ECB logo
Menu

De?i?jonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-B?E (minbarra d-de?i?jonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-img?ax)

Frar 2020

21 ta’ Frar 2020

Operazzjonijiet tas-suq

Tfassil mill-?did ta’ atti legali relatati mal-programm ta' xiri ta’ assi esti?

Fit-3 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv adotta d-De?i?joni B?E/2020/8 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti (riformulazzjoni tad-De?i?joni B?E/2014/40) u d-De?i?joni B?E/2020/9 dwar programm ta’ xiri ta’ assi tas-settur pubbliku minn swieq sekondarji (riformulazzjoni tad-De?i?joni B?E/2015/10). Billi d-De?i?jonijiet B?E/2014/40 u B?E/2015/10 kienu di?à ?ew emendati sostanzjalment kemm il-darba u kellhom isiru i?jed emendi, dawn tfasslu mill-?did fl-interessi ta?-?arezza legali. L-emendi jimplimentaw de?i?jonijiet adotatti mill-Kunsill Governattiv, e.g. id-de?i?joni me?uda fit-12 ta’ Settembru 2019 biex jer?a’ jinbeda x-xiri nett ta’ assi u biex tkompli l-fa?i ta’ investiment mill-?did. L-emendi jimplimentaw ukoll id-de?i?jonijiet me?uda mill-Kunsill Governattiv li kienu g?adhom ma ?ewx riflessi fl-atti legali, sal-punt li sadattant ma kinux ?ew sostitwiti, ji?ifieri d-de?i?jonijiet tal-Kunsill Governattiv me?uda fit-13 ta’ Di?embru 2018 dwar il-waqfien tax-xiri nett ta’ assi u tal-fa?i ta’ investiment mill-?did tal-programm tax-xiri ta’ assi. Id-De?i?joni B?E/2020/9 tinkludi ?erti emendi relatati mal-programm tax-xiri mis-settur pubbliku (PSPP) li huma meqjusa me?tie?a biex jikkomplementaw id-de?i?jonijiet adottati qabel u biex ji?guraw l-implimentazzjoni effi?jenti tal-PSPP, inklu?a, e.g. i?-?ieda ta’ definizzjonijiet ta’ ‘xiri nett’ u ‘xiri nett kumulattiv’. I?-?ew? De?i?jonijiet huma disponibbli fil-websajt tal-B?E.

Stabbiltà finanzjarja u supervi?joni

Rapport tal-B?E dwar l-Integrazzjoni Finanzjarja u l-Istrutturi Finanzjarji

Fid-19 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv ikkunsidra rapport dwar “Integrazzjoni u Strutturi Finanzjarji fi?-?ona tal-Euro”, li minn din is-sena ji?bor flimkien ir-rapport pre?edenti tal-B?E dwar “Integrazzjoni Finanzjarja fl-Ewropa” u r-“Rapport dwar l-istrutturi finanzjarji” pre?edenti tal-B?E, pubblikati l-a??ar f’Mejju 2018 u Ottubru 2017, rispettivament. Ir-rapport hu mfassal biex jiffoka fuq ?viluppi strutturali ewlenin b?all-pro?ess tal-integrazzjoni finanzjarja, bidliet fl-istrutturi finanzjarji u l-pro?ess tal-i?vilupp u l-modernizzazzjoni finanzjarji. Hu ma?sub li r-rapport ji?i pubblikat fit-3 ta’ Marzu 2020, flimkien mal-“Verifika tal-Istabbiltà u l-Integrazzjoni Finanzjarji Ewropej” tal-Kummissjoni Ewropea, waqt il-Konferenza kon?unta dwar l-Integrazzjoni Finanzjarja li se tkun ospitata mill-B?E fi Frankfurt.

Infrastruttura tas-suq u pagamenti

Eli?ibbiltà ta’ link ?did bejn sistemi ta’ saldu ta’ titoli g?all-u?u fl-operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema.

Fis-6 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv approva l-valutazzjoni ta’ link dirett, mis-sistema Spanjola ta’ saldu ta’ titoli Iberclear ARCO mas-sistema Portugi?a ta’ saldu ta’ titoli Interbolsa, b?ala eli?ibbli g?all-u?u f’operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema. Il-lista a??ornata ta’ links eli?ibbli hi disponibbli fil-websajt tal-B?E.

Opinjonijiet dwar le?i?lazzjoni

Opinjoni tal-B?E dwar id-dritt tal-amministraturi u l-likwidaturi tal-insolvenza li j?ommu fondi f’kont f’Latvijas Banka

Fit-30 ta’ Jannar 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2020/4 fuq talba tal-Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika tal-Latvja.

Opinjoni tal-B?E dwar is-setg?at ta’ sanzjonar ta’ BNB f’kooperazzjoni mill-qrib u r-rata tal-kambju uffi?jali tal-lev Bulgaru

Fit-30 ta’ Jannar 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2020/5 fuq talba ta’ Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru, BNB).

