ECB logo
Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokovych sadzieb)

August – september 2019

27. septembra 2019

Externá komunikácia

Zverejnenie údajov o devízovych intervenciách ECB

Dňa 23. septembra 2019 sa Rada guvernérov prijala rozhodnutie o zverejňovaní podrobnej?ích údajov o devízovych intervenciách ECB. ECB za?ne od apríla 2020 zverejňova? údaje o devízovych intervenciách vo forme tabu?ky na svojej internetovej stránke, ako aj v rámci vyro?nej správy ECB. Tabu?ka, v ktorej budú uvedené v?etky historické údaje o devízovych intervenciách ECB od roku 1999, bude ?tvr?ro?ne informova? o tom, ?i ECB po?as sledovaného ?tvr?ro?ného obdobia intervenovala. V prípade intervencií bude uvedeny ?as a povaha intervencií (jednostranné, koordinované, súvisiace s mechanizmom ERM II), ich celkovy objem a smer, ako aj ich ?lenenie pod?a mien. Súvisiaca tla?ová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Menová politika

Ne?tandardné opatrenia menovej politiky

Dňa 12. septembra 2019 Rada guvernérov prijala nieko?ko ne?tandardnych opatrení menovej politiky, v rámci ktorych sa rozhodla: od 1. novembra 2019 pokra?ova? v ?istom nákupe aktív v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP), a to tempom 20 mld. € za mesiac; pokra?ova? v reinvestovaní plnej vy?ky istiny zo splatenych cennych papierov nakúpenych v rámci programu APP; v potrebnom rozsahu roz?íri? mo?nos? nákupu cennych papierov, ktorych vynosy sa nachádzajú pod úrovňou úrokovej sadzby jednodňovych steriliza?nych operácií, vo v?etkych ?astiach programu APP; zavies? dvojstupňovy systém úro?enia rezerv, v rámci ktorého sa na ?as? nadbyto?nej likvidity in?titúcií nebude vz?ahova? záporná sadzba jednodňovych steriliza?nych operácií; a zmeni? niektoré zo základnych parametrov tretej série cielenych dlhodobej?ích refinan?nych operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III), ktoré sú bli??ie opísané ni??ie.

Operácie na trhu

Indikatívny kalendár pravidelnych tendrov Eurosystému a udr?iavacích období povinnych minimálnych rezerv

Dňa 8. augusta 2019 Rada guvernérov schválila indikatívny kalendár pravidelnych tendrov Eurosystému a udr?iavacích období povinnych minimálnych rezerv na rok 2020. Kalendár je spolu so súvisiacou tla?ovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny niektorych základnych parametrov tretej série cielenych dlhodobej?ích refinan?nych operácií

Dňa 12. septembra 2019 sa Rada guvernérov rozhodla zmeni? niektoré základné parametre TLTRO III, konkrétne pred??i? splatnos? v?etkych operácií z dvoch na tri roky, zavies? mo?nos? volite?ného splatenia a zmeni? úro?enie tychto operácií. Zmeny sú formálne stanovené v rozhodnutí Rady guvernérov ECB/2019/28 z 12. septembra 2019, ktorym sa mení rozhodnutie (Eú) 2019/1311 o tretej sérii cielenych dlhodobej?ích refinan?nych operácií. Rozhodnutie a súvisiaca tla?ová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Pred??enie platnosti rámcov dodato?nych úverovych poh?adávok do konca marca 2024

Dňa 12. septembra 2019 Rada guvernérov vzala na vedomie, ?e z pred??enia splatnosti operácií TLTRO III v nadv?znosti na rozhodnutie Rady guvernérov zo 7. júna 2019 pred??i? platnos? rámcov dodato?nych úverovych poh?adávok (additional credit claims – ACC) do dátumu splatnosti poslednej operácie TLTRO III vyplyva potreba pred??i? platnos? rámcov ACC do konca marca 2024.

Pred??enie indexácie úrokovej sadzby trojmesa?nych dlhodobej?ích refinan?nych operácií na obdobie po skon?ení posledného udr?iavacieho obdobia povinnych minimálnych rezerv v roku 2019

Dňa 12. septembra 2019 sa Rada guvernérov rozhodla stanovi? úrokovú sadzbu trojmesa?nych dlhodobej?ích refinan?nych operácií na úrovni priemernej sadzby hlavnych refinan?nych operácií po?as doby platnosti príslu?nej dlhodobej?ej refinan?nej operácie, a to minimálne do konca udr?iavacieho obdobia povinnych minimálnych rezerv, ktoré sa za?ne v marci 2021.

