ECB logo
Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decat deciziile de stabilire a ratelor dobanzilor)

August-septembrie 2019

27 septembrie 2019

Comunicare extern?

Publicarea datelor privind interven?iile pe pia?a valutar? ale BCE

La data de 23 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis s? publice date suplimentare privind interven?iile pe pia?a valutar? ale BCE (foreign exchange interventions – FXI). ?ncepand cu luna aprilie 2020, BCE va ?ncepe s? publice date privind interven?iile pe pia?a valutar?, atat sub forma unui tabel pe website-ul s?u, cat ?i ?n Raportul anual al BCE. Tabelul, care va cuprinde toate datele istorice privind interven?iile pe pia?a valutar? ?ncepand cu anul 1999, va indica, ?n termeni trimestriali, dac? BCE a efectuat interven?ii ?n perioada trimestrial? analizat?, ?i, ?n caz afirmativ, va preciza calendarul ?i natura acestor interven?ii (unilaterale, coordonate sau asociate MCS II), valoarea total? ?i direc?ia lor, furnizand, de asemenea, o defalcare ?n func?ie de valut?. Un comunicat de pres? pe aceast? tem? este disponibil pe website-ul BCE.

Politic? monetar?

M?suri neconven?ionale de politic? monetar?

La data de 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat o serie de m?suri neconven?ionale de politic? monetar?, respectiv reluarea achizi?iilor nete ?n cadrul programului de achizi?ionare de active (asset purchase programme – APP), ?ntr-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR, ?ncepand cu data de 1 noiembrie 2019; continuarea reinvestirii, ?n totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scaden?? achizi?ionate ?n cadrul programului de achizi?ionare de active; extinderea posibilit??ii achizi?ion?rii de active cu randamente inferioare ratei dobanzii la facilitatea de depozit, ?n m?sura ?n care va fi necesar, ?n cadrul tuturor componentelor programului; introducerea unui sistem pe dou? niveluri pentru remunerarea rezervelor, ?n cadrul c?ruia o parte din surplusul de lichiditate de?inut de institu?ii va fi exceptat? de la aplicarea ratei negative a dobanzii la facilitatea de depozit; modificarea unora dintre parametrii principali ai celei de-a treia serii de opera?iuni ?intite de refinan?are pe termen mai lung (OTRTL III), care sunt prezenta?i mai detaliat ?n continuare.

Opera?iuni de pia??

Calendarul orientativ privind opera?iunile de licita?ie periodice ?i perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului

La data de 8 august 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul orientativ privind opera?iunile de licita?ie periodice ?i perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului pentru anul 2020. Calendarul, ?nso?it de un comunicat de pres? pe aceast? tem?, este disponibil pe website-ul BCE.

Modific?ri aduse unora dintre parametrii principali ai celei de-a treia serii de opera?iuni ?intite de refinan?are pe termen mai lung

La data de 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis modificarea unora dintre parametrii principali ai OTRTL III, respectiv prelungirea termenului de scaden?? pentru toate opera?iunile de la doi la trei ani, introducerea unei op?iuni de rambursare voluntar? ?i modificarea ratelor acestor opera?iuni. Modific?rile sunt formalizate ?n Decizia BCE/2019/28 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de opera?iuni ?intite de refinan?are pe termen mai lung, adoptat? de Consiliul guvernatorilor la 12 septembrie 2019. Aceast? decizie ?i un comunicat de pres? pe aceast? tem? sunt disponibile pe website-ul BCE.

Extinderea cadrelor pentru crean?e suplimentare de natura creditelor pan? la sfar?itul lunii martie 2024

La data de 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a luat not? de faptul c? prelungirea termenului de scaden?? pentru OTRTL III a implicat necesitatea de a extinde cadrele pentru crean?e suplimentare de natura creditelor pan? la sfar?itul lunii martie 2024, avand ?n vedere decizia Consiliului guvernatorilor din 7 iunie 2019 de extindere a cadrelor pentru crean?e suplimentare de natura creditelor pan? la data scadent? a ultimei OTRTL III.

