ECB logo
Menu

EKP n?ukogu otsused (v?lja arvatud otsused intressim??rade kohta)

Veebruar 2020

21. veebruar 2020

Turuoperatsioonid

Laiendatud varaostukavaga seotud ?igusaktide uuesti s?nastamine

3. veebruaril 2020 v?ttis EKP n?ukogu vastu otsuse EKP/2020/8 pandikirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta (otsuse EKP/2014/40 uuesti s?nastamine) ning otsuse EKP/2020/9 avaliku sektori varade j?relturult ostmise kava kohta (otsuse EKP/2015/10 uuesti s?nastamine). Kuna otsuseid EKP/2014/40 ja EKP/2015/10 on juba mitu korda oluliselt muudetud ja tekkis vajadus teha t?iendavaid muudatusi, on k?nealused otsused nüüd ?igusliku selguse huvides uuesti s?nastatud. Muudatustega rakendatakse EKP n?ukogu otsuseid, n?iteks 12. septembril 2019 tehtud otsust alustada taas netovaraostude tegemist ja j?tkata reinvesteeringuid. Muudatustega rakendatakse ka selliseid n?ukogu otsuseid, mis ?igusaktides veel ei kajastu (niiv?rd, kuiv?rd neid ei ole vahepeal asendatud). Nendeks on n?ukogu 13. detsembri 2018. aasta otsused netovaraostude peatamise ning varaostukava reinvesteerimisetapi kohta. Otsusega EKP/2020/9 tehakse m?ningaid avaliku sektori varade ostukavaga seotud muudatusi, mida peetakse vajalikuks, et t?iendada varem vastu v?etud otsuseid ning tagada avaliku sektori varade ostukava t?hus rakendamine. Muu hulgas on n?iteks m??ratletud netoostude ja kumulatiivsete netoostude m?isted. M?lemad otsused on avaldatud EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -j?relevalve

EKP aruanne finantsl?imumise ja finantsstruktuuride kohta

19. veebruaril 2020 tutvus EKP n?ukogu aruandega finantsl?imumise ja -struktuuride kohta euroalal, mis alates 2020. aastast ühendab kahte varasemat EKP aruannet: ?Finantsl?imumine Euroopas” (avaldati viimati 2018. aasta mais) ja ?Finantsstruktuurid” (avaldati viimati 2017. aasta oktoobris). Aruandes keskendutakse peamistele struktuurimuutustele, nagu finantsl?imumise protsess, muutused finantsstruktuurides ning finantsareng ja finantssüsteemi ajakohastamine. Aruanne koos Euroopa Komisjoni ülevaatega finantsstabiilsuse ja -l?imumise kohta avaldatakse kavakohaselt 3. m?rtsil 2020 Frankfurdis EKP juhtimisel toimuval finantsl?imumisteemalisel ühiskonverentsil.

Turuinfrastruktuur ja maksed

V??rtpaberiarveldussüsteemidevahelise uue ühenduse k?lblikkus kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonides

6. veebruaril 2020 kiitis EKP n?ukogu heaks hinnangu uuele otseühendusele Hispaania v??rtpaberiarveldussüsteemi Iberclear ARCO ja Portugali v??rtpaberiarveldussüsteemi Interbolsa vahel, mis on k?lblik kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonides. K?lblike ühenduste ajakohastatud loetelu on k?ttesaadav EKP veebilehel.

?igusaktid

EKP arvamus pankrotihaldurite ja krediidiasutuste likvideerijate ?iguse kohta hoida vahendeid Latvijas Banka kontol

30. jaanuaril 2020 v?ttis EKP n?ukogu L?ti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/4.

EKP arvamus BNB sanktsioonide kohaldamise volituste kohta tihedas koost??s ja Bulgaaria leevi ametliku vahetuskursi kohta

30. jaanuaril 2020 v?ttis EKP n?ukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/5.

EKP arvamus muudatuste kohta De Nederlandsche Banki juhtimises ja finantsstabiilsuse komitee ametliku asutamise kohta

31. jaanuaril 2020 v?ttis EKP n?ukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2020/6.

EKP arvamus Eesti Panga N?ukogu kohta

5. veebruaril 2020 v?ttis EKP n?ukogu Eesti Vabariigi parlamendi rahanduskomisjoni taotlusel vastu arvamuse CON/2020/7.

üldjuhtimine

Operatsioonilised ettevalmistused seoses Inglise keskpanga v?ljaastumisega Euroopa Keskpankade Süsteemist

Pidades silmas ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust alates 1. veebruarist 2020, kiitis EKP n?ukogu 22. jaanuaril 2020 heaks EKP kapitali m?rkimise aluse korrigeerimise, mille kohaselt makstakse Inglise keskpangale tagasi tema sissemakstud osa (58 miljonit eurot), mis jagatakse ümber Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmeks olevate ülej??nud keskpankade vahel. Vajalike kohanduste tegemiseks muudeti mitut ?igusakti. EKP n?ukogu v?ttis vastu j?rgmised ?igusaktid: i) otsus EKP/2020/3 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali m?rkimise aluses ja otsuse (EL) 2019/43 kehtetuks tunnistamise kohta; ii) otsus EKP/2020/4 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt ja otsuse (EL) 2019/44 kehtetuks tunnistamise kohta; iii) otsus EKP/2020/5, millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/45; iv) otsus EKP/2020/6, millega kehtestatakse meetmed Euroopa Keskpanga akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud v?lisvaluutareservidega samav??rsete n?uete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/46; ning v) otsus EKP/2020/7, millega muudetakse EKP 13. detsembri 2010. aasta otsust EKP/2010/29 euro pangat?htede emiteerimise kohta. Nende ?igusaktidega n?hakse ette EKP kapitali m?rkimise aluse korrigeerimine seoses Inglise keskpanga lahkumisega EKPSist. ühtlasi kinnitas EKP n?ukogu EKP ja euroalav?liste liikmesriikide keskpankade vahelise muudetud kokkuleppe vahetuskursimehhanismi ERM2 kohta, millega eemaldati ühendkuningriik kokkuleppest. Peale selle kiitis n?ukogu heaks tegevuskorra seoses asjaoluga, et Inglise keskpank ei osale enam liikmena EKPSi tegevuses. Pressiteade EKP kapitali m?rkimise aluse korrigeerimise kohta, asjaomased ?igusaktid ja muudetud ERM2 kokkulepe on k?ttesaadavad EKP veebilehel.

