ECB logo
Menu

Αποφ?σει? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου τη? ΕΚΤ (εκτ?? των αποφ?σεων για τα επιτ?κια)

Φεβρου?ριο? 2020

21 Φεβρουαρ?ου 2020

Δραστηρι?τητε? αγορ?ν

Αναδιατ?πωση νομικ?ν πρ?ξεων που σχετ?ζονται με το διευρυμ?νο πρ?γραμμα αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο?

Στι? 3 Φεβρουαρ?ου 2020, το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε την απ?φαση ΕΚΤ/2020/8 σχετικ? με την εφαρμογ? του τρ?του προγρ?μματο? αγορ?? καλυμμ?νων ομολογι?ν (που αναδιατυπ?νει την απ?φαση ΕΚΤ/2014/40) και την απ?φαση ΕΚΤ/2020/9 σχετικ? με πρ?γραμμα αγορ?? στοιχε?ων του ενεργητικο? του δημ?σιου τομ?α στι? δευτερογενε?? αγορ?? (που αναδιατυπ?νει την απ?φαση ΕΚΤ/2015/10). Δεδομ?νου ?τι οι αποφ?σει? ΕΚΤ/2014/40 και ΕΚΤ/2015/10 ε?χαν ?δη τροποποιηθε? σημαντικ? επανειλημμ?να και επρ?κειτο να γ?νουν περαιτ?ρω τροποποι?σει?, αναδιατυπ?θηκαν για λ?γου? νομικ?? σαφ?νεια?. Οι τροποποι?σει? εφαρμ?ζουν αποφ?σει? τι? οπο?ε? ?λαβε το Διοικητικ? Συμβο?λιο, π.χ. την απ?φαση στι? 12 Σεπτεμβρ?ου 2019 για την επαν?ναρξη των καθαρ?ν αγορ?ν στοιχε?ων ενεργητικο? και τη συν?χιση των επανεπενδ?σεων. Οι τροποποι?σει? επ?ση? εφαρμ?ζουν αποφ?σει? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου οι οπο?ε? δεν ε?χαν ακ?μη μεταφερθε? στι? νομικ?? πρ?ξει?, εφ?σον στο μεταξ? δεν ε?χαν αντικατασταθε?, δηλαδ? τι? αποφ?σει? που ?λαβε το Διοικητικ? Συμβο?λιο στι? 13 Δεκεμβρ?ου 2018 σχετικ? με τη διακοπ? των καθαρ?ν αγορ?ν στοιχε?ων ενεργητικο? και τι? επανεπενδ?σει? του προγρ?μματο? αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο?. Η απ?φαση ΕΚΤ/2020/9 περιλαμβ?νει ορισμ?νε? τροποποι?σει? που αφορο?ν το πρ?γραμμα αγορ?? τ?τλων του δημ?σιου τομ?α (public sector purchase programme - PSPP) και θεωρο?νται αναγκα?ε? για τη συμπλ?ρωση των αποφ?σεων που ε?χαν εκδοθε? προηγουμ?νω? και τη διασφ?λιση τη? αποτελεσματικ?? εφαρμογ?? του προγρ?μματο? PSPP, συμπεριλαμβανομ?νη?, για παρ?δειγμα, τη? συμπερ?ληψη? ορισμ?ν για τι? ?καθαρ?? αγορ??? και τι? ?σωρευτικ?? καθαρ?? αγορ???. Και οι δ?ο αποφ?σει? διατ?θενται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτικ? σταθερ?τητα και εποπτε?α

?κθεση τη? ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτικ? ενοπο?ηση και τι? χρηματοπιστωτικ?? δομ??