Extinderea index?rii ratei dobanzii la opera?iunile de refinan?are pe termen mai lung cu scaden?a la trei luni pan? dup? ?ncheierea ultimei perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii din 2019

La data de 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis c? rata dobanzii la opera?iunile de refinan?are pe termen mai lung (ORTL) cu scaden?a la trei luni va fi stabilit? la nivelul ratei medii a dobanzii aferente opera?iunilor principale de refinan?are (OPR) pe durata desf??ur?rii ORTL respective, cel pu?in pan? la sfar?itul perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii care ?ncepe ?n luna martie 2021.

Infrastructura pie?ei ?i pl??i

Decizia BCE privind procedura ?i condi?iile de exercitare de c?tre o autoritate competent? a anumitor competen?e ?n leg?tur? cu monitorizarea sistemelor de pl??i de importan?? sistemic?

La data de 26 iulie 2019, ?n aplicarea articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul BCE/2017/32 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerin?ele de monitorizare pentru sistemele de pl??i de importan?? sistemic? (?Regulamentul SIPS”), Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/25 privind procedura ?i condi?iile de exercitare de c?tre o autoritate competent? a anumitor competen?e ?n leg?tur? cu monitorizarea sistemelor de pl??i de importan?? sistemic?. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis s? publice, al?turi de decizie, o sintez? a r?spunsurilor primite ?n contextul unei consult?ri publice referitoare la proiectul de decizie, care a avut loc ?n perioada 8 martie-12 aprilie 2019.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la restric?iile privind transferul crean?elor ipotecare ?n Polonia

La data de 9 august 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/29, la solicitarea Parlamentului polonez (Seimului).

Avizul BCE cu privire la vanzarea ?i cump?rarea facilit??ilor de credit ?n Cipru

La data de 16 august 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/30, la solicitarea Ministerului Finan?elor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la libertatea de informare ?n ??rile de Jos

La data de 4 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/31, la solicitarea ministrului afacerilor interne ?i rela?iilor ?n cadrul Regatului din ??rile de Jos.

Avizul BCE cu privire la normele de urmat de c?tre ?ntreprinderile financiare cu ocazia definirii politicilor de remunerare ?n ??rile de Jos

La data de 5 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/32, la solicitarea ministrului finan?elor din ??rile de Jos.

Avizul BCE cu privire la protejarea euro ?mpotriva contrafacerii ?i verificarea autenticit??ii monedelor euro ?n Luxemburg

La data de 23 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/33, la solicitarea ministrului finan?elor din Luxemburg.

Guvernan?? corporativ?

Recomandarea BCE c?tre Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank ?entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

La data de 25 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2019/24 c?tre Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank ?entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. Recomandarea a fost publicat? ?n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ?i pe website-ul BCE.

Pre?edin?ia Comitetului de etic? al BCE

Dl Patrick Honohan, membru al Comitetului de etic? al BCE din 2016, a preluat func?ia de pre?edinte al acestui comitet de la 1 august 2019. ?n acest rol, dl Honohan ?i succed? dlui Jean-Claude Trichet, al c?rui mandat a expirat la 31 iulie 2019.

Banca central? gazd? a Biroului de coordonare a achizi?iilor al Eurosistemului pentru perioada 2020-2024

La data de 1 august 2019, Consiliul guvernatorilor a desemnat Banque centrale du Luxembourg pentru a g?zdui Biroul de coordonare a achizi?iilor al Eurosistemului (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) ?n perioada 2020-2024, ca urmare a evalu?rii pozitive a planului de afaceri propus de Banque centrale du Luxembourg. EPCO identific?, evalueaz? ?i coordoneaz? achizi?iile comune de bunuri ?i servicii necesare ?ndeplinirii atribu?iilor Eurosistemului, ?n vederea valorific?rii la maximum a eficacit??ii ?i eficien?ei costurilor.

