ECB logo
Menu

PRANE?IMAS SPAUDAI

ECB 2019 met? finansin?s ataskaitos

2020 m. vasario 20 d.

  • 2019 m. ECB pelnas padid?jo 0,8 mlrd. – iki 2,4 mlrd. eur? (2018 m. jis sudar? 1,6 mlrd. eur?). Visa suma paskirstoma nacionaliniams centriniams bankams.
  • Grynosios palūkan? pajamos i? pinig? politikos tikslais laikom? vertybini? popieri? sudar? 1,4 mlrd. eur? (2018 m. – 1,2 mlrd. eur?).
  • ECB balansas padid?jo iki 457 mlrd. eur? (2018 m. sudar? 447 mlrd. eur?).

Europos Centrinio Banko (ECB) audituotos 2019 m. finansin?s ataskaitos rodo, kad met? pelnas padid?jo 790 mln. – iki 2 366 mln. eur? – daugiausia d?l didesni? pajam? i? portfelio JAV doleriais ir turto pirkimo programos (TPP) portfelio.

2019 m. grynosios palūkan? pajamos siek? i? viso 2 686 mln. eur? (2018 m. – 2 277 mln. eur?). Grynosios palūkan? pajamos i? u?sienio atsarg? padid?jo iki 1 052 mln. eur? (2018 m. sudar? 862 mln. eur?), nes u?dirbta daugiau palūkan? pajam? i? portfelio JAV doleriais. Grynosios palūkan? pajamos, gautos i? TPP, padid?jo 316 mln. iki 1 136 mln. eur?. Did?i?j? dal? ?io padid?jimo sudar? per metus, palyginti su 2018 m., padid?jusi pagal vie?ojo sektoriaus pirkimo program? (VSPP) ?sigyt? vertybini? popieri? portfelio vidutin? vert? ir didesnis vidutinis pajamingumas. Grynosios palūkan? pajamos, gautos i? vertybini? popieri? rink? programos (VPRP), prie?ingai, d?l i?pirkim? suma??jo iki 291 mln. eur? (2018 m. sudar? 384 mln. eur?).

Realizuotosios pajamos i? finansini? operacij? sudar? 197 mln. eur? (2018 m. patirta 77 mln. eur? realizuot?j? i?laid?). Realizuotosios pajamos gautos d?l JAV doleriais i?reik?t? vertybini? popieri? kainos poky?io, nes per metus suma??j?s obligacij? JAV doleriais pajamingumas padar? teigiam? poveik? j? rinkos vertei.

Nura?ymai sudar? 20 mln. eur? (2018 m. – 69 mln. eur?). Tai daugiausia l?m? nerealizuotieji nuostoliai d?l kai kuri? nuosav? l??? portfelyje ir portfelyje JAV doleriais laikom? vertybini? popieri? kainos poky?io.

Kasmet vertinami ECB pinig? politikos tikslais laikom? vertybini? popieri?, kurie ? apskait? ?traukiami amortizuota savikaina, atsi?velgiant ? vert?s suma??jim?, metinio vert?s suma??jimo po?ymiai. Remiantis atlikto vertinimo rezultatais, joki? nuostoli? d?l ?i? portfeli? vert?s suma??jimo ? apskait? ne?traukta.

Pajamos i? prie?iūros mokes?i? sudar? 537 mln. eur? (2018 m. – 518 mln. eur?). Prie?iūros mokes?iai renkami ECB i?laidoms, patirtoms vykdant su kredito ?staig? prie?iūra susijusius u?davinius, padengti. 2019 m. ?i suma buvo didesn?, nes padid?jo vidutinis Bank? prie?iūros tarnybos darbuotoj? skai?ius.

