ECB logo
Menu

EKP:n neuvoston p??t?kset (muut kuin korkop??t?kset)

Helmikuu 2020

21.2.2020

Markkinaoperaatiot

Omaisuuserien osto-ohjelmaan liittyvien s??d?sten uudelleenlaatiminen

EKP:n neuvosto antoi 3.2.2020 p??t?ksen EKP/2020/8 katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (uudelleenlaadittu toisinto p??t?ksest? EKP/2014/40), sek? p??t?ksen EKP/2020/9 julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta j?lkimarkkinoilla (uudelleenlaadittu toisinto p??t?ksest? EKP/2015/10). P??t?ksiin EKP/2014/40 ja EKP/2015/10 oli jo aiemmin tehty useita huomattavia muutoksia, ja uusia muutoksia oli tekeill?, joten uudelleenlaadinnan katsottiin parantavan s??ntelyn selkeytt?. Muutoksilla toimeenpannaan muun muassa 12.9.2019 tehty EKP:n neuvoston p??t?s omaisuuserien uusista netto-ostoista ja uudelleensijoitusten jatkamisesta. Lis?ksi toimeenpannaan EKP:n neuvoston p??t?ksi?, joita ei viel? ole kirjattu lains??d?nt??n eik? korvattu, esimerkiksi 13.12.2018 tehdyt p??t?kset omaisuuser?ostojen lopettamisesta ja uudelleensijoituksista. P??t?kseen EKP/2020/9 sis?ltyy julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmaan liittyvi? muutoksia, joita pidet??n tarpeellisina aiempien muutosten t?ydent?miseksi ja ohjelman tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi. Siin? muun muassa m??ritell??n ”netto-ostot” ja ”kumulatiiviset netto-ostot”. Molemmat p??t?kset on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusj?rjestelm?n vakaus ja valvonta

EKP:n raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisest? ja rakenteista

EKP:n neuvosto tutustui 19.2.2020 raporttiin ”Financial Integration and Structures in the Euro Area”, joka kattaa t?st? vuodesta alkaen EKP:n aiemmat rahoitusmarkkinoita koskeneet raportit ”Financial integration in Europe” (julkaistu viimeksi toukokuussa 2018) ja ”Report on financial structures” (julkaistu viimeksi lokakuussa 2017). Uudessa raportissa tarkastellaan rahoitusmarkkinarakenteiden keskeisi? kehityssuuntia, kuten markkinoiden yhdentymisprosessia, markkinarakenteiden muutoksia sek? rahoitusalan kehitt?mis- ja uudistamisprosessia. Raportti on tarkoitus julkistaa Euroopan komission ”European Financial Stability and Integration Review” -raportin kanssa 3.3.2020 yhteisess? konferenssissa (Conference on Financial Integration), joka j?rjestet??n EKP:n tiloissa Frankfurt am Mainissa.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Uusi arvopaperikaupan selvitysj?rjestelmien v?linen linkki hyv?ksytty k?ytett?v?ksi euroj?rjestelm?n luotto-operaatioissa

EKP:n neuvosto hyv?ksyi 6.2.2020 euroj?rjestelm?n luotto-operaatioissa k?ytett?v?n uuden suoran linkin Espanjan arvopaperikaupan Iberclear ARCO -selvitysj?rjestelm?n ja Portugalin arvopaperikaupan Interbolsa-selvitysj?rjestelm?n v?lille. EKP:n verkkosivuilla on ajantasainen luettelo hyv?ksytt?vist? linkeist?.

Lains??d?nt?

EKP:n lausunto luottolaitosten pes?nhoitajien ja selvitt?jien oikeudesta pit?? varoja Latvijas Bankassa olevalla tilill?

EKP:n neuvosto antoi 30.1.2020 Latvian valtiovarainministeri?n pyynn?st? lausunnon CON/2020/4.

EKP:n lausunto Bulgarian keskuspankin seuraamusvaltuuksista tiiviin yhteisty?n puitteissa sek? Bulgarian levan virallisesta vaihtokurssista

EKP:n neuvosto antoi 30.1.2020 Bulgarian keskuspankin pyynn?st? lausunnon CON/2020/5.

