ECB logo
Menu

PAZI?OJUMS PRESEI

ECB 2019. gada finan?u pārskati

2020. gada 20. februārī

  • ECB pe??a 2019. gadā pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 2.4 mljrd. euro; 2018. gadā – 1.6 mljrd. euro) un pilnībā sadalīta nacionālajām centrālajām bankām.
  • Monetārās politikas mēr?iem turēto vērtspapīru tīrie procentu ienākumi – 1.4 mljrd. euro (2018. gadā – 1.2 mljrd. euro).
  • ECB bilances apjoms palielinājās līdz 457 mljrd. euro (2018. gadā – 447 mljrd. euro).

Saska?ā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) revidētajiem 2019. gada finan?u pārskatiem gada pe??a pieauga par 790 milj. euro (līdz 2366 milj. euro), un tas galvenokārt skaidrojams ar lielākiem ASV dolāru portfe?a un aktīvu iegādes programmas (AIP) portfe?a ienākumiem.

2019. gadā tīrie procentu ienākumi bija 2686 milj. euro (2018. gadā – 2277 milj. euro). ārējo rezervju aktīvu tīrie procentu ienākumi palielinājās līdz 1052 milj. euro (2018. gadā – 862 milj. euro) sakarā ar lielākiem ASV dolāru portfe?a procentu ienākumiem. Tīrie procentu ienākumi no AIP pieauga par 316 milj. euro (līdz 1136 milj. euro), un to galvenokārt noteica lielāks vidējais turējumu apjoms un augstākas vidējās "Valsts sektora aktīvu iegādes programmas" (VSAIP) ietvaros iegādāto vērtspapīru ienesīguma likmes salīdzinājumā ar 2018. gadu. Savukārt "Vērtspapīru tirgu programmas" (VTP) tīrie procentu ienākumi vērtspapīru dzē?anas rezultātā samazinājās līdz 291 milj. euro (2018. gadā – 384 milj. euro).

Realizētie guvumi no finan?u operācijām bija 197 milj. euro (2018. gadā realizētie zaudējumi – 77 milj. euro) sakarā guvumiem no ASV dolāros denominēto vērtspapīru cenām, jo to tirgus vērtību pozitīvi ietekmēja ASV dolāros denominēto obligāciju pe??as likmju kritums ?ā gada laikā.

Norakstītās vērtības apjoms bija 20 milj. euro (2018. gadā – 69 milj. euro). To galvenokārt noteica nerealizētie zaudējumi no vairāku pa?u kapitāla un ASV dolāru portfelī turēto vērtspapīru cenām.

ECB monetārās politikas portfe?os turētajiem vērtspapīriem, ko novērtē saska?ā ar amortizētajām izmaksām (?emot vērā vērtības samazinā?anos), tiek veikti vērtības samazinā?anās testi. Pamatojoties uz ?o testu rezultātiem, zaudējumi no vērtības samazinā?anās ?iem portfe?iem netika atzīti.

Ar uzraudzības maksām saistītie ienākumi, kas tiek gūti no maksām, ko ECB iekasē, lai segtu izdevumus saistībā ar tās uzraudzības uzdevumu izpildi, sasniedza 537 milj. euro (2018. gadā – 518 milj. euro). Kāpums 2019. gadā saistīts ar banku uzraudzības jomas darbinieku vidējā skaita pieaugumu.

Kopējās personāla izmaksas palielinājās līdz 566 milj. euro (2018. gadā – 515 milj. euro), un to noteica darbinieku vidējā skaita pieaugums 2019. gadā (galvenokārt banku uzraudzības jomā), kā arī lielāki izdevumi saistībā ar citiem ilgtermi?a pabalstiem saska?ā ar aktuāra novērtējumu 2019. gada beigās. Pārējie administratīvie izdevumi samazinājās līdz 590 milj. euro (2018. gadā – 599 milj. euro), galvenokārt sarūkot izdevumiem saistībā ar a?entūru un ārējo konsultantu pakalpojumiem.

ECB tīrā pe??a tiek sadalīta euro zonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB). Padome nolēma 2020. gada 31. janvārī veikt starpperioda pe??as sadali euro zonas valstu NCB 1431 milj. euro apjomā. Vakar notiku?ajā sanāksmē Padome nolēma 2020. gada 21. februārī sadalīt atliku?o pe??as da?u (935 milj. euro).

ECB bilances kopējais apjoms pieauga par 2% (līdz 457 mljrd. euro; 2018. gadā – 447 mljrd. euro). ?o pieaugumu galvenokārt noteica ECB ārējo rezervju aktīvu tirgus vērtības pieaugums sakarā ar zelta cenas kāpumu un augstāks ASV dolāra un Japānas jenas kurss attiecībā pret euro ?ā gada laikā, kā arī apgrozībā eso?o bankno?u vērtības pieaugums.

2019. gada beigās Eurosistēmas konsolidētā bilance, kas aptver euro zonas NCB un ECB aktīvus un saistības attiecībā pret tre?ām pusēm, bija 4673 mljrd. euro (2018. gadā – 4703 mljrd. euro). Nelielo samazinā?anos salīdzinājumā ar iepriek?ējo gadu noteica Eurosistēmas refinansē?anas operāciju kritums galvenokārt otrā ilgāka termi?a refinansē?anas mēr?operāciju kopuma (ITRMO II) ietvaros pie??irto līdzek?u brīvprātīgo pirmstermi?a atmaksu dē?. Eurosistēmas vērtspapīru turējumi monetārās politikas mēr?iem samazinājās par 19 mljrd. euro (līdz 2632 mljrd. euro; 2018. gadā – 2651 mljrd. euro). AIP turējumu apjoms pieauga par 10 mljrd. euro (līdz 2579 mljrd. euro), bet sakarā ar vērtspapīru dzē?anu divu pirmo "Nodro?ināto obligāciju iegādes programmu" (NOIP1 un NOIP2) un VTP ietvaros turēto vērtspapīru apjoms samazinājās attiecīgi par 4 mljrd. euro un 25 mljrd. euro.

Lai sa?emtu papildinformāciju, pla?sazi?as līdzek?u pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr. +49 69 1344 7316).

Piezīmes.

Kontaktinformācija presei

北京pk赛车10官网 股票涨跌怎么算收益 北京龙跃股票配资加盟 彩吧3d图谜第三版 甘肃十一选五 7乐彩专家* 3d历史开奖号码5 重庆福彩欢乐生肖是官方的吗 新湖北十一选五开奖 快乐10分钟走 特工简.布隆德归来 pc蛋蛋 四川时时彩 大赢家配资 量云网配资 重庆幸运农场手机软 11选5赚钱方法