ECB logo
Menu

Decyzje podj?te przez Rad? Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2020

21 lutego 2020

Operacje rynkowe

Wersje przekszta?cone aktów prawnych dotycz?cych rozszerzonego programu skupu aktywów

3 lutego 2020 Rada Prezesów przyj??a decyzj? EBC/2020/8 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (przekszta?caj?c? decyzj? EBC/2014/40) oraz decyzj? EBC/2020/9 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (przekszta?caj?c? decyzj? EBC/2015/10). Poniewa? decyzje EBC/2014/40 i EBC/2015/10 by?y ju? kilkakrotnie nowelizowane w znacznym stopniu, a planowano ich dalsze zmiany, dla zachowania jasno?ci prawa sporz?dzono wersje przekszta?cone. Zmiany maj? na celu wdro?enie decyzji Rady Prezesów, w tym decyzji z 12 wrze?nia 2019 o wznowieniu zakupów netto aktywów i kontynuowaniu reinwestycji. Celem zmian jest równie? wdro?enie decyzji Rady Prezesów, których jeszcze nie uwzgl?dniono w aktach prawnych, o ile nie zosta?y one tymczasem zast?pione, a mianowicie decyzji Rady Prezesów z 13 grudnia 2018 o wstrzymaniu zakupów netto aktywów i o fazie reinwestycji w ramach programu skupu aktywów. Decyzja EBC/2020/9 zawiera pewne zmiany odnosz?ce si? do programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP), które uznano za niezb?dne do uzupe?nienia wcze?niejszych decyzji i zapewnienia skutecznej realizacji tego programu, w tym np. dodanie definicji ?zakupów netto” i ?skumulowanych zakupów netto”. Obie decyzje s? dost?pne na stronie internetowej EBC.

Stabilno?? finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC o integracji finansowej i strukturach finansowych

19 lutego 2020 Rada Prezesów zapozna?a si? z raportem pt. ?Financial Integration and Structures in the Euro Area”, który od tego roku zast?pi dwie dotychczasowe publikacje EBC: ?Financial integration in Europe” i ?Report on financial structures”, po raz ostatni opublikowane – odpowiednio – w maju 2018 i pa?dzierniku 2017. Raport jest po?wi?cony kluczowym zmianom strukturalnym, takim jak proces integracji finansowej, zmiany struktur finansowych oraz proces rozwoju i modernizacji rynku finansowego. Ma zosta? zaprezentowany 3 marca 2020, razem z raportem Komisji Europejskiej pt. ?European Financial Stability and Integration Review”, na wspólnej konferencji po?wi?conej integracji finansowej, która odb?dzie si? we Frankfurcie w siedzibie EBC.

Infrastruktura rynku i p?atno?ci

Kwalifikacja nowego po??czenia mi?dzy systemami rozrachunku papierów warto?ciowych na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu

6 lutego 2020 Rada Prezesów zatwierdzi?a ocen? nowego bezpo?redniego po??czenia – mi?dzy hiszpańskim systemem rozrachunku papierów warto?ciowych Iberclear ARCO a portugalskim systemem rozrachunku papierów warto?ciowych Interbolsa – jako kwalifikuj?cego si? do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu. Zaktualizowany wykaz kwalifikowanych po??czeń jest dost?pny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotycz?ce aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie uprawnień syndyków i likwidatorów instytucji kredytowych do utrzymywania ?rodków na rachunku w Latvijas Banka

30 stycznia 2020 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2020/4 na wniosek Ministerstwa Finansów Republiki ?otewskiej.

Opinia EBC w sprawie uprawnień BNB do nak?adania sankcji w ramach bliskiej wspó?pracy oraz oficjalnego kursu wymiany lewa bu?garskiego

30 stycznia 2020 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2020/5 na wniosek Българска народна банка (Narodowego Banku Bu?garskiego, BNB).

Opinia EBC w sprawie zmian zasad zarz?dzania De Nederlandsche Bank i formalnego ustanowienia komitetu stabilno?ci finansowej

31 stycznia 2020 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2020/6 na wniosek Ministra Finansów Holandii.