Decizia BCE privind instituirea unui comitet administrativ de control ?i normele de func?ionare ale acestuia

La data de 9 august 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/27 de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control ?i normele de func?ionare ale acestuia. Consiliul de supraveghere a fost, de asemenea, consultat cu privire la modific?rile propuse, care clarific? unele aspecte ale normelor de func?ionare ale comitetului administrativ de control, avand ?n vedere experien?a acumulat? de la instituirea acestuia ?n anul 2013. Decizia de modificare include, de asemenea, o metodologie pentru repartizarea costurilor controlului suportate de solicitant ?i de BCE ?n contextul reexamin?rii deciziilor BCE de c?tre comitetul administrativ de control.

Membrii comitetului administrativ de control

La data de 12 august 2019, Consiliul guvernatorilor, ?inand seama de avizul Consiliului de supraveghere, a decis s? prelungeasc? mandatele urm?torilor membri: dl Jean-Paul Redouin, dna Concetta Brescia Morra, dl Javier Arístegui Yá?ez ?i dl André Camilleri, precum ?i mandatul dlui René Smits (membru supleant) ?n cadrul comitetul administrativ de control pentru o perioad? suplimentar? de cinci ani, pan? la data de 7 septembrie 2024.

Membrii Comitetului de monitorizare a ratei dobanzii pe termen scurt la opera?iunile ?n euro

La data de 23 august 2019, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe dl Massimo Rostagno, director general al Direc?iei politic? monetar? a BCE, dna Cornelia Holthausen, directoare general? adjunct? a Direc?iei opera?iuni de pia?? a BCE, dna Emmanuelle Assouan, directoare general? adjunct? pentru stabilitate financiar? ?i opera?iuni de pia?? ?n cadrul Banque de France, ?i pe dl Paolo Del Giovane, ?eful Direc?iei opera?iuni de pia?? din cadrul Banca d'Italia, membri ai comitetului intern de monitorizare al BCE, ?ns?rcinat cu monitorizarea procesului de determinare a ratei dobanzii pe termen scurt la opera?iunile ?n euro (euro short-term rate – €STR). Acest comitet de monitorizare, ?nfiin?at ?n aplicarea articolului 9 din Orientarea BCE/2019/19 privind rata dobanzii pe termen scurt la opera?iunile ?n euro (€STR), este prezidat de vicepre?edintele BCE, dl Luis de Guindos. To?i membrii sunt obliga?i s? prezinte declara?ii privind orice conflicte de interese, care vor fi publicate pe website-ul BCE.

Pre?edin?ia interimar? a Comitetului de gestionare a riscurilor

La data de 29 august 2019, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Fernando Monar Lora, ?eful Serviciului analiza riscurilor din cadrul Direc?iei gestionarea riscurilor a BCE, pre?edinte interimar al Comitetului de gestionare a riscurilor (Risk Management Committee – RMC) ?ncepand cu data de 1 septembrie 2019.

Supraveghere bancar?

Rezultatele evalu?rii cuprinz?toare a institu?iilor de credit din Bulgaria

La data de 25 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba rezultatele finale ale evalu?rii cuprinz?toare a ?ase institu?ii de credit din Bulgaria (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD ?i Investbank AD), efectuat? de Supravegherea bancar? a BCE ?n perioada noiembrie 2018-iunie 2019, ?n urma solicit?rii Bulgariei de a stabili o cooperare strans? ?ntre BCE ?i Българска народна банка (Banca Na?ional? a Bulgariei). Un comunicat de pres? pe aceast? tem? este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Memorandumul de ?n?elegere ?ntre BCE ?i Curtea de Conturi European?

