ECB logo
Menu

De?i?jonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-B?E (minbarra d-de?i?jonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-img?ax)

Awwissu–Settembru 2019

27 ta’ Settembru 2019

Komunikazzjoni esterna

Pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ interventi fil-kambju barrani tal-B?E

Fit-23 ta’ Settembru 2019, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li jippubblika dejta addizzjonali dwar interventi tal-kambju barrani tal-B?E (FXI) Minn 'April 2020 il-B?E ser jibda jippubblika dejta XI kemm f’tabella fuq il-websajt tieg?u kif ukoll fir-Rapport Annwali tal-B?E. It-tabella, li ser turi id-dejta FXI storika kollha mill-1999 ser, fuq ba?i trimestrali, tindika jekk il-B?E intervjenix matul il-perjodu ta’ rie?ami trimestrali u, jekk iva, jispe?ifika l-iskeda u n-natura ta’ dawn l-interventi (unilaterali, koordinati jew relatati mal-ERM II), l-ammont totali u d-direzzjoni tag?hom, kif ukoll jipprovdi tqassim g?al kull munita. Stqarrija g?all-istampa f’dan ir-rigward tinsab fil-websajt tal-B?E.

Politika monetarja

Mi?uri straordinarji tal-politika monetarja

Fit-12 ta’ Settembru 2019, il-Kunsill Governattiv ?a diversi mi?uri ta’ politika monetarja mhux standard ji?ifieri biex jer?a jibda x-xiri nett skont il-programm ta’ xiri tal-assi tal-B?E (APP) b’pass ta’ kull xahar ta’ €20 biljun mill-1 ta’ Novembru 2019; li jitkomplew l-investimenti mill-?did, s?a?, tal-?lasijiet prin?ipali mit-titoli maturi mixtrija ta?t l-APP; li ti?i esti?a l-possibbiltà li jinxtraw assi b'rendimenti ta?t ir-rata tal-img?ax fuq il-fa?ilità tad-depo?itu, safejn me?tie?, ta?t il-partijiet kollha tal-APP; li ti?i introdotta sistema fuq ?ew? livelli g?ar-rimunerazzjoni tar-ri?ervi li fiha parti mill-parte?ipazzjonijiet tal-istituzzjonijiet ta’ likwidità e??essiva g?andhom ikunu e?entati mir-rata negattiva tal-fa?ilità tad-depo?itu; u biex jinbiddlu u?ud mill-parametri ewlenin tat-tielet serje ta’ operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq ?mien itwal immirati (TLTRO-III), li huma elaborati aktar 'l isfel.

Operazzjonijiet tas-suq

Kalendarju indikattiv tal-operazzjonijiet regolari tal-offerti u l-perjodi ta’ ?amma tar-ri?ervi tal-Eurosistema

Fit-8 ta’ Awwissu 2019 il-Kunsill Governattiv approva l-kalendarju indikattiv tal-operazzjonijiet regolari b’offerta u l-perjodi ta’ ?amma tar-ri?ervi tal-Eurosistema g?all-2020. Il-kalendarju, flimkien ma’ stqarrija g?all-istampa dwaru, jinsab fil-websajt tal-B?E.

Tibdil f’xi parametri ewlieni tat-tielet serje ta’ operazzjonijiet spe?ifi?i ta’ rifinanzjament g?al ?mien itwal

Fit-12 ta’ Settembru 2019, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li jibdel xi parametri ewlenin tat-TLTRO-III, ji?ifieri li ti?died il-maturità tal-operazzjonijiet kollha minn sentejn g?al tliet snin, jintrodu?i g?a?la ta' ?las lura volontarju u ji?u emendati l-prezzijiet ta’ dawn l-operazzjonijiet. Dawn il-bidliet huma formalizzati fid-De?i?joni B?E/ 2019/28 li temenda d-De?i?joni (UE) 2019/1311 dwar it-tielet serje ta’ operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq ?mien itwal adottati fit-12 ta’ Settembru 2019 mill-Kunsill Governattiv. Din id-De?i?joni u l-istqarrija g?all-istampa relatata huma disponibbli fil-websajt tal-B?E.

