ECB logo
Menu

KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2019

20 lutego 2020

  • Zysk EBC w roku 2019 wzrós? o 0,8 mld euro, do 2,4 mld euro (2018: 1,6 mld euro), i zostaje w ca?o?ci rozdzielony mi?dzy krajowe banki centralne.
  • Przychody odsetkowe netto z tytu?u papierów warto?ciowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieni??nej wynios?y 1,4 mld euro (2018: 1,2 mld euro).
  • Suma bilansowa EBC wzros?a do 457 mld euro (2018: 447 mld euro).

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2019, zbadane przez bieg?ego rewidenta, wykazuje, ?e zysk roczny wzrós? o 790 mln euro, do 2366 mln euro, g?ównie z powodu wy?szych przychodów z portfela dolarowego i portfela programu skupu aktywów (APP).

W 2019 wynik z tytu?u odsetek wyniós? 2686 mln euro (2018: 2277 mln euro). Przychody odsetkowe netto z tytu?u dewizowych aktywów rezerwowych wzros?y do 1052 mln euro (2018: 862 mln euro) wskutek wy?szych przychodów odsetkowych z portfela dolarowego. Przychody odsetkowe netto z programu APP zwi?kszy?y si? o 316 mln euro, do 1136 mln euro, przede wszystkim w wyniku wy?szego ?redniego stanu i wy?szej ?redniej rentowno?ci portfela programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP). Natomiast przychody odsetkowe netto z programu dotycz?cego rynków papierów warto?ciowych (SMP) obni?y?y si? w wyniku wykupów do 291 mln euro (2018: 384 mln euro).

Zrealizowane zyski z operacji finansowych wynios?y 197 mln euro (2018: zrealizowana strata 77 mln euro) w efekcie zrealizowanych zysków cenowych na papierach warto?ciowych nominowanych w dolarach, na których warto?? rynkow? pozytywnie wp?yn??o obni?enie si? w ci?gu roku rentowno?ci obligacji dolarowych.

Odpisy aktualizuj?ce wynios?y 20 mln euro (2018: 69 mln euro) i wynika?y g?ównie z niezrealizowanych strat cenowych na ró?nych papierach warto?ciowych z portfela funduszy w?asnych i portfela dolarowego.

Papiery warto?ciowe z portfeli prowadzonych przez EBC na potrzeby polityki pieni??nej, wycenianych wed?ug zamortyzowanego kosztu (z uwzgl?dnieniem utraty warto?ci), poddaje si? testom na utrat? warto?ci. Wyniki tych testów nie wykaza?y konieczno?ci utworzenia odpisów z tytu?u utraty warto?ci.

Przychody z tytu?u op?at nadzorczych nak?adanych w celu pokrycia ponoszonych przez EBC kosztów wykonywania zadań nadzorczych wynios?y 537 mln euro (2018: 518 mln euro). Wzrost tych przychodów w roku 2019 wynika z wy?szego ?redniego zatrudnienia w pionie nadzoru bankowego.

??czne koszty osobowe wzros?y do 566 mln euro (2018: 515 mln euro) wskutek wy?szego ?redniego zatrudnienia w 2019, g?ównie w pionie nadzoru bankowego, oraz wy?szych obci??eń z tytu?u pozosta?ych ?wiadczeń d?ugoterminowych w nast?pstwie wyceny aktuarialnej na koniec roku 2019. Pozosta?e koszty administracyjne zmala?y do 590 mln euro (2018: 599 mln euro), przede wszystkim z powodu obni?enia si? kosztów zatrudnienia pracowników za po?rednictwem agencji oraz zewn?trznych konsultantów.

Zysk netto EBC jest dzielony mi?dzy krajowe banki centralne ze strefy euro. Rada Prezesów podj??a decyzj?, ?eby 31 stycznia 2020 w ramach tymczasowego podzia?u zysku rozdzieli? mi?dzy krajowe banki centralne ze strefy euro kwot? 1431 mln euro. Na wczorajszym posiedzeniu Rada zdecydowa?a, ?e pozosta?a cz??? zysku w kwocie 935 mln euro zostanie rozdzielona 21 lutego 2020.

Suma bilansowa EBC zwi?kszy?a si? o 2%, do 457 mld euro (2018: 447 mld euro). By?o to spowodowane g?ównie przez wzrost warto?ci rynkowej dewizowych aktywów rezerwowych EBC, wynikaj?cy z wy?szej ceny z?ota i aprecjacji dolara i jena wobec euro w ci?gu roku, oraz zwi?kszenie si? warto?ci banknotów euro w obiegu.

Na koniec roku 2019 skonsolidowana suma bilansowa Eurosystemu, na któr? sk?adaj? si? aktywa i zobowi?zania krajowych banków centralnych ze strefy euro i EBC wobec osób trzecich, wynios?a 4673 mld euro (2018: 4703 mld euro). Jej niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem wynika? z obni?enia si? operacji refinansuj?cych Eurosystemu, spowodowanego g?ównie przez dobrowolne przedterminowe sp?aty ukierunkowanych d?u?szych operacji refinansuj?cych z drugiej serii (TLTRO II). Zasoby papierów warto?ciowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieni??nej obni?y?y si? o 19 mld euro, do 2632 mld euro (2018: 2651 mld euro). Zasób papierów nabytych w programie APP wzrós? o 10 mld euro, do 2579 mld euro, za? zasoby papierów z pierwszych dwóch programów skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP1 i CBPP2) oraz programu SMP obni?y?y si? w wyniku wykupu – odpowiednio – o 4 mld euro i 25 mld euro.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Uwagi:

  • Wi?cej informacji o zasadach rachunkowo?ci i sprawozdawczo?ci finansowej EBC i Eurosystemu oraz o rocznym raporcie finansowym EBC mo?na znale?? na stronie internetowej EBC w cz??ciach Rachunkowo?? i sprawozdawczo?? oraz Annual Accounts (po angielsku).
  • Od tego roku na stronie internetowej EBC w cz??ci Asset purchase programme (po angielsku) jest przedstawiany ??czny zasób papierów warto?ciowych Eurosystemu nabytych w programie SMP w rozbiciu na kraj emitenta.

Kontakt z?mediami

北京pk赛车10官网 捷豹比分足球指数 3d今天预测 3d开奖试机号 二分彩 北京十一选五体彩开 好易配资 山东十一选五计划 000408股票行情 极速十一选五是真的吗 股票行情大盘走势今日大盘行情 百搭圣甲虫 3d组三最好的预测方法 福建十一选五 天津11选5开奖走 股票融资平台·杨方配资平台 今天浙江11选5开