La data de 26 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a ?ncheia un memorandum de ?n?elegere cu Curtea de Conturi European? referitor la auditurile atribu?iilor de supraveghere ale BCE. Documentul va fi semnat oficial la Luxemburg, la data de 9 octombrie 2019, textul complet urmand s? fie publicat ?n aceea?i zi pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE. Un comunicat de pres? pe aceast? tem? este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al institu?iilor de credit supravegheate

La data de 26 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al unor institu?ii de credit supravegheate. Lista entit??ilor supravegheate este actualizat? periodic ?i este publicat? pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Sfera de aplicare a evalu?rii cuprinz?toare a institu?iilor de credit din Croa?ia

La data de 29 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a include institu?iile de credit din Croa?ia ?n evaluarea cuprinz?toare efectuat? de Supravegherea bancar? a BCE ?ncepand cu luna septembrie 2019, ?n urma unei solicit?ri a Croa?iei de a stabili o cooperare strans? ?ntre BCE ?i Hrvatska narodna banka. Un comunicat de pres? pe aceast? tem? este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Respectarea recomand?rilor ABE modificate privind echivalen?a regimurilor de confiden?ialitate

La data de 5 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancar? european? (ABE) cu privire la inten?ia BCE de a respecta, ?n leg?tur? cu institu?iile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa direct?, recomand?rile ABE privind echivalen?a regimurilor de confiden?ialitate, astfel cum au fost modificate ultima dat? la 8 noiembrie 2018 (EBA/REC/2018/03), ?ncepand cu data notific?rii.

A?tept?rile revizuite ?n materie de supraveghere privind acoperirea pentru expunerile neperformante

La data de 9 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de revizuire a a?tept?rilor ?n materie de supraveghere privind provizionarea pruden?ial? pentru expunerile neperformante noi, specificate ?n ?Anexa la Liniile directoare ale BCE privind creditele neperformante, adresate b?ncilor”. A?tept?rile ?n materie de supraveghere pentru stocul de credite neperformante r?man nemodificate. Revizuirile, care ?in cont de adoptarea unui nou regulament al UE, intrat ?n vigoare la 26 aprilie 2019, au fost comunicate proactiv institu?iilor ?i sunt prezentate detaliat ?ntr-un comunicat de pres? pe aceast? tem?, al?turi de un document tehnic, ambele disponibile pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Sanc?iune administrativ? impus? unei institu?ii de credit ca urmare a ?nc?lc?rii dispozi?iilor privind fondurile proprii

La data de 13 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la decizia Consiliului de supraveghere de a impune Piraeus Bank S.A. o sanc?iune administrativ? ?n valoare de 5 150 000 EUR pentru ?nc?lcarea dispozi?iilor privind fondurile proprii ?n perioada 2015-2017. Un comunicat de pres? pe aceast? tem? este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Evaluarea unei institu?ii pentru a se stabili dac? este ?n curs de a intra ?n dificultate sau susceptibil? de a intra ?n dificultate

La data de 15 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la evaluarea Consiliului de supraveghere, realizat? ?n conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, prin care s-a stabilit c? AS PNB Banka era ?n curs de a intra ?n dificultate sau susceptibil? de a intra ?n dificultate ca urmare a deterior?rii semnificative a situa?iei lichidit??ii sale. Comitetul unic de rezolu?ie a fost consultat ?n mod corespunz?tor ?i ?i-a exprimat acordul cu privire la evaluare. Un comunicat de pres? pe aceast? tem? este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind externalizarea

La data de 16 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancar? european? (ABE) cu privire la inten?ia BCE de a se conforma, ?n leg?tur? cu institu?iile semnificative aflate sub supravegherea sa direct?, Ghidului ABE privind externalizarea (EBA/GL/2019/02) pan? la sfar?itul lunii septembrie 2020.

Contacte media

北京pk赛车10官网 创幻股票论坛 云南十一选五五开奖结果 陕西11选五一定有 湖南体彩网幸运赛车 黑龙江36选七开奖结果 股票指数的计算方法有几种 河北排列7开奖公告 体彩七星彩综合走势图新浪网 黑龙江22选5走势图表 localhost 支付宝基金交流群2020 吉林快三最新版本 75秒极速时时彩有假吗 福彩幸运农场怎么玩 北京pk拾手机app排行 北京小赛车怎么玩 30选5开奖历史走势图