ECB logo
Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decat deciziile de stabilire a ratelor dobanzilor)

Februarie 2020

21 februarie 2020

Opera?iuni de pia??

Reform?ri ale unor acte juridice legate de programul extins de achizi?ionare de active

La data de 3 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2020/8 privind punerea ?n aplicare a celui de al treilea program de achizi?ionare de obliga?iuni garantate (reformare a Deciziei BCE/2014/40) ?i Decizia BCE/2020/9 privind un program de achizi?ionare de active de c?tre sectorul public de pe pie?ele secundare (reformare a Deciziei BCE/2015/10). Avand ?n vedere faptul c? Decizia BCE/2014/40 ?i Decizia BCE/2015/10 au fost deja modificate substan?ial de mai multe ori ?i c? erau necesare modific?ri suplimentare, acestea au fost reformate ?n interesul clarit??ii juridice. Modific?rile aduse implementeaz? deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor, de exemplu decizia adoptat? la data de 12 septembrie 2019 cu privire la reluarea achizi?iilor nete de active ?i continuarea etapei reinvestirilor. Modific?rile implementeaz?, de asemenea, decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor care nu au fost ?nc? reflectate ?n actele juridice, ?n m?sura ?n care acestea nu au fost ?nlocuite ?ntre timp, respectiv deciziile Consiliului guvernatorilor adoptate la 13 decembrie 2018 cu privire la stoparea achizi?iilor nete de active ?i a etapei reinvestirilor ?n cadrul programului de achizi?ionare de active. Decizia BCE/2020/9 include unele modific?ri referitoare la programul de achizi?ionare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP), considerate necesare pentru completarea deciziilor adoptate anterior ?i pentru asigurarea implement?rii eficiente a PSPP, inclusiv, de exemplu, ad?ugarea defini?iilor ?achizi?iilor nete” ?i ?achizi?iilor nete cumulate”. Ambele decizii sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere ?i stabilitate financiar?

Raportul BCE privind integrarea financiar? ?i structurile financiare

La data de 19 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a analizat raportul ?Financial Integration and Structures in the Euro Area”, care, ?ncepand cu anul acesta, combin? fostele rapoarte ale BCE ?Financial integration in Europe” ?i ?Report on financial structures”, publicate ultima dat? ?n mai 2018 ?i, respectiv, octombrie 2017. Raportul este conceput astfel ?ncat s? se axeze pe principalele evolu?ii structurale, precum procesul de integrare financiar?, modific?rile structurilor financiare ?i procesul de dezvoltare ?i modernizare financiar?. Se inten?ioneaz? publicarea raportului la data de 3 martie 2020, al?turi de publica?ia Comisiei Europene ?European Financial Stability and Integration Review”, cu ocazia conferin?ei comune privind integrarea financiar?, care va fi g?zduit? de BCE la Frankfurt.

Infrastructura pie?ei ?i pl??i

Eligibilitatea ?n vederea utiliz?rii ?n cadrul opera?iunilor de creditare ale Eurosistemului a unei noi conexiuni ?ntre sisteme de decontare a opera?iunilor cu instrumente financiare

La data de 6 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea unei noi conexiuni directe, de la sistemul spaniol de decontare a opera?iunilor cu instrumente financiare Iberclear ARCO la sistemul portughez de decontare a opera?iunilor cu instrumente financiare Interbolsa, ca fiind eligibil? ?n vederea utiliz?rii ?n cadrul opera?iunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista actualizat? a conexiunilor eligibile este disponibil? pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la dreptul administratorilor judiciari ?i lichidatorilor judiciari ai institu?iilor de credit s? de?in? fonduri ?ntr-un cont deschis la Latvijas Banka

La data de 30 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/4, la solicitarea Ministerului Finan?elor din Republica Letonia.

Avizul BCE cu privire la prerogativele de sanc?ionare ale BNB ?n cadrul cooper?rii stranse ?i cursul de schimb oficial al levei bulgare

La data de 30 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/5, la solicitarea Българска народна банка (Banca Na?ional? a Bulgariei – BNB).