Στι? 19 Φεβρουαρ?ου 2020, το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?τασε την ?κθεση ?Financial Integration and Structures in the Euro Area? (Χρηματοπιστωτικ? ενοπο?ηση και δομ?? στη ζ?νη του ευρ?), η οπο?α απ? εφ?το? συνδυ?ζει τι? παλαι?τερε? εκθ?σει? τη? ΕΚΤ ?Financial integration in Europe? (Χρηματοπιστωτικ? ενοπο?ηση στην Ευρ?πη) και ?Report on financial structures? (?κθεση για τι? χρηματοπιστωτικ?? δομ??), οι οπο?ε? δημοσιε?θηκαν τελευτα?α φορ? τον Μ?ιο του 2018 και τον Οκτ?βριο του 2017 αντ?στοιχα. Η ?κθεση ?χει εκπονηθε? με σκοπ? να δοθε? ?μφαση σε βασικ?? διαρθρωτικ?? εξελ?ξει? ?πω? η διαδικασ?α χρηματοπιστωτικ?? ενοπο?ηση?, οι μεταβολ?? στι? χρηματοπιστωτικ?? δομ?? και η διαδικασ?α χρηματοοικονομικ?? εξ?λιξη? και εκσυγχρονισμο?. Η ?κθεση πρ?κειται να δημοσιευθε? στι? 3 Μαρτ?ου 2020, μαζ? με την ?κθεση τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ?? με τ?τλο ?European Financial Stability and Integration Review? (Επισκ?πηση σχετικ? με τη ευρωπα?κ? χρηματοπιστωτικ? σταθερ?τητα και ενοπο?ηση), στο πλα?σιο του κοινο? συνεδρ?ου για τη χρηματοπιστωτικ? ενοπο?ηση, το οπο?ο θα διοργανωθε? απ? την ΕΚΤ στη Φρανκφο?ρτη.

Υποδομ?? τη? αγορ?? και πληρωμ??

Καταλληλ?τητα ν?α? ζε?ξη? μεταξ? συστημ?των διακανονισμο? τ?τλων προ? χρ?ση στι? πιστοδοτικ?? πρ?ξει? του Ευρωσυστ?ματο?

Στι? 6 Φεβρουαρ?ου 2020 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εν?κρινε την αξιολ?γηση μ?α? ?μεση? ζε?ξη?, απ? το ισπανικ? σ?στημα διακανονισμο? τ?τλων Iberclear ARCO προ? το πορτογαλικ? σ?στημα διακανονισμο? τ?τλων Interbolsa, ω? κατ?λληλη? προ? χρ?ση στι? πιστοδοτικ?? πρ?ξει? του Ευρωσυστ?ματο?. Ο επικαιροποιημ?νο? κατ?λογο? των αποδεκτ?ν ζε?ξεων ε?ναι διαθ?σιμο? στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Συμβουλ?? στον τομ?α τη? νομοθεσ?α?

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με το δικα?ωμα συνδ?κων και εκκαθαριστ?ν πιστωτικ?ν ιδρυμ?των να διατηρο?ν κεφ?λαια σε λογαριασμ? στη Latvijas Banka

Στι? 30 Ιανουαρ?ου 2020 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2020/4, κατ?πιν αιτ?ματο? του Υπουργε?ου Οικονομικ?ν τη? Δημοκρατ?α? τη? Λετον?α?.

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με τι? εξουσ?ε? επιβολ?? κυρ?σεων τη? ΒΝΒ στο πλα?σιο τη? στεν?? συνεργασ?α? και με την επ?σημη συναλλαγματικ? ισοτιμ?α του βουλγαρικο? λεβ

Στι? 30 Ιανουαρ?ου 2020 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2020/5, κατ?πιν αιτ?ματο? τη? Българска народна банка (Εθνικ? Τρ?πεζα τη? Βουλγαρ?α?).

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με αλλαγ?? στη διακυβ?ρνηση τη? De Nederlandsche Bank και την επ?σημη ?δρυση τη? Επιτροπ?? Χρηματοπιστωτικ?? Σταθερ?τητα? (Financial Stability Committee)

Στι? 31 Ιανουαρ?ου 2020 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2020/6, κατ?πιν αιτ?ματο? του Υπουργο? Οικονομικ?ν των Κ?τω Χωρ?ν.

Γν?μη τη? ΕΚΤ σχετικ? με το εποπτικ? συμβο?λιο τη? Eesti Pank

Στι? 5 Φεβρουαρ?ου 2020 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τη γν?μη CON/2020/7, κατ?πιν αιτ?ματο? τη? επιτροπ?? οικονομικ?ν του Εσθονικο? Κοινοβουλ?ου.