EKP:n lausunto De Nederlandsche Bankin hallinnon muutoksista ja rahoitusvakauskomitean muodollisesta perustamisesta

EKP:n neuvosto antoi 31.1.2020 Alankomaiden valtiovarainministerin pyynn?st? lausunnon CON/2020/6.

EKP:n lausunto Eesti Pankin hallintoneuvostosta

EKP:n neuvosto antoi 5.2.2020 Viron parlamentin raha-asiainvaliokunnan pyynn?st? lausunnon CON/2020/7.

Hallinto ja valvonta

Valmistautuminen Englannin pankin l?ht??n Euroopan keskuspankkij?rjestelm?st?

EKP:n neuvosto hyv?ksyi 22.1.2020 muutoksen EKP:n p??oman jakoperusteeseen. Muutoksella ennakoitiin Ison-Britannian l?ht?? Euroopan unionista 1.2.2020. Englannin pankille maksetaan takaisin sen maksamat 58 miljoonaa euroa EKP:n p??omasta, ja sen osuus jaetaan Euroopan keskuspankkij?rjestelm?n (EKPJ) kansallisten keskuspankkien kesken. J?rjestely edellytti muutoksia useisiin s??d?ksiin. EKP:n neuvosto antoikin seuraavat s??d?kset: 1) p??t?s EKP/2020/3 kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n p??oman merkitsemisen jakoperusteessa ja p??t?ksen (EU) 2019/43 kumoamisesta; 2) p??t?s EKP/2020/4 niiden j?senvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikk? on euro, maksettavista osuuksista EKP:n p??omasta, ja p??t?ksen (EU) 2019/44 kumoamisesta; 3) p??t?s EKP/2020/5 kansallisten keskuspankkien keskin?isi? EKP:n p??oman osuuksien siirtoja ja maksetun p??oman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten s??nt?jen vahvistamisesta ja p??t?ksen (EU) 2019/45 kumoamisesta; 4) p??t?s EKP/2020/6 toimenpiteist?, joita EKP:n kertyneen oman p??oman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyj? valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellytt?v?t, ja p??t?ksen (EU) 2019/46 kumoamisesta; sek? 5) p??t?s EKP/2020/7 euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 13.12.2010 annetun p??t?ksen EKP/2010/29 muuttamisesta. EKP:n p??oman jakoperuste muuttuu n?iden s??d?sten nojalla, kun Englannin pankki l?htee EKPJ:st?. EKP:n neuvosto my?s hyv?ksyi EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten j?senvaltioiden kansallisten keskuspankkien v?list? ERM II ?valuuttakurssimekanismia koskevan muutetun sopimuksen, jolla Iso-Britannia poistetaan sopimuksesta. Lis?ksi EKP:n neuvosto hyv?ksyi toiminnalliset j?rjestelyt, joita tarvitaan, kun Englannin pankki ei en?? osallistu EKPJ:n toimintaan j?senen?. S??d?kset, muutettu ERM II ?sopimus sek? lehdist?tiedote muutoksista p??oman jakoperusteeseen on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tilinp??t?s 2019

EKP:n neuvosto hyv?ksyi 19.2.2020 EKP:n tilintarkastetun tilinp??t?ksen tilikaudelta 2019. Tilinp??t?s ja siit? kertova lehdist?tiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 20.2.2020. Tilinp??t?ksen yhteydess? julkaistiin my?s johdon raportti vuodelta 2019.

Tarkastuskomitean puheenjohtajuus

EKP:n tarkastuskomitean puheenjohtajana aloitti helmikuussa 2020 Kreikan keskuspankin p??johtaja Yannis Stournaras, joka on ollut tarkastuskomitean j?sen vuodesta 2018. Stournaras seuraa teht?v?ss? It?vallan keskuspankin entist? p??johtajaa Ewald Nowotnya, jonka kausi p??ttyi viime vuonna.

