ECB logo
Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesr?d (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2020

21. februar 2020

Markedsoperationer

Omarbejdninger af retsakter i relation til det udvidede program til opk?b af aktiver (APP)

Den 3. februar 2020 vedtog Styrelsesr?det afg?relse ECB/2020/8 om indf?relse af det tredje program vedr?rende k?b af s?rligt d?kkede obligationer (der er en omarbejdning af afg?relse ECB/2014/40) og afg?relse ECB/2020/9 om et program til opk?b af den offentlige sektors aktiver p? det sekund?re marked (der er en omarbejdning af afg?relse ECB/2015/10). Da afg?relse ECB/2014/40 og afg?relse ECB/2015/10 allerede var blevet ?ndret v?sentligt flere gange, og der var yderligere ?ndringer p? vej, er de to afg?relser blevet omarbejdet af hensyn til den juridiske klarhed. Med ?ndringerne gennemf?res beslutninger, som Styrelsesr?det har truffet, fx den beslutning, som blev truffet 12. september 2019, om at genoptage nettoopk?bene af aktiver og forts?tte geninvesteringsfasen. Med ?ndringerne ?ndres ogs? beslutninger, som Styrelsesr?det har truffet, men som endnu ikke fremg?r af retsakterne, i det omfang de ikke er blevet erstattet i mellemtiden. Dette g?lder s?ledes Styrelsesr?dets beslutninger af 13. december 2018 om at afslutte nettoopk?bene og geninvesteringsfasen under opk?bsprogrammet. Afg?relse ECB/2020/9 omfatter visse ?ndringer i tilknytning til opk?bsprogrammet inden for den offentlige sektor (PSPP), der anses for n?dvendige for at supplere tidligere vedtagne afg?relser og sikre en effektiv gennemf?relse af PSPP, herunder fx tilf?jelsen af definitionerne p? ”nettoopk?b” og ”akkumulerede nettok?b”. Begge afg?relser findes p? ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB's Financial Integration and Financial Structures Report

Den 19. februar 2020 behandlede Styrelsesr?det en rapport om finansiel integration og finansielle strukturer i euroomr?det, der fra og med indev?rende ?r bliver en kombination af ECB's tidligere rapporter "Financial integration in Europe" og "Report on financial structures", som senest blev offentliggjort i henholdsvis maj 2018 og oktober 2017. Form?let med rapporten er at s?tte fokus p? den vigtigste strukturelle udvikling, fx den finansielle integrationsproces, ?ndringer i de finansielle strukturer og den finansielle udviklings- og moderniseringsproces. Efter planen vil rapporten blive offentliggjort 3. marts 2020 sammen med Europa-Kommissionens rapport med titlen "European Financial Stability and Integration Review" p? den f?lles konference om finansiel integration, der bliver afholdt af ECB i Frankfurt.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Godkendelse af et nyt link mellem v?rdipapirafviklingssystemer, som bruges i Eurosystemets kreditoperationer

Den 6. februar 2020 godkendte Styrelsesr?det vurderingen af et nyt direkte link mellem det spanske v?rdipapirafviklingssystem Iberclear ARCO og det portugisiske v?rdipapirafviklingssystem Interbolsa til brug i Eurosystemets kreditoperationer. Den opdaterede fortegnelse over godkendte links findes p? ECB's websted.

R?dgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om retten for kuratorer og likvidatorer for kreditinstitutter til at anbringe midler p? en konto i Latvijas Banka

Den 30. januar 2020 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2020/4 p? anmodning af Republikken Letlands finansministerium.

ECB's udtalelse om BNB's sanktionsbef?jelser inden for t?t samarbejde og den officielle valutakurs p? den bulgarske lev

Den 30. januar 2020 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2020/5 p? anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank).

ECB's udtalelse om ?ndringer i forvaltningen af De Nederlandsche Bank og om oprettelsen af udvalget for finansiel stabilitet

Den 31. januar 2020 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2020/6 p? anmodning af den hollandske finansminister.

ECB's udtalelse om Eesti Panks tilsynsr?d

Den 5. februar 2020 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2020/7 p? anmodning af det estiske parlaments finansudvalg.

Corporate governance

Operationelle forberedelser til at Bank of England oph?rer med at v?re medlem af Det Europ?iske System af Centralbanker

Den 22. januar 2020 godkendte Styrelsesr?det en justering af ECB's fordelingsn?gle for kapitalindskud som led i forberedelserne til Storbritanniens udtr?den af Det Europ?iske Union med virkning fra 1. februar 2020. Justeringen medf?rer, at 58 mio. euro af den indbetalte kapital tilbagebetales til Bank of England. Bank of Englands andel fordeles blandt de resterende nationale centralbankmedlemmer i Det Europ?iske System af Centralbanker (ESCB). Desuden blev forskellige retsakter ?ndret for at foretage de n?dvendige justeringer. Styrelsesr?det vedtog f?lgende retsakter: i) afg?relse ECB/2020/3 om de nationale centralbankers fordelingsn?gle for kapitalindskud i Den Europ?iske Centralbank og om oph?velse af afg?relse (EU) 2019/43, ii) afg?relse ECB/2020/4 om indbetaling af Den Europ?iske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og om oph?velse af afg?relse (EU) 2019/44, iii) afg?relse ECB/2020/5 om de n?rmere vilk?r for omfordeling af Den Europ?iske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om oph?velse af afg?relse (EU) 2019/45, iv) afg?relse ECB/2020/6 om fasts?ttelse af de foranstaltninger, som er n?dvendige for bidraget til den akkumulerede v?rdi af Den Europ?iske Centralbanks egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overf?rte valutareserveaktiver og om oph?velse af afg?relse (EU) 2019/46 og v) afg?relse ECB/2020/7 om ?ndring af ECB’s afg?relse ECB/2010/29 af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler. Disse retsakter indeholder bestemmelser for den justering af fordelingsn?glen for kapitalindskud i ECB, der blev n?dvendig, fordi Bank of England oph?rer med at v?re medlem af ESCB. Styrelsesr?det godkendte ogs? en ?ndring af aftalen om valutakursmekanismen (ERM II) mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroomr?det, som fjerner Storbritannien fra aftalen. Endelig vedtog Styrelsesr?det en r?kke operationelle ordninger, fordi Bank of England oph?rer med at deltage som medlem i ESCB’s arbejde. En pressemeddelelse om justeringerne af fordelingsn?glen for ECB's kapitalindskud, alle retsakter og den ?ndrede ERM II-aftale findes p? ECB's websted.