Εταιρικ? διακυβ?ρνηση

Προετοιμασ?α σε λειτουργικ? επ?πεδο δεδομ?νου ?τι η Bank of England πα?ει να ε?ναι μ?λο? του Ευρωπα?κο? Συστ?ματο? Κεντρικ?ν Τραπεζ?ν

Στι? 22 Ιανουαρ?ου 2020, εν αναμον? τη? αποχ?ρηση? του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση με ισχ? απ? 1η? Φεβρουαρ?ου 2020, το Διοικητικ? Συμβο?λιο εν?κρινε την αναπροσαρμογ? τη? κλε?δα? κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ σ?μφωνα με την οπο?α το καταβεβλημ?νο κεφ?λαιο ?ψου? 58 εκατ. ευρ? θα επιστραφε? στην Bank of England και το μερ?δι? τη? θα αναδιανεμηθε? μεταξ? των υπ?λοιπων εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν που ε?ναι μ?λη του Ευρωπα?κο? Συστ?ματο? Κεντρικ?ν Τραπεζ?ν (ΕΣΚΤ). Δι?φορε? νομικ?? πρ?ξει? τροποποι?θηκαν προκειμ?νου να γ?νουν οι απαρα?τητε? προσαρμογ??. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε τι? ακ?λουθε? νομικ?? πρ?ξει?: (i) την απ?φαση ΕΚΤ/2020/3 σχετικ? με τα ποσοστ? των μεριδ?ων συμμετοχ?? των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν στην κλε?δα κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? EKT και την κατ?ργηση τη? απ?φαση? (ΕΕ) 2019/43, (ii) την απ?φαση ΕΚΤ/2020/4 σχετικ? με την καταβολ? του κεφαλα?ου τη? ΕΚΤ απ? τι? εθνικ?? κεντρικ?? τρ?πεζε? των κρατ?ν μελ?ν με ν?μισμα το ευρ? και την κατ?ργηση τη? απ?φαση? (EE) 2019/44, (iii) την απ?φαση ΕΚΤ/2020/5 σχετικ? με τη θ?σπιση των λεπτομερ?ν διατ?ξεων για τι? μεταβιβ?σει? μεριδ?ων κεφαλα?ου τη? EKT μεταξ? των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν και για την αναπροσαρμογ? του καταβεβλημ?νου κεφαλα?ου και την κατ?ργηση τη? απ?φαση? (ΕΕ) 2019/45, (iv) την απ?φαση ΕΚΤ/2020/6 σχετικ? με τη θ?σπιση των αναγκα?ων μ?τρων για την εισφορ? στη συσσωρευμ?νη αξ?α ιδ?ων κεφαλα?ων τη? EKT και για την αναπροσαρμογ? των ισοδ?ναμων προ? τα μεταβιβασθ?ντα συναλλαγματικ? διαθ?σιμα απαιτ?σεων των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν και την κατ?ργηση τη? απ?φαση? (ΕΕ) 2019/46, και (v) την απ?φαση ΕΚΤ/2020/7 που τροποποιε? την απ?φαση ΕΚΤ/2010/29 τη? ΕΚΤ, τη? 13η? Δεκεμβρ?ου 2010, σχετικ? με την ?κδοση τραπεζογραμματ?ων ευρ?. Αυτ?? οι νομικ?? πρ?ξει? προβλ?πουν την αναπροσαρμογ? τη? κλε?δα? κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ, λ?γω του ?τι η Bank of England πα?ει να ε?ναι μ?λο? του ΕΣΚΤ. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο εν?κρινε επ?ση? τροποπο?ηση τη? Συμφων?α? σχετικ? με τον Μηχανισμ? Συναλλαγματικ?ν Ισοτιμι?ν (ΜΣΙ ΙΙ) μεταξ? τη? ΕΚΤ και των εθνικ?ν κεντρικ?ν τραπεζ?ν των κρατ?ν μελ?ν εκτ?? ζ?νη? ευρ? προκειμ?νου το Ηνωμ?νο Βασ?λειο να αφαιρεθε? απ? τη συμφων?α. Τ?λο?, το Διοικητικ? Συμβο?λιο εν?κρινε λειτουργικ?? ρυθμ?σει? που σχετ?ζονται με το γεγον?? ?τι η Bank of England πα?ει να συμμετ?χει ω? μ?λο? στι? εργασ?ε? του ΕΣΚΤ. Σχετικ? δελτ?ο Τ?που σχετικ? με τι? αναπροσαρμογ?? στην κλε?δα κατανομ?? για την εγγραφ? στο κεφ?λαιο τη? ΕΚΤ, ?λε? οι νομικ?? πρ?ξει? και η αναθεωρημ?νη συμφων?α ΜΣΙ ΙΙ διατ?θενται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Ετ?σιοι λογαριασμο? τη? ΕΚΤ για το 2019

Στι? 19 Φεβρουαρ?ου 2020 το Διοικητικ? Συμβο?λιο εν?κρινε τι? ελεγχθε?σε? οικονομικ?? καταστ?σει? τη? ΕΚΤ για το οικονομικ? ?το? 2019. Οι Ετ?σιοι Λογαριασμο?, μαζ? με σχετικ? δελτ?ο Τ?που, δημοσιε?θηκαν στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ στι? 20 Φεβρουαρ?ου 2020. Η ?κθεση διαχε?ριση? για το 2019 δημοσιε?θηκε ω? μ?ρο? των Ετ?σιων Λογαριασμ?ν τη? ΕΚΤ.

