ECB logo
Menu

ECB-r?dets beslut (ut?ver r?ntebeslut)

Augusti–september 2019

27 september 2019

Extern kommunikation

Offentligg?rande av uppgifter om ECB:s valutainterventioner

Den 23 september 2019 beslutade ECB-r?det att offentligg?ra ytterligare uppgifter om ECB:s valutainterventioner. Fr?n och med april 2020 kommer ECB att b?rja publicera uppgifter om valutainterventioner b?de i en tabell p? webbplatsen och i sin ?rsrapport. Tabellen, som ska inneh?lla alla historiska uppgifter om valutainterventioner sedan 1999, kommer p? kvartalsbasis att visa huruvida ECB har intervenerat under kvartalet och i s? fall specificera tidpunkt och typ (ensidig, samordnad eller ERM2-relaterad), totalbelopp och riktning, samt uppdelning per valuta. Ett pressmeddelande om detta finns p? ECB:s webbplats.

Penningpolitik

Extraordin?ra penningpolitiska ?tg?rder

Den 12 september 2019 vidtog ECB-r?det flera extraordin?ra penningpolitiska ?tg?rder, n?rmare best?mt f?ljande: nettok?pen i ECB:s program f?r k?p av tillg?ngar (APP-programmet) ?terupptas i en m?natlig takt p? 20 miljarder euro fr?n och med den 1 november 2019; ?terinvesteringarna av kapitalbelopp i sin helhet p? f?rfall av v?rdepapper som k?pts inom ramen f?r APP forts?tter; m?jligheten att k?pa tillg?ngar med en avkastning som ?r l?gre ?n r?ntan p? inl?ningsfaciliteten f?rl?ngs vid behov under alla delar av APP-programmet; ett tv?ledat system f?r reservers?ttning introduceras i vilket delar av instituts ?verskottslikviditet undantas fr?n negativ inl?ningsr?nta; och ?ndringar sker i ett antal huvudparametrar f?r den tredje serien av riktade l?ngfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III). Dessa beskrivs n?rmare nedan.

Marknadsoperationer

V?gledande kalender f?r Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder

Den 8 augusti 2019 godk?nde ECB-r?det den v?gledande kalendern f?r Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder under 2020. Kalendern och ett pressmeddelande kommer inom kort att publiceras p? ECB:s webbplats.

?ndringar i ett antal huvudparametrar f?r den tredje serien av riktade l?ngfristiga refinansieringstransaktioner

Den 12 september 2019 beslutade ECB-r?det att ?ndra ett antal huvudparametrar f?r TLTRO-III, n?mligen att f?rl?nga l?ptiden p? alla transaktioner fr?n tv? ?r till tre ?r, introducera frivilliga ?terbetalningar samt ?ndra priss?ttningen p? dessa transaktioner. Dessa ?ndringar beskrivs i det av ECB-r?det antagna beslutet ECB/2019/28 av den 12 september 2019 om ?ndring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade l?ngfristiga refinansieringstransaktioner. Beslutet och ett pressmeddelande finns p? ECB:s webbplats.

F?rl?ngning av ramverken f?r ytterligare kreditfodringar till slutet av mars 2024

Den 12 september 2019 noterade ECB-r?det att en f?rl?ngning av l?ptiden f?r TLTRO III-transaktionerna innebar att ramverken f?r ytterligare kreditfordringar (ACC) beh?vde flyttas fram till slutet av mars 2024, i linje med ECB-r?dets beslut den 7 juni 2019 att f?rl?nga ACC-ramverken till f?rfallodagen f?r de slutgiltiga TLTRO III-transaktionerna.

F?rl?ngd indexering av r?ntan p? l?ngfristiga refinansieringstransaktioner med en l?ptid p? tre m?nader till efter slutet av den sista uppfyllandeperioden 2019

Den 12 september 2019 beslutade ECB-r?det att r?ntan p? l?ngfristiga refinansieringstransaktioner med en l?ptid p? tre m?nader (LTRO) kommer att fastst?llas till den genomsnittliga r?ntan p? de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och g?lla hela l?ptiden f?r respektive LTRO, ?tminstone fram till slutet av den uppfyllandeperiod som startar i mars 2021.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

ECB:s beslut om f?rfarandet och f?ruts?ttningarna f?r att en beh?rig myndighet ut?var vissa befogenheter i samband med ?vervakningen av systemviktiga betalningssystem

Den 26 juli 2019 antog ECB-r?det beslut ECB/2019/25 om f?rfarandet och f?ruts?ttningarna f?r att en beh?rig myndighet ut?var vissa befogenheter i samband med ?vervakningen av systemviktiga betalningssystem, i enlighet med artikel 21.2 i f?rordning ECB/2017/32 om ?ndring av f?rordning (EU) nr 795/2014 om krav p? ?vervakning av systemviktiga betalningssystem (SIPS-f?rordningen). ECB-r?det beslutade ?ven att publicera en sammanfattning av de svar som inkom under ett offentligt samr?d som h?lls i samband med utkastet till beslut mellan den 8 mars och den 12 april 2019.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om begr?nsningar att transferera hypoteksl?n i Polen

Den 9 augusti 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/29 p? beg?ran av det polska parlamentet (Sejm).