Estensjoni ta’ talbiet ta’ kreditu addizzjonali sal-a??ar ta’ Marzu 2024

Fit-12 ta’ Settembru 2019 il-Kunsill Governattiv ?a nota li t-titwil tal-maturità tal-operazzjonijiet TLTRO III implika li l-oqfsa ta' talbiet g?al kreditu addizzjonali (ACC) kellhom ji?u esti?i sa tmiem Marzu 2024, fid-dawl tad-de?i?joni tal-Kunsill Governattiv tas-7 ta’ ?unju 2019 biex jestendi l-oqfsa tal-ACC sad-data tal-maturità tal-operazzjoni finali TLTRO III.

Estensjoni tal-indi?jar tar-rata tal-img?ax fuq operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq ?mien itwal ta' tliet xhur lil hinn mit-tmiem tal-a??ar perjodu ta’ manteniment tar-ri?erva tal-2019

Fit-12 ta’ Settembru 2019, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li r-rata tal-img?ax fuq operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq ?mien itwal (LTROs) tkun iffissata bir-rata medja tal-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament matul il-?ajja tal-LTRO rispettivi, g?all-inqas sat-tmiem tal-perjodu ta’ ?amma tar-riserva li jibda f'Marzu 2021.

Infrastruttura tas-suq u pagamenti

De?i?joni tal-B?E dwar il-pro?edura u l-kundizzjonijiet g?all-e?er?izzju minn awtorità kompetenti ta’ ?erti setg?at b'rabta mas-sorveljanza ta' sistemi ta’ ?las sistemikament importanti

Fis-26 ta’ Lulju 2019, bl-applikazzjoni tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament B?E/2017/32 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 795/2014 dwar ir-rekwi?iti ta' sorveljanza g?al sistemi ta' ?las sistemikament importanti ("Regolament SIPS"), il-Kunsill Governattiv adotta d-De?i?joni tal-B?E/2019/25 dwar il-pro?edura u l-kundizzjonijiet g?all-e?er?izzju minn awtorità kompetenti ta’ ?erti setg?at b'rabta mas-sorveljanza ta' sistemi ta’ pagament sistemikament importanti. Il-Kunsill Governattiv idde?ieda wkoll li jippubblika flimkien mad-De?i?joni sommarju tat-twe?ibiet ir?evuti fil-kuntest ta’ konsultazzjoni pubblika li saret dwar l-abbozz ta' De?i?joni bejn it-8 ta’ Marzu u t-12 ta' April 2019.

Opinjonijiet dwar il-le?i?lazzjoni

Opinjoni tal-B?E dwar restrizzjonijiet fuq trasferimenti ta’ pretensjonijiet ta’ ipoteki fil-Polonja

Fid-9 ta’ Awwissu 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/29 fuq talba tas-Sejm Pollakk (Parlament).

Opinjoni dwar il-bejg? u x-xiri ta' fa?ilitajiet tal-kreditu f’?ipru

Fl-16 ta' Awissu 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/30 fuq talba mill-Ministeru tal-Finanzi ta’ ?ipru.

Opinjoni tal-B?E dwar il-libertà tal-informazzjoni fil-Pajj?i l-Baxxi

Fl-4 ta’ Settembru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/31 fuq talba tal-Ministru tal-Intern u r-Relazzjonijiet tar-Renju tal-Pajji?i Baxxi.

Opinjoni tal-B?E dwar ir-regoli li g?andhom ji?u segwiti minn impri?i finanzjarji meta jiddefinixxu politika ta’ remunerazzjoni fissa fil-Pajji?i l-Baxxi

Fil-5 ta’ Settembru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/32 fuq talba tal-Ministru tal-Finanzi tal-Pajji?i l-Baxxi.

