ECB logo
Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust in september 2019

27. september 2019

Zunanje komuniciranje

Objava podatkov o posegih ECB na deviznem trgu

Svet ECB je 23. septembra 2019 sklenil, da objavi dodatne podatke o posegih ECB na deviznem trgu. Od aprila 2020 bo ECB tako objavljala podatke o posegih tako v tabeli na svojem spletnem mestu kot tudi v letnem poro?ilu ECB. V tabeli, ki bo vsebovala vse podatke o posegih od leta 1999 dalje, bo vsako ?etrtletje objavljeno, ali je ECB v obravnavanem ?etrtletnem obdobju opravila posege, in ?e da, bo naveden njihov ?as, narava (enostranski, usklajeni ali povezani z ERM II), skupni znesek in smer ter raz?lenitev po valutah. S tem povezano sporo?ilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Denarna politika

Nestandardni ukrepi denarne politike

Svet ECB je 12. septembra 2019 sprejel ve? nestandardnih ukrepov denarne politike, in sicer da se od 1. novembra 2019 za?nejo ponovno izvajati neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev po stopnji 20 milijard EUR na mesec, da se bodo glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa, ?e naprej ponovno investirale, da bo, v kolikor bo to potrebno, mo?nost nakupa vrednostnih papirjev z donosnostjo pod obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita raz?irjena na vse dele programa nakupa vrednostnih papirjev, da bo uveden dvostopenjski sistem obrestovanja rezervnih imetij, po katerem bo del imetij prese?ne likvidnosti institucij izvzet iz negativne depozitne obrestne mere, in da bodo spremenjeni nekateri klju?ni parametri tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoro?nej?ega refinanciranja (CUODR-III), ki so podrobneje opisani spodaj.

Tr?ne operacije

Okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv

Svet ECB je 8. avgusta 2019 potrdil okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2020. Koledar je skupaj s sporo?ilom za javnost objavljen na spletnem mestu ECB.

Sprememba nekaterih klju?nih parametrov tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoro?nej?ega refinanciranja

Svet ECB je 12. septembra 2019 sklenil, da bo spremenil nekatere klju?ne parametre CUODR-III, in sicer da bo podalj?al ro?nost vseh operacij z dveh na tri leta, uvedel mo?nost pred?asnega prostovoljnega odpla?ila in spremenil obrestno mero v teh operacijah. Te spremembe so formalizirane v Sklepu ECB/2019/28 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoro?nej?ega refinanciranja, ki ga je Svet ECB sprejel 12. septembra 2019. Sklep in z njim povezano sporo?ilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Podalj?anje okvirov za dodatna ban?na posojila do konca marca 2024

Svet ECB se je 12. septembra 2019 seznanil z dejstvom, da je bilo zaradi podalj?anja ro?nosti operacij CUODR-III treba podalj?ati veljavnost okvirov za dodatna ban?na posojila do konca marca 2024, skladno z odlo?itvijo Sveta ECB z dne 7. junija 2019, da se okviri za dodatna ban?na posojila podalj?ajo do datuma zapadlosti zadnje operacije CUODR-III.

Podalj?anje indeksacije obrestne mere za trimese?ne operacije dolgoro?nej?ega refinanciranja ?ez konec zadnjega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2019.

Svet ECB je 12. septembra 2019 sklenil, da bo obrestna mera za trimese?ne operacije dolgoro?nej?ega refinanciranja (CUODR) fiksirana na ravni povpre?ne obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja v ?asu trajanja posamezne operacije CUODR, in sicer vsaj do konca obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v marcu 2021.

Tr?na infrastruktura in pla?ila

Sklep ECB o postopku in pogojih, po katerih pristojni organi izvajajo dolo?ena pooblastila v zvezi s pregledom nad delovanjem sistemsko pomembnih pla?ilnih sistemov

Svet ECB je 26. julija 2019 v skladu s ?lenom 21(2) Uredbe ECB/2017/32 o spremembi Uredbe (EU) ?t. 795/2014 o pregledni?kih zahtevah za sistemsko pomembne pla?ilne sisteme (?uredba o SPPS?) sprejel Sklep ECB/2019/25 o postopku in pogojih za izvajanje nekaterih pooblastil pristojnih organov v zvezi s pregledom sistemsko pomembnih pla?ilnih sistemov. Svet je poleg tega sklenil, da skupaj s sklepom objavi tudi povzetek odzivov, prejetih med javnim posvetovanjem, ki je bilo o osnutku sklepa izvedeno med 8. marcem in 12. aprilom 2019.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omejitvah prenosov terjatev, zavarovanih s hipoteko, na Poljskem

Svet ECB je 9. avgusta 2019 Mnenje CON/2019/29 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta (Sejm).