ECB:s yttrande om f?rs?ljning och k?p av kreditfaciliteter i Cypern

Den 16 augusti 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/30 p? beg?ran av finansministeriet i Cypern.

ECB:s yttrande om tillg?ngen till information i Nederl?nderna

Den 4 september 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/31 p? beg?ran av det nederl?ndska inrikesministeriet.

ECB:s yttrande om de regler som finansiella f?retag ska f?lja n?r de tar fram regler f?r ers?ttningar i Nederl?nderna

Den 5 september 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/32 p? beg?ran av den nederl?ndska finansministern.

ECB:s yttrande om skyddet f?r euron mot f?rfalskning och om ?kthetskontroll av euromynt i Luxemburg

Den 23 september 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/33 p? beg?ran av Luxemburgs finansminister.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens r?d om externa revisorer f?r Central Bank of Malta

Den 25 juli 2019 antog ECB-r?det rekommendation ECB/2019/24 till EU-r?det om externa revisorer f?r Central Bank of Malta. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och p? ECB:s webbplats.

Ordf?rande f?r ECB:s etikkommitté

Patrick Honohan, ledamot av ECB:s etikkommitté sedan 2016, blev ordf?rande f?r kommittén den 1 augusti 2019. Han ers?tter Jean-Claude Trichet, vars mandattid l?pte ut den 31 juli 2019.

V?rd f?r Eurosystemets centrala upphandlingsenhet fr?n 2020 till 2024

Den 1 augusti 2019 utn?mnde ECB-r?det Banque centrale du Luxembourg till v?rd f?r Eurosystemets centrala upphandlingsenhet (EPCO) fr?n 2020 till 2024, efter en positiv bed?mning av bankens verksamhetsf?rslag. EPCO identifierar, bed?mer och samordnar gemensamma upphandlingar av varor och tj?nster som beh?vs f?r utf?randet av Eurosystemets uppgifter, i syfte att maximera kostnadseffektivitet och ?ndam?lsenlighet.

ECB:s beslut om inr?ttande av en administrativ ompr?vningsn?mnd och dess arbetsordning

Den 9 augusti 2019 antog ECB-r?det beslut ECB/2019/27 om ?ndring av beslut ECB/2014/16 om den administrativa ompr?vningsn?mndens inr?ttande och arbetsordning. ?ven tillsynsn?mnden konsulterades ang?ende de f?reslagna ?ndringarna f?r att beakta de erfarenheter som gjorts sedan inr?ttandet 2013. ?ndringarna klarg?r vissa aspekter g?llande administrativa ompr?vningsn?mndens arbetsordning. Beslutet om ?ndring inbegriper ?ven en metod f?r f?rdelning av kostnaderna mellan s?kanden och ECB inom ramen f?r en ompr?vning g?llande ECB:s beslut av den administrativa ompr?vningsn?mnden.

Ledam?ter av den administrativa ompr?vningsn?mnden

Den 12 augusti 2019 beslutade ECB-r?det, med beaktande av tillsynsn?mndens yttrande, att f?rl?nga mandatperioderna f?r Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yá?ez och André Camilleri (som ledam?ter) och f?r René Smits (som suppleant) i den administrativa ompr?vningsn?mnden i ytterligare fem ?r till den 7 september 2024.

Ledam?ter av tillsynskommittén f?r den korta euror?ntan

Den 23 augusti 2019 utn?mnde ECB-r?det Massimo Rostagno, ECB:s generaldirekt?r f?r penningpolitik, Cornelia Holthausen, ECB:s vice generaldirekt?r f?r marknadsoperationer, Emmanuelle Assouan, vice generaldirekt?r f?r finansiell stabilitet och marknadsoperationer p? Banque de France, och Paolo Del Giovane, chef f?r direktoratet f?r marknadsoperationer p? Banca d'Italia, till ledam?ter av ECB:s interna tillsynskommitté. Denna kommitté har till uppgift att granska fastst?llandeprocessen av den korta euror?ntan (€STR). Tillsynskommittén har inr?ttats i enlighet med artikel 9 i riktlinje ECB/2019/19 om den korta euror?ntan (€STR) och leds av ECB:s vice ordf?rande Luis de Guindos. Alla ledam?ter m?ste l?mna in en f?rs?kran r?rande intressekonflikter. Dessa kommer att offentligg?ras p? ECB:s webbplats.