Πρ?εδρο? τη? Επιτροπ?? Επιθε?ρηση? τη? ΕΚΤ

Ο Γι?ννη? Στουρν?ρα?, Διοικητ?? τη? Τρ?πεζα? τη? Ελλ?δο? και μ?λο? τη? Επιτροπ?? Επιθε?ρηση? τη? ΕΚΤ απ? το 2018, αν?λαβε τα καθ?κοντα Προ?δρου τη? Επιτροπ?? Επιθε?ρηση? απ? τον Φεβρου?ριο του 2020. Υπ? αυτ?ν την ιδι?τητα, ο κ. Στουρν?ρα? διαδ?χεται τον Ewald Nowotny, πρ?ην Διοικητ? τη? Oesterreichische Nationalbank, του οπο?ου η θητε?α ?ληξε π?ρυσι.

Στατιστικ? στοιχε?α

Δημ?σια διαβο?λευση ?σον αφορ? τροποποι?σει? του κανονισμο? σχετικ? με τα στατιστικ? στοιχε?α τη? λογιστικ?? κατ?σταση? των νομισματικ?ν χρηματοπιστωτικ?ν ιδρυμ?των

Στι? 5 Φεβρουαρ?ου 2020, το Διοικητικ? Συμβο?λιο εν?κρινε την ?ναρξη δημ?σια? διαβο?λευση? σχετικ? με σχ?διο που τροποποιε? τον κανονισμ? ΕΚΤ/2013/33 σχετικ? με τη λογιστικ? κατ?σταση του τομ?α των νομισματικ?ν χρηματοπιστωτικ?ν ιδρυμ?των. ?πειτα απ? περιοδικ? αναθε?ρηση, η οπο?α συν?θω? πραγματοποιε?ται κ?θε π?ντε ?τη προκειμ?νου να διασφαλ?ζεται ?τι τα στατιστικ? στοιχε?α των λογιστικ?ν καταστ?σεων των νομισματικ?ν χρηματοπιστωτικ?ν ιδρυμ?των πληρο?ν τι? αν?γκε? των χρηστ?ν και ε?ναι κατ?λληλα για τον σκοπ? που υπηρετο?ν - και ?τσι καλ?πτουν ορισμ?νε? απαιτ?σει? υψηλ?? προτεραι?τητα? για πρ?σθετα στοιχε?α με σκοπ? την αν?λυση των νομισματικ?ν και πιστωτικ?ν εξελ?ξεων - προτ?θηκαν αναθεωρ?σει? που υποβλ?θηκαν σε αν?λυση κ?στου?-ωφ?λεια? απ? την Επιτροπ? Στατιστικ?? Ευρωσυστ?ματο?/ΕΣΚΤ, σε στεν? συνεργασ?α με του? χρ?στε?. Το υλικ? που αφορ? τη δημ?σια διαβο?λευση, η οπο?α θα διαρκ?σει μ?χρι τα μ?σα Μαρτ?ου 2020, διατ?θεται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ.

Τραπεζικ? εποπτε?α

Απ?φαση τη? ΕΚΤ σχετικ? με τη σημασ?α εποπτευ?μενων πιστωτικ?ν ιδρυμ?των

Στι? 29 Ιανουαρ?ου 2020 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου για μεταβολ? τη? σημασ?α? εν?? εποπτευ?μενου πιστωτικο? ιδρ?ματο?. Ο κατ?λογο? των εποπτευ?μενων οντοτ?των επικαιροποιε?ται τακτικ? και ε?ναι διαθ?σιμο? στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α. ?πειτα απ? την ετ?σια επανεξ?ταση που διενεργε? για τη σημασ?α των πιστωτικ?ν ιδρυμ?των, η ΕΚΤ ανακο?νωσε ?τι θα ασκε? ?μεση εποπτε?α σε 117 τρ?πεζε? το 2020 (βλ. το σχετικ? δελτ?ο Τ?που που δημοσιε?θηκε στι? 4 Δεκεμβρ?ου 2019 στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α).

