ECB logo
Menu

Decyzje podj?te przez Rad? Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień–wrzesień 2019

27 wrze?nia 2019

Komunikacja zewn?trzna

Publikacja danych dotycz?cych interwencji walutowych EBC

23 wrze?nia 2019 Rada Prezesów podj??a decyzj? o publikowaniu dodatkowych danych dotycz?cych interwencji walutowych EBC. EBC b?dzie podawa? te dane od kwietnia 2020 zarówno na swojej stronie internetowej, w formie tabeli, jak i w swoim raporcie rocznym. W tabeli znajd? si? wszystkie dane historyczne o interwencjach walutowych za okres od 1999. Co kwarta? b?dzie w niej zamieszczana informacja, czy w danym kwartale EBC dokona? interwencji, a je?li tak, zostan? podane ich daty, charakter (jednostronne, skoordynowane, zwi?zane z ERM II), ca?kowita kwota i kierunek, jak równie? podzia? interwencji wed?ug walut. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dost?pny na stronie internetowej EBC.

Polityka pieni??na

Niestandardowe ?rodki polityki pieni??nej

12 wrze?nia 2019 Rada Prezesów przyj??a kilka niestandardowych ?rodków polityki pieni??nej, w tym postanowi?a: wznowi? z dniem 1 listopada 2019 zakupy netto w ramach prowadzonego przez EBC programu skupu aktywów (APP) na kwot? 20 mld euro miesi?cznie; nadal reinwestowa? – w ca?o?ci – sp?aty kapita?u z tytu?u zapadaj?cych papierów warto?ciowych nabytych w ramach programu APP; rozszerzy?, we w?a?ciwym stopniu, mo?liwo?? zakupu aktywów o rentowno?ci poni?ej stopy depozytowej banku centralnego we wszystkich segmentach programu APP; wprowadzi? dwupoziomowy system oprocentowania rezerw, w którym cz??? bankowych zasobów nadmiernej p?ynno?ci b?dzie zwolniona z ujemnej stopy depozytowej; oraz zmieni? niektóre z g?ównych parametrów trzeciej serii ukierunkowanych d?u?szych operacji refinansuj?cych (TLTRO III), o czym jeszcze mowa poni?ej.

Operacje rynkowe

Orientacyjny kalendarz standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowi?zkowej w Eurosystemie

8 sierpnia 2019 Rada Prezesów zatwierdzi?a orientacyjny kalendarz standardowych przetargów Eurosystemu i okresów utrzymywania rezerwy obowi?zkowej na rok 2020. Kalendarz wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie jest dost?pny na stronie internetowej EBC.

Zmiana niektórych g?ównych parametrów trzeciej serii ukierunkowanych d?u?szych operacji refinansuj?cych

12 wrze?nia 2019 Rada Prezesów podj??a decyzj? o zmianie niektórych g?ównych parametrów operacji TLTRO III, w tym: wyd?u?eniu terminu zapadalno?ci wszystkich operacji z dwóch do trzech lat, wprowadzeniu opcji dobrowolnej sp?aty tych operacji oraz skorygowaniu sposobu ustalania ich cen. Zmiany te zosta?y formalnie wprowadzone decyzj? EBC/2019/28 zmieniaj?c? decyzj? (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych d?u?szych operacji refinansuj?cych, przyj?t? przez Rad? Prezesów 12 wrze?nia 2019. Decyzja ta oraz komunikat prasowy na ten temat s? dost?pne na stronie internetowej EBC.

Przed?u?enie obowi?zywania ramowych zasad dotycz?cych dodatkowych nale?no?ci kredytowych do końca marca 2024

12 wrze?nia 2019 Rada Prezesów przyj??a do wiadomo?ci, ?e wyd?u?enie terminu zapadalno?ci operacji TLTRO III poci?ga za sob? konieczno?? przed?u?enia do końca marca 2024 obowi?zywania ramowych zasad dotycz?cych dodatkowych nale?no?ci kredytowych, zgodnie z decyzj? Rady Prezesów z 7 czerwca 2019 o przed?u?eniu obowi?zywania tych zasad do terminu zapadalno?ci ostatniej operacji z serii TLTRO III.

