ECB logo
Menu

ECB valdan?iosios tarybos priimti sprendimai (i?skyrus palūkan? normas nustatan?ius sprendimus)

2020 m. vasario m?n.

2020 m. vasario 21 d.

Rinkos operacijos

Su i?pl?stine turto pirkimo programa susijusi? teis?s akt? nauja redakcija

2020 m. vasario 3 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Sprendim? ECB/2020/8 d?l tre?iosios padengt?j? obligacij? pirkimo programos ?gyvendinimo (Sprendimo ECB/2014/40 nauja redakcija) ir Sprendim? ECB/2020/9 d?l vie?ojo sektoriaus vertybini? popieri? pirkimo antrin?se rinkose programos (Sprendimo ECB/2015/10 nauja redakcija). Atsi?velgiant ? tai, kad Sprendimai ECB/2014/40 ir ECB/2015/10 jau ne kart? buvo i? esm?s kei?iami ir reik?jo papildom? pakeitim?, siekiant teisinio ai?kumo sprendimai buvo i?d?styti nauja redakcija. Pakeitimais ?gyvendinami Valdan?iosios tarybos priimti sprendimai, pavyzd?iui, 2019 m. rugs?jo 12 d. priimtas sprendimas atnaujinti grynuosius turto pirkimus ir t?sti reinvestavimo etap?. Pakeitimais taip pat ?gyvendinami Valdan?iosios tarybos priimti sprendimai, kurie dar nebuvo atspind?ti teis?s aktuose, ir kurie per t? laik? nebuvo pakeisti, konkre?iai – 2018 m. gruod?io 13 d. Valdan?iosios tarybos priimti sprendimai d?l grynojo turto pirkimo sustabdymo ir turto pirkimo programos reinvestavimo etapo. ? Sprendim? ECB/2020/9 ?traukti tam tikri daliniai pakeitimai, susij? su vie?ojo sektoriaus pirkimo programa (VSPP), kurie laikomi būtinais siekiant papildyti anks?iau priimtus sprendimus ir u?tikrinti veiksming? VSPP vykdym?, ?skaitant, pvz., ?gryn?j? pirkim?“ ir ?bendr? gryn?j? pirkim?“ apibr???i? ?traukim?. Abu sprendimai paskelbti ECB interneto svetain?je.

Finansinis stabilumas ir prie?iūra

ECB finansin?s integracijos ir finansini? struktūr? ataskaita

2020 m. vasario 19 d. Valdan?ioji taryba apsvarst? ataskait? ?Finansin? integracija ir finansin?s struktūros euro zonoje“. Nuo ?i? met? ?ioje ataskaitoje bus sujungtos ankstesn?s ECB ataskaitos ?Finansin? integracija Europoje“ ir ?Finansini? struktūr? ataskaita“, paskutin? kart? jos buvo paskelbtos atitinkamai 2018 m. gegu??s m?n. ir 2017 m. spalio m?n. Ataskaitoje daugiausia d?mesio skiriama pagrindiniams struktūriniams poky?iams, pavyzd?iui, finansin?s integracijos procesui, finansini? struktūr? poky?iams bei finansin?s pl?tros ir modernizavimo procesui. Ataskait? kartu su Europos Komisijos leidiniu ?Europos finansinio stabilumo ir integracijos ap?valga“ ketinama paskelbti 2020 m. kovo 3 d. bendroje finansinei integracijai skirtoje konferencijoje, kuri? Frankfurte surengs ECB.

Rinkos infrastruktūra ir mok?jimai

Naujos Eurosistemos kredito operacijoms vykdyti naudojamos jungties tarp vertybini? popieri? atsiskaitymo sistem? tinkamumas

2020 m. vasario 6 d. Valdan?ioji taryba patvirtino vienos naujos tiesiogin?s jungties tarp Ispanijos vertybini? popieri? atsiskaitymo sistemos Iberclear ARCO ir Portugalijos vertybini? popieri? atsiskaitymo sistemos Interbolsa ?vertinim? kaip tinkam? naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. Atnaujintas tinkam? jung?i? s?ra?as skelbiamas ECB interneto svetain?je.

Konsultacijos d?l teis?s akt?

ECB nuomon? d?l kredito ?staig? nemokumo administratori? ir likvidatori? teis?s laikyti l??as Latvijos banke esan?ioje s?skaitoje

2020 m. sausio 30 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2020/4 Latvijos Respublikos finans? ministerijos pra?ymu.