Avizul BCE cu privire la modific?rile aduse guvernan?ei De Nederlandsche Bank ?i instituirea oficial? a Comitetului de stabilitate financiar?

La data de 31 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/6, la solicitarea ministrului finan?elor din ??rile de Jos.

Avizul BCE cu privire la Comitetul de supraveghere al Eesti Pank

La data de 5 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/7, la solicitarea Comisiei pentru finan?e a Parlamentului Estoniei.

Guvernan?? corporativ?

Preparative opera?ionale ?n vederea ?ncet?rii statutului Bank of England de membr? a Sistemului European al B?ncilor Centrale

La data de 22 ianuarie 2020, ?n perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniunea European? ?ncepand cu 1 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat ajustarea grilei de reparti?ie pentru subscrierea la capitalul BCE, prin care capitalul v?rsat de Bank of England, ?n valoare de 58 de milioane EUR, ?i va fi rambursat acesteia, iar cota sa va fi redistribuit? ?ntre celelalte b?nci centrale na?ionale membre ale Sistemului European al B?ncilor Centrale (SEBC). Diverse instrumente juridice au fost modificate ?n vederea efectu?rii ajust?rilor necesare. Consiliul guvernatorilor a adoptat urm?toarele acte juridice: (i) Decizia BCE/2020/3 privind cotele procentuale ale b?ncilor centrale na?ionale ?n grila de reparti?ie pentru subscrierea la capitalul BCE ?i de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43; (ii) Decizia BCE/2020/4 privind v?rsarea capitalului BCE de c?tre b?ncile centrale na?ionale ale statelor membre a c?ror moned? este euro ?i de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44; (iii) Decizia BCE/2020/5 de stabilire a termenilor ?i condi?iilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE ?ntre b?ncile centrale na?ionale ?i ajustarea capitalului v?rsat ?i de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45; (iv) Decizia BCE/2020/6 de stabilire a m?surilor necesare pentru contribuirea la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE ?i pentru ajustarea crean?elor b?ncilor centrale na?ionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate ?i de abrogare a Deciziei (UE) 2019/46; ?i (v) Decizia BCE/2020/7 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 a BCE din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro. Aceste acte juridice prev?d ajustarea grilei de reparti?ie pentru subscrierea la capitalul BCE, generat? de ?ncetarea statutului Bank of England de membr? a SEBC. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, o versiune modificat? a acordului privind mecanismul cursului de schimb (MCS II) ?ntre BCE ?i b?ncile centrale na?ionale ale statelor membre din afara zonei euro, ?n vederea elimin?rii Regatului Unit din acord. Nu ?n ultimul rand, Consiliul guvernatorilor a aprobat modalit??ile opera?ionale cu privire la ?ncetarea particip?rii Bank of England, ca membr?, ?n cadrul activit??ii SEBC. Un comunicat de pres? privind ajust?rile grilei de reparti?ie pentru subscrierea la capitalul BCE, toate actele juridice ?i versiunea revizuit? a acordului privind MCS II sunt disponibile pe website-ul BCE.

Conturile anuale 2019 ale BCE

La data de 19 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat situa?iile financiare auditate ale BCE pentru exerci?iul financiar 2019. Conturile anuale, ?nso?ite de un comunicat de pres? pe aceast? tem?, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 20 februarie 2020. Raportul administratorilor pentru exerci?iul financiar 2019 a fost publicat ca parte a Conturilor anuale ale BCE.

Pre?edintele Comitetului de audit al BCE

Dl Yannis Stournaras, guvernatorul Bank of Greece ?i membru al Comitetului de audit al BCE din 2018, a preluat func?ia de pre?edinte al acestui comitet ?ncepand cu luna februarie 2020. ?n acest rol, dl Stournaras ?i succed? dlui Ewald Nowotny, fostul guvernator al Oesterreichische Nationalbank, al c?rui mandat a expirat anul trecut.

Statistic?