Przed?u?enie indeksacji oprocentowania 3-miesi?cznych d?u?szych operacji refinansuj?cych poza ostatni okres utrzymywania rezerwy w 2019

12 wrze?nia 2019 Rada Prezesów zdecydowa?a, ?e oprocentowanie 3-miesi?cznych d?u?szych operacji refinansuj?cych (LTRO) b?dzie ustalone na poziomie ?redniej podstawowych operacji refinansuj?cych za okres danej operacji LTRO co najmniej do końca okresu utrzymywania rezerwy rozpoczynaj?cego si? w marcu 2021.

Infrastruktura rynku i p?atno?ci

Decyzja EBC w sprawie procedury i warunków wykonywania przez w?a?ciwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami p?atno?ci o znaczeniu systemowym

26 lipca 2019 Rada Prezesów, dzia?aj?c na podstawie art. 21 ust. 2 rozporz?dzenia EBC/2017/32 zmieniaj?cego rozporz?dzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów p?atno?ci o znaczeniu systemowym, przyj??a decyzj? EBC/2019/25 w sprawie procedury i warunków wykonywania przez w?a?ciwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami p?atno?ci o znaczeniu systemowym. Rada Prezesów zdecydowa?a te?, ?e wraz z t? decyzj? zostanie opublikowane podsumowanie uwag otrzymanych podczas konsultacji publicznych dotycz?cych projektu tej decyzji, przeprowadzonych w okresie od 8 marca do 12 kwietnia 2019.

Opinie dotycz?ce aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotycz?cych zbywania wierzytelno?ci hipotecznych w Polsce

Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/29 w dniu 9 sierpnia 2019 na wniosek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinia EBC w sprawie zbywania i nabywania kredytów na Cyprze

Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/30 w dniu 16 sierpnia 2019 na wniosek Ministerstwa Finansów Cypru.

Opinia EBC w sprawie swobodnego dost?pu do informacji w Holandii

Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/31 w dniu 4 wrze?nia 2019 na wniosek holenderskiego Ministra Spraw Wewn?trznych i Relacji w Królestwie.

Opinia EBC w sprawie zasad stosowanych przez przedsi?biorstwa finansowe przy ustalaniu polityki wynagrodzeń w Holandii

Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/32 w dniu 5 wrze?nia 2019 na wniosek Ministra Finansów Holandii.

Opinia EBC w sprawie ochrony euro przed fa?szowaniem oraz weryfikacji autentyczno?ci monet euro w Luksemburgu

Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/33 w dniu 23 wrze?nia 2019 na wniosek Ministra Finansów Luksemburga.

Zarz?dzanie wewn?trzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewn?trznych bieg?ych rewidentów banku centralnego Malty

25 lipca 2019 Rada Prezesów przyj??a zalecenie EBC/2019/24 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewn?trznych bieg?ych rewidentów Bank ?entrali ta’ Malta / Central Bank of Malta. Zalecenie zosta?o opublikowane w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej EBC.

Przewodnicz?cy Komitetu EBC ds. Etyki

1 sierpnia 2019 Patrick Honohan obj?? stanowisko przewodnicz?cego Komitetu EBC ds. Etyki, którego cz?onkiem jest od roku 2016. Zast?pi? na tym stanowisku Jean-Claude’a Tricheta, którego kadencja up?yn??a 31 lipca 2019.

Wybór banku centralnego, przy którym b?dzie dzia?a? Biuro Koordynacji Zamówień Eurosystemu w latach 2020–2024

1 sierpnia 2019 Rada Prezesów zdecydowa?a, ?e w latach 2020–2024 Biuro Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) b?dzie dzia?a? przy Banque centrale du Luxembourg, na podstawie pozytywnej oceny oferty tego banku centralnego. Zadaniem EPCO jest okre?lanie, ocena i koordynacja wspólnych zamówień na towary i us?ugi niezb?dne do realizacji zadań Eurosystemu, w d??eniu do jak najwi?kszej oszcz?dno?ci i skuteczno?ci.

