ECB logo
Menu

Rozhodnutí p?ijatá Radou guvernér? ECB (jiná ne? rozhodnutí o stanovení úrokovych sazeb)

únor 2020

21. února 2020

Tr?ní operace

P?epracovaná znění právních akt? souvisejících s roz?í?enym programem nákupu aktiv

Dne 3. února 2020 p?ijala Rada guvernér? rozhodnutí ECB/2020/8 o provádění t?etího programu nákupu krytych dluhopis? (p?epracovává rozhodnutí ECB/2014/40) a rozhodnutí ECB/2020/9 o programu nákupu aktiv ve?ejného sektoru na sekundárních trzích (p?epracovává rozhodnutí ECB/2015/10). Vzhledem k tomu, ?e rozhodnutí ECB/2014/40 a rozhodnutí ECB/2015/10 ji? byla několikrát zásadním zp?sobem pozměněna a bylo t?eba u?init dal?í změny, byla v zájmu právní jednozna?nosti p?epracována. Změnami se provádějí rozhodnutí, která p?ijala Rada guvernér?, nap?. rozhodnutí p?ijaté 12. zá?í 2019 znovu zahájit ?isté nákupy aktiv a pokra?ovat v reinvesti?ní fázi. Změnami se také provádějí ta rozhodnutí p?ijatá Radou guvernér?, která dosud nebyla promítnuta do právních akt?, pokud mezitím nebyla nahrazena, toti? rozhodnutí Rady guvernér? p?ijatá 13. prosince 2018 o zastavení ?istych nákup? aktiv a reinvesti?ní fázi programu nákupu aktiv. Rozhodnutí ECB/2020/9 zahrnuje ur?ité změny související s programem nákupu aktiv ve?ejného sektoru (PSPP), je? jsou pova?ovány za nezbytné, aby doplnily d?íve p?ijatá rozhodnutí a zajistily ú?inné uplatnění programu PSPP, v?etně nap?. zahrnutí definic ??istych nákup?“ a ?kumulativních ?istych nákup?“. Obě rozhodnutí jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Finan?ní stabilita a dohled

Zpráva ECB o finan?ní integraci a finan?ních strukturách

Dne 19. února 2020 projednala Rada guvernér? zprávu ?Finan?ní integrace a struktury v eurozóně“, která po?ínaje leto?ním rokem spojuje d?ívěj?í zprávu ECB ?Finan?ní integrace v Evropě“, naposledy zve?ejněnou v květnu 2018, a d?ívěj?í zprávu ECB ?Finan?ní struktury“, naposledy zve?ejněnou v ?íjnu 2017. Zpráva je koncipována tak, aby se zamě?ovala na hlavní strukturální vyvoj, jako je proces finan?ní integrace, změny ve finan?ních strukturách a proces finan?ního vyvoje a modernizace. Zpráva by měla byt zve?ejněna 3. b?ezna 2020, spolu se ?Zprávou o evropské finan?ní stabilitě a integraci“ Evropské komise na spole?né konferenci o finan?ní stabilitě, ji? uspo?ádá ECB ve Frankfurtu.

Tr?ní infrastruktura a platební styk

Schválení zp?sobilosti nového spojení mezi systémy vypo?ádání obchod? s cennymi papíry pro pou?ití v úvěrovych operacích Eurosystému

Dne 6. února 2020 schválila Rada guvernér? hodnocení jednoho nového p?ímého spojení, a to od ?panělského systému vypo?ádání obchod? s cennymi papíry Iberclear ARCO k portugalskému systému vypo?ádání obchod? s cennymi papíry Interbolsa, jako zp?sobilého pro pou?ití v úvěrovych operacích Eurosystému. Aktualizovany seznam zp?sobilych spojení je uveden na internetovych stránkách ECB.

Stanoviska k právním p?edpis?m

Stanovisko ECB k právu insolven?ních správc? a likvidátor? úvěrovych institucí dr?et peně?ní prost?edky na ú?tu u Latvijas Banka

Rada guvernér? p?ijala 30. ledna 2020 stanovisko CON/2020/4 na ?ádost Ministerstva financí Loty?ské republiky.

