ECB logo
Menu

ECB Padomes pie?emtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteik?anu)

2020. gada februāris

2020. gada 21. februārī

Tirgus operācijas

Ar papla?ināto aktīvu iegādes programmu saistīto tiesību aktu pārstrādātās versijas

Padome 2020. gada 3. februārī pie?ēma Lēmumu ECB/2020/8 par nodro?ināto obligāciju iegādes tre?ās programmas īsteno?anu (ar ko pārstrādā Lēmumu ECB/2014/40) un Lēmumu ECB/2020/9 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ar ko pārstrādā Lēmumu ECB/2015/10). ?emot vērā, ka Lēmums ECB/2014/40 un Lēmums ECB/2015/10 jau vairākas reizes būtiski grozīti un tajos bija jāveic turpmāki grozījumi, tie juridiskās skaidrības nolūkā pārstrādāti. Ar grozījumiem tiek ieviesti Padomes pie?emtie lēmumi, piemēram, 2019. gada 12. septembrī pie?emtais lēmums atsākt aktīvu neto iegādes un turpināt atkārtotas ieguldī?anas posmu. Ar grozījumiem tiek ieviesti arī Padomes lēmumi, kas vēl nav atspogu?oti tiesību aktos, ciktāl tie pa ?o laiku nav aizstāti, t.i., 2018. gada 13. decembrī pie?emtie Padomes lēmumi par aktīvu neto iegā?u pārtrauk?anu un aktīvu iegādes programmas atkārtotas ieguldī?anas posmu. Lēmums ECB/2020/9 ietver da?us grozījumus saistībā ar "Valsts sektora aktīvu iegādes programmu" (VSAIP), kuri tiek uzskatīti par nepiecie?amiem, lai papildinātu iepriek? pie?emtos lēmumus un nodro?inātu efektīvu VSAIP īsteno?anu, t.sk. papildus pievieno neto iegā?u un kumulatīvo neto iegā?u definīciju. Abi lēmumi pieejami ECB interneta vietnē.

Finan?u stabilitāte un uzraudzība

ECB zi?ojums par finan?u integrāciju un finan?u struktūrām

Padome 2020. gada 19. februārī novērtēja zi?ojumu Financial Integration and Structures in the Euro Area ("Finan?u integrācija un struktūras euro zonā"), kas, sākot ar ?o gadu, apvieno agrāko ECB zi?ojumu Financial integration in Europe ("Finan?u integrācija Eiropā") un agrāko ECB zi?ojumu Report on financial structures ("Zi?ojums par finan?u struktūrām"), kas pēdējo reizi publicēti attiecīgi 2018. gada maijā un 2017. gada oktobrī. Zi?ojuma mēr?is ir aplūkot galvenās strukturālās norises, piemēram, finan?u integrācijas procesu, finan?u struktūru pārmai?as un finan?u attīstības un modernizācijas procesu. Zi?ojumu paredzēts publicēt 2020. gada 3. martā vienlaikus ar Eiropas Komisijas European Financial Stability and Integration Review ("Eiropas finan?u stabilitātes un integrācijas pārskats") saistībā ar kopīgo konferenci par finan?u integrāciju, ko rīkos ECB Frankfurtē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Jaunas saiknes starp vērtspapīru norē?inu sistēmām atbilstība izmanto?anai Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2020. gada 6. februārī apstiprināja jaunas tie?ās saiknes no Spānijas vērtspapīru norē?inu sistēmas Iberclear ARCO uz Portugāles vērtspapīru norē?inu sistēmu Interbolsa novērtējumu, saska?ā ar kuru ?ī saikne ir atbilsto?a izmanto?anai Eurosistēmas kredītoperācijās. Atbilsto?o saik?u aktualizēts saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kredītiestā?u maksātnespējas administratoru un likvidatoru tiesībām turēt līdzek?us kontā Latvijas Bankā

Padome 2020. gada 30. janvārī pie?ēma Atzinumu CON/2020/4 pēc Latvijas Republikas Finan?u ministrijas lūguma.