Trhová infra?truktúra a platobny styk

Rozhodnutie ECB o postupoch a podmienkach pre vykonávanie ur?itych právomocí príslu?ného orgánu v súvislosti s doh?adom nad systémovo d?le?itymi platobnymi systémami

Dňa 26. júla 2019 Rada guvernérov v súlade s ?lánkom 21 ods. 2 nariadenia ECB/2017/32, ktorym sa mení nariadenie (Eú) ?. 795/2014 o po?iadavkách v oblasti doh?adu nad systémovo d?le?itymi platobnymi systémami, prijala rozhodnutie ECB/2019/25 o postupoch a podmienkach pre vykonávanie ur?itych právomocí príslu?ného orgánu v súvislosti s doh?adom nad systémovo d?le?itymi platobnymi systémami. Rada guvernérov sa taktie? rozhodla spolu s rozhodnutím zverejni? súhrn odpovedí prijatych v rámci verejnej konzultácie k návrhu rozhodnutia, ktorá prebiehala od 8. marca do 12. apríla 2019.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzeniu prevodov hypotekárnych poh?adávok v Po?sku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/29 dňa 9. augusta 2019 na ?iados? po?ského Sejmu (parlamentu).

Stanovisko ECB k predaju a nákupu kreditnych facilít na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/30 dňa 16. augusta 2019 na ?iados? cyperského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k slobodnému prístupu k informáciám v Holandsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/31 dňa 4. septembra 2019 na ?iados? holandského ministra vnútra a vz?ahov v rámci krá?ovstva.

Stanovisko ECB k pravidlám, ktoré majú dodr?iava? finan?né in?titúcie pri tvorbe politík odmeňovania v Holandsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/32 dňa 5. septembra 2019 na ?iados? holandského ministra financií.

Stanovisko ECB k ochrane eura proti fal?ovaniu a k overovaniu pravosti euromincí v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/33 dňa 23. septembra 2019 na ?iados? luxemburského ministra financií.

Správa a riadenie

Odporú?anie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Malta

Dňa 25. júla 2019 Rada guvernérov prijala odporú?anie ECB/2019/24 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank ?entrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Odporú?anie bolo zverejnené v úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Predseda Etického vyboru ECB

Patrick Honohan, ?len Etického vyboru ECB od roku 2016, od 1. augusta 2019 nastúpil do funkcie predsedu Etického vyboru ECB. Vo funkcii nahradil Jeana-Clauda Tricheta, ktorého funk?né obdobie sa skon?ilo 31. júla 2019.

Hostite?ská centrálna banka pre úrad Eurosystému pre koordináciu obstarávania na obdobie rokov 2020 a? 2024

Dňa 1. augusta 2019 Rada guvernérov na základe pozitívneho hodnotenia ponuky Banque centrale du Luxembourg ur?ila Banque centrale du Luxembourg za hostite?a úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania (Eurosystem Procurement Coordination Officeb – EPCO) na obdobie rokov 2020 a? 2024. EPCO ur?uje, posudzuje a koordinuje spolo?né obstarávanie tovarov a slu?ieb potrebnych na plnenie úloh Eurosystému s cie?om maximalizova? hospodárnos? a efektívnos?.

Rozhodnutie ECB o zriadení Administratívneho revízneho vyboru a jeho pravidlách ?innosti

Dňa 9. augusta 2019 Rada guvernérov prijala Rozhodnutie ECB/2019/27, ktorym sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho vyboru a jeho pravidlách ?innosti. Navrhované zmeny, upresňujúce ur?ité aspekty pravidiel ?innosti Administratívneho revízneho vyboru na základe skúseností získanych od jeho zriadenia v roku 2013, boli prekonzultované aj s Radou pre doh?ad. Sú?as?ou pozmeňujúceho rozhodnutia je aj sp?sob rozdelenia nákladov na revíziu rozhodnutí ECB Administratívnym revíznym vyborom medzi ?iadate?ov a ECB.

?lenovia Administratívneho revízneho vyboru

Dňa 12. augusta 2019 sa Rada guvernérov s prihliadnutím na stanovisko Rady pre doh?ad rozhodla pred??i? funk?né obdobie Jeana-Paula Redouina, Concetty Brescie Morrovej, Javiera Arísteguiho Yá?eza a Andrého Camilleriho (ako ?lenov) a Reného Smitsa (ako náhradníka) v Administratívnom revíznom vybore o ?al?ích p?? rokov do 7. septembra 2024.

?lenovia Dohliadacieho vyboru krátkodobej eurovej sadzby

Dňa 23. augusta 2019 Rada guvernérov vymenovala Massima Rostagna, generálneho riadite?a odboru ECB pre menovú politiku, Corneliu Holthausenovú, zástupkyňu generálneho riadite?a odboru ECB pre operácie na trhu, Emmanuellu Assouanovú, zástupkyňu generálneho riadite?a odboru Banque de France pre finan?nú stabilitu a operácie na trhu a Paola Del Giovaneho, vedúceho riadite?stva Banca d'Italia pre operácie na trhu, za ?lenov interného Dohliadacieho vyboru ECB dohliadajúceho na proces ur?ovania krátkodobej eurovej sadzby (€STR). Dohliadaciemu vyboru, zriadenému na základe ?lánku 9 usmernenia ECB/2019/19 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR), predsedá viceprezident ECB Luis de Guindos. V?etci ?lenovia sú povinní predlo?i? vyhlásenie o konfliktoch záujmu, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke ECB.

