ECB logo
Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2020

21. februar 2020

Tr?ne operacije

Prenovitev pravnih aktov v zvezi z raz?irjenim programom nakupa vrednostnih papirjev

Svet ECB je 3. februarja 2020 sprejel Sklep ECB/2020/8 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (prenovitev Sklepa ECB/2014/40) in Sklep ECB/2020/9 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (prenovitev Sklepa ECB/2015/10). Ker sta bila Sklepa ECB/2014/40 in ECB/2015/10 v preteklosti ?e ve?krat bistveno spremenjena in bi bila spremenjena tudi ?e v prihodnje, sta bila zaradi pravne jasnosti prenovljena. S spremembami se izvajajo odlo?itve, ki jih je sprejel Svet ECB, na primer odlo?itev z dne 12. septembra 2019, da se za?nejo ponovno izvajati neto nakupi vrednostnih papirjev in da se nadaljuje faza ponovnega investiranja. S spremembami se izvajajo tudi odlo?itve, ki jih je sprejel Svet ECB, vendar se ?e niso odrazile v pravnih aktih, razen ?e so bile v vmesnem obdobju ?e nadome??ene z drugimi odlo?itvami, in sicer odlo?itve Sveta ECB, sprejete 13. decembra 2018, o prenehanju neto nakupov vrednostnih papirjev in o fazi ponovnega investiranja v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev. Sklep ECB/2020/9 vklju?uje nekatere spremembe v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, ki so potrebne za dopolnitev pred tem sprejetih sklepov in zagotavljajo u?inkovito izvedbo programa, tako je med drugim na primer dodana opredelitev ?neto nakupov? in ?kumulativnih neto nakupov?. Oba sklepa sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Finan?na stabilnost in nadzor

Poro?ilo ECB o finan?ni integraciji in finan?nih strukturah

Svet ECB je 19. februarja 2020 obravnaval poro?ilo o finan?ni integraciji in finan?nih strukturah v euroobmo?ju (?Financial Integration and Structures in the Euro Area?), ki od leto?njega leta zdru?uje predhodno poro?ilo ECB o finan?ni integraciji v Evropi, zadnji? objavljeno maja 2018, in predhodno poro?ilo ECB o finan?nih strukturah, zadnji? objavljeno oktobra 2017. Poro?ilo se osredoto?a na klju?na strukturna gibanja, kot so proces finan?ne integracije, spremembe strukture finan?nih trgov ter proces finan?nega razvoja in modernizacije. Poro?ilo bo predvidoma objavljeno 3. marca 2020 skupaj s poro?ilom o evropski finan?ni stabilnosti in povezanosti, ki ga izdaja Evropska komisija, in sicer na skupni konferenci o finan?ni integraciji, ki jo bo ECB organizirala v Frankfurtu.

Tr?na infrastruktura in pla?ila

Primernost nove povezave med sistemi poravnave vrednostnih papirjev za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 6. februarja 2020 kot primerno za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema odobril eno novo neposredno povezavo od ?panskega sistema poravnave vrednostnih papirjev Iberclear ARCO do portugalskega sistema poravnave vrednostnih papirjev Interbolsa. Posodobljeni seznam primernih povezav je na voljo spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pravici upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prenehanja kreditnih institucij, da imajo sredstva na ra?unu pri centralni banki Latvijas Banka

Svet ECB je 30. januarja 2020 Mnenje CON/2020/4 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o pooblastilih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) za nalaganje sankcij v okviru tesnega sodelovanja in o uradnem menjalnem te?aju bolgarskega leva

Svet ECB je 30. januarja 2020 Mnenje CON/2020/5 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Mnenje ECB o spremembah v upravljanju centralne banke De Nederlandsche Bank in uradni ustanovitvi odbora za finan?no stabilnost

Svet ECB je 31. januarja 2020 Mnenje CON/2020/6 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance.

Mnenje ECB o nadzornem odboru centralne banke Eesti Pank

Svet ECB je 5. februarja 2020 Mnenje CON/2020/7 sprejel na zahtevo odbora estonskega parlamenta za finance.

Upravljanje in vodenje

Operativne priprave zaradi prenehanja ?lanstva centralne banke Bank of England v Evropskem sistemu centralnih bank

V pri?akovanju izstopa Zdru?enega kraljestva iz Evropske unije na dan 1. februarja 2020 je Svet ECB 22. januarja 2020 odobril prilagoditev kapitalskega klju?a ECB, tako da bo 58 milijonov EUR vpla?anega kapitala povrnjenega Bank of England, njen dele? pa bo prerazporejen med preostale nacionalne centralne banke ?lanice Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Tako so se zaradi potrebnih prilagoditev spremenili razli?ni pravni instrumenti. Svet ECB je sprejel naslednje pravne akte: (i) Sklep ECB/2020/3 o odstotnih dele?ih nacionalnih centralnih bank v klju?u za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/43, (ii) Sklep ECB/2020/4 o vpla?ilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank dr?av ?lanic, katerih valuta je euro, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/44, (iii) Sklep ECB/2020/5 o dolo?itvi pogojev za prenose kapitalskih dele?ev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vpla?anega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/45, (iv) Sklep ECB/2020/6 o dolo?itvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/46, (v) Sklep ECB/2020/7 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 z dne 13. decembra 2010 o izdajanju eurobankovcev. Ti pravni akti omogo?ajo prilagoditev klju?a za vpis kapitala ECB zaradi prenehanja ?lanstva Bank of England v ESCB. Svet ECB je potrdil tudi spremembo sporazuma o mehanizmu deviznih te?ajev (ERM II) med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami dr?av ?lanic zunaj euroobmo?ja, s katero se je Zdru?eno kraljestvo ?rtalo iz sporazuma. Poleg tega je Svet ECB odobril tudi operativno ureditev, ki je potrebna, ker Bank of England ne sodeluje ve? kot ?lanica pri nalogah ESCB. Sporo?ilo za javnost o prilagoditvi kapitalskega klju?a ECB, vsi pravni akti in popravljen sporazum o ERM II so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Zaklju?ni ra?un ECB za leto 2019

