ECB logo
Menu

Odluke Upravnog vije?a ESB-a (osim odluka o utvr?ivanju kamatnih stopa)

velja?a 2020.

21. velja?e 2020.

Tr?i?ne operacije

Preinake pravnih akata povezanih s pro?irenim programom kupnje vrijednosnih papira

Upravno vije?e donijelo je 3. velja?e 2020. Odluku ESB/2020/8 o provedbi tre?eg programa kupnje pokrivenih obveznica (kojom se preina?uje Odluka ESB/2014/40) i Odluku ESB/2020/9 o programu kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tr?i?tima (kojom se preina?uje Odluka ESB/2015/10). Odluka ESB/2014/40 i Odluka ESB/2015/10 preina?ene su radi pravne jasno?e, s obzirom na to da su ve? nekoliko puta znatno izmijenjene i da su bile potrebne dodatne izmjene. Izmjenama se provode odluke koje je donijelo Upravno vije?e, npr. odluka donesena 12. rujna 2019. o ponovnom po?etku neto kupnji vrijednosnih papira i o nastavku faze reinvestiranja. Izmjenama se tako?er provode odluke koje je donijelo Upravno vije?e, a koje jo? nisu sadr?ane u pravnim aktima ako u me?uvremenu nisu zamijenjene, a to su odluke Upravnog vije?a donesene 13. prosinca 2018. o prestanku neto kupnji vrijednosnih papira i o fazi reinvestiranja u sklopu programa kupnji vrijednosnih papira. Odluka ESB/2020/9 sadr?ava nekoliko izmjena koje se odnose na program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora i koje su nu?ne za dopunu prethodno donesenih odluka i osiguravanje u?inkovite provedbe programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora te uklju?uju, me?u ostalim, dodavanje definicija ?neto kupnji? i ?kumulativnih neto kupnji?. Obje se odluke mogu prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Izvje??e ESB-a o financijskoj integraciji i financijskim strukturama

Upravno vije?e razmotrilo je 19. velja?e 2020. izvje??e ?Financijska integracija i strukture u europodru?ju?, kojim se od ove godine objedinjuju ESB-ovo izvje??e ?Financijska integracija u Europi?, posljednji put objavljeno u svibnju 2018., i ESB-ovo ?Izvje??e o financijskim strukturama?, posljednji put objavljeno u listopadu 2017. Izvje??e je usmjereno na klju?na strukturna kretanja kao ?to su financijska integracija, promjene financijskih struktura te financijski razvoj i modernizacija. Njegova objava planirana je 3. o?ujka 2020. zajedno s publikacijom Europske komisije ?Pregled financijske stabilnosti i integracije u Europi? na zajedni?koj konferenciji o financijskoj integraciji koju ?e organizirati ESB u Frankfurtu.

Tr?i?na infrastruktura i platni promet

Prihvatljivost nove veze izme?u sustava namire vrijednosnih papira za uporabu u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno vije?e odobrilo je 6. velja?e 2020. ocjenu prema kojoj je jedna nova izravna veza izme?u ?panjolskog sustava namire vrijednosnih papira Iberclear ARCO i portugalskog sustava namire vrijednosnih papira Interbolsa prihvatljiva za uporabu u kreditnim operacijama Eurosustava. Posuvremenjen popis prihvatljivih veza mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mi?ljenje ESB-a o pravu ste?ajnih upravitelja i likvidatora kreditnih institucija da dr?e sredstva na ra?unu sredi?nje banke Latvijas Banka

Upravno vije?e donijelo je 30. sije?nja 2020. Mi?ljenje CON/2020/4 na zahtjev Ministarstva financija Republike Latvije.

Mi?ljenje ESB-a o ovlastima BNB-a za izricanje sankcija unutar bliske suradnje i slu?benom deviznom te?aju za bugarski lev

Upravno vije?e donijelo je 30. sije?nja 2020. Mi?ljenje CON/2020/5 na zahtjev sredi?nje banke Българска народна банка (Bugarske nacionalne banke).

