ECB logo
Menu

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικ?? καταστ?σει? τη? ΕΚΤ για το 2019

20 Φεβρουαρ?ου 2020

  • Τα κ?ρδη τη? ΕΚΤ αυξ?θηκαν κατ? 0,8 δισεκ. ευρ? σε 2,4 δισεκ. ευρ? το 2019 (2018: 1,6 δισεκ. ευρ?) και διαν?μονται στο ακ?ραιο στι? εθνικ?? κεντρικ?? τρ?πεζε?.
  • Οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα επ? τ?τλων που διακρατο?νται για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ?? ?ταν 1,4 δισεκ. ευρ? (2018: 1,2 δισεκ. ευρ?).
  • Ο ισολογισμ?? τη? ΕΚΤ αυξ?θηκε σε 457 δισεκ. ευρ? (2018: 447 δισεκ. ευρ?).

Οι ελεγχθε?σε? οικονομικ?? καταστ?σει? τη? Ευρωπα?κ?? Κεντρικ?? Τρ?πεζα? (ΕΚΤ) για το 2019 δε?χνουν ?τι τα κ?ρδη χρ?ση? αυξ?θηκαν κατ? 790 εκατ. ευρ? σε 2.366 εκατ. ευρ?, κυρ?ω? ω? αποτ?λεσμα τη? α?ξηση? των εσ?δων απ? το χαρτοφυλ?κιο σε δολ?ρια ΗΠΑ και το χαρτοφυλ?κιο του προγρ?μματο? αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? (asset purchase programme - APP).

Το 2019 οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα αν?λθαν συνολικ? σε 2.686 εκατ. ευρ? (2018: 2.277 εκατ. ευρ?). Οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα επ? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων αυξ?θηκαν σε 1.052 εκατ. ευρ? (2018: 862 εκατ. ευρ?), ω? αποτ?λεσμα τη? α?ξηση? των τ?κων-εσ?δων απ? το χαρτοφυλ?κιο σε δολ?ρια ΗΠΑ. Οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα απ? το πρ?γραμμα APP αυξ?θηκαν κατ? 316 εκατ. ευρ? σε 1.136 εκατ. ευρ?, κυρ?ω? λ?γω τη? α?ξηση? των μ?σων διακρατο?μενων τ?τλων και τη? α?ξηση? τη? μ?ση? απ?δοση? των τ?τλων που αποκτ?θηκαν στο πλα?σιο του προγρ?μματο? αγορ?? τ?τλων του δημ?σιου τομ?α (public sector purchase programme - PSPP) στη δι?ρκεια του ?του? σε σ?γκριση με το 2018. Αντιθ?τω?, οι καθαρο? τ?κοι-?σοδα απ? το Πρ?γραμμα για τι? Αγορ?? Τ?τλων (Securities Markets Programme - SMP) μει?θηκαν, λ?γω εξοφλ?σεων, σε 291 εκατ. ευρ? (2018: 384 εκατ. ευρ?).

Τα πραγματοποιηθ?ντα κ?ρδη απ? χρηματοοικονομικ?? πρ?ξει? αν?λθαν σε 197 εκατ. ευρ? (2018: πραγματοποιηθε?σε? ζημ?ε? ?ψου? 77 εκατ. ευρ?), λ?γω των πραγματοποιηθ?ντων κερδ?ν απ? μεταβολ?? τιμ?ν τ?τλων σε δολ?ρια ΗΠΑ, καθ?? η με?ωση των αποδ?σεων των ομολ?γων σε δολ?ρια ΗΠΑ στη δι?ρκεια του ?του? ε?χε θετικ? επ?δραση στην αγορα?α αξ?α του?.

Οι αποσβ?σει? αν?λθαν σε 20 εκατ. ευρ? (2018: 69 εκατ. ευρ?), κυρ?ω? λ?γω μη πραγματοποιηθεισ?ν ζημι?ν απ? μεταβολ?? τιμ?ν επ? ορισμ?νων τ?τλων που διακρατο?νται στο χαρτοφυλ?κιο ?διων κεφαλα?ων και στο χαρτοφυλ?κιο σε δολ?ρια ΗΠΑ.

Στου? τ?τλου? που διακρατο?νται στα χαρτοφυλ?κια νομισματικ?? πολιτικ?? τη? ΕΚΤ, οι οπο?οι αποτιμ?νται στο αναπ?σβεστο κ?στο? και υπ?κεινται σε ?λεγχο απομε?ωση? τη? αξ?α? του?, διενεργο?νται ?λεγχοι απομε?ωση? τη? αξ?α?. Σ?μφωνα με τα αποτελ?σματα αυτ?ν των ελ?γχων, δεν καταγρ?φηκαν ζημ?ε? λ?γω απομε?ωση? αξ?α? σε αυτ? τα χαρτοφυλ?κια.

Τα ?σοδα απ? εποπτικ? τ?λη, τα οπο?α προκ?πτουν απ? τα τ?λη που επιβ?λλονται για την κ?λυψη των δαπαν?ν τη? ΕΚΤ στο πλα?σιο τη? ?σκηση? των εποπτικ?ν καθηκ?ντων τη?, αν?λθαν σε 537 εκατ. ευρ? (2018: 518 εκατ. ευρ?). Η α?ξηση το 2019 αφορ? την ?νοδο του μ?σου αριθμο? υπαλλ?λων που εργ?ζονται για την τραπεζικ? εποπτε?α.

