emti no 2019. gada 8. marta līdz 12. aprīlim rīkotās sabiedriskās apsprie?anas laikā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par hipotekāro prasījumu nodo?anas ierobe?ojumiem Polijā

Padome 2019. gada 9. augustā pie?ēma Atzinumu CON/2019/29 pēc Polijas parlamenta (Sejm) lūguma.

ECB atzinums par kredīta darījumu pirk?anu un pārdo?anu Kiprā

Padome 2019. gada 16. augustā pie?ēma Atzinumu CON/2019/30 pēc Kipras Finan?u ministrijas lūguma.

ECB atzinums par informācijas brīvību Nīderlandē

Padome 2019. gada 4. septembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/31 pēc Nīderlandes Iek?lietu un Karalistes attiecību ministra lūguma.

ECB atzinums par noteikumiem, kurus finan?u uz?ēmumiem jāievēro, nosakot atalgojuma politiku Nīderlandē

Padome 2019. gada 5. septembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/32 pēc Nīderlandes finan?u ministra lūguma.

ECB atzinums par euro aizsardzību pret vilto?anu un euro monētu autentificē?anu Luksemburgā

Padome 2019. gada 23. septembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/33 pēc Luksemburgas finan?u ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Bank ?entrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem

Padome 2019. gada 25. jūlijā pie?ēma Ieteikumu ECB/2019/24 Eiropas Savienības Padomei par Bank ?entrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB ētikas komitejas priek?sēdētājs

Patriks Honohans (Patrick Honohan), kur? kop? 2016. gada bijis ECB ētikas komitejas loceklis, ar 2019. gada 1. augustu sāka pildīt Audita komitejas priek?sēdētāja funkciju. ?ajā amatā Patriks Honohans nomainīja ?anu Klodu Tri?ē (Jean-Claude Trichet), kura amata pilnvaru termi?? beidzās 2019. gada 31. jūlijā.

Centrālā banka, kurā 2020.–2024. gadā darbosies Eurosistēmas Iepirkumu koordinē?anas birojs

Padome 2019. gada 1. augustā pēc pozitīva Banque centrale du Luxembourg iesniegtā piedāvājuma novērtējuma izvēlējās Banque centrale du Luxembourg par centrālo banku, kurā 2020.–2024. gadā darbosies Eurosistēmas Iepirkumu koordinē?anas birojs (EPCO). EPCO identificē, novērtē un koordinē Eurosistēmas uzdevumu veik?anai nepiecie?amo pre?u un pakalpojumu kopīgos iepirkumus, lai nodro?inātu maksimālu izmaksu efektivitāti un optimālu darbību.

ECB lēmums par Administratīvās pārskatī?anas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem

Padome 2019. gada 9. augustā pie?ēma Lēmumu ECB/2019/27, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatī?anas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem. Par ierosinātajiem grozījumiem, kuri precizē da?us Administratīvās pārskatī?anas padomes darbības noteikumu aspektus, ?emot vērā pieredzi, kas gūta kop? tās izveides 2013. gadā, notika konsultācijas arī ar Uzraudzības valdi. Lēmuma grozījumi ietver arī metodiku to pārskatī?anas izmaksu sadalei, kas radu?ās pieteikuma iesniedzējiem un ECB saistībā ar ECB lēmumu administratīvo pārskatī?anu, ko veic Administratīvā pārskatī?anas padome.

Administratīvās pārskatī?anas padomes sastāvs

Padome 2019. gada 12. augustā, ?emot vērā Uzraudzības valdes atzinumu, nolēma pagarināt Administratīvās pārskatī?anas padomes locek?u ?ana Pola Redojēna (Jean-Paul Redouin), Kon?etas Brescias Morras (Concetta Brescia Morra), Havjera Aristegi Ja?eza (Javier Arístegui Yá?ez) un Andrē Kamilleri (André Camilleri), kā arī aizstājēja Renē Smitsa (René Smits) amata pilnvaru termi?u vēl uz pieciem gadiem (līdz 2024. gada 7. septembrim).

Euro īstermi?a procentu likmes pārraudzības komitejas sastāvs

Padome 2019. gada 23. augustā iecēla ECB Monetārās politikas ?enerāldirektorāta ?enerāldirektoru Masimo Rostanjo (Massimo Rostagno), ECB Tirgus operāciju ?enerāldirektorāta ?enerāldirektora vietnieci Kornēliju Holthauzenu (Cornelia Holthausen), Banque de France Finan?u stabilitātes un tirgus operāciju ?enerāldirektorāta ?enerāldirektora vietnieci Emanuelu Asuānu (Emmanuelle Assouan) un Banca d'Italia Tirgus operāciju direktorāta vadītāju Paolo Del D?ovani (Paolo Del Giovane) par ECB iek?ējās Pārraudzības komitejas euro īstermi?a procentu likmes noteik?anas procesa pārraudzībai locek?iem. īstenojot Pamatnostādnes ECB/2019/19 par €STR 9. pantu, izveidotās Pārraudzības komitejas priek?sēdētājs ir ECB viceprezidents Luiss de Gindoss (Luis de Guindos). Pārraudzības komitejas locek?iem jāiesniedz deklarācijas par visiem intere?u konfliktiem, un tās tiek publicētas ECB interneta vietnē.

