ECB logo
Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokovych sadzieb)

Február 2020

21. februára 2020

Operácie na trhu

Prepracované právne akty súvisiace s roz?írenym programom nákupu aktív

Dňa 3. februára 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2020/8 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytych dlhopisov (ktoré je novelou rozhodnutia ECB/2014/40) a rozhodnutie ECB/2020/9 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ktoré je novelou rozhodnutia ECB/2015/10). Ke??e rozhodnutia ECB/2014/40 a ECB/2015/10 u? viackrát pre?li vyznamnymi zmenami a vy?adovali si ?al?ie zmeny, v záujme právnej zrozumite?nosti boli novelizované. Zmenami sa vykonávajú rozhodnutia Rady guvernérov, napr. rozhodnutie o obnovení ?istého nákupu aktív a pokra?ovaní reinvesti?nej fázy prijaté 12. septembra 2019, ako aj rozhodnutia Rady guvernérov doteraz nezoh?adnené v právnych aktoch, pokia? neboli medzitym nahradené, konkrétne rozhodnutia Rady guvernérov z 13. decembra 2018 o zastavení ?istého nákupu aktív a reinvesti?nej fázy programu nákupu aktív. Rozhodnutie ECB/2020/9 obsahuje ur?ité zmeny tykajúce sa programu nákupu aktív verejného sektora (public sector purchase programme – PSPP), ktoré sa pova?ujú za nevyhnutné na doplnenie rozhodnutí prijatych v minulosti a zabezpe?enie efektívnej implementácie programu PSPP, napríklad vymedzenie pojmov ??isty nákup“ a ?kumulatívny ?isty nákup“. Obidve rozhodnutia sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finan?ná stabilita a doh?ad

Správa ECB o finan?nej integrácii a finan?nych ?truktúrach

Dňa 19. februára 2020 Rada guvernérov posúdila správu ?Financial Integration and Structures in the Euro Area“ (Finan?ná integrácia a finan?né ?truktúry v eurozóne), ktorá od tohto roku nahrádza doteraz samostatne vydávané správy ?Financial integration in Europe“ a ?Report on financial structures“ (naposledy zverejnené v máji 2018 a októbri 2017). Správa sa zameriava na hlavné ?trukturálne aspekty vrátane finan?nej integrácie, zmien vo finan?nych ?truktúrach a procesu vyvoja a modernizácie finan?ného sektora. Správa má by? zverejnená 3. marca 2020 spolu so správou Európskej komisie o európskej finan?nej stabilite a integrácii (European Financial Stability and Integration Review) na spolo?nej konferencii o finan?nej integrácii, ktorú bude organizova? ECB vo Frankfurte.

Trhová infra?truktúra a platobny styk

Akceptovate?nos? nového prepojenia medzi systémami vyrovnania obchodov s cennymi papiermi v úverovych operáciách Eurosystému

Dňa 6. februára 2020 Rada guvernérov schválila nové priame prepojenie (medzi ?panielskym systémom vyrovnania obchodov s cennymi papiermi Iberclear ARCO a portugalskym systémom vyrovnania obchodov s cennymi papiermi Interbolsa) ako akceptovate?né v úverovych operáciách Eurosystému. Aktualizovany zoznam akceptovate?nych prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k právu správcov konkurznej podstaty a likvidátorov úverovych in?titúcií dr?a? peňa?né prostriedky na ú?te v Latvijas Banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/4 dňa 30. januára 2020 na ?iados? ministerstva financií Loty?skej republiky.

Stanovisko ECB k právomociam BNB uklada? sankcie v rámci úzkej spolupráce a k oficiálnemu vymennému kurzu bulharského leva

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/5 dňa 30. januára 2020 na ?iados? Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB k zmenám ?truktúry riadenia De Nederlandsche Bank a k formálnemu zriadeniu vyboru pre finan?nú stabilitu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/6 dňa 31. januára 2020 na ?iados? holandského ministra financií.

Stanovisko ECB k dozornej rade Eesti Pank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/7 dňa 5. februára 2020 na ?iados? finan?ného vyboru estónskeho parlamentu.

Správa a riadenie

Prevádzkové prípravy v súvislosti s odchodom Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk

Dňa 22. januára 2020 Rada guvernérov vzh?adom na nadchádzajúce vystúpenie Spojeného krá?ovstva z Európskej únie s ú?innos?ou od 1. februára 2020 schválila úpravu k?ú?a na upisovanie základného imania ECB, v rámci ktorej bude Bank of England vyplateny jej podiel na splatenom základnom imaní vo vy?ke 58 mil. €. Jej podiel bude prerozdeleny medzi ostatné národné centrálne banky Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Potrebné zmeny boli uskuto?nené aj v r?znych právnych nástrojoch. Rada guvernérov prijala nasledujúce právne akty: i) rozhodnutie ECB/2020/3 o percentuálnych podieloch národnych centrálnych bánk v k?ú?i na upisovanie základného imania ECB a o zru?ení rozhodnutia (Eú) 2019/43, ii) rozhodnutie ECB/2020/4 o splatení základného imania ECB národnymi centrálnymi bankami ?lenskych ?tátov, ktorych menou je euro, a o zru?ení rozhodnutia (Eú) 2019/44, iii) rozhodnutie ECB/2020/5 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnymi centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zru?ení rozhodnutia (Eú) 2019/45, iv) rozhodnutie ECB/2020/6 o opatreniach potrebnych na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu poh?adávok národnych centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedenym devízovym rezervám, a o zru?ení rozhodnutia (Eú) 2019/46, a v) rozhodnutie ECB/2020/7, ktorym sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek. Tieto právne akty zoh?adňujú úpravu k?ú?a na upisovanie základného imania ECB, ku ktorej do?lo v d?sledku odchodu Bank of England z ESCB. Rada guvernérov zároveň schválila upravenú Dohodu o mechanizme vymennych kurzov (Exchange Rate Mechanism II – ERM II) medzi ECB a národnymi centrálnymi bankami ?lenskych ?tátov nepatriacich do eurozóny, z ktorej bolo vyňaté Spojené krá?ovstvo. Rada guvernérov tie? schválila prevádzkové postupy, ktoré zoh?adňujú ukon?enie ú?asti Bank of England na ?innosti ESCB. Tla?ová správa o úpravách k?ú?a na upisovanie základného imania ECB, v?etky súvisiace právne akty a upravená dohoda o ERM II sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ro?ná ú?tovná závierka ECB za rok 2019

