ECB logo
Menu

STQARRIJA G?ALL-ISTAMPA

Rapporti finanzjarji tal-B?E g?all-2019

20 ta’ Frar 2020

  • Il-profitt tal-B?E ?died bi €0.8 biljun g?al €2.4 biljun fl-2019 (2018: €1.6 biljun) u tqassam kollu lill-banek ?entrali nazzjonali
  • D?ul nett mill-img?ax fuq titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja: €1.4 biljun (2018: €1.2 biljun)
  • Il-Karta tal-Bilan? tal-B?E ?diedet g?al €457 biljun (2018: €447 biljun)

Ir-rapporti finanzjarji verifikati tal-Bank ?entrali Ewropew (B?E) g?all-2019 juru li l-profitt g?as-sena ?died bi €790 miljun, g?al €2,366 miljun, l-aktar b?ala ri?ultat ta’ d?ul nett og?la fuq il-portafoll tad-dollaru Amerikan u fuq il-portafoll tal-programm tax-xiri ta’ assi (APP).

Id-d?ul nett mill-img?ax kien ta’ €2,686 miljun fl-2019 (2018: €2,277 miljun). Id-d?ul nett mill-img?ax fuq l-assi f’ri?ervi barranin ?died g?al €1,052 miljun (2018: €862 miljun), min?abba ?-?ieda fid-d?ul mill-img?ax i??enerat mill-portafoll tad-dollaru Amerikan. D?ul nett mill-img?ax li jirri?ulta mill-APP ?died b €316 miljun, g?al €1,136 miljun, prin?ipalment b?ala ri?ultat ta’ investimenti medji og?la u rendiment medju og?la fil-programm ta xiri tas-settur pubbliku (PSPP) matul is-sena meta mqabbel mal-2018. Min-na?a l-o?ra, min?abba l-fidi, id-d?ul nett mill-img?ax i??enerat mill-Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP) naqas g?al €291 miljun (2018: €384 miljun).

Il-qlig? realizzat mill-operazzjonijiet finanzjarji kien ta’ €197 miljun (2018: telf realizzat €77 miljun), min?abba qlig? realizzat fil-prezz fuq titoli denominati f’dollari Amerikani, min?abba li t-tnaqqis fir-rendiment tal-bonds f’dollari Amerikani matul is-sena kellu impatt po?ittiv fuq il-valur tas-suq tag?hom.

Il-valutazzjoni negattiva kienet ta’ €20 miljun (2018: €69 miljun), prin?ipalment ?ejja minn telf tal-prezz mhux realizzat fuq numru ta’ titoli mi?muma fil-fondi proprji u portafolli tad-dollaru Amerikan.

Isiru testijiet tal-indeboliment fuq it-tioli mi?muma mill-B?E fil-portafolli tieg?u tal-politika monetarja, li ji?u valutati b’kost amortizzat (so??etti g?al indeboliment). Abba?i tar-ri?ultati ta’ dawn it-testijiet, ma ?ie re?istrat ebda telf minn indeboliment g?al dawn il-portafolli.

D?ul mit-tariffi supervi?orji, derivat minn tariffi mitluba biex jirkupraw spejje? mag?mula mill-B?E waqt il-qadi tal-kompiti supervi?orji tieg?u, ammonta g?al €537 miljun (2018: €518 miljun). I?-?ieda fl-2019 kienet relatata min-numru og?la medju tal-persunal fis-supervi?joni bankarja.

L-ispejje? totali tal-persunal ?died b’€566 miljun (2018: €515 miljun) b?ala ri?ultat tan-numru medju og?la tal-persunal fl-2019, prin?ipalment fis-supervi?joni bankarja, u spejje? og?la b’rabta ma’ benefi??ji o?ra fit-tul li jirri?ultaw mill-valutazzjoni attwarja fl-a??ar tal-2019. Spejje? amministrattivi l-o?ra naqsu g?al €590 miljun (2018: €599 miljun), l-aktar min?abba tnaqqis fl-ispejje? relatati mas-servizzi ta’ appo?? ta’ konsulenza ta’ a?enziji u esterni.

Il-profitt nett tal-B?E jitqassam lill-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro (B?N). Il-Kunsill Governattiv ?a d-de?i?joni li jqassam profitt interim li jammonta g?al €1,431 miljun lill-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro fil-31 ta’ Jannar 2020. Fil-laqg?a tal-biera?, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li jqassam il-bqija tal-profitt, ta’ €935 miljun, fit-21 ta’ Frar 2020.

Id-daqs totali tal-Karta tal-Bilan? tal-B?E ?died bi 2% g?al €457 biljun (2018: €447 biljun). Din i?-?ieda kienet dovuta l-aktar g?a?-?ieda fil-valur tas-suq tal-assi ta’ ri?ervi barranin tal-B?E min?abba ?-?ieda fil-prezz tad-deheb u l-apprezzament tad-dollaru Amerikan u l-yen ?appuni? vis-à-vis l-euro matul is-sena u i?-?ieda fil-valur tal-karti tal-flus tal-euro fi?-?irkolazzjoni.

Fl-a??ar tal-2019 id-daqs tal-karta tal-bilan? konsolidata tal-Eurosistema, li tinkludi assi u obbligazzjonijiet tal-B?Ni ta?-?ona tal-euro u tal-B?E fil-konfront ta’ terzi, kien ta’ €4,673 biljun (2018: €4,703 biljun). It-tnaqqis ?g?ir meta mqabbel mas-sena ta’ qabel kien dovut g?at-tnaqqis fl-operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema, li kien dovut fil-bi??a l-kbira g?al rimbor? bikri volontarju fit-tieni serje ta' operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq ?mien itwal (TLTRO II). L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli mi?mumin g?all-g?anijiet tal-politika monetarja naqsu b’€19-il biljun g?al €2,632-il biljun (2018: €2,651 biljun). L-investimenti fl-APP ?diedu bi €10 biljun g?al €2,579 biljun, waqt li t-titoli mi?muma fl-ewwel ?ew? programmi ta’ xiri ta’ bonds garantiti (CBPP1 uCBPP2) u fl-SMP naqsu bi €4 biljun u €25 biljun rispettivament min?abba fidi.

G?al mistoqsijiet min-na?a tal-midja, jekk jog??bok ikkuntattja lil William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Noti:

  • Aktar dettalji dwar il-politika tal-kontabilità u tar-rappurtar finanzjarju tal-B?E u l-Eurosistema u dwar il-kontijiet annwali tal-B?E jinsabu fil-websajt tal-B?E fis-sezzjonijiet Kontabilità u rappurtar u Kontijiet annwali , rispettivament.
  • Minn din is-sena, it-tqassim tat-total tal-investimenti SMP tal-Eurosistema mill-pajji? emittenti huwa ppubblikat fuq il-websajt tal-B?E ta?t it-taqsima tal-Programm tax-xiri tal-Assi .

Kuntatti midja

北京pk赛车10官网 上海快三 天津时时彩开奖结果记录 甘肃3d开奖结果 黑龙江p62 29选7风采走势图 热血羽毛球 什么股票配资软件好用 幸运飞艇技巧心得 湖北30选5 久联优配 官方1分彩快 竟猜足球比分直播 stockq国际股票指数 **开奖结果查询 青海11选5*结果 福建11选5