Riska vadības komitejas priek?sēdētāja pienākumu izpildītājs

Padome 2019. gada 29. augustā iecēla ECB Riska vadības direktorāta Riska analīzes noda?as vadītāju Fernando Monaru Loru (Fernando Monar Lora) par Riska vadības komitejas (RMC) priek?sēdētāja pienākumu izpildītāju ar 2019. gada 1. septembri.

Banku uzraudzība

Bulgārijas kredītiestā?u visaptvero?ā novērtējuma rezultāti

Padome 2019. gada 25. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu apstiprināt ECB banku uzraudzības ietvaros veiktā se?u Bulgārijas kredītiestā?u (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD un Investbank AD) visaptvero?ā novērtējuma galīgos rezultātus. ?is novērtējums tika veikts laikā no 2018. gada novembra līdz 2019. jūnijam pēc Bulgārijas lūguma izveidot cie?u sadarbību starp ECB un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālo banku). Attiecīgs pazi?ojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Sapra?anās memorands starp ECB un Eiropas Revīzijas palātu

Padome 2019. gada 26. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu noslēgt Sapra?anās memorandu ar Eiropas Revīzijas palātu attiecībā uz ECB uzraudzības pienākumu izpildes revīzijām. Dokuments tiks oficiāli parakstīts Luksemburgā 2019. gada 9. oktobrī, un tā pilns teksts tajā pa?ā dienā tiks publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Attiecīgs pazi?ojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestā?u nozīmīgumu

Padome 2019. gada 26. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumiem mainīt noteiktu uzraudzīto kredītiestā?u nozīmīguma statusu. Uzraudzīto iestā?u saraksts tiek regulāri atjaunināts un publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Horvātijas kredītiestā?u visaptvero?ā novērtējuma tvērums

Padome 2019. gada 29. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu par Horvātijas kredītiestā?u ietver?anu visaptvero?ajā novērtējumā, kas pēc Horvātijas lūguma izveidot cie?u sadarbību starp ECB un Hrvatska narodna banka, sākot ar 2019. gada septembri, tiks veikts ECB banku uzraudzības ietvaros. Attiecīgs pazi?ojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība grozītajiem EBI ieteikumiem par konfidencialitātes re?īmu līdzvērtīgumu

Padome 2019. gada 5. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu pazi?ot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tie?ā uzraudzībā eso?ajām nozīmīgajām kredītiestādēm, sākot ar ?ā pazi?ojuma snieg?anas dienu, ievērot EBI ieteikumus par konfidencialitātes re?īmu līdzvērtīgumu, kas pēdējo reizi grozīti 2018. gada 8. novembrī (EBA/REC/2018/03).

Pārskatītās uzraudzības gaidas attiecībā uz ienākumus neneso?o riska darījumu segumu

Padome 2019. gada 9. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu pārskatīt "ECB norādījumu bankām par ienākumus neneso?iem kredītiem pielikumā" izklāstītās uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciālajiem uzkrājumiem jauniem ienākumus neneso?iem riska darījumiem (INRD). Uzraudzības gaidas attiecībā uz INRD atlikumu nemainās. Pārmai?as, kuras veiktas, ?emot vērā jaunu ES regulu, kas stājās spēkā 2019. gada 26. aprīlī, proaktīvi pazi?otas iestādēm un sīkāk izklāstītas attiecīgā pazi?ojumā presei, kas kopā ar tehnisko dokumentu pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Kredītiestādei par pa?u kapitāla noteikumu pārkāp?anu piemērotais administratīvais sods

Padome 2019. gada 13. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes lēmumu noteikt Piraeus Bank S.A. administratīvo sodu 5 150 000 euro apmērā par pa?u kapitāla noteikumu pārkāpumiem periodā no 2015. līdz 2017. gadam. Attiecīgs pazi?ojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Novērtējums, ka iestāde nonākusi vai, iespējams, nonāks finan?u grūtībās

Padome 2019. gada 15. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes novērtējumu, kas sagatavots saska?ā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1) punktu, ka AS PNB Banka būtiskas likviditātes situācijas pasliktinā?anās dē? nonākusi vai, iespējams, nonāks finan?u grūtībās. Vienotā noregulējuma valde atbilsto?ās konsultācijās piekrita ?im novērtējumam. Attiecīgs pazi?ojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par ārpakalpojumu izmanto?anu

Padome 2019. gada 16. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu pazi?ot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tie?ā uzraudzībā eso?ajām nozīmīgajām kredītiestādēm līdz 2020. gada septembra beigām panākt atbilstību EBI Pamatnostādnēm par ārpakalpojumu izmanto?anu (EBA/GL/2019/02).

Kontaktinformācija presei

北京pk赛车10官网 贵州11选5技巧 正规的炒股平台有哪 河北快3开奖查询结果 道琼斯工业股票指数是什么 广西快乐十分缩水软件 今天股票大盘多少点 湖北体彩11选5中奖 山东省十一选五开奖走势图 辽宁35选76月最新开奖结果 长沙棋牌游戏开发出售 河北11选5走势图技巧 荣立通配资 陕西快乐10分下载什么app 什么是股票指数期贷 王中王六肖必中特 股巢网配资