úradujúci predseda Vyboru pre riadenie rizík

Dňa 29. augusta 2019 Rada guvernérov vymenovala Fernanda Monara Loru, vedúceho odboru pre analyzu rizík riadite?stva ECB pre riadenie rizík, za úradujúceho predsedu Vyboru pre riadenie rizík s platnos?ou od 1. septembra 2019.

Bankovy doh?ad

Vysledky komplexného hodnotenia bulharskych úverovych in?titúcií

Dňa 25. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad schváli? kone?né vysledky komplexného hodnotenia ?iestich bulharskych úverovych in?titúcií (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD a Investbank AD), ktoré vykonal bankovy doh?ad ECB v ?ase od novembra 2018 do júna 2019 v nadv?znosti na ?iados? Bulharska o nadviazanie úzkej spolupráce medzi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou). Súvisiaca tla?ová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Memorandum o porozumení medzi ECB a Európskym dvorom audítorov

Dňa 26. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad uzavrie? memorandum o porozumení s Európskym dvorom audítorov tykajúce sa auditov úloh ECB v oblasti doh?adu. Dokument bude podpísany 9. októbra 2019 v Luxembursku a v ten isty deň v plnom znení zverejneny na internetovej stránke bankového doh?adu ECB. Súvisiaca tla?ová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Rozhodnutia ECB o vyznamnosti dohliadanych úverovych in?titúcií

Dňa 26. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhom Rady pre doh?ad zmeni? status vyznamnosti ur?itych dohliadanych úverovych in?titúcií. Zoznam dohliadanych subjektov sa pravidelne aktualizuje a zverejňuje na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Vysledky komplexného hodnotenia chorvátskych úverovych in?titúcií

Dňa 29. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad zahrnú? do komplexného hodnotenia bankového doh?adu ECB chorvátske úverové in?titúcie, na základe ?iadosti Chorvátska o nadviazanie úzkej spolupráce medzi ECB a Hrvatska narodna banka od septembra 2019. Súvisiaca tla?ová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Dodr?iavanie zmenenych odporú?aní EBA tykajúcich sa rovnocennosti re?imov d?vernosti

Dňa 5. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad informova? Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), ?e v prípade vyznamnych in?titúcií podliehajúcich jej priamemu doh?adu sa ECB mieni odo dňa oznámenia riadi? usmerneniami EBA tykajúcimi sa rovnocennosti re?imov d?vernosti v znení poslednych zmien z 8. novembra 2018 (EBA/REC/2018/03).

Upravené o?akávania doh?adu tykajúce sa krytia problémovych expozícií

Dňa 9. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad upravi? o?akávania doh?adu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravnych polo?iek k novym problémovym expozíciám (non-performing exposures – NPE) stanovené v Dodatku k v?eobecnym zásadám ECB tykajúcim sa postupu bánk v prípade problémovych úverov. O?akávania doh?adu tykajúce sa existujúcich NPE zostávajú nezmenené. úpravy v nadv?znosti na prijatie nového nariadenia Eú, ktoré nadobudlo ú?innos? 26. apríla 2019, boli aktívne oznámené in?titúciám a sú detailnej?ie opísané v súvisiacej tla?ovej správe a technickom dokumente na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Administratívna sankcia ulo?ená úverovej in?titúcii za poru?enie ustanovení o vlastnych zdrojoch

Dňa 13. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad ulo?i? administratívnu sankciu vo vy?ke 5 150 000 € Piraeus Bank S.A. za poru?ovanie ustanovení o vlastnych zdrojoch v rokoch 2015 a? 2017. Súvisiaca tla?ová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Hodnotenie zlyhania alebo pravdepodobného zlyhania in?titúcie

Dňa 15. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti hodnoteniu Rady pre doh?ad, vypracovanom v súlade s ?lánkom 18 ods. 1 nariadenia (Eú) ?. 806/2014, pod?a ktorého AS PNB Banka zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá v d?sledku vyrazného zhor?enia stavu jej likvidity. Jednotná rada pre rie?enie krízovych situácií bola riadne konzultovaná a s hodnotením súhlasila. Súvisiaca tla?ová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA k outsourcingu

Dňa 16. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad oznámi? Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA), ?e v prípade vyznamnych in?titúcií podliehajúcich priamemu doh?adu ECB sa ECB najnesk?r od konca septembra 2020 mieni riadi? usmerneniami EBA k outsourcingu (EBA/GL/2019/02).

Kontakt pre médiá

北京pk赛车10官网 pc蛋蛋特码 上海快三诀窍 日本东京快乐8开奖结果 新疆11选5推荐号 韩国快乐8预测 福彩15选5杀号专家预测 北京pk拾网址 股票杠杆配资平台有哪些 福利彩票3d谜语今日 下载甘肃十一选五 福建22选5大星走势图 山西11选5中奖查询 牛壹佰配资 青海十一选五中奖查询 青海快3开奖跨度表 今晚天天选四开奖