Tilastot

Julkinen kuuleminen rahalaitossektorin tasetilastoasetuksen muutoksista

EKP:n neuvosto hyv?ksyi 5.2.2020 julkisen kuulemisen j?rjest?misen luonnoksesta asetukseksi, jolla muutetaan rahalaitossektorin taseesta annettua asetusta EKP/2013/33. Rahalaitossektorin tasetilastoja arvioidaan s??nn?llisesti, yleens? viiden vuoden v?lein, jotta ne vastaavat k?ytt?jien tarpeita ja tarkoitustaan. Rahatalouden ja luotonannon kehityksen analyysia varten tarvitaan kiireellisesti lis?tietoja, joten euroj?rjestelm?n ja EKPJ:n tilastokomitea on yhteisty?ss? k?ytt?jien kanssa ehdottanut vaatimuksiin muutoksia ja tehnyt kustannushy?tyanalyysin. Julkiseen kuulemiseen voi osallistua maaliskuun puoliv?liin saakka. Asiakirjat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

EKP:n p??t?s valvottavien luottolaitosten merkitt?vyydest?

EKP:n neuvosto j?tti 29.1.2020 vastustamatta valvontaelimen p??t?sluonnosta yhden valvottavan luottolaitoksen merkitt?vyysluokan muuttamisesta. EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistavaa valvottavien luottolaitosten luetteloa p?ivitet??n s??nn?llisesti. Luottolaitosten merkitt?vyyden vuotuisen arvioinnin j?lkeen EKP ilmoitti, ett? vuonna 2020 sen suorassa valvonnassa on 117 luottolaitosta (ks. EKP:n pankkivalvontasivuilla 4.12.2019 julkaistu lehdist?tiedote).

Julkinen kuuleminen EKP:n oppaasta vastapuoliriskin arviointiin

EKP:n neuvosto j?tti 24.1.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta j?rjest?? julkinen kuuleminen luonnoksesta EKP:n oppaaksi, jossa kuvataan EKP:n k?ytt?mi? menetelmi? pankkien vastapuoliriskin laskentaan liittyvien sis?isten mallien arvioinnissa. Julkinen kuuleminen alkoi 5.2.2020, ja palautetta otetaan vastaan 18.3.2020 saakka. Aihetta k?sittelev? lehdist?tiedote ja kuulemisasiakirjat on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

V?hemm?n merkitt?vien luottolaitosten riskiraportti

EKP:n neuvosto j?tti 27.1.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista v?hemm?n merkitt?vien luottolaitosten riskiraportti. EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteisty?ss? laatimassa raportissa esitet??n vuosikatsaus v?hemm?n merkitt?vien luottolaitosten tilanteeseen. Luottolaitosten nykyisten riskiprofiilien kattavan m??r?llisen analyysin lis?ksi tarkastellaan keskeisten riskien ja haavoittuvuustekij?iden kehityst? ennakoivasti. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Muutoksia p??omainstrumentteja koskeviin ohjeisiin

EKP:n neuvosto j?tti 3.2.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyv?ksy? p?ivitetyt lomakkeet ohjeisiin arviointimenettelyst?, joka koskee p??omainstrumenttien hyv?ksytt?vyytt? ensisijaisen lis?p??oman tai toissijaisen p??oman instrumenteiksi. Lomakkeiden p?ivityksen taustalla ovat muuttuneet s??ntelyvaatimukset asetuksen (EU) 2019/876 voimaantulon seurauksena. Uuden asetuksen my?t? p??omainstrumenttien on t?ytett?v? uusia vaatimuksia, jotta ne voidaan hyv?ksy? ensisijaisen lis?p??oman tai toissijaisen p??oman instrumenteiksi asetuksen (EU) 575/2013 artiklojen 52 ja 63 mukaisesti. Muutetut ohjeet julkaistaan my?hemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Yhteyshenkil?t

北京pk赛车10官网 7乐彩开奖结果走势 上海时时彩 中彩网3d预测 国内前十股票配资平台 老11选5 我被群里澳洲幸运5骗了 谷贝网配资 维海配资 广东快乐10分钟开 钱龙配资 大航海时代 今日排列5开奖结果 福建31选7 南方双彩网3d预测 罗曼诺夫财富 3d千禧开机号试机