Opinjoni tal-B?E dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-euro fil-Lussenburgu

Fl-23 ta’ Settembru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/33 fuq talba mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Lussemburgu.

Governanza korporattiva

Rakkomandazzjoni tal-B?E lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank ?entrali ta’ Malta

Fil-25 ta’ Lulju 2019 il-Kunsill Governattiv adotta r-Rakkomandazzjoni B?E/2019/24 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank ?entrali ta’ Malta. Ir-Rakkomandazzjoni ?iet ippubblikata f’Il-?urnal Uffi?jali tal-Unjoni Ewropea u fil-websajt tal-B?E.

President tal-Kumitat tal-Etika tal-B?E

Is-Sur Patrick Honohan, membru tal-Kumitat tal-Etika tal-B?E mill-2016, assuma l-funzjoni ta’ President tal-Kumitat tal-Etika mill-1 ta' Awwissu 2019. F'dan ir-rwol, is-Sur Honohan jie?u post is-Sur Jean-Claude Trichet li l-mandat tieg?u skada fil-31 ta’ Lulju 2019.

Bank ?entrali ospitanti g?all-Uffi??ju tal-Koordinazzjoni tal-Akkwisti tal-Eurosistema mill-2020 sal-2024

Fl-1 ta’ Awwissu 2019, il-Kunsill Governattiv innomina lill-Banque centrale du Luxembourg biex jospita l-Uffi??ju tal-Koordinazzjoni tal-Akkwisti tal-Eurosistema (EPCO) mill-2020 sal-2024, wara valutazzjoni po?ittiva tal-proposta kummer?jali tal-Banque centrale du Luxembourg. L-EPCO jidentifika, jivvaluta u jikkoordina l-akkwisti kon?unti ta’ o??etti u servizzi me?tie?a g?at-twettiq tal-kompiti tal-Eurosistema, bil-g?an li ji?u massimizzati l-effi?jenza fl-infiq u l-effettività.

De?i?joni tal-B?E dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rie?ami u r-Regoli Operattivi tieg?u

Fid-9 ta’ Awwissu 2019 il-Kunsill Governattiv adotta d-De?i?joni B?E/2019/27 li temenda d-De?i?joni B?E/2014/16 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rie?ami u r-Regoli Operattivi tieg?u. Il-Bord ta’ Sorveljanza ?ie kkonsultat ukoll dwar l-emendi proposti li ji??araw ?erti aspetti tar-Regoli Operattivi tal-Bord Amministrattiv ta' Revi?joni fid-dawl tal-esperjenza miksuba minn meta ?ie stabbilit fl-2013. Id-De?i?joni li temenda tinkludi wkoll metodolo?ija g?at-tqassim tal-ispejje? tar-revi?joni m?arrba mill-applikant u mill-B?E fil-kuntest ta’ revi?joni tad-de?i?jonijiet tal-B?E mill-Bord Amministrattiv ta' Revi?joni.

Membri tal-Bord Amministrattiv ta' Revi?joni

Fit-12 ta’ Awwissu 2019, il-Kunsill Governattiv, wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bord ta’ Sorveljanza, idde?ieda li jestendi t-termini tal-kariga tas-Sur Jean-Paul Redouin, is-Sinjura Concetta Brescia Morra, is-Sur Javier Arístegui Yá?ez u s-Sur André Camilleri (b?ala membri) u tas-Sur René Smits (b?ala supplenti) tal-Bord Amministrattiv ta’ Revi?joni g?al ?ames snin o?ra sas-7 ta' Settembru 2024.