Mi?ljenje ESB-a o promjenama u upravljanju sredi?nje banke De Nederlandsche Bank i formalnom osnivanju Odbora za financijsku stabilnost

Upravno vije?e donijelo je 31. sije?nja 2020. Mi?ljenje CON/2020/6 na zahtjev nizozemskog ministra financija.

Mi?ljenje ESB-a o nadzornom odboru sredi?nje banke Eesti Pank

Upravno vije?e donijelo je 5. velja?e 2020. Mi?ljenje CON/2020/7 na zahtjev financijskog odbora estonskog parlamenta.

Upravljanje

Operativne pripreme povezane s prestankom ?lanstva sredi?nje banke Bank of England u Europskom sustavu sredi?njih banaka

U o?ekivanju izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije s u?inkom od 1. velja?e 2020. Upravno vije?e je 22. sije?nja 2020. odobrilo prilagodbu klju?a za upis kapitala ESB-a na temelju koje ?e upla?eni kapital u iznosu od 58 mil. EUR biti vra?en sredi?njoj banci Bank of England, a njezin ?e se udio preraspodijeliti me?u preostalim nacionalnim sredi?njim bankama ?lanicama Europskog sustava sredi?njih banaka (ESSB). Izmijenjeni su razni pravni instrumenti kako bi se provela potrebna prilagodba. Upravno vije?e donijelo je sljede?e pravne akte: 1) Odluku ESB/2020/3 o postotnim udjelima nacionalnih sredi?njih banaka u klju?u za upis kapitala Europske sredi?nje banke i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43; 2) Odluku ESB/2020/4 o uplati kapitala Europske sredi?nje banke od strane nacionalnih sredi?njih banaka dr?ava ?lanica ?ija je valuta euro i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/44; 3) Odluku ESB/2020/5 o utvr?ivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske sredi?nje banke me?u nacionalnim sredi?njim bankama i prilagodbu upla?enoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/45; 4) Odluku ESB/2020/6 o utvr?ivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasni?kog kapitala Europske sredi?nje banke te za prilagodbu potra?ivanja nacionalnih sredi?njih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pri?uvama i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/46 i 5) Odluku ESB/2020/7 o izmjeni Odluke ESB/2010/29 od 13. prosinca 2010. o izdavanju euronov?anica. Tim se pravnim aktima omogu?uje prilagodba klju?a za upis kapitala ESB-a koja je potrebna zbog prestanka ?lanstva sredi?nje banke Bank of England u ESSB-u. Upravno vije?e odobrilo je i izmijenjeni Sporazum o te?ajnom mehanizmu (ERM II) izme?u ESB-a i nacionalnih sredi?njih banaka dr?ava ?lanica izvan europodru?ja kojim se Ujedinjena Kraljevina isklju?uje iz tog sporazuma. Naposljetku, Upravno vije?e odobrilo je operativne aran?mane povezane s prestankom ?lanstva sredi?nje banke Bank of England u ESSB-u. Na mre?nim stranicama ESB-a dostupno je priop?enje za javnost o prilagodbama klju?a za upis kapitala ESB-a, svi pravni akti i izmijenjeni sporazum o ERM-u II.

Godi?nji financijski izvje?taji ESB-a za 2019.

Upravno vije?e odobrilo je 19. velja?e 2020. revidirane financijske izvje?taje ESB-a za financijsku godinu 2019. Godi?nji financijski izvje?taji, zajedno s povezanim priop?enjem za javnost, objavljeni su na mre?nim stranicama ESB-a 20. velja?e 2020. Izvje??e o poslovanju za 2019. objavljeno je u sklopu godi?njih financijskih izvje?taja ESB-a.

Predsjednik Odbora ESB-a za reviziju

Yannis Stournaras, guverner sredi?nje banke Bank of Greece i ?lan Odbora ESB-a za reviziju od 2018., na du?nosti je predsjednika Odbora za reviziju od velja?e 2020. Na toj je du?nosti prije njega bio Ewald Nowotny, biv?i guverner sredi?nje banke Oesterreichische Nationalbank, ?iji je mandat istekao pro?le godine.