ECB atzinums par BNB sankciju noteik?anas pilnvarām cie?as sadarbības ietvaros un Bulgārijas levas oficiālo mai?as kursu

Padome 2020. gada 30. janvārī pie?ēma Atzinumu CON/2020/5 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas; BNB) lūguma.

ECB atzinums par izmai?ām De Nederlandsche Bank pārvaldībā un Finan?u stabilitātes komitejas oficiālu izveidi

Padome 2020. gada 31. janvārī pie?ēma Atzinumu CON/2020/6 pēc Nīderlandes finan?u ministra lūguma.

ECB atzinums par Eesti Pank padomi

Padome 2020. gada 5. februārī pie?ēma Atzinumu CON/2020/7 pēc Igaunijas parlamenta Finan?u komisijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Operacionālie sagatavo?anās darbi saistībā ar Bank of England izstā?anos no Eiropas Centrālo banku sistēmas

Padome 2020. gada 22. janvārī, ?emot vērā Apvienotās Karalistes izstā?anos no Eiropas Savienības ar 2020. gada 1. februāri, apstiprināja ECB kapitāla atslēgas korekciju, saska?ā ar kuru Bank of England sa?ems atpaka? apmaksāto kapitālu 58 milj. euro apjomā un tās da?a tiks pārdalīta starp pārējām Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) nacionālajām centrālajām bankām. Lai veiktu attiecīgo korekciju, tika grozīta virkne juridisko instrumentu. Padome pie?ēma ?ādus tiesību aktus: 1) Lēmumu ECB/2020/3 par nacionālo centrālo banku procentuālo da?u ECB kapitāla parakstī?anas atslēgā un par Lēmuma (ES) 2019/43 atcel?anu; 2) Lēmumu ECB/2020/4 par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma (ES) 2019/44 atcel?anu; 3) Lēmumu ECB/2020/5, ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla da?u pārve?anai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla kori?ē?anai un atce? Lēmumu (ES) 2019/45; 4) Lēmumu ECB/2020/6, ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu ECB uzkrātajā pa?u kapitāla vērtībā un kori?ētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atce? Lēmumu (ES) 2019/46, un 5) Lēmumu ECB/2020/7, ar ko groza ECB 2010. gada 13. decembra Lēmumu ECB/2010/29 par euro bankno?u emisiju. ?ie tiesību akti nosaka ECB kapitāla parakstī?anas atslēgas korekciju sakarā ar Bank of England izstā?anos no ECBS. Padome arī apstiprināja grozījumus līgumā par valūtas kursa mehānismu (VKM II) starp ECB un ārpus euro zonas eso?o valstu nacionālajām centrālajām bankām, ar kuriem no līguma tiek svītrota Apvienotā Karaliste. Visbeidzot, Padome apstiprināja darbības kārtību, saska?ā ar kuru Bank of England pārtrauks dalību ECBS darbā. Pazi?ojums presei par ECB kapitāla atslēgas korekcijām, visi tiesību akti un pārstrādātais VKM II līgums pieejami ECB interneta vietnē.

ECB 2019. gada finan?u pārskati

Padome 2020. gada 19. februārī apstiprināja revidētos ECB finan?u pārskatus par 2019. finan?u gadu. Finan?u pārskati kopā ar attiecīgo pazi?ojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2020. gada 20. februārī. Vadības zi?ojums par 2019. gadu tika publicēts kā ECB finan?u pārskatu da?a.

ECB Audita komitejas priek?sēdētājs

Bank of Greece prezidents un ECB Audita komitejas loceklis kop? 2018. gada Janis Sturnars (Yannis Stournaras) ar 2020. gada februāri sāks pildīt Audita komitejas priek?sēdētāja funkciju. ?ajā amatā Janis Sturnars nomaina Oesterreichische Nationalbank agrāko prezidentu ēvaldu Novotniju (Ewald Nowotny), kura amata pilnvaru termi?? beidzās pagāju?ajā gadā.