EKP raamatupidamise aastaaruanne 2019

19. veebruaril 2020 kiitis EKP n?ukogu heaks EKP 2019. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 20. veebruaril 2020. Raamatupidamise aastaaruande osana avaldati ka 2019. aasta tegevusaruanne.

EKP auditikomitee esimees

Alates 2020. aasta veebruarist t?idab EKP auditikomitee esimehe ülesandeid Kreeka keskpanga president Yannis Stournaras, kes on olnud auditikomitee liige alates 2018. aastast. Yannis Stournaras v?ttis esimehe ametikoha üle Austria keskpanga endiselt presidendilt Ewald Nowotnylt, kelle ametiaeg l?ppes m??dunud aastal.

Statistika

Avalik konsultatsioon rahaloomeasutuste bilansikirjete statistikat k?sitleva m??ruse muutmise kohta

5. veebruaril 2020 kiitis EKP n?ukogu heaks otsuse algatada avalik konsultatsioon m??ruse eeln?u kohta, millega muudetakse m??rust EKP/2013/33 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta. P?rast korrap?rast l?bivaatamist, mida tavap?raselt tehakse iga viia aasta j?rel eesm?rgiga kontrollida rahaloomeasutuste bilansistatistika eesm?rgip?rasust ja vastavust tarbijate vajadustele ning tagada, et see k?sitleks mitmeid k?rge prioriteediga lisateabe n?udeid laenu- ja monetaararengu analüüsimiseks, on esitatud muudatusettepanekud. Seonduva hüvede ja kulude analüüsi viib l?bi eurosüsteemi/EKPSi statistikakomitee tihedas koost??s kasutajatega. Kuni 2020. aasta m?rtsi keskpaigani v?ltava avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on k?ttesaadavad EKP veebilehel.

Pangandusj?relevalve

EKP otsus j?relevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

29. jaanuaril 2020 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule muuta ühe j?relevalvealuse krediidiasutuse staatust. J?relevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrap?raselt ja see on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel. Krediidiasutuste olulisuse iga-aastase l?bivaatamise j?rel teatas EKP, et 2020. aastal kuulub tema otsese j?relevalve alla 117 panka (vt 2019. aasta 4. detsembri pressiteade EKP pangandusj?relevalve veebilehel).

Avaliku konsultatsiooni algatamine vastaspoole krediidiriski hindamist k?sitleva EKP juhendi kohta

24. jaanuaril 2020 otsustas EKP n?ukogu mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon EKP juhendi eeln?u kohta, mis k?sitleb metoodikat, mida EKP j?rgib pankades vastaspoole krediidiriski arvutamiseks kasutatavate sisemudelite hindamisel. Avalik konsultatsioon algatati 5. veebruaril 2020 ja kestab 18. m?rtsini 2020. Sellekohane pressiteade koos asjakohaste dokumentidega on avaldatud EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

V?hem oluliste krediidiasutuste riskiaruande avaldamine

27. jaanuaril 2020 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule avaldada v?hem oluliste krediidiasutuste riskiaruanne. Aruandes esitatakse EKP ja riiklike p?devate asutuste koost??s antud iga-aastane hinnang v?hem oluliste krediidiasutuste sektoris valitsevatele tingimustele. Aruanne h?lmab v?hem oluliste krediidiasutuste praeguse riskiprofiili p?hjalikku kvantitatiivset analüüsi ning peamiste riskide ja haavatavuste ettevaatavat hindamist. Aruanne on avaldatud EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

Omavahendeid k?sitlevate EKP avalike suuniste muudatused

3. veebruaril 2020 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule kiita heaks kapitaliinstrumentide t?iendavateks esimese ja teise taseme omavahenditeks kvalifitseerumise l?bivaatamist k?sitlevate avalike suuniste ajakohastatud vormid. L?bivaatamise tingisid m??ruse (EL) 2019/876 j?ustumisest tulenevad uued k?lblikkuskriteeriumid, millega on muudetud mitut s?tet, millele kapitaliinstrumendid peavad vastama, et kvalifitseeruda t?iendavateks esimese v?i teise taseme omavahenditeks koosk?las m??ruse (EL) 575/2013 artiklitega 52 ja 63. Muudetud EKP avalikud suunised avaldatakse EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

Kontaktandmed

北京pk赛车10官网 福建十一选五 排三开机号试机号今天晚上 怎么用算式来计算股票涨跌 7乐彩走势图带连线 极速十一选五是谁开的 浙江11选5 高手只炒一只股票19年钒价2019年为何大跌 18选7开奖结果走势图 今天吉林11选5开 福建11选5 股票融资技巧ˉ杨方配资开户 幸运飞艇技巧图解 上海十一选五基本走 福建11选5 宏琳配资 排三和值走势图带连线图表