Stanovisko ECB k pravomoci BNB ukládat sankce v rámci úzké spolupráce a k oficiálnímu směnnému kurzu bulharského leva

Rada guvernér? p?ijala 30. ledna 2020 stanovisko CON/2020/5 na ?ádost Българска народна банка (Bulharské národní banky).

Stanovisko ECB ke změnám v ?ízení De Nederlandsche Bank a k formálnímu z?ízení vyboru pro finan?ní stabilitu

Rada guvernér? p?ijala 31. ledna 2020 stanovisko CON/2020/6 na ?ádost ministra financí Nizozemska.

Stanovisko ECB k dozor?í radě Eesti Pank

Rada guvernér? p?ijala 5. února 2020 stanovisko CON/2020/7 na ?ádost vyboru pro finance estonského parlamentu.

Správa a ?ízení

Provozní p?ípravy vzhledem k ukon?ení ?lenství Bank of England v Evropském systému centrálních bank

Dne 22. ledna 2020 p?ed odchodem Spojeného království z Evropské unie s platností od 1. února 2020 schválila Rada guvernér? úpravu klí?e pro upisování základního kapitálu ECB, kdy Bank of England obdr?í zpět splaceny základní kapitál ve vy?i 58 mil. EUR a tento její podíl bude p?erozdělen mezi zbyvající národní centrální banky, které jsou ?leny Evropského systému centrálních bank (ESCB). V zájmu provedení nezbytnych úprav bylo změněno několik právních nástroj?. Rada guvernér? p?ijala následující právní akty: i) rozhodnutí ECB/2020/3 o procentních podílech národních centrálních bank v klí?i pro upisování základního kapitálu ECB a o zru?ení rozhodnutí (EU) 2019/43; ii) rozhodnutí ECB/2020/4 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami ?lenskych stát?, jejich? měnou je euro, a o zru?ení rozhodnutí (EU) 2019/44; iii) rozhodnutí ECB/2020/5 o podmínkách pro p?evody podíl? na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zru?ení rozhodnutí (EU) 2019/45; iv) rozhodnutí ECB/2020/6 o opat?eních nezbytnych pro p?íspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve vy?i p?evedenych devizovych rezerv a o zru?ení rozhodnutí (EU) 2019/46; a v) rozhodnutí ECB/2020/7, kterym se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek ze dne 13. prosince 2010. Těmito právními akty se stanoví úprava klí?e pro upisování základního kapitálu ECB, kterou vyvolalo ukon?ení ?lenství Bank of England v ESCB. Rada guvernér? dále schválila změněnou Dohodu o mechanismu směnnych kurz? (ERM II) mezi ECB a národními centrálními bankami ?lenskych stát? mimo eurozónu, kterou se z dohody vyjímá Spojené království. Dále Rada guvernér? schválila opera?ní postupy, pokud jde o ukon?ení ú?asti Bank of England na ?innosti ESCB jako ?lenky tohoto systému. Tisková zpráva o úpravě klí?e pro upisování základního kapitálu ECB, v?echny právní akty a revidovaná dohoda ERM II jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Ro?ní ú?etní závěrka ECB za rok 2019

Dne 19. února 2020 schválila Rada guvernér? auditované ú?etní vykazy ECB za ú?etní rok 2019. Ro?ní ú?etní závěrka a p?íslu?ná tisková zpráva byly 20. února 2020 zve?ejněny na internetovych stránkách ECB. Zpráva o ?innosti za rok 2019 byla zve?ejněna jako sou?ást ro?ní ú?etní závěrky ECB.

P?edseda Vyboru ECB pro audit

Guvernér Bank of Greece Yannis Stournaras, ktery je od roku 2018 ?lenem Vyboru ECB pro audit, p?evzal po?ínaje únorem 2020 funkci p?edsedy Vyboru pro audit. Do této funkce Yannis Stournaras nastupuje po Ewaldovi Nowotném, byvalém guvernérovi Oesterreichische Nationalbank, jeho? funk?ní období skon?ilo v loňském roce.