Bendros personalo i?laikymo i?laidos padid?jo iki 566 mln. eur? (2018 m. – 515 mln. eur?), nes 2019 m. padid?jo vidutinis darbuotoj?, ypa? Bank? prie?iūros tarnybos, skai?ius ir d?l 2019 m. pabaigoje atlikto aktuarinio vertinimo padid?jo i?laidos kitoms ilgalaik?ms i?mokoms. Kitos administracin?s i?laidos suma??jo iki 590 mln. eur? (2018 m. – 599 mln. eur?). I?laidos buvo ma?esn?s daugiausia d?l ma?esni? i?laid? agentūr? ir i?or?s konsultant? paslaugoms.

ECB grynasis pelnas yra paskirstomas euro zonos nacionaliniams centriniams bankams (NCB). Valdan?ioji taryba nusprend? 2020 m. sausio 31 d. atlikti tarpin? pelno paskirstym? (1 431 mln. eur?) euro zonos NCB. Vakar vykusiame pos?dyje Valdan?ioji taryba pri?m? sprendim? 2020 m. vasario 21 d. paskirstyti likusi? pelno dal? (935 mln. eur?).

Bendras ECB balansas padid?jo 2 % – iki 457 mlrd. eur? (2018 m. jis buvo 447 mlrd. eur?). ?? padid?jim? daugiausia l?m? tai, kad, per metus padid?jus aukso kainai ir pakilus JAV dolerio ir Japonijos jenos kursui euro at?vilgiu, padid?jo ECB u?sienio atsarg? rinkos vert?, taip pat padid?jo apyvartoje esan?i? eur? banknot? vert?.

2019 m. pabaigoje Eurosistemos konsoliduotasis balansas – j? sudaro euro zonos NCB ir ECB turtas ir ?sipareigojimai tre?i?j? ?ali? at?vilgiu – buvo 4 673 mlrd. eur? (2018 m. – 4 703 mlrd. eur?), taigi, palyginti su pra?jusiais metais, ?iek tiek suma??jo, nes suma??jo Eurosistemos refinansavimo operacij? – daugiausia d?l savanori?k? i?ankstini? gr??inim?, susijusi? su antrosios serijos tikslin?mis ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacijomis (TITRO II). Eurosistemos vertybini? popieri?, laikom? pinig? politikos tikslais, vert? suma??jo 19 mlrd. eur? – iki 2 632 mlrd. eur? (2018 m. ji sudar? 2 651 mlrd. eur?). Pagal TPP ?sigyt? vertybini? popieri? portfelis padid?jo 10 mlrd. eur? – iki 2 579 mlrd. eur?, o pagal pirm?sias dvi padengt?j? obligacij? pirkimo programas (POPP1 ir POPP2) ir VPRP ?sigyt? vertybini? popieri? portfelis d?l i?pirkim? suma??jo atitinkamai 4 mlrd. ir 25 mlrd. eur?.

?iniasklaidos atstovai u?klausas gali teikti Williamui Lelieveldtui, tel. +49 69 1344 7316.

Pastabos.

  • Daugiau informacijos apie ECB ir Eurosistemos finansin?s apskaitos ir atskaitomyb?s principus bei ECB metines ataskaitas atitinkamai pateikiama ECB interneto svetain?s skiltyse Apskaita ir atskaitomyb? ir Metin?s ataskaitos.
  • Nuo ?i? met? ECB interneto svetain?s skiltyje, skirtoje turto pirkimo programai, skelbiamas Eurosistemos vertybini? popieri?, ?sigyt? pagal VPRP, pasiskirstymas pagal emitent? ?alis.

Kontaktai ?iniasklaidai

北京pk赛车10官网 河北十一选五值选 河北十一选五走试图 22选5开奖结果黑龙江 甘肃11选5 湖北30选5带线走势图 贵州11选5胆拖计算器 芮勇美欣达 一分赛车全天精准计划 辽宁快乐12选号技巧 2o18排列三走势图 广东十一选五*一定 乐透吉林棋牌官网下载 山东省11选5 黑龙江22选5最新开奖结果 安徽十一选五开奖结果公告 七星彩官网公告