ECB logo
Menu

Az EKB Kormányzótanácsának d?ntései (a kamatd?ntés mellett)

2020. február

2020. február 21.

Piaci m?veletek

A kib?vített eszk?zvásárlási programmal kapcsolatos jogi aktusok átdolgozása

A Kormányzótanács 2020. február 3-án elfogadta a harmadik fedezettk?tvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2020/8 határozatot (az EKB/2014/40 határozat átdolgozása) és a k?zszektor eszk?zeinek másodlagos piacon t?rtén? megvásárlására irányuló programról szóló EKB/2020/9 határozatot (az EKB/2015/10 határozat átdolgozása). Mivel az EKB/2014/40 és az EKB/2015/10 határozatokat már t?bb alkalommal jelent?sen módosítottuk, és további módosításokra is szükség volt, a jogi egyértelm?ség érdekében mindkett?t átdolgoztuk. A módosítások a Kormányzótanács határozatait hajtják végre, például a 2019. szeptember 12-én elfogadott határozatot a nettó eszk?zvásárlások újraindításáról és az újrabefektetési id?szak folytatásáról. Emellett a jogi aktusokban még nem szerepl? kormányzótanácsi határozatokat is érvényesítenek – amennyiben id?k?zben nem írták felül ?ket, konkrétan a Kormányzótanácsnak a nettó eszk?zvásárlás és az eszk?zvásárlási program újrabefektetési szakaszának leállításáról szóló, 2018. december 13-i d?ntéseit. Az EKB/2020/9 határozat a k?zszektort érint? vásárlási programmal (PSPP) kapcsolatos olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a korábban elfogadott határozatok kiegészítéséhez szükségesnek tekinthet?k, és a PSPP hatékony végrehajtását biztosítják. Ilyen t?bbek k?z?tt például a ?nettó vásárlások” és a ?kumulatív nettó vásárlások” fogalommeghatározásának hozzáadása. Mindkét határozat sz?vege az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az EKB pénzügyi integrációról és pénzügyi struktúrákról szóló jelentése

A Kormányzótanács 2020. február 19-én foglalkozott a ?Pénzügyi integráció és struktúrák az euro?vezetben” cím? jelentéssel, amely a folyó évt?l egybefoglalja a ?Pénzügyi integráció Európában” és a ?Beszámoló a pénzügyi struktúrákról” cím? korábbi EKB-jelentéseket, amelyek utoljára 2018. májusban, illetve 2017. októberben jelentek meg. Az új jelentés k?zponti témája a legfontosabb strukturális jelenségek, úgymint a pénzügyi integráció, a pénzügyi struktúrák átalakulása, valamint a pénzügyi fejlesztési és korszer?sítési folyamat. A tervek szerint 2020. március 3-án, az Európai Bizottságnak ?Az európai pénzügyi stabilitás és integráció áttekintése” cím? kiadványával együtt jelenik meg a pénzügyi integrációról tartott k?z?s konferencián, amelynek az EKB ad helyet Frankfurtban.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az értékpapír-elszámolási rendszerek k?z?tti új kapcsolat elfogadhatósága az eurorendszer hitelm?veleteiben való alkalmazásra

A Kormányzótanács 2020. február 6-án jóváhagyta, hogy a spanyol Iberclear ARCO és a portugál Interbolsa értékpapír-elszámolási rendszerek k?z?tti új, k?zvetlen kapcsolat az eurorendszer hitelm?veleteihez elfogadhatónak min?sült. Az elfogadható kapcsolatok aktualizált jegyzéke megtalálható az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a hitelintézetek vagyonfelügyel?inek és felszámolóbiztosainak azon jogáról, hogy pénzeszk?z?ket tartsanak a Latvijas Banka számláján

A Kormányzótanács 2020. január 30-án elfogadta a CON/2020/4 véleményt, amelyet a Lett K?ztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a BNB szankcionálási hatásk?rér?l a szoros együttm?k?dés keretében, valamint a bolgár leva hivatalos árfolyamáról

A Kormányzótanács 2020. január 30-án elfogadta a CON/2020/5 véleményt, amelyet a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a De Nederlandsche Bank irányítását érint? változásokról és a Pénzügyi Stabilitási Bizottság hivatalos létrehozásáról