Mnenje ECB o prodaji in nakupu kreditov na Cipru

Svet ECB je 16. avgusta 2019 Mnenje CON/2019/30 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o dostopu do informacij javnega zna?aja na Nizozemskem

Svet ECB je 4. septembra 2019 Mnenje CON/2019/31 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za notranje zadeve in zadeve znotraj kraljestva.

Mnenje ECB o pravilih, ki jih morajo upo?tevati finan?na podjetja pri dolo?anju politik prejemkov na Nizozemskem

Svet ECB je 5. septembra 2019 Mnenje CON/2019/32 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance.

Mnenje ECB o za??iti eura pred ponarejanjem in o preverjanju pristnosti eurokovancev v Luksemburgu

Svet ECB je 23. septembra 2019 Mnenje CON/2019/33 sprejel na zahtevo luksembur?kega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporo?ilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank ?entrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Svet ECB je 25. julija 2019 sprejel Priporo?ilo ECB/2019/24 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank ?entrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Priporo?ilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Predsednik odbora ECB za poklicno etiko

Patrick Honohan, ki je ?lan Odbora ECB za poklicno etiko od leta 2016, je 1. avgusta 2019 prevzel funkcijo predsednika odbora. V tej vlogi je nasledil Jeana-Clauda Tricheta, ?igar mandat je potekel 31. julija 2019.

Gostujo?a centralna banka za Urad Eurosistema za usklajevanje naro?il od leta 2020 do leta 2024

Svet ECB je 1. avgusta 2019 po pozitivni oceni njenega poslovnega predloga dolo?il centralno banko Banque centrale du Luxembourg za gostiteljico Urada Eurosistema za usklajevanje naro?il (EPCO) v obdobju od leta 2020 do leta 2024. Urad EPCO dolo?a, ocenjuje in usklajuje skupna naro?ila blaga in storitev, ki so potrebne za izvajanje nalog Eurosistema, s ciljem zmanj?ati stro?ke in pove?ati u?inkovitost.

Sklep ECB v zvezi z ustanovitvijo Upravnega odbora za pregled in dolo?itvijo pravil za njegovo delovanje

Svet ECB je 9. avgusta 2019 sprejel Sklep ECB/2019/27 o spremembi Sklepa ECB/2014/16 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in dolo?itvi njegovih pravil za delovanje. O predlaganih spremembah, s katerimi se v lu?i izku?enj, pridobljenih od ustanovitve odbora v letu 2013, pojasnjujejo nekateri vidiki pravil za delovanje Upravnega odbora za pregled, se je Svet ECB posvetoval tudi z Nadzornim odborom. Sklep o spremembi vsebuje tudi metodologijo za porazdelitev stro?kov pregleda, ki jih imata prosilec in ECB pri pregledu odlo?itev ECB s strani Upravnega odbora za pregled.

?lanstvo v Upravnem odboru za pregled

Svet ECB je 12. avgusta 2019 ob upo?tevanju mnenja Nadzornega odbora sklenil podalj?ati mandat Jeana-Paula Redouina, Concette Brescia Morra, Javierja Arísteguija Yá?eza in Andréja Camillerija (kot ?lanov) ter mandat Renéja Smitsa (kot nadomestnega ?lana) v Upravnem odboru za pregled za nadaljnjih pet let do 7. septembra 2024.

?lanstvo v Odboru za nadzor eurske kratkoro?ne obrestne mere

Svet ECB je 23. avgusta 2019 za ?lane notranjega odbora za nadzor, ki izvaja pregled nad postopkom oblikovanja eurske kratkoro?ne obrestne mere (€STR), imenoval Massima Rostagna, vodjo generalnega direktorata ECB Denarna politika, Cornelio Holthausen, namestnico vodje generalnega direktorata ECB Tr?ne operacije, Emmanuelle Assouan, namestnico vodje generalnega direktorata centralne banke Banque de France Finan?na stabilnost in tr?ne operacije, in Paola Del Giovana, vodjo direktorata centralne banke Banca d'Italia Tr?ne operacije. Ta odbor za nadzor, ki je bil ustanovljen v skladu s ?lenom 9 Smernice ECB/2019/19 o eurski kratkoro?ni obrestni meri €STR, vodi podpredsednik ECB Luis de Guindos. Vsi ?lani morajo predlo?iti izjavo o vsakr?nem nasprotju interesov, ki bo objavljena na spletnem mestu ECB.