Decyzja EBC w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwo?awczej i jej regulaminu operacyjnego

9 sierpnia 2019 Rada Prezesów przyj??a decyzj? EBC/2019/27 zmieniaj?c? decyzj? EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwo?awczej i jej regulaminu operacyjnego. Projekt zmian, które polegaj? na wyja?nieniu niektórych aspektów regulaminu operacyjnego Administracyjnej Rady Odwo?awczej w ?wietle do?wiadczeń zdobytych od czasu jej powstania w 2013, by? konsultowany z Rad? ds. Nadzoru. Decyzja zmieniaj?ca obejmuje te? zasady podzia?u kosztów ponoszonych przez wnioskodawc? i EBC z tytu?u przegl?du decyzji EBC przez Administracyjn? Rad? Odwo?awcz?.

Sk?ad Administracyjnej Rady Odwo?awczej

12 sierpnia 2019 Rada Prezesów, po uwzgl?dnieniu opinii Rady ds. Nadzoru, podj??a decyzj?, ?e Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yá?ez i André Camilleri pozostan? cz?onkami, a René Smits – zast?pczym cz?onkiem Administracyjnej Rady Odwo?awczej przez kolejnych pi?? lat, do 7 wrze?nia 2024.

Sk?ad komitetu ds. nadzoru nad krótkoterminow? stop? procentow? dla euro

23 sierpnia 2019 decyzj? Rady Prezesów Massimo Rostagno – dyrektor generalny ds. polityki pieni??nej w EBC, Cornelia Holthausen – zast?pca dyrektora generalnego ds. operacji rynkowych w EBC, Emmanuelle Assouan – zast?pca dyrektora generalnego ds. stabilno?ci finansowej i operacji rynkowych w Banque de France oraz Paolo Del Giovane – szef dyrekcji ds. operacji rynkowych w Banca d'Italia zostali mianowani cz?onkami wewn?trznego komitetu EBC ds. nadzoru nad procesem ustalania krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR). Przewodnicz?cym tego komitetu, ustanowionego na podstawie art. 9 wytycznych EBC/2019/19 w sprawie €STR, jest wiceprezes EBC Luis de Guindos. Wszyscy cz?onkowie komitetu musz? z?o?y? o?wiadczenia o konflikcie interesów, które b?d? publikowane na stronie internetowej EBC.

Mianowanie p.o. przewodnicz?cego Komitetu ds. Zarz?dzania Ryzykiem

29 sierpnia 2019 decyzj? Rady Prezesów Fernando Monar Lora, kierownik dzia?u analizy ryzyka w dyrekcji EBC ds. zarz?dzania ryzykiem, zosta? mianowany z dniem 1 wrze?nia 2019 p.o. przewodnicz?cym Komitetu ds. Zarz?dzania Ryzykiem.

Nadzór bankowy

Wyniki wszechstronnej oceny bu?garskich instytucji kredytowych

25 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie ostatecznych wyników wszechstronnej oceny sze?ciu bu?garskich instytucji kredytowych (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD oraz Investbank AD), któr? Nadzór Bankowy EBC przeprowadzi? w okresie od listopada 2018 do czerwca 2019 w nast?pstwie z?o?enia przez Bu?gari? wniosku o nawi?zanie bliskiej wspó?pracy mi?dzy EBC a bankiem centralnym Bu?garii (Българска народна банка). Komunikat prasowy w tej sprawie jest dost?pny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Protokó? ustaleń mi?dzy EBC a Europejskim Trybuna?em Obrachunkowym

26 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o podpisanie protoko?u ustaleń z Europejskim Trybuna?em Obrachunkowym w sprawie kontroli zadań nadzorczych EBC. Dokument ten zostanie oficjalnie podpisany 9 pa?dziernika 2019 w Luksemburgu, a jego pe?ny tekst uka?e si? tego samego dnia na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dost?pny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Decyzje EBC w sprawie istotno?ci nadzorowanych instytucji kredytowych