Consultarea public? referitoare la modific?rile aduse regulamentului privind statisticile pozi?iilor bilan?iere ale institu?iilor financiare monetare

La data de 5 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consult?ri publice referitoare la un proiect de modificare a Regulamentului de modificare a Regulamentului BCE/2013/33 privind bilan?ul sectorului institu?ii financiare monetare. ?n urma evalu?rii periodice, efectuate, de regul?, pe parcursul unui ciclu de cinci ani cu scopul de a asigura c? statisticile privind bilan?ul institu?iilor financiare monetare corespund nevoilor utilizatorilor ?i sunt adecvate scopului – ?i, ?n acest sens, r?spund unei serii de cerin?e de ?nalt? prioritate de date suplimentare pentru analizarea evolu?iei masei monetare ?i a creditului –, au fost propuse revizuiri, care au fost supuse unei proceduri de evaluare a beneficiilor ?i costurilor, efectuat? de Comitetul de statistic? al Eurosistemului/SEBC, ?n strans? cooperare cu utilizatorii. Materialele referitoare la aceast? consultare public?, care se desf??oar? pan? la mijlocul lunii martie 2020, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere bancar?

Decizia BCE privind caracterul semnificativ al institu?iilor de credit supravegheate

La data de 29 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al unei institu?ii de credit supravegheate. Lista entit??ilor supravegheate este actualizat? periodic ?i este disponibil? pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE. ?n urma evalu?rii anuale a caracterului semnificativ al institu?iilor de credit, BCE a anun?at c? ?n anul 2020 va supraveghea direct 117 b?nci (a se vedea comunicatul de pres? pe aceast? tem? publicat pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE la data de 4 decembrie 2019).

Lansarea unei consult?ri publice referitoare la un ghid al BCE privind modalit??ile de evaluare a riscului de credit al contrapartidei

La data de 24 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare public? referitoare la proiectul de ghid al BCE care define?te metodologia utilizat? de BCE ?n vederea evalu?rii modelelor interne aplicate de b?nci pentru calcularea expunerii lor la riscul de credit al contrapartidei. Consultarea public? a fost lansat? la 5 februarie 2020 ?i se desf??oar? pan? la 18 martie 2020. Un comunicat de pres? pe aceast? tem?, ?nso?it de documenta?ia care a stat la baza sa, este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Publicarea raportului privind riscurile institu?iilor mai pu?in semnificative

La data de 27 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica raportul privind riscurile institu?iilor mai pu?in semnificative (Risk report on less significant institutions). Raportul prezint? o evaluare anual? a condi?iilor din sectorul institu?iilor mai pu?in semnificative, efectuat? de BCE ?n colaborare cu autorit??ile na?ionale competente (ANC). Acesta combin? o analiz? cantitativ? cuprinz?toare a profilului actual de risc al institu?iilor mai pu?in semnificative ?i considera?ii anticipative privind principalele riscuri ?i vulnerabilit??i. Raportul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Modific?ri aduse ghidului cu caracter public al BCE referitor la fondurile proprii

La data de 3 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba formularele actualizate ale ghidului cu caracter public privind evaluarea calific?rii instrumentelor de capital drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ?i de nivel 2. Aceast? evaluare a fost necesar?, avand ?n vedere noile condi?ii de eligibilitate generate de intrarea ?n vigoare a Regulamentului (UE) 2019/876, care au modificat mai multe dispozi?ii pe care instrumentele de capital trebuie s? le respecte pentru a fi clasificate drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ?i de nivel 2 ?n conformitate cu articolele 52 ?i 63 din Regulamentul (UE) 575/2013. Versiunea modificat? a ghidului cu caracter public al BCE va fi pus? la dispozi?ie pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Contacte media

北京pk赛车10官网 双色球走势图近600 河北十一选五今日开 球探网即时比分足球 今日短线黑马股票推荐 股票融资费用包括哪些 四川时时彩 牛配资 太仓东莞市股服务 五分彩 辽宁11选5 竞彩比分直播澳客 甘肃十一选五遗漏数 上海时时乐走势图 黑龙江p62开奖结果 点点赢配资 萬赢在线配资