ECB nuomon? d?l Bulgarijos nacionalinio banko ?galiojim? nustatyti sankcijas glaudaus bendradarbiavimo kontekste ir d?l Bulgarijos levo oficialaus keitimo kurso

2020 m. sausio 30 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2020/5 Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) pra?ymu.

ECB nuomon? d?l De Nederlandsche Bank valdymo pakeitim? ir d?l Finansinio stabilumo komiteto oficialaus ?steigimo

2020 m. sausio 31 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2020/6 Nyderland? finans? ministro pra?ymu.

ECB nuomon? d?l Eesti Pank prie?iūros valdybos

2020 m. vasario 5 d. Valdan?ioji taryba pri?m? nuomon? CON/2020/7 Estijos Parlamento Finans? komiteto pra?ymu.

ECB valdymas

Pasirengimai Bank of England naryst?s Europos centrini? bank? sistemoje pabaigai

2020 m. sausio 22 d., rengiantis Jungtin?s Karalyst?s i?stojimui i? Europos S?jungos nuo 2020 m. vasario 1 d., Valdan?ioji taryba patvirtino pakoreguot? ECB kapitalo rakt?, pagal kur? apmok?tas kapitalas, sudarantis 58 mln. eur?, bus gr??intas Bank of England. ?i dalis bus perskirstyta kitiems Europos centrini? bank? sistemos (ECBS) nacionaliniams centriniams bankams. Siekiant atlikti reikiamus pakeitimus, buvo i? dalies pakeisti ?vairūs teis?s aktai. Valdan?ioji taryba pri?m? ?iuos teis?s aktus: i) Sprendim? ECB/2020/3 d?l nacionalini? centrini? bank? procentini? dali? Europos Centrinio Banko kapitalo pasira?ymo rakte ir Sprendimo (ES) 2019/43 panaikinimo; ii) Sprendim? ECB/2020/4 d?l Europos Centrinio Banko kapitalo apmok?jimo, kur? atlieka valstybi? nari?, kuri? valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, ir Sprendimo (ES) 2019/44 panaikinimo; iii) Sprendim? ECB/2020/5, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dali? tarpusavio pervedim? tarp nacionalini? centrini? bank? ir apmok?to kapitalo pakoregavimo s?lygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/45; iv) Sprendim? ECB/2020/6, kuriuo nustatomos ?na?ui ? Europos Centrinio Banko sukaupt? nuosavo turto vert? ir nacionalini? centrini? bank? reikalavim?, lygi? pervestoms u?sienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemon?s ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/46, ir v) Sprendim? ECB/2020/7, kuriuo i? dalies kei?iamas 2010 m. gruod?io 13 d. ECB sprendimas ECB/2010/29 d?l eur? banknot? emisijos. ?ie teis?s aktai numato ECB kapitalo pasira?ymo rakto koregavim? d?l to, kad Bank of England pasitraukia i? ECBS. Valdan?ioji taryba taip pat patvirtino i? dalies pakeist? susitarim? tarp ECB ir euro zonai nepriklausan?i? valstybi? nari? nacionalini? centrini? bank? d?l valiut? kurso mechanizmo (VKM II), pagal kur? Jungtin? Karalyst? i?braukiama i? ?io susitarimo. Galiausiai Valdan?ioji taryba patvirtino praktinius poky?ius, susijusius su tuo, kad Bank of England nebedalyvaus ECBS veikloje. Prane?imas spaudai apie ECB kapitalo rakto koregavim?, visi teis?s aktai ir per?iūr?tas VKM II susitarimas paskelbti ECB interneto svetain?je.

ECB 2019 m. metin?s ataskaitos

2020 m. vasario 19 d. Valdan?ioji taryba patvirtino audituotas ECB 2019 finansini? met? finansines ataskaitas. Metin?s ataskaitos ir atitinkamas prane?imas spaudai 2020 m. vasario 20 d. paskelbti ECB interneto svetain?je. Paskelbta ir ECB metini? ataskait? dalis – 2019 m. vadovyb?s ataskaita.

ECB Audito komiteto pirmininkas

Bank of Greece valdytojas Yannis Stournaras – ECB Audito komiteto narys nuo 2018 m. – 2020 m. vasario m?n. prad?jo eiti ?io komiteto pirmininko pareigas. Y. Stournaras pareigas per?m? i? buvusio Oesterreichische Nationalbank pirmininko Ewald Nowotny, kurio kadencija komitete baig?si pra?jusiais metais.