Opinjoni tal-B?E dwar bidliet fil-governanza ta’ De Nederlandsche Bank u t-twaqqif formali tal-Kumitat g?all-Istabbiltà Finanzjarja

Fil-31 ta’ Jannar 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2020/6 fuq talba tal-Ministru tal-Finanzi tal-Olanda.

Opinjoni tal-B?E dwar il-Bord Supervi?orju ta’ Eesti Pank

Fil-5 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2020/7 fuq talba tal-Kumitat g?all-Finanzi tal-Parlament Estonjan.

Governanza korporattiva

T?ejjijiet operazzjonali min?abba li l-Bank of England mhux se jibqa’ membru tas-Sistema Ewropea ta’ Banek ?entrali

Fit-22 ta’ Jannar 2020, b’anti?ipazzjoni tal-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea b’se?? mill-1 ta’ Frar 2020, il-Kunsill Governattiv approva a??ustament fl-iskema tal-kapital tal-B?E fejn il-kapital im?allas ta’ € 58 miljun se jit?allas lura lill-Bank of England li s-sehem tieg?u se jitqassam mill-?did fost il-banek ?entrali nazzjonali l-o?ra li huma membri tas-Sistema Ewropea ta’ Banek ?entrali (SEB?). Diversi strumenti legali ?ew emendati biex ikunu jistg?u jsiru l-a??ustamenti me?tie?a. Il-Kunsill Governattiv adotta l-atti legali li ?ejjin: (i) id-De?i?joni B?E/2020/3 dwar l-ishma per?entwali tal-banek ?entrali nazzjonali fl-iskema g?as-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank ?entrali Ewropew u li tirrevoka d-De?i?joni (UE) 2019/43; (ii) id-De?i?joni B?E/2020/4 dwar il-?las fil-kapital tal-Bank ?entrali Ewropew mill-banek ?entrali nazzjonali ta’ Stati Membri li l-munita tag?hom hi l-euro u li tirrevoka d-De?i?joni (UE) 2019/44; (iii) id-De?i?joni B?E/2020/5 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet g?al trasferimenti ta’ ishma fil-kapital tal-Bank ?entrali Ewropew bejn il-banek ?entrali nazzjonali u g?all-a??ustament tal-kapital im?allas u li tirrevoka d-De?i?joni (UE) 2019/45; (iv) id-De?i?joni B?E/2020/6 li tistabbilixxi l-mizuri me?tie?a g?all-kontribuzzjoni g?all-valur akkumulat tal-ekwità tal-Bank ?entrali Ewropew u g?all-a??ustament tal-pretensjonijiet tal-banek ?entrali nazzjonali li huma ekwivalenti g?all-assi ta’ ri?erva barranija ttrasferiti u li tirrevoka d-De?i?joni (UE) 2019/46; u (v) id-De?i?joni B?E/2020/7 li temenda d-De?i?joni B?E/2010/29 tat-13 ta’ Di?embru 2010 dwar il-?ru? ta’ karti tal-flus tal-euro. Dawn l-atti legali jipprovdu g?all-a??ustament tal-iskema g?as-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-B?E, min?abba li l-Bank of England mhux se jibqa’ membru tas-SEB?. Il-Kunsill Governattiv approva wkoll Ftehim emendat dwar il-Mekkani?mu tar-Rata tal-Kambju (ERM II) bejn il-B?E u l-banek ?entrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ?-?ona tal-euro biex ir-Renju Unit jitne??a mill-Ftehim. Fl-a??ar nett, il-Kunsill Governattiv approva arran?amenti operazzjonali fir-rigward tal-fatt li l-Bank of England mhux se jibqa’ jie?u sehem b?ala membru fix-xog?ol tas-SEB?. Stqarrija g?all-istampa dwar l-a??ustamenti fl-iskema tal-kapital tal-B?E, l-atti legali kollha u l-Ftehim ERM II rivedut huma disponibbli fil-websajt tal-B?E.

Kontijiet Annwali tal-B?E g?all-2019

Fid-19 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv approva r-rapporti finanzjarji verifikati tal-B?E g?as-sena finanzjarja 2019. Il-Kontijiet Annwali , flimkien ma’ stqarrija g?all-istampa relatata ?ew ippubblikati fil-websajt tal-B?E fl-20 ta’ Frar 2020. Ir-rapport tal-?estjoni g?as-sena 2019 ?ie ppubblikat b?ala parti mill-Kontijiet Annwali tal-B?E.

President tal-Kumitat tal-Verifika tal-B?E

Is-Sur Yannis Stournaras, Gvernatur tal-Bank of Greece u membru tal-Kumitat tal-Verifika tal-B?E mill-2018 assuma l-funzjoni ta’ President tal-Kumitat tal-Verifika minn Frar 2020. Is-Sur Stournaras assuma dan ir-rwol wara s-Sur Ewald Nowotny, li kien Gvernatur tal-Oesterreichische Nationalbank, li t-terminu tal-mandat tieg?u intemm is-sena l-o?ra.