Statistika

Javno savjetovanje o izmjenama uredbe o statistici bilan?nih stavki monetarnih financijskih institucija

Upravno vije?e odobrilo je 5. velja?e 2020. pokretanje javnog savjetovanja o nacrtu Uredbe o izmjeni Uredbe ESB/2013/33 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija. Nakon redovitog preispitivanja koje se obi?no provodi u petogodi?njem ciklusu kako bi se osiguralo da statistika bilance monetarnih financijskih institucija zadovoljava potrebe korisnika i da bude primjerena svojoj svrsi, odnosno da ispunjava vi?e va?nih zahtjeva za dodatne podatke potrebne za analizu monetarnih i kreditnih kretanja, predlo?ene su izmjene za koje je Odbor Eurosustava/ESSB-a za statistiku proveo analizu koristi i tro?kova u bliskoj suradnji s korisnicima. Dokumenti povezani s tim javnim savjetovanjem, koje traje do sredine o?ujka 2020., mogu se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o zna?ajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vije?e 29. sije?nja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da promijeni status zna?ajnosti jedne nadzirane kreditne institucije. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Nakon godi?njeg preispitivanja zna?ajnosti kreditnih institucija ESB je objavio da ?e u 2020. izravno nadzirati 117 banaka (vidi povezano priop?enje za javnost objavljeno 4. prosinca 2019. na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka).

Pokretanje javnog savjetovanja o Vodi?u ESB-a za procjenu kreditnog rizika druge ugovorne strane

Upravno vije?e 24. sije?nja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o pokretanju javnog savjetovanja o nacrtu vodi?a ESB-a u kojem se opisuje metodologija kojom se ESB slu?i u procjeni internih modela koje banke primjenjuju za izra?un svoje izlo?enosti prema kreditnom riziku druge ugovorne strane. Javno savjetovanje otvoreno je 5. velja?e 2020. i traje do 18. o?ujka 2020. Povezano priop?enje za javnost, zajedno s odgovaraju?im dokumentima, objavljeno je na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Objavljivanje izvje??a o rizicima za manje zna?ajne institucije

Upravno vije?e nije 27. sije?nja 2020. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi izvje??e o rizicima za manje zna?ajne institucije. Izvje??e o rizicima godi?nja je procjena stanja u sektoru manje zna?ajnih institucija koju zajedni?ki provode ESB i nacionalna nadle?na tijela. U njemu se kombinira sveobuhvatna kvantitativna analiza trenuta?nog profila rizika manje zna?ajnih institucija i prospektivno razmatranje njihovih glavnih rizika i ranjivosti. Dostupno je na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Izmjene ESB-ovih javnih uputa o regulatornom kapitalu

Upravno vije?e 3. velja?e 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri posuvremenjene obrasce u javnim uputama o provjeri prihvatljivosti instrumenata kapitala kao instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala. Ta je provjera bila potrebna s obzirom na nove uvjete za prihvatljivost koji su uvedeni stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/876 kojom je izmijenjeno nekoliko odredaba s kojima moraju biti uskla?eni instrumenti kapitala da bi se mogli razvrstati kao instrumenti dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala u skladu s ?lancima 52. i 63. Uredbe (EU) 575/2013. Izmijenjene javne upute ESB-a bit ?e objavljene na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Kontaktni podatci za medije

北京pk赛车10官网 澳洲幸运5 29选七1000期走势图 浙江11选5开奖号码查询 四川时时彩 乐透游戏手机版官网 天津时时彩最新开奖 北单比分最多中多少 黑龙江11选5正好软件 篮球比分网即时比分直播 sg赛车网站 辽宁35选7 澳洲幸运10历史记录 神秘深红 陕西11选5玩法技巧 夢幻邂逅 联网29选7