A Kormányzótanács 2020. január 31-én elfogadta a CON/2020/6 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az Eesti Pank felügyeleti testületér?l

A Kormányzótanács 2020. február 5-én elfogadta a CON/2020/7 véleményt, amelyet az észt parlament pénzügyi bizottságának felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Operatív el?készületek annak fényében, hogy a Bank of England tagsága megsz?nik a K?zponti Bankok Európai Rendszerében

Annak el?készítéseképpen, hogy az Egyesült Királyság 2020. február 1-jei hatállyal kilép az Európai Unióból, a Kormányzótanács 2020. január 22-én jóváhagyta az EKB t?kejegyzési kulcsának módosítását. Ennek értelmében visszafizetik a Bank of England 58 millió eurós befizetett t?kéjét, részesedését pedig újraelosztják a K?zponti Bankok Európai Rendszere (KBER) fennmaradó nemzeti k?zponti banki tagjai k?z?tt. A szükséges kiigazítások érdekében számos jogi eszk?z módosult. A Kormányzótanács a k?vetkez? jogi aktusokat fogadta el: (i) az EKB/2020/3 határozatot a nemzeti k?zponti bankoknak az EKB t?kejegyzési kulcsában való százalékos részesedésér?l és az (EU) 2019/43 határozat hatályon kívül helyezésér?l; (ii) az EKB/2020/4 határozatot az EKB t?kéjének azon tagállamok nemzeti k?zponti bankjai részér?l t?rtén? befizetésér?l, amelyek pénzneme az euro és az (EU) 2019/44 határozat hatályon kívül helyezésér?l; (iii) az EKB/2020/5 határozatot az EKB t?kerészesedéseinek a nemzeti k?zponti bankok k?z?tti átruházásáról, illetve a befizetett t?ke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az (EU) 2019/45 határozat hatályon kívül helyezésér?l; (iv) az EKB/2020/6 határozatot az EKB felhalmozott t?kéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti k?zponti bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesít? eszk?z?kkel megegyez? k?vetelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az (EU) 2019/46 határozat hatályon kívül helyezésér?l; (v) az EKB/2020/7 határozatot az EKB 2010. december 13-i, az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozatának módosításáról. Ezek a jogi aktusok rendelkeznek az EKB t?kejegyzési kulcsának kiigazításáról, amelyet a Bank of England KBER-tagságának megsz?nése tett szükségessé. A Kormányzótanács emellett helybenhagyta az EKB és az euro?vezeten kívüli tagállamok nemzeti k?zponti bankjai k?z?tti árfolyam-mechanizmusról (ERM–II) szóló megállapodás módosítását, amellyel t?rli az Egyesült Királyságot a megállapodásból. Végezetül, operatív rendelkezéseket hagyott jóvá azzal ?sszefüggésben, hogy a Bank of England a továbbiakban nem vesz részt tagként a KBER munkájában. Az EKB t?kejegyzési kulcsának kiigazításáról szóló sajtók?zlemény, az ?sszes jogi aktus és a módosított ERM–II megállapodás megtalálható az EKB honlapján.

Az EKB 2019-es éves beszámolója

A Kormányzótanács 2020. február 19-én elfogadta az EKB 2019. pénzügyi évre vonatkozó, k?nyvvizsgáló által ellen?rz?tt pénzügyi kimutatásait. Az éves beszámoló és a kapcsolódó sajtók?zlemény 2020. február 20-án megjelent az EKB honlapján. Az éves beszámoló részeként k?zzétettük a 2019. évi gazdálkodási jelentést is.

Az EKB Számvizsgáló Bizottságának eln?ke

2020 februárjától Yannis Stournaras – a G?r?g Nemzeti Bank eln?ke, 2018 óta az EKB számvizsgáló bizottsági tagja – vette át a bizottság eln?ki tisztét Ewald Nowotnytól, az Oesterreichische Nationalbank volt eln?két?l, akinek a tavalyi évben lejárt a megbízatása.