Tillf?rordnad ordf?rande f?r riskhanteringskommittén

Den 29 augusti 2019 utn?mnde ECB-r?det Fernando Monar Lora, chef f?r riskanalysavdelningen inom ECB:s direktorat f?r riskhantering, till tillf?rordnad ordf?rande f?r riskhanteringskommittén fr?n och med den 1 september 2019.

Banktillsyn

Resultat av den samlade bed?mningen av bulgariska kreditinstitut

Den 25 juli 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens f?rslag att godk?nna de slutliga resultaten fr?n den samlade bed?mningen av sex bulgariska kreditinstitut (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD och Investbank AD), som ECB:s banktillsyn genomf?rde mellan november 2018 och juni 2019 efter Bulgariens beg?ran om n?ra samarbete mellan ECB och Българска народна банка (Bulgariens nationalbank). Ett pressmeddelande om detta finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Samf?rst?ndsavtal mellan ECB och Europeiska revisionsr?tten

Den 26 juli 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens f?rslag att ing? ett samf?rst?ndsavtal med revisionsr?tten ang?ende granskning av ECB:s tillsynsuppgifter. Dokumentet kommer att undertecknas officiellt i Luxemburg den 9 oktober 2019 och hela texten kommer att offentligg?ras p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn samma dag. Ett pressmeddelande om detta finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

ECB:s beslut om huruvida kreditinstitut som st?r under tillsyn ?r betydande

Den 26 juli 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens f?rslag att ?ndra statusen f?r vissa kreditinstitut under tillsyn. Listan ?ver enheter under tillsyn uppdateras regelbundet och finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Resultat av den samlade bed?mningen av kroatiska kreditinstitut

Den 29 juli 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens f?rslag att kroatiska kreditinstitut ska inkluderas i den samlade bed?mning som ECB:s banktillsyn genomf?r fr?n och med september 2019, efter en beg?ran fr?n Kroatien om n?ra samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka. Ett pressmeddelande om detta finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s ?ndrade rekommendationer om ekvivalens avseende sekretessf?reskrifter

Den 5 augusti 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens f?rslag att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) om ECB:s avsikt att f?r betydande institut under dess direkta tillsyn f?lja EBA:s rekommendationer om ekvivalens avseende sekretessf?reskrifter, som senast ?ndrades den 8 november 2018 (EBA/REC/2018/03), fr?n och med meddelandets datum.

Reviderade tillsynsf?rv?ntningar p? t?ckning f?r n?dlidande exponeringar

Den 9 augusti 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens f?rslag att revidera tillsynsf?rv?ntningarna p? avs?ttningar i f?rebyggande syfte f?r nya n?dlidande exponeringar (NPE). Dessa har specificerats i ”Till?gg till ECB:s v?gledning om n?dlidande l?n”. Tillsynsf?rv?ntningarna p? NPE-stocken f?rblir of?r?ndrade. I revideringarna, som proaktivt har kommunicerats till instituten, beaktas antagandet av en ny EU-f?rordning som tr?dde i kraft den 26 april 2019. De beskrivs mer ing?ende i ett pressmeddelande tillsammans med ett tekniskt dokument. B?da finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Administrativa p?f?ljder f?r ett kreditinstitut som bryter mot reglerna om avs?ttningar f?r kapitalbas

Den 13 augusti 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens beslut att utf?rda administrativa p?f?ljder till ett belopp av 5 150 000 euro f?r Piraeus Bank S.A. som br?t mot reglerna om avs?ttningar f?r kapitalbas mellan 2015 och 2017. Ett pressmeddelande om detta finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Bed?mning om huruvida ett institut h?ller p? att fallera eller sannolikt kommer att fallera

Den 15 augusti 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens bed?mning, som utf?rdes i enlighet med artikel 18.1 i f?rordning (EU) nr 806/2014, om att AS PNB Banka h?ll p? att fallera eller sannolikt skulle komma att fallera som resultat av den betydande f?rs?mringen i dess likviditetssituation. Den gemensamma resolutionsn?mnden konsulterades i vederb?rlig ordning och inst?mde med bed?mningen. Ett pressmeddelande om detta finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om outsourcingarrangemang

Den 16 augusti 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot tillsynsn?mndens f?rslag att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) om ECB:s avsikt att f?r betydande institut under dess direkta tillsyn f?lja EBA:s riktlinjer om outsourcingarrangemang (EBA/GL/2019/02) fr?n slutet av september 2020.

Kontakt f?r media

北京pk赛车10官网 重庆幸运农场软件 极速赛车技巧分析图 时时彩平台排名 广西11选五今天走势囹 福彩东方6十1专家杀号 上海十一选五开奖官网 时时乐上海开奖走势图 排列三死规律 贵州11选5下载安装 中国体育彩票唯一官方网站 东方6 1生肖走势图 002552新浪财经 安徽快三选号技巧 浙江飞鱼开奖结果 福建22选5走势图500期 股票涨跌由什么颜色决定