Opinia EBC w sprawie organu nadzorczego Eesti Pank

5 lutego 2020 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2020/7 na wniosek Komisji Bud?etu i Finansów Zgromadzenia Państwowego Estonii.

Zarz?dzanie wewn?trzne

Przygotowania operacyjne zwi?zane z wyj?ciem Bank of England z Europejskiego Systemu Banków Centralnych

22 stycznia 2020, wobec oczekiwanego wyst?pienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z dniem 1 lutego 2020, Rada Prezesów zatwierdzi?a aktualizacj? klucza kapita?owego EBC, zgodnie z któr? Bank of England otrzyma zwrot op?aconego przez siebie kapita?u w wysoko?ci 58 mln euro, a jego udzia? w kapitale EBC zostanie rozdzielony mi?dzy pozosta?e krajowe banki centralne b?d?ce cz?onkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Dokonanie odpowiednich korekt wymaga?o zmiany ró?nych aktów prawnych. Rada Prezesów przyj??a nast?puj?ce akty prawne: (a) decyzj? EBC/2020/3 w sprawie procentowego udzia?u krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapita?u Europejskiego Banku Centralnego i uchylaj?c? decyzj? (UE) 2019/43, (b) decyzj? EBC/2020/4 w sprawie op?acenia kapita?u Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw cz?onkowskich, których walut? jest euro, i uchylaj?c? decyzj? (UE) 2019/44, (c) decyzj? EBC/2020/5 okre?laj?c? warunki przekazywania udzia?ów kapita?owych w Europejskim Banku Centralnym pomi?dzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty op?aconego kapita?u i uchylaj?c? decyzj? (UE) 2019/45, (d) decyzj? EBC/2020/6 okre?laj?c? ?rodki niezb?dne do uzupe?nienia ca?kowitej warto?ci kapita?owej EBC oraz korekty wierzytelno?ci krajowych banków centralnych odpowiadaj?cych przekazanym rezerwom walutowym i uchylaj?c? decyzj? (UE) 2019/46 oraz (e) decyzj? EBC/2020/7 zmieniaj?c? decyzj? EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro. Przyj?te akty prawne reguluj? aktualizacj? klucza subskrypcji kapita?u EBC wynikaj?c? st?d, ?e Bank of England przesta? by? cz?onkiem ESBC. Rada Prezesów zatwierdzi?a tak?e zmienione porozumienie w sprawie mechanizmu kursów walutowych (ERM II) mi?dzy EBC a krajowymi bankami centralnymi państw cz?onkowskich spoza strefy euro – zmiana polega na usuni?ciu z tego porozumienia Wielkiej Brytanii. Rada Prezesów zatwierdzi?a te? ustalenia operacyjne dotycz?ce zakończenia udzia?u Bank of England w pracach ESBC na prawach cz?onka. Komunikat prasowy w sprawie aktualizacji klucza kapita?owego EBC, wszystkie akty prawne i zmienione porozumienie w sprawie ERM II s? dost?pne na stronie internetowej EBC.

Roczny raport finansowy EBC 2019

19 lutego 2020 Rada Prezesów zatwierdzi?a zbadane przez bieg?ego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2019. Roczny raport finansowy EBC wraz z komunikatem prasowym zosta? opublikowany 20 lutego 2020 na stronie internetowej EBC. Raport ten obejmuje tak?e sprawozdanie z dzia?alno?ci za rok 2019.

Przewodnicz?cy Komitetu EBC ds. Audytu

Od lutego 2020 funkcj? przewodnicz?cego Komitetu ds. Audytu sprawuje Yannis Stournaras, prezes Bank of Greece i cz?onek Komitetu ds. Audytu od 2018. Zast?pi? na tym stanowisku Ewalda Nowotnego, by?ego prezesa Oesterreichische Nationalbank, którego kadencja wygas?a w zesz?ym roku.