Statisztika

Nyilvános konzultáció a monetáris pénzügyi intézmények mérlegtétel-statisztikáiról szóló rendelet módosításáról

A Kormányzótanács 2020. február 5-én jóváhagyta, hogy nyilvános konzultáció kezd?dj?n a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegér?l szóló EKB/2013/33 rendeletet módosító rendelettervezetr?l. Az általában ?téves ciklusban végzett, rendszeres felülvizsgálat után, amely arról gondoskodik, hogy a monetáris pénzügyi intézmények mérlegstatisztikái megfeleljenek a felhasználói igényeknek és a rendeltetésüknek – és e célból t?bb kiemelt további adatszolgáltatási k?vetelményt teljesítsenek a monetáris és hitelfolyamatok elemzéséhez –, módosításokat javasoltak, amelyeket az eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottsága által a felhasználókkal szoros együttm?k?désben végzett el?ny–k?ltség eljárás alá vetettek. A 2020. március k?zepéig tartó nyilvános konzultációval kapcsolatos anyagok megtekinthet?k az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata a felügyelt hitelintézetek jelent?ségér?l

A Kormányzótanács 2020. január 29-én nem emelt kifogást egy felügyeleti testületi javaslat ellen, amely egy felügyelt hitelintézet jelent?ségére vonatkozó min?sítésének módosítására irányult. A felügyelt szervezetek jegyzékét – amely az EKB bankfelügyeleti honlapján megtalálható – rendszeresen aktualizáljuk. A hitelintézetek jelent?ségének éves felülvizsgálata alapján az EKB bejelentette, hogy 2020-ban 117 bankot fog k?zvetlenül felügyelni (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2019. december 4-én e tárgyban k?zzétett sajtók?zleményt).

Nyilvános konzultáció indítása a partner-hitelkockázat értékelési módjáról szóló EKB-útmutatóról

A Kormányzótanács 2020. január 24-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya az EKB útmutatójának tervezete. Ebben a partner-hitelkockázattal szembeni kitettség számítására alkalmazott banki bels? modellek értékelésére használt EKB-módszertant ismertetjük. A nyilvános konzultáció 2020. február 5-én indult, és 2020. március 18-ig tart. A vonatkozó sajtók?zlemény és a háttér-dokumentáció elérhet? az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A kevésbé jelent?s hitelintézetekre vonatkozó kockázati jelentés k?zzététele

A Kormányzótanács 2020. január 27-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák a kevésbé jelent?s pénzintézetekr?l szóló kockázati jelentést, amely az ágazat helyzetének az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok (INH-k) együttm?k?désében végzett, éves értékelését mutatja be. A kiadvány egyben tartalmazza a kevésbé jelent?s pénzintézetek aktuális kockázati profiljának átfogó, kvantitatív elemzését, valamint a f? kockázatok és sérülékeny pontok el?retekint? vizsgálatát. A jelentés megtekinthet? az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A saját t?kéhez kapcsolódó nyilvános EKB-útmutatás módosításai

A Kormányzótanács 2020. február 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja azokat az aktualizált táblákat, amelyek a t?keinstrumentumok kiegészít? alapvet? (Tier 1) t?keként és járulékos t?keként (Tier 2) való min?sítésének felülvizsgálatáról szóló nyilvános útmutatásban találhatók. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mivel új elfogadhatósági feltételek léptek érvénybe az (EU) 2019/876 rendelet hatálybalépésével. A jogszabály számos olyan rendelkezést módosított, amelynek a t?keinstrumentumoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az 575/2013/EU rendelet 52. és 63. cikkének értelmében a kiegészít? alapvet? t?kéhez (Tier 1) vagy járulékos t?kéhez (Tier 2) sorolják ?ket. Az EKB módosított nyilvános útmutatása elérhet? lesz az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Médiakapcsolatok

北京pk赛车10官网 福建十一选五 3d开奖试机号码 比分网 赢嘉策略 股票涨跌原理是什么 江苏十一选五的结果 炒股的app 神庙古墓 广东南粤风采最新3 浙江十一选五 1分彩怎么投注 谷歌股票行情实时查询 幸运龙宝贝 我被群里澳洲幸运5骗了 七星彩 河北体彩排列五开奖号码