?ναρξη δημ?σια? διαβο?λευση? ?σον αφορ? οδηγ? τη? ΕΚΤ για τον τρ?πο αξιολ?γηση? του πιστωτικο? κινδ?νου αντισυμβαλλομ?νου

Στι? 24 Ιανουαρ?ου 2020, το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου για ?ναρξη δημ?σια? διαβο?λευση? ?σον αφορ? το σχ?διο οδηγο? τη? ΕΚΤ που παρουσι?ζει τη μεθοδολογ?α που χρησιμοποιε? η ΕΚΤ για να αξιολογε? τα εσωτερικ? υποδε?γματα με τα οπο?α οι τρ?πεζε? υπολογ?ζουν τα ανο?γματ? του? στον πιστωτικ? κ?νδυνο αντισυμβαλλομ?νου. Η δημ?σια διαβο?λευση ξεκ?νησε στι? 5 Φεβρουαρ?ου 2020 και θα διαρκ?σει μ?χρι τι? 18 Μαρτ?ου 2020. Σχετικ? δελτ?ο Τ?που, μαζ? με τα συνοδευτικ? ?γγραφα, διατ?θεται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Δημοσ?ευση ?κθεση? κινδ?νου για τα λιγ?τερα σημαντικ? ιδρ?ματα

Στι? 27 Ιανουαρ?ου 2020 το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου ?σον αφορ? τη δημοσ?ευση τη? ?κθεση? κινδ?νου για τα λιγ?τερο σημαντικ? ιδρ?ματα. Αυτ? η ?κθεση παρουσι?ζει την ετ?σια αξιολ?γηση των συνθηκ?ν στον τομ?α των λιγ?τερο σημαντικ?ν ιδρυμ?των, την οπο?α διενεργο?ν απ? κοινο? η ΕΚΤ και οι εθνικ?? αρμ?διε? αρχ?? (ΕΑΑ). Η ?κθεση συνδυ?ζει μια περιεκτικ? ποσοτικ? αν?λυση του υφιστ?μενου προφ?λ κινδ?νου των λιγ?τερο σημαντικ?ν ιδρυμ?των με παραμ?τρου? μελλοντικ?? προοπτικ?? που αφορο?ν του? βασικο?? κινδ?νου? και τι? ευπ?θειε?. Η ?κθεση διατ?θεται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Τροποποι?σει? στο ?γγραφο δημ?σιων κατευθ?νσεων τη? ΕΚΤ σχετικ? με τα ?δια κεφ?λαια

Στι? 3 Φεβρουαρ?ου 2020, το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διατ?πωσε αντ?ρρηση σε πρ?ταση του Εποπτικο? Συμβουλ?ου για ?γκριση επικαιροποιημ?νων υποδειγμ?των στο ?γγραφο δημ?σιων κατευθ?νσεων σχετικ? με την επανεξ?ταση του χαρακτηρισμο? των κεφαλαιακ?ν μ?σων ω? πρ?σθετων μ?σων τη? κατηγορ?α? 1 και μ?σων τη? κατηγορ?α? 2. Αυτ? η επανεξ?ταση ε?ναι απαρα?τητη εν?ψει των ν?ων ?ρων επιλεξιμ?τητα?, λ?γω τη? θ?ση? σε ισχ? του κανονισμο? (ΕΕ) 2019/876, οι οπο?οι ?χουν τροποποι?σει δι?φορε? διατ?ξει? με τι? οπο?ε? πρ?πει να συμμορφ?νονται τα κεφαλαιακ? μ?σα προκειμ?νου να χαρακτηρ?ζονται ω? πρ?σθετα μ?σα τη? κατηγορ?α? 1 και μ?σα τη? κατηγορ?α? 2 σ?μφωνα με τα ?ρθρα 52 και 63 του κανονισμο? (ΕΕ) 575/2013. Το τροποποιημ?νο ?γγραφο δημ?σιων κατευθ?νσεων τη? ΕΚΤ θα διατεθε? στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Εκπρ?σωποι Τ?που

北京pk赛车10官网 日海通讯股吧 3d试机号预测 3d杀码定胆3d独 橄榄球明星 3d预测排行榜 广东快乐10分走势 钢铁股票走势 黑龙江11选5走势 pk10牛牛 重庆幸运农场开奖结 湖北十一选五 河北11选5遗漏数 体彩6+1 浙江11选5*推荐 上海快三 3d开机号试机号奖