Statystyka

Konsultacje publiczne na temat zmian rozporz?dzenia w sprawie statystyki bilansowej monetarnych instytucji finansowych

5 lutego 2020 Rada Prezesów zatwierdzi?a rozpocz?cie konsultacji publicznych na temat projektu rozporz?dzenia zmieniaj?cego rozporz?dzenie EBC/2013/33 dotycz?ce bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych. W wyniku okresowego przegl?du, przeprowadzanego zwykle w cyklu pi?cioletnim w celu zagwarantowania, ?e statystyka bilansowa monetarnych instytucji finansowych spe?nia potrzeby u?ytkowników i jest odpowiednia do ich celów – oraz ?e w tym wzgl?dzie spe?nia szereg priorytetowych wymogów dotycz?cych dodatkowych danych na potrzeby analizy rozwoju sytuacji monetarnej i kredytowej – zaproponowano zmiany i poddano je analizie kosztów i korzy?ci, któr? prowadzi Komitet Eurosystemu/ESBC ds. Statystyki w bliskiej wspó?pracy z u?ytkownikami. Materia?y dotycz?ce konsultacji publicznych, trwaj?cych do po?owy marca 2020, s? dost?pne na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC w sprawie istotno?ci nadzorowanych instytucji kredytowych

29 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zmian? statusu istotno?ciowego jednej z nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i og?aszana na stronie internetowej EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu. Po przeprowadzeniu corocznego przegl?du istotno?ci instytucji kredytowych EBC og?osi?, ?e w roku 2020 b?dzie bezpo?rednio nadzorowa? 117 banków (zob. komunikat prasowy opublikowany na stronie EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu 4 grudnia 2019).

Rozpocz?cie konsultacji publicznych na temat przewodnika EBC dotycz?cego metodyki oceny ryzyka kredytowego kontrahenta

24 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpocz?cie konsultacji publicznych na temat projektu przewodnika EBC, który przedstawia metodyk? stosowan? przez EBC do oceny modeli wewn?trznych wykorzystywanych przez banki do obliczania ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta. Konsultacje rozpocz??y si? 5 lutego 2020 i b?d? trwa? do 18 marca 2020. Komunikat prasowy w tej sprawie i odno?na dokumentacja s? dost?pne na stronie internetowej EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu.

Publikacja raportu na temat ryzyka w instytucjach mniej istotnych

27 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikacj? raportu na temat ryzyka w instytucjach mniej istotnych. Przedstawia on coroczn? ocen? sytuacji w sektorze instytucji mniej istotnych, przeprowadzon? wspólnie przez EBC i w?a?ciwe organy krajowe. W raporcie po??czono wyczerpuj?c? analiz? ilo?ciow? obecnego profilu ryzyka instytucji mniej istotnych z prognostycznymi rozwa?eniami na temat ich g?ównych ryzyk i s?abo?ci. Raport jest dost?pny na stronie internetowej EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu.

Zmiany w publicznej rekomendacji EBC dotycz?cej funduszy w?asnych

3 lutego 2020 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie zaktualizowanych wzorów formularzy zawartych w publicznej rekomendacji w sprawie weryfikacji zaliczania instrumentów kapita?owych do dodatkowego kapita?u Tier I i kapita?u Tier II. Potrzeba aktualizacji wi??e si? z nowymi warunkami kwalifikacji, wynikaj?cymi z wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia (UE) 2019/876, zawieraj?cego zmiany w kilku przepisach, od których spe?nienia zale?y zaliczenie instrumentów kapita?owych do kapita?u dodatkowego Tier I lub kapita?u Tier II, zgodnie z art. 52 i 63 rozporz?dzenia (UE) nr 575/2013. Zmieniona rekomendacja EBC uka?e si? na stronie internetowej EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu.

Kontakt z?mediami

北京pk赛车10官网 六合秒秒预测 浙江十一选五开奖 一分十一选五注册官网 即时比分网 黑龙江6+1 分分彩 浙江快乐12 11选5*结果 亿润配资 雷速体育网球比分直播 3d历史今天开奖号 股票分析师培训 江苏十一选五任五遗 盈操盘 南方双彩网排列三走 陕西快乐10分