ECB logo
Menu

TISKOVá ZPRáVA

ú?etní vykazy ECB za rok 2019

20. února 2020

  • Zisk ECB vzrostl v roce 2019 o 0,8 mld. EUR na 2,4 mld. EUR (1,6 mld. EUR v roce 2018) a je v plném rozsahu rozdělen mezi národní centrální banky.
  • ?isty úrokovy vynos z cennych papír? dr?enych pro ú?ely měnové politiky: 1,4 mld. EUR (1,2 mld. EUR v roce 2018).
  • Bilan?ní suma ECB vzrostla na 457 mld. EUR (447 mld. EUR v roce 2018).

Podle auditovanych ú?etních vykaz? Evropské centrální banky (ECB) za rok 2019 vzrostl zisk za rok o 790 mil. EUR na 2 366 mil. EUR, a to p?edev?ím v d?sledku vy??ího úrokového vynosu portfolia v americkych dolarech a portfolia v rámci programu nákupu aktiv (APP).

?isty úrokovy vynos dosáhl v roce 2019 úrovně 2 686 mil. EUR (2 277 mil. EUR v roce 2018). ?isty úrokovy vynos z devizovych rezerv vzrostl na 1 052 mil. EUR (862 mil. EUR v roce 2018) v d?sledku vy??ího úrokového vynosu z portfolia v americkych dolarech. ?isty úrokovy vynos z programu APP vzrostl o 316 mil. EUR na 1 136 mil. EUR p?edev?ím v d?sledku vy??ího pr?měrného objemu dr?enych aktiv a vy??ího pr?měrného vynosu v rámci programu nákupu aktiv ve?ejného sektoru (PSPP) během roku v porovnání s rokem 2018. Naopak v d?sledku splácení poklesl ?isty úrokovy vynos programu pro trhy s cennymi papíry (SMP) na 291 mil. EUR (384 mil. EUR v roce 2018).

Realizované zisky z finan?ních operací ?inily 197 mil. EUR (realizované ztráty 77 mil. EUR v roce 2018) v d?sledku realizovanych zisk? ze změn cen cennych papír? v americkych dolarech, nebo? jejich tr?ní hodnotu pozitivně ovlivnil pokles vynos? z dluhopis? v americkych dolarech během roku.

Sní?ení hodnoty dosáhlo 20 mil. EUR (69 mil. EUR v roce 2018), a to p?edev?ím v d?sledku nerealizovanych ztrát vyplyvajících ze změn cen ?ady cennych papír? dr?enych v portfoliu vlastních zdroj? a v portfoliu v americkych dolarech.

Testy na sní?ení hodnoty se provádějí u cennych papír?, které ECB dr?í ve svych měnověpolitickych portfoliích, které jsou oceňovány z?statkovou hodnotou s uvá?ením sní?ení hodnoty. Na základě vysledk? uvedenych test? nebyly u těchto portfolií vykázány ?ádné ztráty ze sní?ení hodnoty.

Vynosy z poplatk? za dohled, pocházející z poplatk? fakturovanych k pokrytí náklad? ECB vzniklych v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu, ?inily 537 mil. EUR (518 mil. EUR v roce 2018). Nár?st v roce 2019 souvisí s vy??ím pr?měrnym po?tem zaměstnanc? v bankovním dohledu.

Celkové osobní náklady vzrostly na 566 mil. EUR (515 mil. EUR v roce 2018) v d?sledku vy??ího pr?měrného po?tu zaměstnanc? v roce 2019, a to zejména v bankovním dohledu a vy??ích odvod? souvisejících s ostatními dlouhodobymi po?itky, které vyplyvají z pojistněmatematického ocenění na konci roku 2019. Ostatní správní náklady poklesly na 590 mil. EUR (599 mil. EUR v roce 2018) p?edev?ím vlivem poklesu náklad? souvisejících s agenturními a externími poradenskymi slu?bami.

?isty zisk ECB je rozdělen mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Rada guvernér? rozhodla provést 31. ledna 2020 prozatímní rozdělení zisku ve vy?i 1 431 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na v?erej?ím zasedání rozhodla Rada guvernér? rozdělit 21. února 2020 zbytek zisku ve vy?i 935 mil. EUR.

Celková bilan?ní suma ECB vzrostla o 2 % na 457 mld. EUR (447 mld. EUR v roce 2018). Toto zvy?ení bylo zp?sobeno p?edev?ím nár?stem tr?ní hodnoty devizovych rezerv ECB, a to v d?sledku r?stu ceny zlata a posílení amerického dolaru a japonského jenu v??i euru během roku, a nár?stem hodnoty eurobankovek v oběhu.

Objem konsolidované rozvahy Eurosystému, která sestává z aktiv a pasiv národních centrálních bank zemí eurozóny a ECB v??i t?etím stranám, dosáhl na konci roku 2019 vy?e 4 673 mld. EUR (4 703 mld. EUR v roce 2018). Tento mírny pokles v porovnání s p?edchozím rokem byl zp?soben sní?ením refinan?ních operací Eurosystému, a to hlavně v d?sledku dobrovolnych p?ed?asnych splacení ve druhé sérii cílenych dlouhodoběj?ích refinan?ních operací (TLTRO II). Objem cennych papír?, které Eurosystém dr?í pro ú?ely měnové politiky, poklesl o 19 mld. EUR na 2 632 mld. EUR (2 651 mld. EUR v roce 2018). Aktiva v rámci APP vzrostla o 10 mld. EUR na 2 579 mld. EUR, p?i?em? cenné papíry dr?ené v rámci prvních dvou program? nákupu krytych dluhopis? (CBPP1 a CBPP2) a SMP poklesly v d?sledku splácení o 4 mld. EUR, resp. 25 mld. EUR.

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky:

  • Dal?í podrobnosti o opat?eních v oblasti finan?ního vykaznictví a ú?etnictví ECB a Eurosystému a o ro?ní ú?etní závěrce ECB jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB v ?ásti ú?etnictví a vykaznictví a v ?ásti Annual accounts.
  • Od tohoto roku se ?lenění cennych papír? Eurosystému celkem dr?enych v rámci SMP podle země emitenta zve?ejňuje na internetovych stránkách ECB v ?ásti Asset purchase programme.

Kontakty pro média

北京pk赛车10官网 福彩3d开奖结果 山东十一选五中奖规则 澳洲幸运10网站 35选7中奖多少钱 快乐十分钟开奖 排列5比双色球好吗 宏悦出资 幸运11选5计划 内蒙古快3 北京小赛车qq群 北京十一选五一定中 山东十一选五定胆杀号 广西快乐双彩开奖结果走势图 股票涨跌百分比怎么看 陕西11选5手机板走势图 十二选五开奖结果辽