Statistika

Sabiedriskā apsprie?ana attiecībā uz grozījumiem regulā par monetāro finan?u iestā?u bilances poste?u statistiku

Padome 2020. gada 5. februārī apstiprināja sabiedriskās apsprie?anas sāk?anu attiecībā uz regulas grozījumu projektu, ar ko groza regulu ECB/2013/33 par monetāro finan?u iestā?u sektora bilanci. Pēc regulas pārskatī?anas, ko veic periodiski (parasti reizi piecos gados), lai nodro?inātu, ka monetāro finan?u iestā?u bilances statistika atbilst lietotāju vajadzībām un atbilst tās mēr?im, un ?ai nolūkā risinātu vairākas augstas prioritātes prasības pēc papildu datiem monetāro un kreditē?anas nori?u analīzei, ierosināti labojumi, attiecībā uz kuriem Eurosistēmas/ECBS Statistikas komiteja cie?ā sadarbībā ar lietotājiem īsteno priek?rocību un izmaksu procedūru. Materiāli saistībā ar ?o sabiedrisko apsprie?anu, kas ilgs līdz 2020. gada marta vidum, pieejami ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums par uzraudzīto kredītiestā?u nozīmīgumu

Padome 2020. gada 29. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz vienas uzraudzītās kredītiestādes nozīmīguma statusa mai?u. Uzraudzīto iestā?u saraksts tiek regulāri atjaunināts un pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Pēc ikgadējās kredītiestā?u nozīmīguma pārskatī?anas ECB pazi?oja, ka 2020. gadā tās tie?ā uzraudzībā būs 117 bankas (sk. attiecīgo 2019. gada 4. decembra pazi?ojumu presei, kas publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē).

Sāk sabiedrisko apsprie?anu attiecībā uz ECB norādījumiem par to, kā novērtēt darījuma partnera kredītrisku

Padome 2020. gada 24. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu sākt sabiedrisko apsprie?anu attiecībā uz ECB norādījumu projektu, kas sniedz pārskatu par metodolo?iju, ko ECB izmanto, novērtējot iek?ējos mode?us, ko bankas izmanto, lai aprē?inātu savu pak?autību darījuma partnera kredītriskam. Sabiedriskā apsprie?ana sākās 2020. gada 5. februārī un ilgs līdz 2020. gada 18. martam. Attiecīgais pazi?ojums presei un saistītie dokumenti pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Zi?ojuma par mazāk nozīmīgo iestā?u riskiem publicē?ana

Padome 2020. gada 27 janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu publicēt zi?ojumu par mazāk nozīmīgo iestā?u (MNI) riskiem. ?ajā zi?ojumā sniegts pārskats par ECB un valstu kompetento iestā?u kopīgi veikto MNI sektora apstāk?u ikgadējo novērtējumu. Zi?ojumā apvienota MNI pa?reizējā risku profila visaptvero?a analīze un uz nākotni vērsti apsvērumi par galvenajiem riskiem un ievainojamības aspektiem. Tas pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Grozījumi ECB publiskajos norādījumos saistībā ar pa?u kapitālu

Padome 2020. gada 3 februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu apstiprināt publisko norādījumu par kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līme?a papildu kapitāla un otrā līme?a kapitāla instrumentiem, novērtē?anu aktualizētās veidnes. ?ī pārskatī?ana bija nepiecie?ama, ?emot vērā jaunos atbilstības nosacījumus saistībā ar Regulas (ES) 2019/876 stā?anos spēkā. Ar ?o regulu grozīti vairāki nosacījumi, kas kapitāla instrumentiem jāizpilda, lai tos klasificētu par pirmā līme?a papildu kapitāla un otrā līme?a kapitāla instrumentiem saska?ā ar Regulas (ES) 575/2013 52. un 63. pantu. ECB publiskie norādījumi ar grozījumiem būs pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei

北京pk赛车10官网 pc蛋蛋 竞彩比分彩客 福利36选7今晚开 黄金工厂 创业板上市公司名单 福利彩票排列7开奖结果 十分十一选五走势图 上一期七星彩开奖结果 新西兰4.5彩走势 财富之都 二分彩 三分彩 查一下3d开奖结果 新十一选五走势 飞龙体育比分 黑龙江p62