ECB logo
Menu

ECB-r?dets beslut (ut?ver r?ntebeslut)

Februari 2020

21 februari 2020

Marknadsoperationer

Omarbetning av r?ttsakter g?llande det ut?kade programmet f?r k?p av tillg?ngar

Den 3 februari 2020 antog ECB-r?det beslut ECB/2020/8 om genomf?randet av det tredje programmet f?r k?p av s?kerst?llda obligationer (omarbetning av beslut ECB/2014/40) och beslut ECB/2020/9 om ett program f?r k?p av den offentliga sektorns tillg?ngar p? andrahandsmarknaderna (omarbetning av beslut ECB/2015/10). Eftersom beslut ECB/2014/40 och beslut ECB/2015/10 redan ?ndrats flera g?nger p? viktiga punkter och ytterligare ?ndringar skulle g?ras, har de omarbetats med tanke p? r?ttslig klarhet. Med ?ndringarna genomf?rs beslut som antagits av ECB-r?det, t.ex. beslutet av den 12 september 2019 om att ?teruppta nettok?p av tillg?ngar och forts?tta fasen med ?terinvesteringar. Med ?ndringarna genomf?rs ?ven beslut som antagits av ECB-r?det och som ?nnu inte ?terspeglats i r?ttsakterna, under f?ruts?ttning att de inte under tiden har hunnit ers?ttas, n?rmare best?mt de av ECB-r?det antagna besluten av den 13 december 2018 om upph?randet av nettok?p av tillg?ngar och ?terinvesteringar inom programmet f?r k?p av tillg?ngar. Beslut ECB/2020/9 innefattar vissa ?ndringar som avser programmet f?r k?p av offentliga v?rdepapper (PSPP), vilka anses vara n?dv?ndiga f?r att komplettera de tidigare antagna besluten samt f?r att s?kerst?lla det effektiva genomf?randet av PSPP, inbegripet t.ex. till?gget av definitioner av nettok?p och "kumulativa nettok?p". B?da besluten finns p? ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s rapport om finansiell integration och finansiella strukturer

Den 19 februari 2020 behandlade ECB-r?det en rapport om finansiell integration och finansiella strukturer i euroomr?det. I denna kombineras fr?n och med i ?r tv? tidigare ECB-rapporter, en om finansiell integration i Europa och en om finansiella strukturer (senast publicerad i maj 2018 respektive oktober 2017). Den kombinerade rapporten ska fokusera p? strukturell utveckling, s?som finansiell integration, finansiella strukturf?r?ndringar och finansiell utveckling och modernisering. Rapporten kommer att publiceras den 3 mars 2020 tillsammans med Europeiska kommissionens rapport ”European Financial Stability and Integration Review” vid den gemensamma konferensen om finansiell integration som anordnas av ECB i Frankfurt.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Godk?nnande av en ny l?nk mellan system f?r v?rdepappersavveckling f?r anv?ndning i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 6 februari 2020 godk?nde ECB-r?det bed?mningen av en ny direktl?nk, fr?n det spanska v?rdepappersavvecklingssystemet Iberclear ARCO till det portugisiska v?rdepappersavvecklingssystemet Interbolsa, f?r anv?ndning i Eurosystemets kredittransaktioner. Den uppdaterade listan ?ver godk?nda l?nkar finns p? ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om r?tten f?r kreditinstituts konkursf?rvaltare och likvidatorer att inneha medel p? ett konto p? Latvijas Banka

Den 30 januari 2020 antog ECB-r?det yttrande CON/2020/4 p? beg?ran av Republiken Lettlands finansministerium.

ECB:s yttrande om de sanktionsm?jligheter Bulgariens nationalbank har inom ramen f?r ett n?ra samarbete och den officiella v?xelkursen f?r den bulgariska leven

Den 30 januari 2020 antog ECB-r?det yttrande CON/2020/5 p? beg?ran av Българска народна банка (Bulgariens nationalbank).

ECB:s yttrande om ?ndringar av ledningsstrukturen inom De Nederlandsche Bank och ett formellt inr?ttande av kommittén f?r finansiell stabilitet

Den 31 januari 2020 antog ECB-r?det yttrande CON/2020/6 p? beg?ran av den nederl?ndska finansministern.

ECB:s yttrande om Eesti Panks styrelse

Den 5 februari 2020 antog ECB-r?det yttrande CON/2020/7 p? beg?ran av det estniska parlamentets finanskommitté.

Organisationsstyrning

Operativa f?rberedelser inf?r Bank of Englands upph?rande medlemskap i Europeiska centralbankssystemet

Den 22 januari 2020 godk?nde ECB-r?det en justering av ECB:s f?rdelningsnyckel inf?r F?renade kungarikets uttr?de ur EU fr?n och med den 1 februari 2020. Det inbetalade kapitalet p? 58 miljoner euro ?terbetalas till Bank of England, vars andel omf?rdelas mellan de ?terst?ende nationella centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Olika r?ttsliga instrument ?ndrades f?r de n?dv?ndiga anpassningarna. ECB-r?det antog f?ljande r?ttsakter: i) beslut ECB/2020/3 om de nationella centralbankernas procentandelar i f?rdelningsnyckeln f?r teckning av ECB:s kapital och om upph?vande av beslut (EU)2019/43, ii) beslut ECB/2020/4 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital och om upph?vande av beslut (EU)/2019/44, iii) beslut ECB/2020/5 om villkoren f?r ?verl?telse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ?ndring av inbetalat kapital och om upph?vande av beslut (EU)/2019/45, iv) beslut ECB/2020/6 om fastst?llande av ?tg?rder f?r ?verf?ring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ?ndring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillg?ngar som ?verf?rts och om upph?vande av beslut (EU)/2019/46, och v) beslut ECB/2020/7 om ?ndring av beslut ECB/2010/29 av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar. Dessa r?ttsakter m?jligg?r justeringen av f?rdelningsnyckeln f?r ECB:s kapital, som beh?vs p? grund av Bank of Englands uttr?de ur ECBS. ECB-r?det godk?nde ?ven en ?ndring av avtalet om v?xelkursmekanismen (ERM2) mellan ECB och nationella centralbanker i medlemstater utanf?r euroomr?det f?r att stryka F?renade kungariket fr?n avtalet. Slutligen godk?nde ECB-r?det operationella arrangemang med tanke p? att Bank of England inte l?ngre deltar i ECBS arbete. Ett pressmeddelande om justeringen av ECB:s f?rdelningsnyckel, samtliga r?ttsakter och det reviderade ERM2-avtalet finns p? ECB:s webbplats.

