ECB logo
Menu

TLA?OVá SPRáVA

Finan?né vykazy ECB za rok 2019

20. februára 2020

  • Zisk ECB sa v roku 2019 zvy?il o 0,8 mld. € na 2,4 mld. € (1,6 mld. € v roku 2018) a bude v plnej vy?ke rozdeleny medzi národné centrálne banky.
  • ?isté úrokové vynosy z cennych papierov dr?anych na ú?ely menovej politiky dosiahli 1,4 mld. € (1,2 mld. € v roku 2018).
  • Hodnota súvahy ECB vzrástla na 457 mld. € (447 mld. € v roku 2018).

Na základe overenych finan?nych vykazov Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2019 sa jej zisk za uvedeny rok zvy?il o 790 mil. € na 2 366 mil. €, a to predov?etkym v d?sledku vy??ích vynosov z portfólia nástrojov v americkych dolároch a z portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Celkové ?isté úrokové vynosy v roku 2019 dosiahli 2 686 mil. € (2 277 mil. € v roku 2018). ?isté úrokové vynosy z devízovych rezerv sa vzh?adom na vy??ie úrokové vynosy z portfólia v americkych dolároch zvy?ili na 1 052 mil. € (862 mil. € v roku 2018). ?isté úrokové vynosy z programu APP sa zvy?ili o 316 mil. € na 1 136 mil. €, najm? v?aka vy??iemu priemernému stavu aktív a vy??iemu priemernému vynosu v programe nákupu aktív verejného sektora (public sector purchase programme – PSPP) po?as roka v porovnaní s rokom 2018. ?isté úrokové vynosy z programu pre trhy s cennymi papiermi (securities markets programme – SMP) v d?sledku splácania cennych papierov naopak klesli na 291 mil. € (384 mil. € v roku 2018).

Realizované zisky z finan?nych operácií dosiahli 197 mil. € (v roku 2018 boli zaznamenané realizované straty vo vy?ke 77 mil. €). Prí?inou boli realizované cenové zisky z cennych papierov v americkych dolároch, na ktorych trhovej hodnote sa priaznivo prejavil pokles vynosov dolárovych dlhopisov v priebehu roka.

Zní?enie hodnoty aktív v rozsahu 20 mil. € (69 mil. € v roku 2018) bolo sp?sobené najm? nerealizovanymi cenovymi stratami z viacerych cennych papierov vedenych v portfóliu vlastnych zdrojov a v dolárovom portfóliu.

Cenné papiere v menovopolitickych portfóliách ECB, oceňované v amortizovanej obstarávacej cene so zoh?adnením zní?enia hodnoty, podliehajú testom zní?enia hodnoty. Na základe vysledkov tychto testov za tieto portfóliá neboli vykázané ?iadne straty zo zní?enia hodnoty.

Príjem z poplatkov za doh?ad ú?tovanych na pokrytie nákladov ECB na vykon úloh v oblasti doh?adu predstavoval 537 mil. € (518 mil. € v roku 2018). Jeho nárast v roku 2019 súvisí s vy??ím priemernym po?tom zamestnancov bankového doh?adu.

Celkové personálne náklady vzrástli na 566 mil. € (515 mil. € v roku 2018) v d?sledku vy??ieho priemerného po?tu zamestnancov v roku 2019, najm? v divízii bankového doh?adu, a vy??ích nákladov na ostatné dlhodobé dávky na základe poistno-matematického ocenenia ku koncu roka 2019. Ostatné administratívne náklady sa predov?etkym v d?sledku poklesu nákladov na agentúrny personál a externé konzulta?né slu?by zní?ili na 590 mil. € (599 mil. € v roku 2018).

?isty zisk ECB sa rozde?uje medzi národné centrálne banky krajín eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o predbe?nom rozdelení zisku vo vy?ke 1 431 mil. € národnym centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 31. januára 2020. Na svojom v?eraj?om zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo vy?ke 935 mil. € dňa 21. februára 2020.

Celková hodnota súvahy ECB sa zvy?ila o 2 % na 457 mld. € (447 mld. € v roku 2018). Tento nárast bol predov?etkym d?sledkom zvy?enia trhovej hodnoty devízovych rezerv ECB vzh?adom na nárast ceny zlata a zhodnocovanie amerického dolára a japonského jenu vo?i euru v priebehu roka a zvy?enia hodnoty eurovych bankoviek v obehu.

Ku koncu roka 2019 hodnota konsolidovanej súvahy Eurosystému, ktorá pozostáva z aktív a pasív národnych centrálnych bánk krajín eurozóny a ECB vo?i tretím stranám, predstavovala 4 673 mld. € (4 703 mld. € v roku 2018). Jej mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol sp?sobeny zní?ením objemu refinan?nych operácií Eurosystému, najm? v d?sledku dobrovo?ného pred?asného splácania úverov v rámci druhej série cielenych dlhodobej?ích refinan?nych operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO II). Objem cennych papierov v dr?be Eurosystému na ú?ely menovej politiky klesol o 19 mld. € na 2 632 mld. € (2 651 mld. € v roku 2018). Objem aktív v rámci programu APP vzrástol o 10 mld. € na 2 579 mld. €, zatia? ?o objem cennych papierov nadobudnutych v rámci prvych dvoch programov nákupu krytych dlhopisov (CBPP1 a CBPP2) a v rámci programu SMP v d?sledku splácania klesol o 4 mld. €, resp. o 25 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky:

  • Podrobnej?ie informácie o ú?tovnych pravidlách a pravidlách vykazovania ECB a Eurosystému, ako aj o ro?nej ú?tovnej závierke ECB sa nachádzajú na internetovej stránke ECB v sekcii ú?tovníctvo a vykazovanie, resp. Annual Accounts.
  • Od tohto roku sa na internetovej stránke ECB v sekcii Asset purchase programme zverejňujú celkové aktíva Eurosystému nadobudnuté v rámci programu SMP v ?lenení pod?a krajiny emitenta.

Kontakt pre médiá

北京pk赛车10官网 pk10牛牛 7乐彩*规则 3排列开奖结果 上海时时彩 罗曼诺夫财富 一分十一选五开奖结果 牛达人配资 上海快三 重庆时时新浪爱彩 期货配资联系久联优配 球探体育比分app官方下载 重庆福彩幸运农场开奖结果 中国配资网站 电竞比分网1zplay 极速11选5 黑龙江6+1