Dňa 19. februára 2020 Rada guvernérov schválila overené finan?né vykazy ECB za finan?ny rok 2019. Ro?ná ú?tovná závierka bola spolu so súvisiacou tla?ovou správou zverejnená 20. februára 2020 na internetovej stránke ECB. Jej sú?as?ou je aj správa o ?innosti za rok 2019.

Predseda Vyboru ECB pre audit

Od februára 2020 nastúpil do funkcie predsedu Vyboru ECB pre audit Yannis Stournaras, guvernér Bank of Greece a ?len Vyboru pre audit od roku 2018. Vo funkcii nahradil Ewalda Nowotneho, byvalého guvernéra Oesterreichische Nationalbank, ktorého funk?né obdobie sa skon?ilo minuly rok.

?tatistika

Verejná konzultácia o zmenách nariadenia o ?tatistike súvahovych polo?iek peňa?nych finan?nych in?titúcií

Dňa 5. februára 2020 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o návrhu nariadenia, ktorym sa mení nariadenie ECB/2013/33 o bilancii sektora peňa?nych finan?nych in?titúcií. V nadv?znosti na pravidelnú revíziu zvy?ajne vykonávanú ka?dych p?? rokov, ktorej cie?om je zabezpe?i? súlad ?tatistiky bilancií peňa?nych finan?nych in?titúcií s potrebami pou?ívate?ov a jej ú?elnos?, ako aj s cie?om zoh?adni? v tejto súvislosti viaceré vysokoprioritné po?iadavky na dodato?né údaje potrebné na analyzu menového a úverového vyvoja, boli navrhnuté úpravy, ktoré ?tatisticky vybor Eurosystému/ESCB v úzkej spolupráci s pou?ívate?mi ?tatistík podrobil analyze prínosov a nákladov. Materiály k tejto verejnej konzultácii, ktorá bude prebieha? do polovice marca 2020, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovy doh?ad

Rozhodnutie ECB o vyznamnosti dohliadanych úverovych in?titúcií

Dňa 29. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad zmeni? status vyznamnosti jednej z dohliadanych úverovych in?titúcií. Zoznam dohliadanych subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupny na internetovej stránke bankového doh?adu ECB. V nadv?znosti na ka?doro?né hodnotenie vyznamnosti úverovych in?titúcií tie? ECB oznámila, ?e v roku 2020 bude vykonáva? priamy doh?ad nad 117 bankami (viac informácií v súvisiacej tla?ovej správe zverejnenej 4. decembra 2019 na internetovej stránke bankového doh?adu ECB).

Otvorenie verejnej konzultácie o v?eobecnych zásadách ECB tykajúcich sa hodnotenia kreditného rizika protistrany

Dňa 24. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad otvori? verejnú konzultáciu o návrhu v?eobecnych zásad ECB stanovujúcich metodiku, na základe ktorej ECB hodnotí interné modely pou?ívané v bankách na vypo?et expozície vo?i kreditnému riziku protistrany. Verejná konzultácia bola otvorená 5. februára 2020 a bude prebieha? do 18. marca 2020. Súvisiaca tla?ová správa je spolu s podkladmi konzultácie k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Zverejnenie správy o rizikách menej vyznamnych in?titúcií

Dňa 27. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad zverejni? správu o rizikách menej vyznamnych in?titúcií. Správa priná?a zistenia ro?ného hodnotenia podmienok v sektore menej vyznamnych in?titúcií, ktoré uskuto?nila ECB v spolupráci s príslu?nymi vnútro?tátnymi orgánmi. Správa kombinuje komplexnú kvantitatívnu analyzu sú?asného rizikového profilu menej vyznamnych in?titúcií s vyh?adovymi aspektmi hlavnych rizík a zranite?nych miest. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Zmeny v?eobecnych zásad ECB tykajúcich sa vlastnych zdrojov

Dňa 3. februára 2020 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad schváli? aktualizované vykazy v?eobecnych zásad hodnotenia kvalifikácie kapitálovych nástrojov ako nástrojov dodato?ného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2. Zmeny boli potrebné vzh?adom na nové podmienky akceptovate?nosti, ktoré za?ali plati? pri nadobudnutí ú?innosti nariadenia (Eú) 2019/876 a v d?sledku ktorych do?lo k zmene viacerych kritérií klasifikácie kapitálovych nástrojov ako nástrojov dodato?ného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 v zmysle ?lánku 52 a 63 nariadenia (Eú) 575/2013. Aktualizované znenie v?eobecnych zásad bude k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Kontakt pre médiá

北京pk赛车10官网 今天七星开彩结果 银行业股票分析 金呈配资 000293股票行情 云南11选5历史开 股票涨跌红色绿色 澳洲幸运10历史结果 老11选5 福建十一选五 11云南选五5开奖 篮球比分直播 创达盈配资 湖北11选5 新粤彩七星图 牛彩网3d图谜 浙江11选5