Statistika

Vie?os konsultacijos d?l Reglamento d?l pinig? finans? ?staig? balanso straipsni? statistikos pakeitim?

2020 m. vasario 5 d. Valdan?ioji taryba pritar? tam, kad būt? prad?tos vie?os konsultacijos d?l reglamento, kuriuo i? dalies kei?iamas Reglamentas ECB/2013/33 d?l pinig? finans? ?staig? sektoriaus balanso, projekto. Atlikus periodin? per?iūr?, kuri paprastai vykdoma kas penkerius metus siekiant u?tikrinti, kad pinig? finans? ?staig? balanso statistika atitikt? vartotoj? poreikius ir savo paskirt? – tenkint? ?vairius didelio prioriteto poreikius tur?ti papildom? duomen?, reikaling? pinig? ir kredito poky?iams analizuoti, buvo pasiūlyti pakeitimai, o Eurosistema ir ECBS Statistikos komitetas, glaud?iai bendradarbiaudami su naudotojais, atliko t? pakeitim? ka?t? ir naudos analiz?. Vie?os konsultacijos vyks iki 2020 m. kovo vidurio. Su jomis susij? dokumentai paskelbti ECB interneto svetain?je.

Bank? prie?iūra

ECB sprendimai d?l pri?iūrim? kredito ?staig? svarbos

2020 m. sausio 29 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui pakeisti vienos pri?iūrimos kredito ?staigos svarbos status?. Reguliariai atnaujinamas pri?iūrim? ?staig? s?ra?as skelbiamas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je. Atlik?s metin? kredito ?staig? svarbos statuso per?iūr?, ECB paskelb?, kad 2020 m. tiesiogiai pri?iūr?s 117 bank? (?r. bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je 2019 m. gruod?io 4 d. paskelbt? prane?im? spaudai ?iuo klausimu).

Prad?tos vie?os konsultacijos d?l ECB vadovo, skirto sandorio ?alies kredito rizikos vertinimui

2020 m. sausio 24 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui prad?ti vie?as konsultacijas d?l ?io ECB vadovo projekto. Jame i?d?styta metodika, pagal kuri? ECB vertina vidaus modelius, bank? naudojamus savo sandorio ?alies kredito rizikos pozicijai apskai?iuoti. Vie?os konsultacijos vyks nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. kovo 18 d. Prane?imas spaudai apie tai kartu su atitinkamais dokumentais paskelbtas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

Paskelbta ma?iau svarbi? ?staig? rizikos ataskaita

2020 m. sausio 27 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui paskelbti ma?iau svarbi? ?staig? rizikos ataskait?. ?ioje ataskaitoje pateikiamas metinis ma?iau svarbi? ?staig? sektoriaus s?lyg? vertinimas, kur? ECB atliko kartu su nacionalin?mis kompetentingomis institucijomis (NKI). Ataskaitoje pateikiama i?sami kiekybin? dabartinio ma?iau svarbi? ?staig? rizikos profilio analiz? ir pagrindini? rizik? ir pa?eid?iamumo perspektyvinis ?vertinimas. Ji paskelbta bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

ECB rekomendacinio dokumento d?l nuosav? l??? daliniai pakeitimai

2020 m. vasario 3 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos siūlymui patvirtinti atnaujintas formas, pateikiamas rekomendaciniame dokumente d?l kapitalo priemoni? priskyrimo prie papildom? 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo priemoni? per?iūros. Per?iūra buvo reikalinga atsi?velgiant ? naujus atitikties reikalavimus, taikytinus ?sigaliojus Reglamentui (ES) 2019/876. Juo i? dalies buvo pakeisti keli reikalavimai, kuriuos kapitalo priemon?s turi atitikti, kad, vadovaujantis Reglamento (ES) 575/2013 52 ir 63 straipsniais, jos gal?t? būti priskirtos prie papildom? 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo priemoni?. ECB rekomendacinis dokumentas su daliniais pakeitimais bus paskelbtas ECB bank? prie?iūrai skirtoje interneto svetain?je.

Kontaktai ?iniasklaidai

北京pk赛车10官网 股票配资广告 有哪些好的股票配资平台 广西11选5开奖结 口碑最好的股票配资平台 捷捷盈配资 辽宁3选7开奖结果走势图 云南11选5的开奖 皇冠网即时赔率 大圣配资 广东南粵36选7走 查看山东11选5历 五分十一选五APP最新版下载 福建22选5 排列三挣钱方案 3d今日专家预测推荐 竞猜足球指数