S?ubija tal-Kumitat tas-Sorveljanza tar-rata tal-euro g?al ?mien qasir

Fit-23 ta’ Awwissu 2019 il-Kunsill Governattiv ?atar lis-Sur Massimo Rostagno, Direttur ?enerali tal-Politika Monetarja tal-B?E, lis-Sinjura Cornelia Holthausen, Vi?i Direttur ?enerali tal-B?E g?all-Operazzjonijiet tas-Suq, is-Sinjura Emmanuelle Assouan, Deputat Direttur ?enerali g?all-Istabbiltà Finanzjarja u s-Suq ta’ Banque de France, u lis-Sur Paolo Del Giovane, Banca d'Italia Kap tad-Direttorat g?all-Operazzjonijiet tas-Suq, b?ala membri tal-Kumitat ta’ Sorveljanza interna tal-B?E g?as-sorveljanza tal-pro?ess ta' determinazzjoni tar-rata fuq medda qasira ta’ ?mien (€STR). Dan il-Kumitat ta’ Sorveljanza, stabbilit bl-applikazzjoni tal-Artikolu 9 tal-Linja Gwida B?E/2019/19 fuq l-€STR, huwa ppresedut mill-Vi?i President tal-B?E, is-Sur Luis de Guindos. Il-membri kollha huma me?tie?a jissottomettu dikjarazzjonijiet dwar kwalunkwe kunflitt ta' interess li ji?i ppubblikat fuq il-websajt tal-B?E.

A?ent President tal-Kumitat g?all-?estjoni tar-Riskji

Fid-29 ta’ Awwissu 2019, il-Kunsill Governattiv ?atar lis-Sur Fernando Monar Lora, Kap tad-Divi?joni tal-Anali?i tar-Riskju fid-Direttorat g?all-?estjoni tar-Riskju tal-B?E, b?ala President tal-Kumitat tal-?estjoni tar-Riskju (RMC), mill-1 ta’ Settembru 2019.

Supervi?joni bankarja

Ri?ultati tal-valutazzjoni komprensiva tal-istituzzjonijiet ta' kreditu Bulgari

Fil-25 ta’ Lulju 2019, il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta mill-Bord Supervi?orju biex japprova r-ri?ultati finali tal-valutazzjoni komprensiva ta’ sitt istituzzjonijiet ta' kreditu Bulgari (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD u Investbank AD) li s-Supervi?joni Bankarja tal-B?E wettqet bejn Novembru 2018 u ?unju 2019 wara t-talba tal-Bulgarija biex tistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib bejn il-B?E u l-Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali Bulgaru). Stqarrija g?all-istampa relatata tinsab fis-sit tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Memorandum ta’ Ftehim bejn il-B?E u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Fis-26 ta’ Lulju 2019 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta mill-Bord Supervi?orju biex jid?ol f'Memorandum ta’ Ftehim mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-rigward tal-verifiki tal-kompiti supervi?orji tal-B?E. Id-dokument se ji?i ffirmat uffi?jalment fil-Lussemburgu fid-9 ta’ Ottubru 2019 u t-test s?i? se ji?i ppubblikat fuq il-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E fl-istess jum. Stqarrija g?all-istampa relatata tinsab fis-sit tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

De?i?jonijiet tal-B?E dwar is-sinifikanza ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?t supervi?joni

Fis-26 ta’ Lulju 2019 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta tal-Bord Supervi?orju biex ibiddel l-istatus tas-sinifikanza ta' ?erti istituzzjonijiet ta' kreditu ta?t supervi?joni. Il-lista ta' entitajiet ta?t supervi?joni ti?i a??ornata regolarment u hi ppubblikata fis-sit tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Ambitu tal-valutazzjoni komprensiva tal-istituzzjonijiet ta' kreditu Kroati

Fid-29 ta’ Lulju 2019 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta mill-Bord ta' Sorveljanza biex istituzzjonijiet ta’ kreditu Kroati ikunu inklu?i fil-valutazzjoni komprensiva li saret mis-Supervi?joni Bankarja tal-B?E minn Settembru 2019 fuq talba mill-Kroazja biex tistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib bejn il-B?E u Hrvatska narodna banka. Stqarrija g?all-istampa relatata tinsab fis-sit tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Konformità mar-Rakkomandazzjonijiet emendati tal-ABE dwar l-ekwivalenza ta' re?imi tal-kunfidenzjalità