26 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru o zmian? statusu istotno?ciowego niektórych nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i og?aszana na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Zakres wszechstronnej oceny chorwackich instytucji kredytowych

29 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o obj?cie chorwackich instytucji kredytowych wszechstronn? ocen? prowadzon? przez Nadzór Bankowy EBC od wrze?nia 2019, co jest nast?pstwem z?o?enia przez Chorwacj? wniosku o nawi?zanie bliskiej wspó?pracy mi?dzy EBC a bankiem centralnym Chorwacji (Hrvatska narodna banka). Komunikat prasowy w tej sprawie jest dost?pny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Przestrzeganie zmienionych zaleceń EUNB w sprawie równowa?no?ci zasad poufno?ci

5 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urz?du Nadzoru Bankowego (EUNB), ?e w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpo?rednio instytucji istotnych EBC zamierza stosowa? si?, od daty tego powiadomienia, do jego zaleceń w sprawie równowa?no?ci zasad poufno?ci, po raz ostatni zmienionych 8 listopada 2018 (EBA/REC/2018/03).

Rewizja oczekiwań nadzorczych dotycz?cych pokrycia ekspozycji zagro?onych

9 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zrewidowanie oczekiwań nadzorczych dotycz?cych tworzenia rezerw ostro?no?ciowych na nowe ekspozycje zagro?one, okre?lonych w addendum do rekomendacji EBC dla banków w sprawie kredytów zagro?onych (?Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans”). Nie zmieniaj? si? oczekiwania nadzorcze dotycz?ce stanu ekspozycji zagro?onych. Wprowadzone zmiany uwzgl?dniaj? przyj?cie nowego rozporz?dzenia UE, które wesz?o w ?ycie 26 kwietnia 2019. O zmianach proaktywnie poinformowano nadzorowane instytucje i opisano je szczegó?owo w komunikacie prasowym i dokumencie technicznym w tej sprawie – oba dokumenty s? dost?pne na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Na?o?enie na instytucj? kredytow? kary administracyjnej za naruszanie przepisów dotycz?cych funduszy w?asnych

13 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec decyzji Rady ds. Nadzoru o na?o?eniu na Piraeus Bank S.A. kary administracyjnej w kwocie 5 150 000 euro za naruszanie w latach 2015–2017 przepisów dotycz?cych funduszy w?asnych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dost?pny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Ocena dotycz?ca uznania instytucji za b?d?c? na progu upad?o?ci lub zagro?on? upad?o?ci?

15 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec oceny Rady ds. Nadzoru, sporz?dzonej na podstawie art. 18 ust. 1 rozporz?dzenia (UE) nr 806/2014, zgodnie z któr? wskutek znacznego pogorszenia si? sytuacji p?ynno?ciowej AS PNB Banka nale?y t? instytucj? uzna? za b?d?c? na progu upad?o?ci lub zagro?on? upad?o?ci?. Ocena ta zosta?a nale?ycie skonsultowana z Jednolit? Rady ds. Restrukturyzacji i Uporz?dkowanej Likwidacji, która si? z ni? zgodzi?a. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dost?pny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie outsourcingu

16 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urz?du Nadzoru Bankowego (EUNB), ?e w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpo?rednio instytucji istotnych EBC zamierza zacz?? przestrzega? jego wytycznych w sprawie outsourcingu (EBA/GL/2019/02) do końca wrze?nia 2020.

Kontakt z?mediami

北京pk赛车10官网 今天选四开奖结果 小熊猫配资 刘伯温平特一肖王四肖选一肖 越大配资 福彩3d试机号分析 上海天天彩选4开奖结果查询开奖结果乐彩网 浙江6 1开奖结果最新 京东方a股票最新消息方 新疆十一选五走势图 江苏7位数开奖视频 时时乐餐厅菜单价格 股票 低价股票查询 悦配资 体彩排列5助赢软件 河北排列72019104期开奖结果