ECB:s ?rsbokslut 2019

Den 19 februari 2020 godk?nde ECB-r?det ECB:s reviderade ?rsredovisning f?r r?kenskaps?ret 2019. ?rsbokslutet publicerades tillsammans med ett pressmeddelande p? ECB:s webbplats den 20 februari 2020. F?rvaltningsber?ttelsen f?r 2019 publicerades som en del av ECB:s ?rsbokslut.

Ordf?rande f?r ECB:s revisionskommitté

Yannis Stournaras, chef f?r Greklands centralbank och ledamot av ECB:s revisionskommitté sedan 2018, ?r ordf?rande f?r revisionskommittén fr?n och med februari 2020. Han ers?tter Ewald Nowotny, tidigare chef f?r Oesterreichische Nationalbank, vars mandattid l?pte ut f?rra ?ret.

Statistik

Offentligt samr?d om ?ndringar i f?rordningen om monet?ra finansinstituts balansr?kningsstatistik

Den 5 februari 2020 godk?nde ECB-r?det lanseringen av ett offentligt samr?d om ett utkast till f?rordning om ?ndring av f?rordning ECB/2013/33 om de monet?ra finansinstitutens balansr?kningar. ?ndringar har f?reslagits efter en periodisk granskning, vanligtvis f?r en fem?rscykel, f?r att s?kerst?lla att statistik ?ver monet?ra finansinstituts balansr?kningar motsvarar anv?ndarnas behov och ?r l?mplig f?r sitt syfte. Detta g?rs ?ven mot bakgrund av h?gprioriterade krav p? ytterligare data f?r analys av penningm?ngds- och kreditutveckling. ?ndringarna har utv?rderats och vid utv?rderingen har nytta v?gts mot kostnader. Denna utv?rdering genomf?rdes av Eurosystemet/ECBS statistikkommitté i samarbete med anv?ndarna. Materialet till detta offentliga samr?d, som forts?tter till mitten av mars 2020, finns p? ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt f?r kreditinstitut

Den 29 januari 2020 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett f?rslag fr?n tillsynsn?mnden att ?ndra statusen f?r ett kreditinstitut under tillsyn. Listan ?ver finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillg?nglig p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn. Efter den ?rliga ?versynen av kreditinstitutens status, meddelade ECB att 117 banker skulle st? under dess direkta tillsyn 2020 (se pressmeddelande som offentliggjordes p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn den 4 december 2019).

Offentligt samr?d om ECB:s v?gledning om utv?rderingen av motpartskreditrisk

Den 24 januari 2020 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett f?rslag fr?n tillsynsn?mnden att inleda ett offentligt samr?d om ett utkast till ECB:s v?gledning om den metod som ECB anv?nder f?r utv?rdering av de interna modeller som bankerna till?mpar f?r att ber?kna exponering f?r motpartskreditrisk. Det offentliga samr?det inleddes den 5 februari 2020 och p?g?r fram till den 18 mars 2020. Ett pressmeddelande om detta publicerades p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn tillsammans med underliggande dokumentation.

Publicering av riskrapporten f?r mindre betydande institut

Den 27 januari 2020 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett f?rslag fr?n tillsynsn?mnden att publicera riskrapporten om mindre betydande institut. I rapporten presenteras en ?rlig bed?mning av f?rh?llandena i sektorn f?r mindre betydande institut, genomf?rd av ECB i samarbete med de nationella beh?riga myndigheterna. I den finns b?de en omfattande kvantitativ analys av de mindre betydande institutens nuvarande riskprofiler och tankeg?ngar om deras fr?msta risker och s?rbarheter i framtiden. Rapporten finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

?ndringar i ECB:s offentliga v?gledning vad g?ller kapitalbasmedel

Den 3 februari 2020 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett f?rslag fr?n tillsynsn?mnden om att godk?nna uppdaterade mallar f?r den offentliga v?gledningen om granskningen av klassificeringen av kapitalinstrument som till?ggsprim?r- och supplement?rkapitalinstrument. V?gledningen beh?vdes p? grund av nya godtagbarhetsvillkor sedan f?rordning (EU) 2019/876 tr?dde i kraft. H?rigenom ?ndrades flera best?mmelser som kapitalinstrument m?ste uppfylla f?r att kunna klassificeras som prim?rkapitaltillskott och supplement?rkapitaltillskott enligt artiklarna 52 och 63 i f?rordning (EU) 575/2013. Den ?ndrade ECB-v?gledningen kommer att offentligg?ras p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Kontakt f?r media

北京pk赛车10官网 豌豆财富 罗曼诺夫财富 幸运3D走势图 安徽十一选五走势的 陕西11选5 排列3和值100期 河南11选5 古墓丽影 燕赵河北排列5开奖结果 云南11选5 海南4+1 福建22选5 股票行情大盘走势下载 股利多配资 永盛配资 河北燕赵河北排列五走势