Fil-5 ta’ Awwissu 2019 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta mill-Bord Supervi?orju biex jinnotifika lill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), g?al istituzzjonijiet sinifikanti ta?t is-supervi?joni diretta tieg?u, bl-intenzjoni tal-B?E li jikkonforma mar-Rakkomandazzjonijiet dwar l-ekwivalenza ta’ re?imi ta' kunfidenzjalità kif emendata l-a??ar fit-8 ta’ Novembru 2018 (ABE/REC/ 2018/03), mid-data tan-notifika.

Aspettattivi ta’ kopertura supervi?orja riveduti g?al skoperturi mhux produttivi

Fid-9 ta’ Awwissu 2019, il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta mill-Bord Supervi?orju biex ji?u rreveduti l-aspettattivi supervi?orji g?all-provvediment prudenzjali ta’ skoperturi ?odda mhux produttivi (NPEs) spe?ifikati fl-“Addendum g?all-Gwida tal-B?E lil banek fuq self improduttiv”. L-aspettattivi supervi?orji g?all-istokk ta’ NPEs ma jinbidlux. Ir-revi?jonijiet, li jispjegaw l-adozzjoni ta’ regolament ?did tal-UE li da?al fis-se?? fis-26 ta' April 2019, ?ew ikkomunikati b'mod proattiv lill-istituzzjonijiet u huma dettaljati fi stqarrija g?all-istampa relatata, flimkien ma’ dokument tekniku, it-tnejn disponibbli fuq il-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Piena amministrattiva imposta fuq istituzzjoni ta’ kreditu bi ksur tad-dispo?izzjonijiet tal-fondi proprji

Fit-13 ta’ Awwissu 2019 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al de?i?joni tal-Bord Supervi?orju li jimponi piena amministrattiva fl-ammont ta’ €5,150,000 fuq Piraeus Bank SA g?al ksur tad-dispo?izzjonijiet tal-fondi proprji bejn l-2015 u l-2017. Stqarrija relatata g?all-istampa hija disponibbli fuq il-websajt ta’ supervi?joni bankarja tal-B?E.

Valutazzjoni ta’ istituzzjoni li tkun se tfalli jew x'aktarx li tfalli

Fil-15 ta’ Awwissu 2019, il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?all-valutazzjoni tal-Bord Supervi?orju, im?ejji skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014, li l-AS PNB Banka kien ser ifalli jew x'aktarx ifalli b?ala ri?ultat ta' deterjorament sinifikanti fis-sitwazzjoni tal-likwidità tieg?u. Il-Bord Uniku ta' Ri?oluzzjoni ?ie debitament kkonsultat u qabel mal-valutazzjoni. Stqarrija g?all-istampa relatata tinsab fis-sit tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Konformità mal-Linji gwida tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) fuq arran?ament ta’ esternalizzazzjoni

Fl-16 ta' Awissu 2019 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta mill-Bord Supervi?orju biex jinnotifika lill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) li, g?all-istituzzjonijiet sinifikanti ta?t is-supervi?joni diretta tieg?u, il-B?E bi?siebu jikkonforma mar-Rakkomandazzjonijiet tal-ABE dwar arran?amenti ta’ esternalizzazzjoni (ABE/GL/2019/02) sal-a??ar ta’ Settembru 2020.

Kuntatti midja

北京pk赛车10官网 股票推荐官网 二组平特三连肖论坛 百宝彩湖北11选5基走势图 群英会开奖结果走势图 甘肃11选五开奖结果一定牛 尚盈配资 重庆快乐10分走势图前50期 万科股票分析报告 快三计划网站 股票推荐 新浪 江苏快3全天计划 股票入门开户 快3玩法绝招 2019上证50成分股权重比例 福彩3d投注技巧 宁夏11选5开奖结果查询