Vr?ilec dol?nosti predsednika Odbora za upravljanje tveganj

Svet ECB je 29. avgusta 2019 imenoval Fernanda Monara Loro, vodjo oddelka Analiza tveganj v direktoratu ECB Upravljanje tveganj, za vr?ilca dol?nosti predsednika Odbora za upravljanje tveganj (RMC) od 1. septembra 2019 dalje.

Ban?ni nadzor

Rezultati celovite ocene bolgarskih kreditnih institucij

Svet ECB 25. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri kon?ne rezultate celovite ocene ?estih bolgarskih kreditnih institucij (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD in Investbank AD), ki jo je ban?ni nadzor v ECB izvedel med novembrom 2018 in junijem 2019, potem ko je Bolgarija zaprosila za vzpostavitev tesnega sodelovanja med ECB in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka). S tem povezano sporo?ilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Memorandum o soglasju med ECB in Evropskim ra?unskim sodi??em

Svet ECB 26. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sklene memoranduma o soglasju z Evropskim ra?unskim sodi??em v zvezi z revizijo nadzornih nalog ECB. Dokument bo uradno podpisan 9. oktobra 2019 v Luksemburgu, celotno besedilo pa bo istega dne objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru. S tem povezano sporo?ilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Odlo?itve ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 26. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti nekaterih nadzorovanih kreditnih institucij. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Obseg celovite ocene hrva?kih kreditnih institucij

Svet ECB 29. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se hrva?ke kreditne institucije vklju?ijo v celovito oceno, ki jo ban?ni nadzor v ECB izvaja od septembra 2019, potem ko je Hrva?ka zaprosila za vzpostavitev tesnega sodelovanja med ECB in centralno banko Hrvatska narodna banka. S tem povezano sporo?ilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Skladnost s spremenjenimi priporo?ili EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti

Svet ECB 5. avgusta 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski ban?ni organ (EBA) obvesti o nameri ECB, da bo za pomembne institucije pod njenim neposrednim nadzorom od datuma obvestila delovala skladno s priporo?ili EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti, kot so bila zadnji? spremenjena 8. novembra 2018 (EBA/REC/2018/03).

Revidirana nadzorni?ka pri?akovanja glede kritja za nedonosne izpostavljenosti

Svet ECB 9. avgusta 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se opravi revizija nadzorni?kih pri?akovanj glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za nove nedonosne izpostavljenosti, opredeljene v ?Dodatku k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili?. Nadzorni?ka pri?akovanja glede obstoje?ih nedonosnih izpostavljenosti ostajajo nespremenjena. Spremembe, s katerimi se upo?teva sprejetje nove uredbe EU, ki je za?ela veljati 26. aprila 2019, so bile proaktivno predstavljene institucijam in podrobno opisane v sporo?ilu za javnost, ki je skupaj s tehni?nim dokumentom objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Administrativna kazen za kreditno institucijo, ki je kr?ila dolo?be o lastnih sredstvih

Svet ECB 13. avgusta 2019 ni ugovarjal odlo?itvi Nadzornega odbora, da nalo?i administrativno kazen v vi?ini 5.150.000 EUR banki Piraeus Bank S.A., ker je med leti 2015 in 2017 kr?ila dolo?be o lastnih sredstvih. S tem povezano sporo?ilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Ocena, da institucija ?propada ali bo verjetno propadla?

Svet ECB 15. avgusta 2019 ni ugovarjal oceni Nadzornega odbora, pripravljeni v skladu s ?lenom 18(1) Uredbe (EU) ?t. 806/2014, da banka AS PNB Banka propada ali bo verjetno propadla zaradi hudega poslab?anja njenega likvidnostnega stanja. Enotni odbor za re?evanje je bil ustrezno obve??en in se je strinjal z oceno. S tem povezano sporo?ilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Skladnost s smernicami EBA o ureditvah zunanjega izvajanja

Svet ECB 16. avgusta 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski ban?ni organ obvesti o nameri ECB, da bo za pomembne institucije pod njenim neposrednim nadzorom od konca septembra 2020 dalje delovala skladno s Smernicami EBA o ureditvah zunanjega izvajanja (EBA/GL/2019/02).

Stiki za medije

北京pk赛车10官网 新疆时时彩今日开奖号码 新疆11选五手机板 蚂蚁配资 华东15选5app 600030中信证 河南福彩快三最大遗漏 幸运农场赚钱方法 海南4+1开奖结果查询电话 小伙炒股2万赚到70万 免费一肖提前公开资料 英国赛车开奖结果查询 海南飞鱼开奖历史 福彩22选5开奖走势图 股票市值查询 江西11选5开奖查询 短线股票推荐网每日