Statistika

Konsultazzjoni pubblika dwar emendi g?ar-Regolament dwar l-istatistika tal-entrati tal-karti tal-bilan? tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji

Fil-5 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv approva t-tnedija ta’ konsultazzjoni pubblika dwar abbozz li jemenda r-Regolament B?E/2013/33 dwar il-karta tal-bilan? tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji. Wara verifika perjodika, li s-soltu ssir tul ?iklu ta’ ?ames snin biex ji?i ?gurat li l-istatistika tal-karti tal-bilan? tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji tissodisfa l-?ti?ijiet tal-utenti u tkun adattata g?all-iskop – u g?al dan il-g?an tindirizza g?add ta’ rekwi?iti ta’ prijorità g?olja g?al dejta addizzjonali g?all-anali?i tal-i?viluppi monetarji u tal-kreditu - revi?jonijiet ?ew proposti u so??etti g?al pro?edura ta’ merti u spejje? imwettqa mill-Eurosistema/il-Kumitat tal-Istatistika tas-SEB? b’kooperazzjoni mill-qrib mal-utenti. Il-materjal relatat ma’ din il-konsultazzjoni pubblika li tibqa’ g?addejja sa Marzu 2020 hi disponibbli fil-websajt tal-B?E.

Supervi?joni bankarja

De?i?joni tal-B?E dwar is-sinifikat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?t supervi?joni

Fid-29 ta’ Jannar 2020 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta tal-Bord Supervi?orju biex jinbidel l-istatus tas-sinifikat ta’ wa?da mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?t supervi?joni. Il-lista tal-entitajiet ta?t supervi?joni ti?i a??ornata regolarment u hi disponibbli fil-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E. Wara l-verifika annwali tas-sinifikat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, il-B?E ?abbar li kien se jag?mel is-supervi?joni diretta ta’ 117-il bank fl-2020 (ara l-istqarrija g?all-istampa relatata pubblikata fil-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E fl-4 ta’ Di?embru 2019).

Tnedija ta’ konsultazzjoni pubblika dwar Gwida tal-B?E dwar kif issir valutazzjoni tar-riskju tal-kreditu ta’ kontroparti

Fl-24 ta’ Jannar 2020 il-Kunsill Governattiva ma o??ezzjonax g?al proposta tal-Bord Supervi?orju biex titnieda konsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz ta’ Gwida tal-B?E li tiddeskrivi l-metodolo?ija u?ata mill-B?E biex jivvaluta l-mudelli interni li l-banek japplikaw biex jikkalkulaw l-espo?izzjoni tag?hom g?ar-riskju tal-kreditu ta’ kontroparti. Il-konsultazzjoni pubblika tnediet fil-5 ta’ Frar 2020 u tibqa’ g?addejja sat-18 ta’ Marzu 2020. Stqarrija g?all-istampa relatata, flimkien mad-dokumentazzjoni ba?i, hi disponibbli fil-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Pubblikazzjoni tar-rapport dwar ir-riskju g?al istituzzjonijiet inqas sinifikanti

Fis-27 ta’ Jannar 2020 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta tal-Bord Supervi?orju g?all-pubblikazzjoni tar-rapport dwar ir-riskju g?al istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs). Dan ir-rapport jippre?enta valutazzjoni annwali tal-kundizzjonijiet fis-settur LSI, imwettaq f’kollaborazzjoni bejn il-B?E u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs). Ir-rapport ji?bor flimkien anali?i kwantitattiva komprensiva tal-profil tar-riskju ta’ LSIs b’kunsiderazzjonijiet g?all-?ejjieni tar-riskji u vulnerabbiltajiet ewlenin. Dan hu disponibbli fil-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Emendi g?all-gwida pubblika tal-B?E relatata ma’ fondi proprji

Fit-3 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta tal-Bord Supervi?orju g?all-approvazzjoni ta’ mudelli a??ornati tal-gwida pubblika dwar il-verifika tal-kwalifikazzjoni tal-istrumenti tal-kapital b?ala strumenti Addizzjonali tal-Livell 1 u l-Livell 2. Din il-verifika kienet me?tie?a fid-dawl tal-kundizzjonijiet ta’ eli?ibbiltà ?odda kkaw?ati mid-d?ul fis-se?? tar-Regolament (UE) 2019/876 li emenda diversi dispo?izzjonijiet li l-istrumenti tal-kapitali g?andhom jikkonformaw mag?hom biex ji?u klassifikati b?ala strumenti Addizzjonali tal-Livell 1 u l-Livell 2 skont l-Artikoli 52 u 63 tar-Regolament (UE) 575/2013. Il-gwida pubblika tal-B?E emendata se tkun disponibbli fil-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Kuntatti midja

北京pk赛车10官网 七乐彩 七位数开奖结果今天 3d开机号 优配资 江苏十一选五走势路 利记即时指数 辽宁11选5 股票行情大盘走势图下载 到百度首页 华盛配资 外星大袭击 河内5分彩 哪一家股票配资平台安全可靠 球探比分007 广东十一选五开奖信 黑龙江22选5