ECB logo
Menu

PRIOP?ENJE ZA JAVNOST

Financijski izvje?taji ESB-a za 2019.

20. velja?e 2020.

  • Dobit ESB-a pove?ala se u 2019. za 0,8 mlrd. EUR na 2,4 mlrd. EUR (2018.: 1,6 mlrd. EUR) i u cijelosti je podijeljena nacionalnim sredi?njim bankama.
  • Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se dr?e za potrebe monetarne politike: 1,4 mlrd. EUR (2018.: 1,2 mlrd. EUR).
  • Bilanca ESB-a pove?ala se na 457 mlrd. EUR (2018.: 447 mlrd. EUR).

Revidirani financijski izvje?taji Europske sredi?nje banke (ESB) za 2019. pokazuju da se dobit za godinu pove?ala za 790 mil. EUR na 2.366 mil. EUR, uglavnom zbog ve?ih prihoda od portfelja u ameri?kim dolarima te od portfelja programa kupnje vrijednosnih papira.

Neto kamatni prihodi iznosili su ukupno 2.686 mil. EUR u 2019. (2018.: 2.277 mil. EUR). Neto kamatni prihodi od deviznih pri?uva pove?ali su se na 1.052 mil. EUR (2018.: 862 mil. EUR) zbog ve?ih kamatnih prihoda od portfelja u ameri?kim dolarima. Neto kamatni prihodi od programa kupnje vrijednosnih papira pove?ali su se za 316 mil. EUR na 1.136 mil. EUR, uglavnom zbog ve?ih prosje?nih dr?anja vrijednosnih papira i vi?ih prosje?nih prinosa programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora tijekom godine u odnosu na 2018. Nasuprot tomu, neto kamatni prihodi od programa za tr?i?ta vrijednosnih papira smanjili su se zbog otkupa na 291 mil. EUR (2018.: 384 mil. EUR).

Realizirani dobitci od financijskih operacija iznosili su 197 mil. EUR (2018.: realizirani gubitci iznosili su 77 mil. EUR) zbog realiziranih dobitaka od razlika u cijeni vrijednosnih papira nominiranih u ameri?kim dolarima jer je na njihovu tr?i?nu vrijednost povoljno utjecalo smanjenje prinosa na obveznice u ameri?kim dolarima tijekom godine.

Umanjenja su iznosila 20 mil. EUR (2018.: 69 mil. EUR) i na njih su ponajvi?e utjecali nerealizirani gubitci od razlika u cijeni vi?e vrijednosnih papira koji se dr?e u portfelju vlastitih sredstava i portfelju u ameri?kim dolarima.

Provjere umanjenja vrijednosti provode se za vrijednosne papire koje ESB dr?i u portfeljima za potrebe monetarne politike, koji se vrednuju po amortiziranom tro?ku koji podlije?e umanjenju. Prema rezultatima tih provjera za te portfelje nisu zabilje?eni gubitci od umanjenja vrijednosti.

Prihod od naknada za nadzor, koji je ostvaren od naknada koje se ubiru kako bi se nadoknadili tro?kovi ESB-a povezani s provedbom nadzornih zada?a, iznosio je 537 mil. EUR (2018.: 518 mil. EUR). To se pove?anje u 2019. odnosi na ve?i prosje?an broj zaposlenika u nadzoru banaka.

Ukupni tro?kovi za zaposlenike pove?ali su se na 566 mil. EUR (2018.: 515 mil. EUR) zbog ve?eg prosje?nog broja zaposlenika u 2019., uglavnom u nadzoru banaka, i ve?ih tro?kova povezanih s ostalim dugoro?nim primanjima koji proizlaze iz aktuarske procjene na kraju 2019. Ostali administrativni tro?kovi smanjili su se na 590 mil. EUR (2018.: 599 mil. EUR), prije svega zbog smanjenja tro?kova za usluge agencijskog osoblja i vanjskih savjetnika.

Neto dobit ESB-a raspodjeljuje se nacionalnim sredi?njim bankama europodru?ja. Upravno vije?e odlu?ilo je provesti privremenu raspodjelu dobiti u iznosu od 1.431 mil. EUR nacionalnim sredi?njim bankama europodru?ja 31. sije?nja 2020. Na ju?era?njem sastanku Upravno vije?e odlu?ilo je podijeliti ostatak dobiti u iznosu od 935 mil. EUR 21. velja?e 2020.

Ukupna bilanca ESB-a pove?ala se za 2 % na 457 mlrd. EUR (2018.: 447 mlrd. EUR). To je pove?anje prije svega posljedica porasta tr?i?ne vrijednosti deviznih pri?uva ESB-a zbog pove?anja cijene zlata i aprecijacije ameri?kog dolara i japanskog jena u odnosu na euro tijekom godine te porasta vrijednosti euronov?anica u optjecaju.

Na kraju 2019. konsolidirana bilanca Eurosustava, koja obuhva?a imovinu i obveze nacionalnih sredi?njih banaka europodru?ja i ESB-a prema tre?im stranama, iznosila je 4.673 mlrd. EUR (2018.: 4.703 mlrd. EUR). Neznatno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je manje upotrebe operacija refinanciranja Eurosustava uglavnom zbog dobrovoljne prijevremene otplate u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoro?nijeg refinanciranja (TLTRO-II). Dr?anja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se dr?e za potrebe monetarne politike smanjila su se za 19 mlrd. EUR na 2.632 mlrd. EUR (2018.: 2.651 mlrd. EUR). Dr?anja u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira pove?ala su se za 10 mlrd. EUR na 2.579 mlrd. EUR. Zbog otkupa su se vrijednosni papiri koji se dr?e u sklopu prvih dvaju programa kupnje pokrivenih obveznica smanjili za 4 mlrd. EUR, a vrijednosni papiri koji se dr?e u sklopu programa za tr?i?ta vrijednosnih papira za 25 mlrd. EUR.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Williamu Lelieveldtu, tel.: +49 69 1344 7316.

Napomene:

  • Dodatne informacije o politikama ESB-a i Eurosustava glede ra?unovodstva i financijskog izvje?tavanja te o godi?njim financijskim izvje?tajima ESB-a mogu se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a u odjeljku Ra?unovodstvo i izvje??ivanje i odjeljku Annual accounts koji je dostupan samo na engleskom jeziku.
  • Od ove se godine ra??lamba ukupnih dr?anja Eurosustava u sklopu programa za tr?i?ta vrijednosnih papira prema dr?avi izdavateljici objavljuje na mre?nim stranicama ESB-a u odjeljku Asset purchase programme koji je dostupan samo na engleskom jeziku.

Kontaktni podatci za medije

北京pk赛车10官网 北京十一选五一定牛 新西兰4.5彩开奖记录 江苏11选5遗漏一定牛 金股宝配资 江苏七位数玩法介绍 广西十一选五遗漏值 好运快3开奖结果查 山东十一选五遗漏一定牛 重庆幸运农场app 辽宁十一选五的走势 福利彩票排列7开奖结果 江西11选5开奖查询结果 11选5助手最新版 湖北十一选五彩票 排列三阴阳走势图 北京十一选五走势图遗漏查询