ECB's ?rsregnskab for 2019

Den 19. februar 2020 godkendte Styrelsesr?det ECB's reviderede regnskab for regnskabs?ret 2019. ?rsregnskabet blev offentliggjort p? ECB's websted 20. februar 2020 sammen med en pressemeddelelse. Ledelsens beretning for regnskabs?ret 2019 blev offentliggjort som en del af ECB's ?rsregnskab.

Formand for ECB’s revisionsudvalg

Centralbankchefen for Bank of Greece, Yannis Stournaras, der har v?ret medlem af ECB’s revisionsudvalg siden 2018, p?tog sig rollen som formand for Revisionsudvalget fra og med februar 2020. Yannis Stournaras efterf?lger Ewald Nowotny, tidligere centralbankchef for Oesterreichische Nationalbank, hvis embedsperiode udl?b sidste ?r.

Statistik

Offentlig h?ring om ?ndringer af forordningen om monet?re finansielle institutioners balancestatistik

Den 5. februar 2020 godkendte Styrelsesr?det, at der bliver iv?rksat en offentlig h?ring om udkastet til en forordning om ?ndring af forordning ECB/2013/33 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monet?re finansielle institutioner). Efter en regelm?ssig gennemgang, der normalt udf?res over en fem?rscyklus, og som skal sikre, at monet?re finansielle institutioners balancestatistik opfylder brugernes behov og er afstemt efter form?let med den – samtidig med at den i denne forbindelse lever op til en r?kke h?jt prioriterede krav til yderligere data til at analysere udviklingen i pengem?ngden og kreditgivningen – er der stillet forslag til ?ndringer, der har gennemg?et en procedure til afvejning af fordele og ulemper, som Eurosystemets/ESCB's statistikkomité har st?et for i t?t samarbejde med brugerne. Den offentlige h?ring l?ber indtil midten af marts 2020, og h?ringsdokumenterne findes p? ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's afg?relse om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 29. januar 2020 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsr?det om at ?ndre signifikansstatus for et kreditinstitut under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn findes p? ECB's banktilsynswebsted og opdateres regelm?ssigt. Efter den ?rlige gennemgang af kreditinstitutternes signifikans har ECB meddelt, at 117 banker vil v?re underlagt ECB's direkte tilsyn i 2020 (se pressemeddelelsen herom, som blev offentliggjort p? ECB's banktilsynswebsted 4. december 2019).

Iv?rks?ttelse af en offentlig h?ring om en ECB-vejledning i vurdering af modpartsrisiko

Den 24. januar 2020 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets forslag om at iv?rks?tte en offentlig h?ring om udkastet til en ECB-vejledning, der skitserer ECB's metode til at vurdere de interne metoder, som bankerne anvender til at beregne deres eksponering mod modpartskreditrisiko. Den offentlige h?ring blev iv?rksat 5. februar 2020 og l?ber indtil 18. marts 2020. En pressemeddelelse i tilknytning hertil er – sammen med den underliggende dokumentation – offentliggjort p? ECB's banktilsynswebsted.

Offentligg?relse af "Risk report on less significant institutions"

Den 27. januar 2020 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets forslag om at offentligg?re "Risk report on less significant institutions". Rapporten indeholder en ?rlig vurdering af forholdene i sektoren for mindre signifikante institutter, og den er udarbejdet af ECB og de kompetente nationale myndigheder i f?llesskab. Den kombinerer en omfattende kvantitativ analyse af de mindre signifikante institutters nuv?rende risikoprofil med fremadskuende overvejelser om de st?rste risici og s?rbarheder. Rapporten findes p? ECB's banktilsynswebsted.

?ndringer af ECB's offentlige vejledning i relation til kapitalgrundlaget

Den 3. februar 2020 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets forslag om at godkende opdaterede formularer for den offentlige vejledning om gennemgangen af klassifikationen af kapitalinstrumenter som hybride kernekapital- og supplerende kapitalinstrumenter. Gennemgangen var n?dvendig p? grund af de nye betingelser for anvendelse af kapitalinstrumenter, der var aff?dt af forordning (EU) 2019/876's ikrafttr?den, hvor flere bestemmelser, som kapitalinstrumenter skal leve op til for at blive klassificeret som hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter i henhold til artikel 52 og 63 i forordning (EU) 575/2013, var blevet ?ndret. ECB's ?ndrede vejledning bliver offentliggjort p? ECB's banktilsynswebsted.

Medie- og pressehenvendelser

北京pk赛车10官网 恒乐股资 云南十一选五开奖走 30选5开奖公告 钻石帝国 福彩3d过滤器最新版 云南十一选五开奖结 竞彩比分直播软件 2019年股票配资平台排行榜 最新幸运飞艇微信群号 球探体育比分app官方下载 快来金融 排列五开奖走势图 下载山东11选5 4场进球 深圳风彩票开奖查询 湖北十一选五