Οι συνολικ?? δαπ?νε? προσωπικο? αυξ?θηκαν σε 566 εκατ. ευρ? (2018: 515 εκατ. ευρ?), λ?γω τη? αν?δου του μ?σου αριθμο? υπαλλ?λων το 2019, κυρ?ω? στην τραπεζικ? εποπτε?α, και των αυξημ?νων δαπαν?ν σε σχ?ση με λοιπ?? μακροπρ?θεσμε? παροχ?? που προ?κυψαν απ? την αναλογιστικ? αποτ?μηση στο τ?λο? του 2019. Οι λοιπ?? διοικητικ?? δαπ?νε? μει?θηκαν σε 590 εκατ. ευρ? (2018: 599 εκατ. ευρ?), κυρ?ω? λ?γω τη? με?ωση? των δαπαν?ν που συνδ?ονται με την παροχ? υποστ?ριξη? απ? προσωριν? απασχολο?μενου? υπαλλ?λου? και εξωτερικ?? εταιρε?ε? συμβο?λων.

Το καθαρ? κ?ρδο? τη? ΕΚΤ διαν?μεται στι? εθνικ?? κεντρικ?? τρ?πεζε? (ΕθνΚΤ) τη? ζ?νη? του ευρ?. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να πραγματοποι?σει ενδι?μεση διανομ? κερδ?ν, ?ψου? 1.431 εκατ. ευρ?, προ? τι? ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? στι? 31 Ιανουαρ?ου 2020. Κατ? τη χθεσιν? του συνεδρ?αση το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να διανε?μει τα εναπομ?νοντα κ?ρδη, ?ψου? 935 εκατ. ευρ?, στι? 21 Φεβρουαρ?ου 2020.

Το συνολικ? μ?γεθο? του ισολογισμο? τη? ΕΚΤ αυξ?θηκε κατ? 2% σε 457 δισεκ. ευρ? (2018: 447 δισεκ. ευρ?). Η α?ξηση αυτ? οφειλ?ταν κυρ?ω? στην ?νοδο τη? αγορα?α? αξ?α? των συναλλαγματικ?ν διαθεσ?μων τη? ΕΚΤ, λ?γω τη? α?ξηση? τη? τιμ?? του χρυσο? και τη? ανατ?μηση? του δολαρ?ου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπων?α? ?ναντι του ευρ? στη δι?ρκεια του ?του?, και στην ?νοδο τη? αξ?α? των τραπεζογραμματ?ων ευρ? σε κυκλοφορ?α.

Στο τ?λο? του 2019 το μ?γεθο? του ενοποιημ?νου ισολογισμο? του Ευρωσυστ?ματο?, το οπο?ο περιλαμβ?νει τα στοιχε?α ενεργητικο? και παθητικο? των ΕθνΚΤ τη? ζ?νη? του ευρ? και τη? ΕΚΤ ?ναντι τρ?των μερ?ν, ?ταν 4.673 δισεκ. (2018: 4.703 δισεκ. ευρ?). Η ελαφρ? υποχ?ρηση σε σχ?ση με το προηγο?μενο ?το? οφε?λεται στη με?ωση των πρ?ξεων αναχρηματοδ?τηση? του Ευρωσυστ?ματο?, λ?γω κυρ?ω? των οικειοθελ?ν πρ?ωρων αποπληρωμ?ν στο πλα?σιο τη? δε?τερη? σειρ?? στοχευμ?νων πρ?ξεων πιο μακροπρ?θεσμη? αναχρηματοδ?τηση? (ΣΠΠΜΑ ΙΙ). Οι τ?τλοι που διακρατε? το Ευρωσ?στημα για σκοπο?? νομισματικ?? πολιτικ?? μει?θηκαν κατ? 19 δισεκ. ευρ? σε 2.632 δισεκ. ευρ? (2018: 2.651 δισεκ. ευρ?). Οι διακρατο?μενοι τ?τλοι που αποκτ?θηκαν στο πλα?σιο του προγρ?μματο? ΑΡΡ αυξ?θηκαν κατ? 10 δισεκ. ευρ? σε 2.579 δισεκ. ευρ?, εν? οι τ?τλοι που διακρατο?νται στο πλα?σιο των πρ?των δ?ο προγραμμ?των αγορ?? καλυμμ?νων ομολογι?ν (covered bond purchase programmes) (CBPP1 και CBPP2) και του SMP μει?θηκαν κατ? 4 δισεκ. ευρ? και 25 δισεκ. ευρ? αντ?στοιχα, λ?γω εξοφλ?σεων.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, μπορε?τε να απευθ?νεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

Σημει?σει?:

  • Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? σχετικ? με τι? πολιτικ?? λογιστικ?? παρακολο?θηση? και υποβολ?? χρηματοοικονομικ?ν εκθ?σεων τη? ΕΚΤ και του Ευρωσυστ?ματο?, καθ?? και με του? ετ?σιου? λογαριασμο?? τη? ΕΚΤ, διατ?θενται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ, στι? εν?τητε? Λογιστικ? παρακολο?θηση και υποβολ? εκθ?σεων και Ετ?σιοι λογαριασμο? αντ?στοιχα.
  • Απ? εφ?το?, η αν?λυση αν? χ?ρα εκδ?τη του συν?λου των τ?τλων που διακρατο?νται απ? το Ευρωσ?στημα στο πλα?σιο του προγρ?μματο? SMP δημοσιε?εται στον δικτυακ? τ?πο τη? ΕΚΤ στην εν?τητα Πρ?γραμμα αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο?.

Εκπρ?σωποι Τ?που

北京pk赛车10官网 福建36选7开奖结 女皇之心 新手炒股指南 广东好彩1开奖结果 湖北十一选五 即时比分网球探 幸运飞艇公众号群 希恩配资 重庆快乐十分 江苏十一选五开奖图 941汇配资 3d杀码3d 北京时时彩 北单比分直播360山 排i列五开奖结果 北京快乐8