Svet ECB je 19. februarja 2020 potrdil revidirane ra?unovodske izkaze ECB za poslovno leto 2019. Zaklju?ni ra?un je bil skupaj s sporo?ilom za javnost 20. februarja 2020 objavljen na spletnem mestu ECB. V okviru zaklju?nega ra?una ECB je bilo objavljeno tudi poslovno poro?ilo za leto 2019.

Predsednik Revizijskega odbora ECB

Guverner centralne banke Bank of Greece Yannis Stournaras, ki je ?lan Revizijskega odbora ECB od leta 2018, je s februarjem 2020 prevzel polo?aj predsednika Revizijskega odbora. Na ?elu Revizijskega odbora je nasledil Ewalda Nowotnyja, nekdanjega guvernerja centralne banke Oesterreichische Nationalbank, ki mu je lani potekel mandat.

Statistika

Javno posvetovanje o spremembah uredbe o statistiki za bilan?ne postavke denarnih finan?nih institucij

Svet ECB je 5. februarja 2020 odobril za?etek javnega posvetovanja o osnutku spremembe Uredbe o spremembi Uredbe ECB/2013/33 o bilanci stanja sektorja denarnih finan?nih institucij. Po rednem pregledu, ki se obi?ajno izvede v petletnem ciklu in zagotavlja, da statistika za bilanco stanja denarnih finan?nih institucij zado??a potrebam uporabnikov in slu?i svojemu namenu – ter tako izpolnjuje ve? zelo pomembnih zahtev po dodatnih informacijah za analizo denarnih in kreditnih gibanj – so bile predlagane spremembe, za katere je Odbor Eurosistema/ESCB za statistiko v tesnem sodelovanju z uporabniki opravil analizo koristi in stro?kov. Dokumentacija v zvezi z javnim posvetovanjem, ki bo potekalo do sredine marca 2020, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Ban?ni nadzor

Sklep ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 29. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti ene nadzorovane kreditne institucije. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru. ECB je po letnem pregledu pomembnosti kreditnih institucij sporo?ila, da bo leta 2020 pod njenim neposrednim nadzorom 117 bank (glej sporo?ilo za javnost, ki je bilo 4. decembra 2019 objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru).

Za?etek javnega posvetovanja o vodniku ECB za ocenjevanje kreditnega tveganja nasprotne stranke

Svet ECB 24. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da za?ne javno posvetovanje o osnutku vodnika ECB, ki opisuje metodologijo, s katero ECB ocenjuje notranje modele, ki jih banke uporabljajo za izra?un svoje izpostavljenosti kreditnemu tveganju nasprotne stranke. Javno posvetovanje se je za?elo 5. februarja 2020 in bo potekalo do 18. marca 2020. S tem povezano sporo?ilo za javnost je skupaj z vso dokumentacijo objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Objava poro?ila o tveganjih v zvezi z manj pomembnimi institucijami

Svet ECB 27. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi poro?ilo o tveganjih v zvezi z manj pomembnimi institucijami. Poro?ilo obsega letno oceno razmer v sektorju manj pomembnih institucij, ki jo ECB izvede v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Poro?ilo zdru?uje celovito kvantitativno analizo sedanjega profila tveganosti manj pomembnih institucij in v prihodnost usmerjeno obravnavo glavnih tveganj in ranljivosti. Objavljeno je na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Spremembe javnih napotkov ECB v zvezi s kapitalom

Svet ECB 3. februarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri posodobljene predloge iz Javnih napotkov za preverjanje primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala. Pregled napotkov je bil potreben zaradi novih pogojev primernosti, ki se uporabljajo od za?etka veljavnosti Uredbe (EU) 2019/876 in zaradi katerih se je spremenilo ve? dolo?b, s katerimi morajo biti skladni kapitalski instrumenti, da so razvr??eni kot instrumenti dodatnega temeljnega kapitala ali instrumenti dodatnega kapitala v skladu s ?lenoma 52 in 63 Uredbe (EU) 575/2013. Spremenjeni javni napotki ECB bodo objavljeni na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Stiki za medije

北京pk赛车10官网 福彩3d彩吧论坛 云南时时彩 新十一选五走势 山东十一选五走势图一定 深圳股票配资论坛 广东26选5彩票 黑龙江十一选五前三跨走势图 3d开机和试机号 江苏11选5开奖结 启运配资 新疆25选7历史开奖 浙江十一选五走势图 辽宁11选5走势图 新疆时时彩三星冷号 美国股票指数道琼斯 3d独胆双胆专家预测