Statistika

Ve?ejná konzultace ke změnám na?ízení o statistice rozvahovych polo?ek měnovych finan?ních institucí

Dne 5. února 2020 schválila Rada guvernér? zahájení ve?ejné konzultace k pozměňujícímu návrhu na?ízení, kterym se mění na?ízení ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnovych finan?ních institucí. Po pravidelném p?ezkumu, ktery se obvykle ka?dych pět let provádí s cílem zajistit, aby statistika rozvah měnovych finan?ních institucí odpovídala pot?ebám u?ivatel? a svému ú?elu – a v této souvislosti aby splňovala ?adu vysoce prioritních po?adavk? na dodate?né údaje pro analyzy měnového a úvěrového vyvoje –, bylo navr?eno p?epracování podléhající analyze p?ínos? a náklad?, kterou v úzké spolupráci s u?ivateli provede Vybor Eurosystému/ESCB pro statistiku. Podklady související s touto ve?ejnou konzultací, která bude probíhat do poloviny b?ezna 2020, jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB o vyznamu dohlí?enych úvěrovych institucí

Rada guvernér? 29. ledna 2020 nevznesla námitky v??i návrhu Rady dohledu změnit status vyznamnosti jedné dohlí?ené úvěrové instituce. Seznam dohlí?enych subjekt? je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu. Poté, co ECB provedla ro?ní p?ezkum vyznamnosti úvěrovych institucí, oznámila, ?e bude v roce 2020 vykonávat p?ímy dohled nad 117 bankami (viz související tisková zpráva zve?ejněná 4. prosince 2019 na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu).

Zahájení ve?ejné konzultace k v?eobecnym zásadám ECB tykajícím se zp?sobu, jak vyhodnocovat úvěrové riziko protistrany

Rada guvernér? 24. ledna 2020 nevznesla námitky v??i návrhu Rady dohledu zahájit ve?ejnou konzultaci o návrhu v?eobecnych zásad ECB, popisujících metodiku, kterou pou?ívá ECB p?i hodnocení interních model? pou?ívanych bankami k vypo?tu jejich expozic v??i úvěrovému riziku protistrany. Ve?ejná konzultace byla zahájena 5. února 2020 a potrvá do 18. b?ezna 2020. Související tisková zpráva je spole?ně s podkladovymi materiály k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Zve?ejnění zprávy o rizicích tykajících se méně vyznamnych institucí

Rada guvernér? 27. ledna 2020 nevznesla námitky k návrhu Rady dohledu zve?ejnit zprávu o rizicích tykající se méně vyznamnych institucí. Tato zpráva p?edstavuje ro?ní hodnocení podmínek v odvětví méně vyznamnych institucí, které provádí spole?ně ECB a vnitrostátní p?íslu?né orgány. Ve zprávě se pojí komplexní kvantitativní analyza stávajícího rizikového profilu méně vyznamnych institucí s dop?edu hledícími faktory hlavních rizik a slabych míst. K dispozici je na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Změny ve?ejnych pokyn? ECB v souvislosti s vlastními zdroji

Rada guvernér? 3. února 2020 nevznesla námitky k návrhu Rady dohledu schválit aktualizované ?ablony ve?ejnych pokyn? k p?ezkumu kvalifikace kapitálovych nástroj? jako nástroj? vedlej?ího kapitálu tier 1 a tier 2. Tento p?ezkum byl nezbytny vzhledem k novym podmínkám uznatelnosti – které p?inesl vstup na?ízení (EU) 2019/876 v platnost –, je? pozměnily několik ustanovení, které musí kapitálové nástroje splňovat, mají-li byt klasifikovány jako nástroje vedlej?ího kapitálu tier 1 nebo tier 2 podle ?lánk? 52 a 63 na?ízení (EU) 575/2013. Změněné ve?ejné pokyny ECB budou k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Kontakty pro média

北京pk赛车10官网 广西11选5玩法 黑龙江十一选五的* 澳洲幸运5群代理 排列三和值和尾走图表 p3开机号 上海11选5走势图 排列三南方走势图带连线 四川金7乐 贵州十一选五开奖果 辽宁福彩网35选7开奖2020 今日股票推荐哪个好票 福建36选7 甘肃11选5 幸运十一选五全天计划 双色球幸运之门500期走势图 股票涨跌指数怎么看